Sunteți pe pagina 1din 23

Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova

Universitatea Tehnică a Moldovei

Departamentul Economie şi Management

Lucrare de an
la disciplina „Planificarea la întreprindere si dezvoltarea proceselor
tehnologice”

          

         Tema: „Elaborarea planului de afacere pentru minibrutăria

,, PANNIFER BAKERY “ SRL

A efectuat studentul (a) grupei IMIA-171: IURCU Nadejda

A verificat : doc., prof. univ. al DEM, BUGAIAN Larisa

l. a., DIACONU Cristina

Chișinău 2020
1
CUPRINS:

1. Sumar executiv...................................................................................................3
2. Descrierea afacerii.............................................................................................4

2.2.1. Misiunea......................................................................................................5

2.2.2. Obiective.....................................................................................................5

2.2.3. Strategii......................................................................................................5

3. Piaţa şi marketingul afacerii ...........................................................................6

3.3.1. Analiza pieței și clienților...........................................................................6

3.3.2. Analiza concurenților.................................................................................8

4. Managementul și personalul .............................................................................9

4.4.1. Echipa managerială a întreprinderii...........................................................9

4.4.2. Personalului industrial-productiv si salarizarea lui...................................10

5. Activitatea operațională în cadrul întreprinderii..............................................11

5.5.1. Descrierea materiei prime și a materialelor auxiliare..............................11

5.5.2. Caracteristica utilajului si a altor categorii de mijloace fixe....................13

5.5.3. Furnizorii materiei prime..........................................................................13

5.5.4. Condiții tehnice........................................................................................14

6. Previziunile financiare....................................................................................16

6.6.1. Costuri privind energia electrică,termică, apa.......................................17

6.6.2. Costuri privind arenda imobilului.........................................................18

6.6.3. Costuri privind utilajul tehnologic și alte categorii de MF...................18

6.6.4. Finanțarea proiectului...........................................................................19

6.6.5. Determinarea costurilor de producție si cheltuielior de perioadă........20

7. Analiza Swot....................................................................................................23

2
1. Sumar executiv
Obiectivele de bază al respectivului plan de afacere il reprezintă estimarea posibilităţilor
de iniţiere a unei noi afaceri de fabricare a produselor de panificație destinate pentru toate
categoriile de consumatori.
Misiunea de bază a afacerii respective este ,, aducerea pe mesele dumnevoastră produse
sigure din punct de vedere alimentar,satisfăcând gusturile tuturor şi oferindu-vă tot ce e mai
bun, mai divers, mai sănătos şi accesibil” .
Produsul fabricat şi oferit de firmă fiind un produs final, va fi realizat pe piaţă
consumatorului şi este orientat spre persoanele de toate vârstele. Clienţii potenţiali ai
întreprinderii sunt persoanele de toate vârstele. Pentru ai determina pe clienţii să cumpere
produsele fabricate de întreprindere, conducerea va pune accentul, în mod deosebit, pe
calitatea înaltă a serviciilor prestate, precum și preţul convenabil. Produsele firmei vor fi
distribuite direct consumatorului.
Prin urmare, produsele noastre vor putea fi procurate de la punctele de vânzare, care vor
fi amplasate în cartierele locative ale mun. Chișinău, în apropierea caselor de locuit cu multe
etaje,a şcolilor, universităților. Respectiv clienții potențiali sunt persoanele de toate vârstele.
Mijloacele financiare acumulate vor fi utilizate pentru extinderea afacerii prin lansarea
unor noi produse, precum și extinderea punctelor de vânzare nu doar pe teritoriului
municiupiului Chișinău.

3
2. Descrierea afacerii
Prin intermediul minibrutariei ,, PANNIFER BAKERY ’’SRL, vom presta produse de
panificatie consumatorilor de toate vârstele.
Minibrutăria SRL ,, PANNIFER BAKERY ’’ este situată în apropiere de Chișinău și este
deținută de doi parteneri cu drepturi egale.
După inițierea afecerii, planificăm:
 Sa mărim producția de pâini pentru a satisface necesarul dorit
 Să atagem cît mai mulți clienți.
 Să îmbunătățim utilajul
 Să îmbunătățim mijloacele de transport.
Minibrutăria va produce următoarele produse care vor genera incasări şi profit:
1. Cornișoare Altaiskie
Punctele de vânzare vor fi amplasate în cartierele locative ale mun. Chișinău, în apropierea
caselor de locuit cu multe etaje,a şcolilor, universităților.
Produsul fabricat şi oferit de firmă fiind un produs final, va fi realizat pe piaţă
consumatorului şi este orientat spre persoanele de toate vârstele. Clienţii potenţiali ai
întreprinderii sunt persoanele de toate vârstele. Pentru ai determina pe clienţii să cumpere
produsele fabricate de întreprindere, conducerea va pune accentul, în mod deosebit, pe
calitatea înaltă a serviciilor prestate, precum și preţul convenabil. Produsele firmei vor fi
distribuite direct consumatorului.
Preţurile la produsele livrate vor fi constituite din elementele proprii lor, reieşind din
costurile de producţie şi din alte cheltuieli. Reclama produselor va fi efectuată prin
intermediul reţelei massmedia, foi volante, standuri luminescente şi pe automobilele care
livrează produsele firmei.

