Sunteți pe pagina 1din 8

ŞCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ “SF.

MINA” CRAIOVA
ANUL SCOLAR 2017-2018
PROFESOR-EDUCATOR: IGNAT DIANA

AVIZAT AVIZAT
SEF COMISIE METODICA : DIRECTOR,

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
ANUALĂ/
SEMESTRIALĂ

ARIA CURRICULARĂ :
„TERAPIA EDUCAŢIONALĂ COMPLEXĂ ŞI
INTEGRATĂ”
DEFICIENTA MODERATA

Clasa a VII-a

STIMULARE COGNITIVA

1
OBIECTIVE CADRU

1. Explorarea senzorială şi motrică a lumii înconjurătoare în


vederea formării conduitelor de orientare, cunoaştere şi
adaptare la mediul ambiant

2. Stimularea şi dezvoltarea capacităţilor psiho-individuale în


vederea formării unor comportamente independente

3. Formarea conduitelor independente pentru integrarea în plan


social

2
OBIECTIVE / COMPETENȚE
1. Explorarea senzorială şi motrică a lumii înconjurătoare în
vederea formării conduitelor de orientare, cunoaştere şi
adaptare la mediul ambiant
1.1 Explorarea polisenzorială a obiectelor din mediul apropiat
1.2 Formarea şi dezvoltarea
psihomotricităţii:
- coordonare oculo-motorie;
- schemă corporală şi lateralitate;
- conduite perceptiv-motricede bază (culoare, formă,
mărime);
- orientare, organizare, structurare spaţio-temporală

2. Stimularea şi dezvoltarea capacităţilor psiho-individuale în


vederea formării unor comportamente independente
2.1 Stimularea dezvoltării intelectuale prin exersarea şi
dezvoltarea proceselor psihice
2.2 Valorificarea structurilor psihoindividuale în conduite
Independente

3. Formarea conduitelor independente pentru integrarea în plan


Social
3.1 Formarea unor relaţii numerice între obiecte, fiinţe
3.2 Formarea unor relaţii numerice între simboluri, unităţi de
măsură
3.3 Formarea unor relaţii de cauzalitate între fenomenele
naturale sau mecanice, cu utilizarea de elemente ştiinţifice simple

3
STIMULARE COGNITIVA

Nr. saptamani: 34 x 5 = 170 ore


Nr. ore / saptamana: 5
Sem. I = 18 x 5 = 90 ore
Sem. II = 16 x 5 = 80 ore

Nr. Unitatea de Ob. Continuturi Nr. Sapt Obs.


Crt. invatare de De
ref. ore
1. Evaluare 1.1 Evaluarea capabilitatilor 10 S1
initiala 1.2 elevilor prin: exerciţii de S2
selectare, după similaritate,
a unei anume categorii de
obiecte dintr-o diversitate
de categorii de obiecte;
- exerciţii de clasificare,
după similaritate (obiecte
„identice” sau
„neidentice”).
- exerciţii de clasificare,
după caracteristici simple
(aspru-neted,
tare-moale, gros-subţire,
cald-rece);
- exerciţii de clasificare,
după material (de ex. lemn,
hârtie, metal,
plastic, sticlă, porţelan,
cauciuc, piele, lâna,
bumbac etc.)
- exerciţii de selectare
tactilă (de ex. în trei pungi
netransparente
există obiecte care se
deosebesc printr-o singură
caracteristică:
aspru-neted, tare-moale,
gros-subţire);

2. Formarea şi 1.2 - Exerciţii de coordonare 20 S3-


dezvoltarea oculo-motorie S6

4
psihomotricităţii - Exerciţii perceptiv-motrice
de organizare a schemei
corporale şi
a lateralităţii
- Exerciţii perceptiv-motrice
în plan obiectual şi
imagistic: exerciţii de
identificare şi discriminare
în plan obiectual/
imagistic, după criterii
asociate; exerciţii de
ordonare/ seriere, după
criteriul mărimii; exerciţii de
construcţie exerciţii de
redare a conturului pe bază
de şablon; exerciţii de
colorat şi desenat
-
3. Orientare, 1.2 Exerciţiu-joc de memorare 20 S7-
organizare, a zilelor săptămânii S10
structurare 􀂃 Exerciţiu-joc de asociere
spaţio- a momentelor zilei cu
temporală activităţile corespunzătoare
(“Orarul în imagini”)
􀂃 Jocul anotimpurilor
􀂃 Exerciţiu-joc de
memorare a lunilor
anotimpurilor
􀂃 Exerciţiu-joc de
identificare/ memorare a
semnelor
corespunzătoare fiecărui
anotimp
􀂃 Joc de asociere a
vestimentaţiei specifice
unui anotimp cu genul
corespunzător (fată-băiat)
􀂃 Exerciţiu-joc de ordonare
a imaginilor
corespunzătoare
secvenţelor dintr-o poveste
cunoscută
4. Dezvoltarea 2.1 - desenare de forme 25 S11-
reprezentărilor geometrice cu ghidaj, S15
vizuale, desen liber);
auditive, tactile, - exerciţii de dezvoltare a
kinestezice reprezentărilor temporale ,
prin ordonarea corectă a
imaginilor ilustrând
succesiunea unui

