Sunteți pe pagina 1din 18

Perioada :3 săptămâni → 1.03.2021 – 19.03.

2021

Competen
Ziua ţe Activităţi integrate / pe discipline Detalii de conţinut Resurse Evaluare
specifice
Săptămâna 1-5 MARTIE
- citirea în forme variate a textului dat (citire cu a. manual, fişe de lucru
voce tare / în şoaptă/ în gând; citire în lanţ, pe b. conversaţia euristică,
CLR roluri, citire ştafetă etc.) ; Text suport: explozia stelară, metoda
1.1.; 1.2.; - identificarea, explicarea şi integrarea în noi pălăriilor gânditoare, Observarea
2.3.; 3.1.; enunţuri a cuvintelor necunoscute; Aventurile lui Habarnam, exerciţiul, discuţia de tip sistematică:
3.2.; 4.1. - citirea selectivă în funcţie de anumite repere; de Nikolai Nosov panel atitudinea
- formularea unor răspunsuri la întrebări, în legătură c. activitate frontală, elevilor faţă de
cu textul citit; individuală, pe grupe sarcina dată
DP - explicarea greşelii lui Habarnam;
Luni 2.3. - transcrierea unui fragment pe caiet tip dictando;
- povestirea orală a întâmplării
2 ore

MEM - efectuarea de împărţiri la 2 şi la 3, în concentrul 0- Împărţirea la 2. Împărţirea la 3 a. auxiliar, fişe de lucru Temă de lucru
1.5.; 1.6.; 100; b.conversaţia,explicaţia, în clasă:
3.1.; 4.2. - utilizarea în exerciţii a terminologiei matematice: Polul Nord şi Polul Sud demonstraţia,exerciţiul, - aflarea unor
deîmpărţit, împărţitor, cât; problematizarea, câturi
CLR - efectuarea probei împărţirii prin înmulţire şi prin diagram Venn, munca
2.3.; 3.1. împărţire; independentă
- rezolvarea de probleme în care sunt necesare c.activitate frontală,
operaţii de împărţire; activitate individuală
- efectuarea probei împărţirii prin înmulţire şi prin
împărţire;
- aflarea jumătăţii unor numere date – reprezentări
prin desene;
- vizionarea unui documentar despre Polul Nord
https://www.youtube.com/watch?v=_FeM1Jnyy9U;
- citirea unor informaţii despre cei doi poli;
- identificarea animalelor care trăiesc la Polul Nord
şi la Polul Sud, a condiţiilor de viaţă şi a adaptărior
la mediu;
- identificarea asemănărilor şi deosebirilor dintre cei
doi poli

1
- interpretarea, în faţa colegilor, a unor cântece Cântarea vocală
cunoscute, respectând sincronizarea;
MM a. manual, laptop,
- marcarea structurii ritmice a cântecelor, prin
1.4.; 2.1.; videoproiector
acompaniamentul cu jucării muzicale sau a
3.4. Cântarea vocală individuală b.conversaţia euristică,
percuţiei corporale;
explicaţia, exerciţiul, Interpretarea
- interpretarea unor cântece, în dialog muzical;
DP audiţia vocală
- recunoaşterea unor cântece după ilustraţii date,
2.3. c.activitate frontală,
interpretarea acestora împreună cu un coleg (ă);
individuală
- crearea unui ritm propriu pentru cântecul ,,Tot ce
e pe lume”

MEM - efectuarea de împărţiri la 2 şi la 3, în concentrul 0- Împărţirea la 2. Împărţirea la 3