Tabelul 1. Date despre întreprindere

Denumirea Datele
Anul fondării 2020
Codul unic de înregistrare 12100000120
Forma organizatorico juridică SRL (Societate cu Răspundere Limitată)
Activitatea principală a întreprinderii Producerea și comercializarea porduselor de
panificație .
Valoarea capitalului social, mil lei 1,177,000 lei, alcătuit din imobil cu valoare de
970,000 lei si mijloace bănești de 207,000 lei
Structura capitalului socal 100% capital privat, autohton
4
Persoane fizice
Fondatorii -Iurcu Nadejda
-Iurcu Sergiu
Ponderea în capitalul social B - 60%
C - 40%

2.2.1. Misiunea
Misiunea de bază a afacerii respective este ,, aducerea pe mesele dumnevoastră produse
sigure din punct de vedere alimentar,satisfăcând gusturile tuturor şi oferindu-vă tot ce e mai
bun, mai divers, mai sănătos şi accesibi l” .
Prin intermediul minibrutariei ,,Pannifer Bakery’’SRL, vom presta produse de panificatie.
Calitatea ofertei si prețurile accesibile,vor atrage un număr deosebit de important de
consumatori.
Scopul acestei investiţii îl reprezintă obţinerea de venituri aproximativ constante prin
câştigarea clienţilor zonei. Prin calitatea deosebită a produselor se doreşte dezvoltarea într-
un timp scurt a unei afaceri stabile şi de durată, care să aducă inovaţii în domeniu.

2.2.2. Obiective
Obiectivele principale sunt reprezentate de fabricarea de produse noi şi la preţuri
rezonabile, în concordanţă cu calitatea oferită, prin urmare se doreşte:
- câştigarea unui număr cât mai mare de clienţi;
- câștigarea unui profit viitor
- creşterea anuală a vânzărilor cu 10% în primii 2 ani
- dezvoltarea şi a vinderea cel puţin a două produse noi anual

2.2.3. Strategii
Strategia reprezintă acele mutaţii organizaţionale şi manageriale utilizate pentru atingerea
obiectivelor prin promovarea misiunii firmei. Pentru păstrarea şi lărgirea poziţiei pe piaţă
întreprinderea va adopta o strategie îndreptată spre:
- ridicarea calităţii produselor;
- lărgirea sortimentului produselor;
- ridicarea nivelului de deservire post-vânzare;
- stabilirea uui preţ convenabil pentru toate categoriile sociale.

5
De remarcat faptul că ponderea cea mai mare o au produsele alimentare de bază,
caracterizate printr-o cerere puţin elastică în raport cu preţul, ceea ce a determinat o scădere
mai puţin accentuată a consumului în condiţii de inflaţiei. Unele din produse fac parte din
clasa bunurilor Giffen, cererea lor crescând în condiţiile scăderii veniturilor. Acest fapt
constituie, în condiţiile unei rate a inflaţiei ridicate şi ale scăderii veniturilor reale, un avantaj
potenţial pentru societate. Totodată, ciclul de fabricaţie foarte scurt favorizează adaptarea
rapidă a preţurilor de desfacere la variaţiile costurilor pentru materia primă.

3. Piaţa şi marketingul afacerii

3.3.1 Analiza pieței și clienților


Piaţa firmei ,, PANNIFER BAKERY ” SRL are un caracter local pe de o parte, şi
tradiţional pe de altă parte. Geografic această piaţă e localizată în zara municipiului Chișinău,
iar din punct de vedere al componenţei este o piaţă tradiţional universală.
În cazul nostru este greu de delimitat o piaţă ţintă. Orice persoană este client al nostru,
consumator de pâine.
Premisa esenţială a identificării unei ţinte de comunicare eficiente o constituie analiza
corespunzătoare a pieţei şi a elementelor sale componente. Ţinta noastră comercială răspunde
la întrebarea: CARE SUNT CLIENŢII NOŞTRI POTENŢIALI?
Respectiv , potențialii noștri clienți sunt persoanele de toate vârstele.

Determinarea numărului de clienţi potenţiali şi a volumului anual al vânzărilor


- Întreprinderea va dispune de 6 puncte de vânzări. Se presupune că fiecare punct de
vânzare ar putea să deservească locatarii din cel puţin 10 clădiri cu 8 etaje cu cca. 960
familii (8etaje×4ap/etaj×3scări/clădirea×10clădiri). Din aceste 960 familii presupunem
că 40% vor procura cornișoare din punctul de vânzare al întreprinderii, celelalte familii
vor procura de la concurenţi. Fiecare familie va procura câte 2 cornișoare în zi;
- Volumul anual de vânzări va constitui:
960 ×0,4× 6× 2 × 365 = 1 681 920 cornișoare;

- Pe parcursul anului mai pot fi comercializate suplimentar încă cca.10% sau 16 819 200
conișoare. Prin urmare, volumul anual total de cornișoaree comercializată va
constitui 18 501 120 cornișoare;
- Luând în consideraţie preţul de comercializare a unui cornișor cu m = 0,15 kg este de
7,00 lei volumul anual al vânzărilor va constitui 1 2951 mii lei

6
- Întreprinderea va dispune de 2 tarabe care pot să deservească studenți a 4 cămine cu 5
etaje cu cca. 1440 studenți (5etaje× 24camere/etaj ×3scări/cămin ×4cămine). Din cei
circa 1440 de studenți presupunem că 50% vor procura cornișoare din cele 2 tarabe iar
ceilalți vor procua cornișoare de la concurenți. Fiecare student va procura în mediu un
cornișor;
- Volumul anual de vînzări va constitui:
1 440× 0,5 ×2× 1× 365 = 525 600 cornișoare
- Pe parcursul anului pot fi comercializate suplimentar încă cca.10 % sau 52 560
cornișoare. Astfel , volumul anual total de cornișoare comercealizate va constitui 578 160
cornișoare.
- Luând în consideraţie preţul de comercializare a unei pâini de 7,00 lei volumul anual al
vânzărilor va constitui 4 047 mii lei ;
- Volumul anual total al vânzărilor in primul an va constitui: 16 998 mii lei.

