Sunteți pe pagina 1din 5

Semestrul al II-lea

Unitatea III: HARTA SENTIMENTELOR

Conţinuturi C.S. Activităţi de învăţare Resurse Metode și


(detalieri) tehnici de
evaluare
Timp Metode și Materiale Forme de
(nr. procedee de didactice organizare
ore) predare-
învățare
Textul liric: 2.1. -Activități de prelectură orientate spre reflecția 1 Conversaţia Textul-suport Activitate Observarea
Lacul de Mihai asupra semnificațiilor iubirii și a emoțiilor asociate S1 Explicaţia Manualul/digital, frontală sistematică a
Eminescu 2.3. acesteia Procedee de Ghidul Activitate elevilor
-Scurtă prezentare a autorului citire activă profesorului individuală Aprecieri
-Lectura textului-suport Tabla Activitate în privind
-Discuție privind impresiile elevilor după prima perechi rezolvările
lectură propuse de elevi
-Identificarea emoţiilor, a sentimentelor şi a
atitudinilor exprimate într-un text literar liric
-Investigație privitoare la organizarea textului sub
formă de strofe și de versuri
-Investigații privitoare la măsură ritm, rimă
Textul liric. 2.1 Activități de lectură (lucrul cu textul): 1 Conversaţia Textul-suport Activitatea Observarea
Exprimarea emoțiilor 2.3. -Exerciții de disociere a emoțiilor de sentimente S1 Exercițiul Manualul/digital, pe echipe sistematică a
și a sentimentelor -Identificarea emoţiilor șia sentimentelor în poezia Explicaţia Ghidul Activitate elevilor
Lacul de Mihai Eminescu profesorului frontală Aprecieri
-Exerciții de identificare a mărcilor subiectivității în Tabla Activitate privind
textul liric individuală rezolvările
-Exerciții de disociere a autorului de vocea lirică propuse de elevi

Strategii de Activități de lectură (lucrul cu textul):


interpretare a -Exerciții de identificare a elementelor cadrului
Limbajului figurat natural
-Identificarea epitetelor, a personificărilor și a
comparațiilor din textul liric
Exerciții de interpretare a semnificațiilor fig. de stil

Semnificațiile textului 2.1 Activități de postlectură: 1 Conversaţia Textul-suport Activitatea Observarea