a. auxiliar, fişe de lucru
Marţi 1.5.; 1.6.; 100;
b.conversaţia,explicaţia,
3.1.; 4.2. - completarea unor casete cu numere potrivite; Polul Nord şi Polul Sud
exerciţiul, organizatorul
- colorarea jumătăţii nor fructe şi legume illustrate;
grafic de tip cauză-efect,
CLR - exerciţii de tipul ,,Află jumătatea / doimea / dublul
problematizarea, cubul Evaluare după
2.3.; 3.1. / treimea / triplul unor numere date”;
c.activitate frontală, modul de
- rezolvarea de probleme în care sunt necesare
activitate individuală rezolvare a
AVAP operaţii de împărţire;
sarcinilor de
2.6. - discuţii despre cum sunt afectate animalele de la
lucru
poli de incălzirea globală
- identificarea animalelor care trăiesc la Polul
Nord / Sud;
- audierea unui fragment din poezia ,,Apolodor” de
Gellu Naum;
- desen ,,Pinguinul”
EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT
LIMBA FRANCEZĂ
RELIGIE
Miercuri EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT
- exerciţii de despărţire a cuvintelor în silabe ; Despărţirea la capăt de rând a. manual, fişe de lucru Autoevaluare
CLR - formarea unor cuvinte din silabe date; b. conversaţia euristică, controlată
1.1.; 1.2.; - exerciţii de grupare a cuvintelor după numărul de exerciţiul, ciorchinele,
2.3.; 3.1.; silabe; Text suport: munca independent,
3.2.; 4.1. - completrarea cuvintelor cu silabe care lipsesc; jocul
- alcătuirea unor enunţuri formate doar din cuvinte Aventurile lui Habarnam, c. activitate frontală,
din 3 silabe, 4 silabe sau 5 silabe; de Nikolai Nosov individuală
AVAP - exerciţii de despărţire a cuvintelor în silabe la
2.6. capătul rândului;
- colorarea unor casete, după cerinţe date;
Joc ,,Fazan”
MEM - efectuarea de împărţiri la 2 şi la 3, în concentrul 0- Împărţirea la 2. Împărţirea la 3 a. auxiliar, fişe de lucru
1.5.; 1.6.; 100; b.conversaţia,explicaţia,

2
3.1.; 4.2. - completarea unor casete cu numere potrivite; Polul Nord şi Polul Sud
exerciţiul, organizatorul
- colorarea jumătăţii nor fructe şi legume illustrate;
grafic de tip cauză-efect,
CLR - exerciţii de tipul ,,Află jumătatea / doimea / dublul
problematizarea, cubul Evaluare după
2.3.; 3.1. / treimea / triplul unor numere date”;
c.activitate frontală, modul de
- rezolvarea de probleme în care sunt necesare
activitate individuală rezolvare a
AVAP operaţii de împărţire;
sarcinilor de
2.6. - discuţii despre cum sunt afectate animalele de la
lucru
poli de incălzirea globală
- identificarea animalelor care trăiesc la Polul
Nord / Sud;
- audierea unui fragment din poezia ,,Apolodor” de
Gellu Naum;
- desen ,,Pinguinul”
AVAP - realizarea de scurte descrieri ale unor fructe;
2.1.; 2.2. - observarea unor tablouri ce reprezintă fructe; a.manual, bloc de desen,
2.3.; 2.4.; - discuţii despre realizarea fructelor în operele de acuarele, pensulă,
2.5. artă (felul în care au fost aşezate, culorile etc.); Jurnalul unei plante creioane
Apreciere
- exemplificarea unor asemănări / diferenţe între b.conversaţia euristică,
globală /
CLR modul de realizare a fructelor; Fructe observarea dirijată,
individuală
2.1. -numirea materialelor, instrumentelor şi tehnicilor (natură moartă) explicaţia, diagrama
de lucru; Venn, demonstraţia,
Expoziţie
MEM - realizarea unui tablou cu obiecte şi fructe / unui munca independentă
2.1. desen în care fructul preferat este un personaj dintr- c. activitate frontală,
o poveste activitate individuală

Joi - efectuarea de împărţiri la 4 si 5, în concentrul 0- Împărţirea la 4. Împărţirea la 5 a. manual, fişe de lucru Observarea
100; b.conversaţia,explicaţia, sistematică
- exeriţii de tipul: ,,Află numerele care sunt cu atât exerciţiul, învăţarea prin
MEM
mai mici / mari, de atâtea ori mai mici decât …”; descoperire, RAI,
1.5.; 1.6.;
- rezolvarea de probleme în care sunt necesare Despre igiena corporală problematizarea,
3.1.; 4.2.
operaţii de împărţire; c.activitate frontală,
- efectuarea probei împărţirii prin înmulţire; activitate individuală
CLR
- colorarea sfertului unor imagini;
2.3.; 3.1.
- citirea rubricii ,,Ne informăm”;
- discuţii despre igiena corporală;
AVAP
- audierea poezia ,,Dimineata”, de Maria Giurgea si
2.6.
Maria Georgescu - Boştina;
- formulare de întrebări şi răspunsuri pe baza
poeziei
CLR - citirea dialogului dintre Habarnam şi pitic (manual Cuvinte cu aceeaşi formă şi a. manual, auxiliar, Observare
1.1.; 1.2.; pag. 87); înţeles diferit jetoane sistematică
2.3.; 3.1.; - observarea înţelesului pe care îl are cuvântul ,,cer” b. conversaţia euristică,
3.2.; 4.1. în acest dialog; explicaţia, exerciţiul, Autoevaluare
- explicarea înţelesurilor pe care le pot avea Text suport: jocul didactic,