Evoluția vânzărilor pe tipuri de produse pe parcursul a următorii 2 ani este prezentată în tabelul 2

Tabelul 2. Evoluția vânzărilor pe categorii de produse a minibrutăriei

Indicatorii Anul 1 Anul 2


Vânzări Cornișoare Altaiskie din făina
2,207,520 2,410,752
de grâu calit sup.
Vânzări Cornișoare Altaiskie din făina
220,752 241,075
de grâu calit sup. , 10%, un.

Total vânzări Cornișoare Altaiskie din


2,428,272 2,6311,827
făina de grâu calit sup., un.

Prețul unitar, lei 7,0 8,0


Venitul din vânzări, mii lei 16 998 21,215
Total venitul din vânzări 16 998 21,215

Evoluția vânzărilor pe grupe de consumatori pe parcursul a următorii 2 ani este


prezentată în tabelul 3:
Tabelul 3. Evoluția vânzărilor pe principalii categorii de clienți a minibrutăriei

7
Anul 1 Anul 2
Clienţi
mii lei % mii lei %
Locatarii din
12,951 76% 16,281 77%
cartier
Studenți 4,047 24% 4,934 23%
Total vânzări 16,988 100% 21,215 100%

Tabelul 4. Generalizarea obiectivelor afacerii

Nr. Unitate de
Scop (indicatori ţintă) Anul 1 Anul 2
d/o măsură
număr de
1. Număr de puncte de vânzări 8 9
gherete
2. Venitul din vânzări mii. lei 16,988 21,215
3. Ritmul de creştere a vânzărilor % - 4,235

3.3.2 Analiza concurenților


În ultimii ani, concurenţa în domeniul produselor de panificaţie a crescut vertiginos.
Datorită ciclului foarte scurt de fabricaţie al acestor produse şi a cererii relativ stabile.
Prin urmare, concurenții sunt :
- ,,SA Franzeluța,,
- ,,Milina’’
- ,,SRL Basarabia Pan’’
Criteriile de competitivitate fiind următoarele:
- Sortiment bogat de produse de panificație
- Stabilitate pe piață
- Preț competitiv

4. Managementul și personalul
Succesul în orice domeniu de activitate social-economică poate fi asigurat numai prin
folosirea rațională și eficientă a resurselor umane. În acest context este extrem de important

8
ca toate activitățile din acest domeniu să se desfășoare într-un mod cât mai profesionist,
pentru atingerea obiectivelor și în consens cu misiunea întreprinderii.
În cadrul unor schimbări considerabile ale epocii noastre ce țin de introducerea și utilizarea
unor noi metode, principii și tehnologii, însoțite de noi forme de organizare a muncii, factorul
uman a devenit un factor prețios și strategic pentru orice organizație. Importanța ființei
umane în conducerea cu succes a unei afaceri este cea care face din managementul resurselor
umane, un set de competențe, deprinderi și atitudini esențiale pentru toți managerii

4.4.1. Echipa managerială a întreprinderii


Activitatea echipei manageriale depinde în mare parte de particularităţile individuale,
interese, dorinţe, de sistemul relaţiilor interpersonale. De menţionat este faptul că prestigiul
de care se bucură în prezent managementul participativ şi, în acest cadru, echipa managerială
are o profundă justificare. Respectarea acestui principiu managerial permite folosirea
însuşirilor tuturor membrilor echipei manageriale, a competenţei şi experienţei lor,
transformând capacitatea individuală într-o forţă mult mai puternică decât suma lor.
Înţelegerea componentelor acestui proces oferă o bază metodologică adecvată explicării
ştiinţifice a esenţei şi mecanismului activităţii echipei manageriale.
Prin urmare, echipa managerială a mini-brutăriei ,, PANNIFER BAKERY” SRL , deține o
importanță deosebită, astefel punându-se accentul pe studii dar si pe competențe
profesionale. Astefel echipa managerială va fi formată dintr-un nr de 4 persoane, unii
îndeplinind funcții duble în cadrul întreprinderii.