5
eveniment, realizare de
acţiuni cu posibilitatea
observării rezultatului

5. Stimularea 2.1 - exerciţii de incastrare; 25 S16-


gândirii, - exerciţii de alcătuire a S20
memoriei, unor obiecte din corpuri
imaginaţiei, mai mici
atenţiei, - exerciţii de reconstituire
limbajului, imagistică dintr-un număr
voinţei gradat de piese
(puzzle)
• exerciţii de comparare şi
clasificare, după
caracteristici simple
(mare-mic; aspru-neted,
tare-moale, gros-subţire,
cald-rece;
inalt - scund); „Alege
obiectele...!”
• exerciţii de comparare a
două mulţimi diferite
cantitativ (“Care
e cel mai mare?” ; “Unde e
mai mult?”)
• exerciţii de modificare
cantitativă a mulţimilor de
obiecte, prin
adăugare („punere
împreună”)/ luare, scădere
de obiecte;
mărire/ micşorare;
(„Formează mulţimea!”)
- exerciţii de suprapunere
şi asociere de imagini
- exerciţii de identificare a
diferenţelor între obiecte
- exerciţii de diferenţiere
după un criteriu dat
- exerciţii de clasificare
după mai multe criterii
- Exerciţii de realizare a
corespondenţei mulţime
obiectualăimagine-
simbol (număr-cifră):
- exerciţii de operare în
concentrul 0-100 in plan
obiectual/ imagistic,

6
cu sprijin (ordonare
obiectuală/ imagistică şi de
numărare în şir
crescător şi descrescător
etc “Continuă şirul!”;
“Vecinii
numerelor”.);
- exerciţii de scriere/ citire a
cifrelor/ numerelor naturale
în concentrul
0-100
- exerciţii de utilizare
corectă a simbolurilor
matematice „+”, „ –”,
„=”;
- Exerciţii de utilizare a
elementelor de geometrie
6. Abstractizare si 2.1 - Jocuri cu elemente de 25 S21-
generalizare abstractizare şi S25
generalizare: jocuri
asociative, jocul ghicitorilor
- joc tip “rezolvare de
probleme
- jocuri de construcţie în
plan obiectual şi/ sau
imagistic
- jocul multimilor
- exerciţii de extragere a
unui element dintr-un set
de 3-4 obiecte/
imagini percepute anterior
- exerciţiu-joc de formare a
unor perechi de obiecte/
imagini
exerciţii de incastre,
puzzle, joc Logi II ;
- exerciţii de recunoaştere
a unor semne, elemente
grafice, cuvinte
etc., cu sublinierea/
încercuirea lor;
- Jocuri de exersare a
diferitelor tipuri de
comunicare:
Nonverbale si verbale

7. Stimularea 2.1 - jocuri de construcţie sau 25 S26-


imaginatiei de asamblare în plan S30
obiectual

7
- desene lacunare, colaje
“Mozaic”
- exerciţii de povestire
după imagini;
- exerciţii de construire a
unei machete
8. Formarea de 2.2 Jocuri de rol , cu obiecte 5 S31
conduite de trebuinta personala;
independente jocuri de exersare a
deprinderilor de autonomie
personala, concursuri
9. Relatii 3.1 Exercitii de calcul numeric, 5 S33
numerice intre de asociere in multimi de
obiecte si fiinte acelasi fel.
10. Relatii 3.2 Jocuri de rol: „ La piata”, 5 S34
numerice intre „La magazin” , identificarea
simboluri si banilor, jocul cu cantarul,
unitati de etc.
masura
11. Relatii intre 3.3 Exercitii de descriere a 5 S35
fenomene unor materiale , de
naturalesi observare si descriere a
elemente fenomenelor naturale.
stiintifice
simple

S32 este dedicata activitatilor extracurriculare –„Saptamana altfel”

S-ar putea să vă placă și