3
cuvintele ,,poartă” şi ,,broască” în enunţurile date;
- formularea unor enunţuri cu sensurile diferite ale
cuvintelor: vin, nouă, noi, port, car etc.
- explicarea unor expresii (de ex. ,,ochi de apă”);
- identificarea sensurilor cuvintelor, după imagini;
ciorchinele
AVAP - colorarea perechilor de imagini care corespund
Aventurile lui Habarnam, c. activitate frontală,
2.6. cuvintelor cu aceeaşi formă şi înţeles diferit (de
de Nikolai Nosov individuală, pe grupe
ex. lamă – animal şi lamă – obiect);
- identificarea cuvintelor cu aceeaşi formă şi
înţeles diferit dintr-un text;
Jocul cuvintelor

CLR - verbalizarea modului cum pot fi identificate A identifica un obiect, un loc , o a. manual, fişe de lucru Observare
1.1.; 1.2.; persoanele / locurile / obiectele; persoană b. conversaţia euristică, sistematică
2.3.; 3.1.; - selectarea cuvintelor, din textul suport, care exerciţiul, ciorchinele,
3.2.; 4.1. definesc însuşirile lui Habarnam – transcrierea munca independentă
acestora; Text suport: c. activitate frontală,
DP - identificarea unor obiecte / fiinţe după criterii individuală, în perechi
2.3. date; Aventurile lui Habarnam,
- joc: ,,Ghiceşte cine sunt?” de Nikolai Nosov

MM - reproducerea în grup a unor cântece însuşite, Cântarea vocală a. manual, laptop,


1.4.; 2.1.; respectând sincronizarea; videoproiector
3.4. - marcarea structurii ritmice a cântecului, prin b.conversaţia euristică,
Interpretarea
acompaniamentul cu jucării muzicale sau a explicaţia, exerciţiul,
Cântarea vocală individuală vocală
DP percuţiei corporale; c.activitate frontală,
2.3. - interpretarea unor cântece, în dialog muzical; individuală, în grup
- concurs ,,Cel mai bun interpret”
Vineri CLR - audierea poveştii; *Lectură a. fișă de lectură
1.1.; 1.2.; -oferirea de răspunsuri la întrebarea: „Despre ce b. conversaţia,
2.3.; 3.1.; este vorba în acest text?” POVESTEA MICULUI PRINȚ explicaţia, exerciţiul,
3.2.; 4.1. - aprecierea ca adevărate sau false a unor enunţuri de Antoine de Saint-Exupery jocul didactic, joc de rol
scurte care testează înţelegerea textului audiat; (repovestită foarte pe scurt) cadranele, ciorchinele, Evaluare după
- descrierea persoanelor întâlnite de Micul Prinţ pe jurnalul cu dublă intrare rezolvarea
AVAP planenete vizitate; c. activitate frontală, sarcinilor de
2.6. - desprinderea învăţăturii textului; individuală, pe grupe lucru
- scrierea însuşirilor vulpii;
MEM - ordonarea planetelor ilustrate, în ordinea vizitării
3.2. lor de către Micul Prinţ;
- completarea unor enunţuri lacunare etc.
- realizarea unui colaj ,,Micul Prinţ”
MEM - efectuarea de împărţiri la 4 şi la 5, în concentrul 0- Împărţirea la 4. Împărţirea la 5 a. auxiliar, fişe de lucru Evaluare
1.5.; 1.6.; 100; b. conversaţia euristică, predictivă
3.1.; 4.2. - completarea casetelor cu numerele care lipsesc; exerciţiul, explicaţia,