Tabelul 5. Echipa managerială a întreprinderii


Nume şi prenume Funcţia Studii/Specialitate
Director General Studii superioare în
1. Cociorvă Lorin (va îndeplini şi funcţia de contabil Administrarea afacerilor /
sef) Economice / Financiare
Studii superioare în domeniul
2. Turcin Valeria Manager Vânzări şi Aprovizionare
Marketingului / Logistica
Studii superioare în
Manager Producere (va îndeplini şi
3. Cojocari Ruslan Tehnologia panificaţiei /
funcţia de operator)
produselor alimentare
Manager de Oficiu (va îndeplini şi Studii superioare în domeniul
4. Damir Lucia
funcţia de personal) Sociologiei

4.4.2. Personalului industrial-productiv si salarizarea lui


9
Salarizarea personalului va fi efectuata in regie, si se va efectua planificarea
fondului de salariu atât lunar cât şi anual:
• Premii si adaosuri în fondul de salarii - 25%;
• Contribuţii sociale obligatorii de stat: fondul social și medical – 22,5 %;
• Impozitul pe venit din salarii angajați - 12%;
• Raportul intre salariu brut şi net este în mediu egal cu - 1,10.

Tabelul 6. Numărul personalului industrial-productiv si salarizarea lui


Numărul de Forma de
personal și salarizare şi
Denumirea activităţii Salariu anual
forma de nivelul salariului
angajare (net)
Salarizare în regie

Procesul de coacere a cornișoarelor 4 persoane Salariul mediu 480 000 lei


lunar pentru o
persoană 10 000 lei
Salarizare în regie

10 persoane, Salariul mediu

din care 2 lunar pentru şofer 8


Deservirea magazinelor (şofer-hamal 192 000 lei
şoferi 000 lei
şi vânzători)

Salariul mediu
lunar pentru 720 000 lei
vânzător 7 500 lei
Salarizare în regie
Deservirea mecanico-electrică a 1 persoană în
utilajului cumul Salariul mediu
lunar 9 000 lei
108 000 lei
Salarizare în regie

Manager de Producție 1 persoană


Salariul mediu 138 000 lei
lunar 11 500 lei
Salarizare în regie
Manager responsabil vânzări şi de
1 persoană
aprovizionare Salariul mediu 150 000 lei
lunar 12 500 lei

10
Salarizare în regie
1 persoană în
Întreţinerea igienei în întreprindere
cumul Salariul mediu 67 200 lei
lunar 5 600 lei
Salarizare în regie
Director, responsabil şi de
1 persoană
contabilitate Salariul mediu 180 000 lei
lunar 15 000 lei
CAS și CAM - - 457 920
TOTAL 19 169 600 2 035 200

5.Activitatea operațională în cadrul întreprinderii


Activitatea economică a întreprinderii se finalizează în efecte utile concretizate într-o serie
de bunuri şi servicii apte să satisfacă nevoia socială după parcurgerea fazei schimbului prin
monedă.
Sub aspect valoric efectul util al activităţii agentului economic este egal cu diferenţa dintre
veniturile şi cheltuielile băneşti dintr-o anumită perioadă.

5.5.1. Descrierea materiei prime și a materialelor auxiliare


Cornișoarele ,, Altaiskie ” cu m = 0,15 kg sunt fabricate în conformitate cu GOST 27844-88
din făină de grâu de calitate superioară, conform GOST 7169-66 ; drojdie comprimată,
conform GOST 171-81; sare, conform GOST 13830-84; Zahar, conform GOST 21-94;
margarină, conform HG Nr.16 din 19.01.2009 și apa potabilă, în conformitate cu HG.Nr.611
din 05.07.2010.
Prin urmare, la calcularea necesarului de materie primă și materialelor auxiliare se va lua în
considerație umiditatea și conținutul substanțelor uscate

Tabel 7. Caracteristica materiei prime și a materialelor


Materia prima și Cantitatea, Umiditatea, Substanţe Substanţe uscate,
auxiliară kg % uscate, % kg
Făină de grâu calit. 100 14,5 85,5 85,5
superioară
Drojdie comprimată 3,0 75 25 0,75
Sare 1,5 0 100 1,5
Zahăr 2,5 0 100 2,5
Margarina 2,0 16 84 1,68
TOTAL 109 91,93

11
Tehnologul întreprinderii va calcula randamentul în aluat şi pâine pentru a putea determina
necesarul de materii prime pentru un schimb.

Tabelul 8. Consumul de materii prime şi materiale per schimb


Materiile Făină, kg Drojdii Sare, Zahăr, Margarina
, kg kg kg , kg
Produsul
Cornișoare 170,24 12 5,77 5,0 2,0
Altaiskie
Total 170,24 12 5,77 5,0 2,0

Tabelul 9. Costuri directe de materii prime și auxiliare


Materiile prime și Preţ/kg, lei Total consum Costuri de materii
auxiliare pentru un prime și auxiliare,
schimb, kg lei,
Făină 6,80 170,24 1 157,63
Drojdii 7,98 12 95, 76
Sare 3,50 5,77 20 195
Zahăr 13,00 5,0 65
Margarină 45,70 2,0 91,4
Total - 195,01 1 178 079,16

5.5.2. Caracteristica utilajului si a altor categorii de mijloace fixe


Utilajul tehnologic, precum și mijloacele fixe au o importanță majoră în cadrul
întreprinderii, dat fiind faptul ca în mare măsură procesul de producere a cornișoarelor este
automatizat.
Respectiv, lista utilajelor folosite în procesul de producție, precum și valoarea lor inițiala și
lista altor mijloace fixe, deținute de unitate, sunt prezentate în tabelul 10.