2.3. -Exerciții de formulare a unor răspunsuri S1 Lucrul cu Manualul/digital, pe echipe sistematică
personale/creative privind semnificațiile textului textul Ghidul Activitate Aprecierea
-Exerciții de formulare a unor răspunsuri Explicaţia profesorului frontală răspunsurilor
personale/creative privind mesajul textului Exerciţiul Tabla Activitate
-Rezolvarea minitestului individuală
Text auxiliar: 2.1. Lectura fragmentului 1 Procedee de Textul-suport Activitate Portofoliu:Colaj
Poveste sentimentală -Discuții privind impresiile elevilor după prima S1 citire activă Manualul/digital, frontală cu imagini
de Nichita Stănescu 2.3. lectură Conversaţia Ghidul Activitate inspirate de
-Exerciții de comparare a impresiilor create de poezia Explicaţia profesorului individuală mitul lui Orfeu
Lacul de M. Eminescu, respectiv de poezia Poveste Tabla Activitate în
sentimentală de N.Stănescu perechi
-Exerciții de formulare orală a unor idei privind
semnificațiile textului
-Exerciții de justificare a unor puncte de vedere
-Oferirea unor sugestii de lectură
Tradiții și obiceiuri 5.1 -Exerciții de formulare a unor opinii despre 1 Metoda:Știu- Textul-suport Activitatea Observarea
legate de sentimente și importanța unor sărbători dedicate sentimentelor și S2 vreau să știu- Manualul/digital pe grupe sistematică a
emoții emoțiilor am învățat Internet Activitate elevilor
-Lectura unor fragmente de textepentru investigarea frontală Aprecieri
modului în care se exprimă sentimentele în literatura privind
populară rezolvările
Exerciții de disociere a elementelor specifice mitului, propuse de elevi
respectiv ritualurilor
Atitudini comunicative 1.2. -Exerciții de identificare a mijloacelor lingvistice de 1 Conversaţia Manualul Activitate Observarea
1.4. manifestare a respectului și a toleranței S2 Explicaţia Ghidul frontală sistematică a
-Investigații privind modalitățile de exprimare și de profesorului elevilor
recunoaștere a emoțiilor
Textul descriptiv 1.2. -Exerciții ghidate de lectură a imaginii 1 Conversația Manualul Activitate Aprecierea
1.4. -Exerciții ghidate de portretizare orală a unor S2 Explicația ResursedigitaleG frontală răspunsurilor
persoane/personaje, după imagini Argumentarea hidul profesorului Activitate
-Descoperirea elementelor unui portret care pot face individuală
obiectul unei descrieri Activitatea
-Exerciții de disociere a descrierii obiective de cea pe echipe
subiectivă
-Exerciții de descriere orală
Substantivul 4.4. -Actualizare, prin exerciții, a cunoștințelor despre 1 Conversaţia Manualul Activitate Observarea
4.5. substantive și despre categoriile gramaticale ale S2 Explicaţia ResursedigitaleG frontală sistematică a
acestuia Exerciţiul hidul profesorului Activitate elevilor
-Exerciții de recunoaștere a substantivelor comune și Caietul elevului individuală Aprecieri
proprii Activitatea privind
-Exerciții de recunoaștere a substantivelor simple și pe echipe rezolvările
compuse propuse de elevi
-Exerciții de identificare a numărului substantivelor
și de recunoaștere a substantivelor nonnumărabile
-Exerciții de recunoaștere a substantivelor colective
-Exerciții de identificare a cazurilor substantivelor
-Exerciții de analiză a substantivelor
-Investigații privitoare la recunoașterea locuțiunilor
substantivale
Prepoziția 4.1. -Exerciții de identificare a prepozițiilor simple și 1 Conversaţia Manualul Activitate Aprecieri
4.3. compuse S3 Explicaţia Caietul elevului frontală privind
-Investigații privitoare la recunoașterea locuțiunilor Exerciţiul Fișe de lucru Activitate rezolvările
prepoziționale Cartea mea de individuală propuse de elevi
-Investigații privitoare la recunoașterea regimului gramatică Observarea
cazual sistematică a
-Exerciții de verificare a corectitudinii exprimării elevilor
prin utilizarea adecvată a prepozițiilor
-Exerciți de identificare a calității substantivului:
Posibilități 4.2. centru sau adjunct 1 Conversaţia Manualul Activitate Observarea
combinatorii ale 4.5. -Exerciții de identificare a tipurilor de subiecte S3 Explicaţia Caietul elevului frontală sistematică a
substantivului -Exerciții de identificare a funcțiilor sintactice ale Exerciţiul Fișe de lucru Activitate elevilor
substantivelor și a cazurilor acestora Cartea mea de individuală Aprecieri
-Exerciții de analiză a substantivelor gramatică privind
rezolvările
propuse de elevi
Adjectivul 4.1. -Actualizare, prin exerciții, a cunoștințelor despre 1 Conversaţia Manualul Activitate Aprecieri
4.5. adjective S3 Explicaţia Caietul elevului frontală privind
-Exerciții de recunoaștere a tipurilor de adjective Exerciţiul Fișe de lucru Activitate rezolvările
(propriu-zise, participiale) Cartea mea de individuală propuse de elevi
-Exerciții de identificare a variabilității adjectivelor gramatică Observarea
-Exerciții de identificare a gradelor de comparație ale sistematică a
adjectivelor elevilor
-Investigații privitoare la recunoașterea mijloacelor
expresivede redare a superlativului absolut
-Investigații privitoare la recunoașterea și
identificarea locuțiunilor adjectivale
Posibilități 4.1. -Exerciții de identificare a calității adjectivului:centru 1 Conversaţia Manualul Activitate Aprecieri
combinatorii ale 4.5. sau adjunct S3 Explicaţia Caietul elevului frontală privind
adjectivului -Exerciții de identificare a funcțiilorsintactice ale Exerciţiul Fișe de lucru Activitate rezolvările
adjectivelor Cartea mea de individuală propuse de elevi
-Exerciții de analiză a adjectivelor gramatică Observarea
-Rezolvarea minitestului sistematică a
elevilor
Textul descriptiv 3.1. -Exerciții orale de descriere, pentru pregătirea unui 1 Conversaţia Manualul Activitate Observarea
3.3. text descriptiv S4 Explicaţia Caietul elevului frontală sistematică a
-Exerciții ghidate de observare a detaliilor din care Exerciţiul Resurse digitale Activitate elevilor
este alcătuit un portret de tip tablou Cartea mea de individuală
-Pregătire pentru redactarea textului descriptiv: gramatică
realizarea planului și redactarea ciornei
-Redactarea textului descriptiv
Comentarea unor 3.1. -Exerciții de identificare a emoțiilor în textele-suport 1 Conversaţia Manualul Activitate Observarea
pasaje dintr-un text. 3.3. -Exerciții ghidate de comentare a unor secvențe dintr- S4 Explicaţia Caietul elevului frontală sistematică a
Descrierea unei emoții un text prin parcurgerea unor etape de Exerciţiul Resurse digitale Activitate elevilor
Comprehensiune, de formulare a ideii principale, de Cartea mea de individuală
identificare a unor legături între imagini, de gramatică
identificare a unor figuri de stil și de interpretare a
mesajului acestora
-Exerciții ghidate de descriere a unor emoții
experimentate personal
Recapitulare Toate Exerciții recapitulative 1 Conversaţia Caietul elevului Activitate Aprecieri pri-
com- S4 Exerciţiul Cartea mea de frontală vind rezolvările
pe-
tențe- gramatică propuse de elevi
le spe-
cifice
valo-
rifi-
cate
în
unita-
te, în
do-
me-
niile
lectu-
ră,
limbă
ro-
mână
și re-
dac-
tare
Evaluare 2.1. Test 1 Exerciţiul Test Activitate Evaluare
2.3. S4 individuală sumativă
3.1.
3.3.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5