4
- exerciţii de grupare a obiectelor în mod egal; problematizarea,
- rezolvarea de probleme în care sunt necesare Despre igiena corporală jurnalul cu dublă intrare
operaţii de împărţire; c. activitate frontală,
CLR
- discuţii despre igiena corporală; activitate în perechi,
2.3.; 3.1.
- stabilirea valorii de adevăr pentru enunţuri date; activitate independentă
- completarea unor propoziţii lacunare cu informaţii
MM
despre igienă;
1.4.
- audierea cântecului ,,Prietenii mei”
https://www.youtube.com/watch?v=I1KwHplNE70

a.manual, diverse
Jurnalul unei plante materiale
AVAP - discuţii despre frunze, flori şi fructe;
- verbalizarea materialelor, instrumentelor şi b.conversaţia euristică,
2.1.; 2.2. Evaluare observarea dirijată,
2.3.; 2.4.; tehnicilor utilizate;
- convorbire ,,Ce v-a plăcut cel mai mult / Ce nu v-a explicaţia, exerciţiul
2.5. c. activitate frontală,
plăcut?”; Expunerea
- observarea desenului din manual (pag. 20) – individuală, în perechi lucrărilor
CLR
2.1. găsirea unui titlu potrivit;
- alcătuirea unor enunţuri pe care consideră că le
transmite desenatorul prin intermediul desenului;
- discuţii despre enunţurile formulate;
- expunerea produselor şi analiza lor
DP Întâlnirea de dimineaţă - salutul, prezenţa, ziua,
1.2.; 3.1.; data,meteo, agenda zilei, impresii; Aspecte specifice ale organizării a. manual, fişe de lucru,
3.2. - discuţii despre succesul şcolar; învăţării şi pregătirii pentru carioci, creioane
- realizarea unui program de activitate şi odihnă; viaţă la şcolarul mic colorate, foi albe Evaluare după
CLR - joc ,,Ceasul”; b. conversaţia euristică, rezolvarea
2.1. - citirea unei liste de activităţi şi reguli de igienă din Programul meu zilnic de lucru
explicaţia, exerciţiul, sarcinilor de
programul şcolarului; Reguli de igienă privind RAI, jurnalul cu dublă lucru
AVAP - discuţii despre aceste activităţi; programul zilnic de activitate
- exerciţii de memorare a poeziei ,,La şcoală” intrare, jocul didactic
2.6. c. activitate frontală,
(manual pag. 20);
- identificarea mesajului transmis prin intermediul individuală, pe grupe
poeziei
SĂPTĂMÂNA 8-12 MARTIE
Luni CLR - citirea în forme variate a textului ( citire cu voce Textul narativ a. manual, fişe de lucru,
1.1.; 1.2.; tare/ în şoaptă/ în gând; citire în lanţ, pe roluri, citire planşe, marker,
2.3.; 3.1.; ştafetă); Acordul în gen şi număr cartoane, creioane
3.2.; 4.1. - identificarea, explicarea şi integrarea în noi colorate / carioci Autoapreciere
enunţuri a cuvintelor necunoscute; Text suport: b. conversaţia euristică,
- formularea unor întrebări al căror răspuns se explozia stelară,
AVAP găsește în text (Unde? Care? Cine? Cum? De ce? Vrăjitorul din Oz , de Lyman explicaţia, exerciţiul,
2.6. Ce? Când? Cu cine?) Frank Baum harta povestirii,
- relatarea după întrebările investigatorului perfect brainstormingul,

5
(Cine? Ce? Unde? Când? Cum? De ce? Cu cine?
Cu ce?);
- exerciţii de citire selectivă;
- completarea unor spații lacunare cu informații din
text;
- povestirea orală a textului;
- găsirea unor însușiri pentru fiecare personaj;
-interpretarea unor personaje;
- exerciţii de transcriere;
- desenarea unor personaje ale textului; diamantul, ciorchinele
- formulare de răspunsuri la întrebarea ,,Tu ce ai c. activitate frontală,
2h dori să-i ceri Vrăjitorului din Oz?” individuală, pe grupe
- formulare de enunţuri cu personajele textului;
JOC Lecția pe sfoară:
Se fixează o sfoară dintr-un colţ al clasei până în
celălalt. Se pregăteşte o rezervă suficientă de
clame pe masă. Li se cere copiilor să rezume lecţia
în 5-8 enunțuri, pe care învăţătoarea le scrie cu
markerul pe cartoane şi le împarte în clasă. După
ce le vor decora frumos, elevii vor aşeza enunțurile
în ordine şi le vor prinde cu clame pe sfoara de
rufe. Pot rămâne în clasă un timp pentru a le
reaminti lecţia.
- efectuarea de împărţiri la 6 şi la 7, în concentrul 0-
MEM
100;
1.5.; 1.6.; a. auxiliar, fişe de lucru
- completarea casetelor cu numerele care lipsesc;
3.1.; 4.2. b. conversaţia euristică,
- rezolvarea de probleme în care sunt necesare Împărţirea la 6. Împărţirea la 7
operaţii de împărţire; exerciţiul, explicaţia,
CLR
- compunere de problem după imagini date; problematizarea, jocul, Interevaluare
2.3.; 3.1.
- colorarea unor vieţuitoare pe care sunt scrise explozia stelară
numere care se impart la 6 sau 7; Despre igiena danturii c. activitate frontală,
AVAP
- discuţii despre igiena danturii; individuală, în perechi
2.2.
- stabilirea valorii de adevăr pentru enunţuri date;
Joc de rol ,,La doctor”
- reproducerea în grup a unor cântece însuşite,
respectând sincronizarea;
MM a. manual, fişe de lucru
- selectarea unor cântece, după criterii date;
1.4.; 2.1.; b.conversaţia euristică,
- completarea unor enunţuri lacunare;
3.4. explicaţia, exerciţiul,
- interpretarea individuală a unor cântece cunoscute; Observare
Recapitulare munca independentă
- fredonarea unei melodii de către un elev, sistematică
CLR c. activitate frontală,
recunoşterea acesteia de ceilalţi elevi;
2.3. individuală, în grup
- împărţirea versurilor cântecului ,,Buni prieteni”
astfel încât să poată fi interpretat de solist şi de cor