Tabelul 10. Caracteristica utilajului si a altor categorii de mijloace fixe


Consum Valoarea
Denumirea mijloacelor
Tip, marcă, caracteristici tehnice energie iniţială
fixe
electrica totală, lei

12
Cernător făină MORATTI 1,4 kWt/h 30,000
Malaxor U8-XTM (2 unităţi) 1,7 kWt/h 60,000
Modelator a aluatului MO-881 (2
1,6 kWt/h 85,000
unităţi)
Cuptor pentru coacerea pâinii GOSTOL 4,0 kWt/h 75,000
Utilaj tehnologic Mese şi Accesorii - 25,000
Mașina de feliat AKRA 1,2 kWt/h 40,500
Mașină de divizat aluat A2-XTH (2
1,5 kWt/h 54,000
unități)
Dulap de dospire GEMM AFLV/40 2
unități) 3,0 kWt/h 32,000

Tehnică de calcul Calculator (monitor + procesor) 2 unităţi 0,5 kWt/h 28,850


Mobilă de birou Mese, scaune, dulapuri - 25,250
Mercedes-Benz Sprinter Kofferaufbau
mit Ladebordwand - 482,600
Unităţi de transport
KIA Ceed - 85,000
Total - - 1,021,200

5.5.3. Furnizorii materiei prime

În contextul industriei moderne de panificație, se aplică în procesul tehnologic, pe lânga


materiile prime cunoscute: făina, apa, drojdia, sarea și o serie de materii auxiliare, în vederea
îmbunătățirii continuie a valorii nutritive și a calității produselor de panificație.
Principalii furnizori de materii prime și materiale de bază pentru anul 1 sunt :
- SA ,, Combinatul de produse cereale ” din Chișinău.
- ”Fabrica de drojdii ” din Chişinău.
- Î.M. ,,Südzucker Moldova’’
- Î.S. ,,Arteomsoli’’
Prin urmare pentru anul 2 de activitate nu se planifică modificarea furnizorilor de materie
primă și auxiliară, dat fiind faptul că ar putea influența calitatea produselor finite.
Totodată, în tabelul 11 sunt reprezentați atât furnizorii materiilor prime și auxiliare, precum
și cantitatea achiziționată anual și prețul achiziționării.

Tabelul 11. Furnizorii materiei prime


Nr. Cantinatea, Preț/kg, lei Suma, lei
Furnizorul Materia
kg
1. SA combinatul de produse Făină de grâu 900 6,80 6 120
cereale din Chișinău.

13
2. Fabrica de drojdii din Drojdii 25,0 7,98 199,5
Chișinău
3. Î.S. ,,Arteomsoli’’ Sare 20,0 3,50 70
4. Î.M. ,,Südzucker Zahăr 35,0 13,00 455
Moldova’’
5. Fabrica ,, Oloi Pac ” Margarină 25,0 45,70 1 142,5

5.5.4. Condiții tehnice


Procesul tehnologic de fabricare a produselor de franzelărie constituie un ansamblu de
operaţii în urma cărora materiile prime şi cele auxiliare sunt transformate în produs finit.
Schema de operaţii unitare reprezintă succesiunea operaţiilor tehnologice în care acestea
intervin în procesul de preparare a produselor respective.
Prin urmare, operaţiile tehnologice pot fi grupate în felul următor:
- operaţii de control calitativ şi cantitativ, depozitare, pregătire şi respectiv, dozare;
- operaţii de fabricare a pîinii care, la rândul lor,sunt împărțite în:
 operaţii de preparare a aluatului;
 operaţii de prelucrare a aluatului;
 coacerea aluatului;
 depozitarea pîinii.
Procesul tehnologic de fabricare a cornișoarelor va fi într-o bună parte automatizat;
supravegherea și dirijarea procesului făcându-se de catre personalul specializat si calificat in
domeniul panificaţiei.
Principalele etape in fabricarea cornișoarelor sunt următoarele:
 Cernerea făinii - are loc prin trecerea făinii, în urma amestecării, printr-o sâtă metalică
care este dotată cu 7-8 ochiuri/cm. Prin aceasta se îndepărteză eventualele impurități,
asigurându-se puritatea făinii. Concomitent, are loc și afânarea acesteia, prin înglobarea
aerului între particule, și astfel făina devine mai aptă pentru prelucrare.
Se utilizeaza mai multe tipuri de cernatoare, in functie de nivelul tehnic al unitatilor de
productie :
-cernatorul vibrator;
-cernatorul vertical;
-cernatorul centrifugal orizontal

14
 Malxarea - Frământarea aluatului reprezintă operația tehnologică în urma careia se
obține, din materiile prime și auxiliare utilizate, o masă omogenă de aluat, cu o anumită
structură și însușiri reologice. Operația de frământare se realizează în cuva malaxorului în
care materiile prime și auxiliare introduse în doze corespunzătoare se supun amestecării.
Regimul tehnologic al operatiei de framantare se refera la:
- durata framantarii, care influenteaza calitatea aluatului;
Durata framantarii aluatului cuprinde 2-4 minute la mașinile cu intensitate mare, și
20-24 minute la mașinile cu intensitate medie, periodică. Temperatura aluatului la
finalul framantarii este de 28˚C. Utilajul cu care se realizeaza operatia de
framantare a aluatului este malaxorul.
 Divizarea - reprezinta operatia tehnologica de portionare a aluatului in bucati cu masa
egala, constanta, prestabilita, tinandu-se cont de pierderile la coacere si racire. Divizarea
se face automatizat cu ajutorul mașinilor de divizat.
 Modelarea - consta in forma finala si estetica a bucatii de aluat, forma pe care o va avea
produsul finit, si anume alungita. In timpul operatiei de modelare mai are loc si
imbunatatirea insusirilor aluatului, in urma actiunii mecanice; distrugerea bulelor mari de
gaze si formarea porilor existenti, ceea ce conduce la cresterea numarului si finetii
acestora, imbunatatind porozitatea painii.
 Forma finală - consta în modelarea formei finale si estetice a bucatii de aluat, forma pe
care o va avea produsul finit. În timpul operatiei de modelare mai are loc si imbunatatirea
însușirilor aluatului, in urma actiunii mecanice; distrugerea bulelor mari de gaze si
formarea porilor existenti, ceea ce conduce la cresterea numarului si finetii acestora,
imbunatatind porozitatea painii.
 Coacerea - este operatia tehnologica prin care bucatile de aluat devin produs finit,
comestibil, usor digerabil. Formarea culorii cojii depinde de cantitatea de zaharuri
fermentescibile din aluatul supus coacerii. Regimul operatiei de coacere se refera la
durata coacerii, temperatura la care se realizeaza coacerea este de 200-260˚C. Durata
coacerii depinde de marimea bucatilor de aluat, compozitia aluatului, modul de coacere
(in forme, pe vatra), tipul de cuptor utilizat. Timpul de coacere al painii este între 20-22
minute.
 Răcirea - este parte integrantă a procesului tehnologic în producția industrială de
panificație, cu viteză mare, în spirale de răcire. În timpul procesului de răcire, produsele
coapte pierd umiditatea, se usucă și se intensifică ca aromă. În funcție de mărimea și
forma produsului, ar putea dura până la 2 ore pentru ca produsul să se răcească complet.
Produsul trebuie să se răcească la o temperature de 18-20˚C.
15
 Ambalarea și etichetarea - scopul acestei operatii este acela de a proteja produsul si de
a informa consumatorul cu privire la produsul ambalat si la firma producatoare.
 Depozitarea - produsele coapte se colecteaza cu ajutorul benzilor de transport si se
aseaza în si lădițe care se trimit in depozit, unde se pastreaza in conditii de stricta igiena
pana se expediaza la centrele de desfacere. Depozitarea produselor de panificatie se face
in incaperi luminoase, cu temperatura mai mare de 6° C și cu umiditatea aerului de 75%
si fara mirosuri straine.
 Livrare - cornișoarele se se livrează în lăzi.

6. Previziunile financiare

Asa dupa cum stim, gestiunea financiara a intreprinderii si mentinerea echilibrului financiar
au la baza anticiparea fluxurilor pozitive si negative pe perioade scurte si medii, inainte de a
imobiliza importante capitaluri. Functia financiara a intreprinderii reclama un management
sistematic al previziunii economice si financiare sub forma unor estimari a intregii activitati
intreprinse in domeniul afacerii respective.
Previziunea financiara vizeaza atat gestiunea curenta cat si dezvoltarea intreprinderii. Ea are
menirea ca, prin obiectivele activitatii viitoare, sa mentioneze politica economica si
financiara a intreprinderii, precum si procedurile tehnice care sa asigure conditiile pentru
realizarea acestora.
Previziunea are drept scop stabilirea proportiilor in activitatea de exploatare financiara,
strategia si politica financiara a intreprinderii, cu influente pozitive asupra derularii
procesului de productie si a fenomenelor economico-financiare, in scopul realizarii
rentabilitatii, echilibrului si prevenirii riscului de faliment.

6.6.1 Costuri privind energia electrică, termică și apa


La întreprinderile alimentare, pentru fabricarea producției de bază, se utilizează energie de
diferite feluri.
Mini-brutăria ,, PANNIFER BAKERY ” SRL va utiliza următoarele feluri de energie – tabelul
12:
- Energie electrică – 1.7 lei / 1 kWt/h;
- Apă – 10 lei / 1 m3;
- Motorină – 18 lei / 1 litru.

Tabelul 12. Consumul de resurse energetice


16
Denumirea Consum, un. Consum, mii lei
zilnic anual zilnic anual
Energie electrică, 210 76 592 0,4 130
total, kWt/h, inclusiv:
- scopuri 160 58 342 0,3 99
tehnologice
- iluminare 50 18 250 0,1 31
secții si oficiu
Apă, m3, total, 38,0 13 870,0 0,4 138,7
inclusiv:
- scopuri 30 10950 0,30 109,5
tehnologice
- scopuri 8 2920 0,08 29,2
sanitare
Motorină, litru 30,0 10 950,0 0,5 197,1
Total - - 1,3 465,8

6.6.2. Costurile privind arenda imobilului

Imobilul întreprinderii, precum și condițiile lui de folosire, sunt reprezentate în tabelul 13.

Tabelul 13. Caracteristica imobilului

Arendă
Denumire Suprafaţă, m 2
Plata de Cost anual
arendă anuală
Spaţii pentru oficii 50 - -
Spaţii de producţie 100 120 lei/ lună 144 000
Spaţii pentru
60 100 lei /lună 72 000
comercializare/gherete
Depozite materii
50 150 lei/ lună 90 000
prime
Garaj pentru unităţi de
35 - -
transport
Total - - 306 000
6.6.3. Costuri privind utilajul tehnologic și alte categorii de mijloace fixe

Utilajul tehnologic, precum și mijloacele fixe au o importanță majoră în cadrul întreprinderii,


dat fiind faptul ca în mare măsură procesul de producere a cornișoarelor este automatizat.

17
Tabelul 14: Caracteristica utilajului

Consum Valoarea
Denumirea
Tip, marcă, caracteristici tehnice energie iniţială
mijloacelor fixe
electrica totală, lei
Cernător făină MORATTI 1,4 kWt/h 30,000
Malaxor U8-XTM (2 unităţi) 1,7 kWt/h 60,000
Modelator a aluatului MO-881 (2
1,6 kWt/h 85,000
unităţi)
Cuptor pentru coacerea pâinii
4,0 kWt/h 75,000
GOSTOL
Mese şi Accesorii - 25,000
Mașina de feliat AKRA 1,2 kWt/h 40,500
Utilaj tehnologic Mașină de divizat aluat A2-XTH (2
unități)
1,5 kWt/h 54,000

Dulap de dospire GEMM AFLV/40 2


unități)
3,0 kWt/h 32,000

Tehnică de Calculator (monitor + procesor) 2


0,5 kWt/h 28,850
calcul unităţi
Mobilă de birou Mese, scaune, dulapuri - 25,250
Mercedes-Benz Sprinter

Unităţi de Kofferaufbau mit Ladebordwand


- 482,600
transport

KIA Ceed - 85,000


Total - - 1,021,200
Notă: Amortizarea va constitui 10% din valoarea inițială.

6.6.4. Finanțarea proiectului

În scopul formării capitalului circulant şi parţial pentru procurarea utilajului se vor efectua
investiţii din surse proprii în valoare de 600 mii lei (surse din profitul obținut pe parcursul
anului) şi va fi atras un credit bancar în valoare de 420 mii lei pe un termen de 5 ani la o
dobândă anuală de 18%.

18
Deschiderea creditării se va începe la începutul anului. Condiţiile de rambursare a creditului –
rate trimestriale egale. Achitarea dobânzii – trimestrial. Procesul de rambursare este prezentat în
tabelul 15:
Tabelul 15. Planul de rambursare a creditului
Valoarea Achitarea Rambursarea
Data Sold, lei
creditului, lei dobânzii, lei creditului, lei
02 ianuarie
420 000 0 - 420 000
(primul an)
01 februarie 420 000 0 - 420 000
01 martie 420 000 18 900 26 250 420 000
01 aprilie 393 750 0 - 393 750
01 mai 393 750 0 - 393 750
01 iunie 393 750 17 719 26 250 393 750
01 iulie 367 500 0 - 367 500
01 august 367 500 0 - 367 500
01 septembrie 367 500 16 538 26 250 367 500
01 octombrie 341 250 0 - 341 250
01 noiembrie 341 250 0 - 341 250
01 decembrie 341 250 15 356 - 341 250
Total primul an 341 250 68 513 78 750 262 500
Total anul 2 341 250 49 613 10 5000 236 250
Total anul 3 236 250 30 713 105 000 131 250
Total anul 4 131 250 11 813 105 000 26 250
Total anul 5 26 250 - 26 250 -

6.6.5. Determinarea costurilor de producție si cheltuielior de perioadă

În calculul costurilor și a cheltuielilor se vor lua următoarele condiții adiționale:


1. Preţul materiilor prime şi a materialelor de bază este: făina 6,80 lei/kg; sarea – 3,50
lei/kg; drojdii – 7,98 lei/kg;, zahăr -13,00 lei/kg, margarina-45,70 lei/kg
2. Alte consumuri materiale directe – 14% din valoarea consumului de materii prime;
3. Uzura fondurilor fixe:
 pentru utilaj, mijloace de transport - 10% către valoarea de bilanț a utilajului;
 pentru tehnica de calcul și mobila de birou - 20% către valoarea de bilanț;
 pentru clădiri - 2% către valoarea de bilanț a clădirilor;
 pentru gherete - 10% către valoarea de bilanț a gheretelor.
4. Cheltuielile de întreținere a fondurilor fixe:
 pentru utilaj, mijloace de transport - 5% către valoarea de bilanț a utilajului;
 pentru clădiri, tehnica de calcul si mobila de birou - 2% către valoarea de bilanț a
clădirilor;
 pentru gherete - 10% către valoarea de bilanț a gheretelor.
19
5. Consumurile de energie electrică în scopuri de iluminare și apă destinate pentru alte
scopuri decât cele tehnologice se vor repartiza între costurile indirecte și cheltuielile
generale și administrative în proporție de 50% la 50%;
6. Consumurile de motorină se vor repartiza între cheltuielile generale și administrative și
cele comerciale în proporție de 50% la 50%;
7. Alte cheltuieli (de birou, telefon, internet etc.) - 900 mii lei /anual.
Calcularea costurilor de gestiune este prezentată în tabelul 16:
Tabelul 16. Calcularea costurilor de gestiune
Articole de cost Anul 1
Materia primă (făina) 1 157,63
Materiale de bază 261,43
Energie electrica in scopuri tehnologice 99
Apă în scopuri tehnologice 109,5
Alte consumuri materiale directe 198,67
Consumuri directe de retribuire a muncii 528
CAS și CAM 118,8
Total costuri directe de producție 2 473,03
Consumuri indirecte de retribuire a muncii 366,05
CAS și CAM 82,36
Energie electrica in scopuri de iluminare secții de producție 15,5
Apă consumată în alte scopuri 14,6
Uzura fondurilor fixe de producție 40,15
Întreținerea fondurilor fixe de producție 20,07
Arenda secțiilor de producție 72
Arenda depozitelor de materii prime 0,6
Total costuri indirecte de producție 611,33
Total costuri de producție 3 084,36
Costuri de retribuire a muncii a pers. vânzări 1 294,56
CAS și CAM 291,28
Uzura fondurilor fixe comerciale 95
Întreținerea fondurilor fixe comerciale 66
Consumul de motorină comercial 98,55
Total cheltuieli comerciale 1 845,39
Costuri de retribuire a muncii a pers. administrativ 696,38
CAS și CAM 156,69
Uzura fondurilor fixe administrative 21
Întreținerea fondurilor fixe administrative 11
Consumul de motorină administrativ 99
Apă consumată în alte scopuri 15
Total cheltuieli administrative 999,07
Total costuri de gestiune 9 013,18

20
Calcularea profitului net este prezentată în tabelul 17.
Tabelul 17. Contul de profit și pierderi
Indicatorii Cod rând Anul 1
1 2 3
Venitul din vânzări 10 16 998,00
Costul vânzărilor 20 3 084,36
Profit (pierdere) brută 13 913,64
30

Cheltuieli comerciale 50 1 845,39


Cheltuieli generale şi administrative 60 999,07
Alte cheltuieli operaţionale 70 166,57
Profit (pierdere) de la activitatea operațională
80 11 802,61
până la impozitare
Impozitul pe profit 12 % 140 1 416,31

150 10 368,3
Profit net (pierdere netă)

Planificarea fluxului de numerar este prezentată în tabelul 18.


Tabelul 18. Fluxul de numerar
Indicatorii Anul 1

Numerar la început de perioadă 1 177

Încasări din vânzări 16 998

Alte încasări (credit bancar) 420

Total intrări de numerar 18 595

Procurarea materiilor prime 1 157,63

Procurarea materialelor de bază 261,43

Procurarea resurselor energetice 253,6

Procurarea altor resurse materiale 198,67

Achitări privind retribuirea muncii 3 534,12

Procurarea mijloacelor fixe 1 021,2

Întreținerea mijloacelor fixe 97,07

Procurarea motorinei 197,55

Arenda spațiilor 72,6

Impozit pe venit 1 416,31

21
Achitarea dobânzii bancare 157,5

Total ieşiri de numerar 8 367,68

Numerar la sfârşit de perioadă 11 404,32

7.Analiza SWOT

O modalitate de sintetizare a diagnosticului strategic al întreprinderii este reprezentată de


analiza SWOT , care cuprinde pe de o parte analiza mediului (analiza externă) iar pe de altă
parte analiza activităţii proprii (analiza internă).
Analiza mediului (analiza externă) scoate în evidenţă tendinţele pe plan macroeconomic,
oportunităţile şi constrângerile ce se întrevăd, precum şi impactul acestora asupra
rentabilităţii societăţii
 Oportunităţi:
- cerere relativ constantă pentru produsele de bază, un avantaj în condiţiile recesiunii
economice;
- mediu economic mai favorabil întreprinderilor cu ciclu scurt de fabricaţie;
- participarea la târguri și expoziții de profil.
 Constrângeri:
- reducerea veniturilor reale şi a consumului populaţiei;
- creşterea puternică a concurenţei;
- majorarea prețurilor materiilor prime şi calitatea necorespunzătoare a acestora;
- fiscalitatea foarte ridicată şi existenţa evaziunii fiscale.

Analiza activităţii proprii (analiza internă) trebuie să identifice punctele tari şi punctele
slabe ale acesteia.
 Puncte tari:
- experienţa în domeniu şi existenţa unui personal bine format;
- existenţa unei reţele proprii de distribuţie şi diversificarea produselor desfăcute prin
intermediul acesteia;
- producţia reprezentată de produse de bază, cu o cerere relativ stabilă;
- potenţialul de producţie ridicat;
- ciclul foarte redus de fabricaţie şi calitatea înaltă a produselor;
- raport preț – calitate destul de favorabiș.
22
 Puncte slabe:
- capacităţi de producţie şi transport mai greu de adaptat la reducerea consumului;
- activitatea de marketing insuficient dezvoltată;
- diversificarea insuficientă a producţiei;
- scăderea ponderii pe piaţa locală şi lipsa extinderii pe alte pieţe.

Pentru valorificarea la maximum a oportunităţilor şi punctelor tari şi evitarea constrângerilor


şi eliminarea punctelor slabe ar fi de recomandat următoarele măsuri:
- ridicarea calităţii produselor şi în primul rând o adaptare mai bună la nevoile clientului;
- politică de vânzări mai activă şi consolidarea poziţiei de lider pe piaţă;
- urmărirea mai atentă a evoluţiei concurenţei;
- stabilirea de relaţii mai stabile cu furnizorii şi clienţii şi afirmarea clară a cerinţelor faţă
de aceştia;
- instruirea personalului în direcţia orientării spre ridicarea calităţii şi a urmăririi cerinţelor
clienţilor.

23

S-ar putea să vă placă și