6
Marți MEM
- efectuarea de împărţiri la 6 şi la 7, în concentrul 0-
100;
1.5.; 1.6.; a. auxiliar, fişe de lucru
- completarea casetelor cu numerele care lipsesc;
3.1.; 4.2. b. conversaţia euristică,
- rezolvarea de probleme în care sunt necesare Împărţirea la 6. Împărţirea la 7
operaţii de împărţire; exerciţiul, explicaţia,
CLR
- compunere de problem după imagini date; problematizarea, jocul, Interevaluare
2.3.; 3.1.
- colorarea unor vieţuitoare pe care sunt scrise explozia stelară
numere care se impart la 6 sau 7; Despre igiena danturii c. activitate frontală,
AVAP
- discuţii despre igiena danturii; individuală, în perechi
2.2.
- stabilirea valorii de adevăr pentru enunţuri date;
Joc de rol ,,La doctor”
EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT
LIMBA FRANCEZĂ
RELIGIE
Miercuri EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT
- Textul narativ a. manual, fişe de lucru,
JOC Lecția pe sfoară: planşe, marker,
CLR Se fixează o sfoară dintr-un colţ al clasei până în Acordul în gen şi număr cartoane, creioane
1.1.; 1.2.; celălalt. Se pregăteşte o rezervă suficientă de colorate / carioci Autoapreciere
2.3.; 3.1.; clame pe masă. Li se cere copiilor să rezume lecţia Text suport: b. conversaţia euristică,
3.2.; 4.1. în 5-8 enunțuri, pe care învăţătoarea le scrie cu explozia stelară,
markerul pe cartoane şi le împarte în clasă. După Vrăjitorul din Oz , de Lyman explicaţia, exerciţiul,
ce le vor decora frumos, elevii vor aşeza enunțurile Frank Baum harta povestirii,
AVAP în ordine şi le vor prinde cu clame pe sfoara de brainstormingul,
2.6. rufe. Pot rămâne în clasă un timp pentru a le diamantul, ciorchinele
reaminti lecţia. c. activitate frontală,
individuală, pe grupe

- efectuarea de împărţiri la 6 şi la 7, în concentrul 0-


MEM
100;
1.5.; 1.6.; a. auxiliar, fişe de lucru
- completarea casetelor cu numerele care lipsesc;
3.1.; 4.2. b. conversaţia euristică,
- rezolvarea de probleme în care sunt necesare Împărţirea la 6. Împărţirea la 7
operaţii de împărţire; exerciţiul, explicaţia,
CLR
- compunere de problem după imagini date; problematizarea, jocul, Interevaluare
2.3.; 3.1.
- colorarea unor vieţuitoare pe care sunt scrise explozia stelară
numere care se impart la 6 sau 7; Despre igiena danturii c. activitate frontală,
AVAP
- discuţii despre igiena danturii; individuală, în perechi
2.2.
- stabilirea valorii de adevăr pentru enunţuri date;
Joc de rol ,,La doctor”
AVAP - discuţii despre animalele preferate; Animale a.manual, bloc de desen, Apreciere
1.3.; 2.2.; - numirea unor filme sau desene animate cu creioane colorate, globală

7
animale, în special pisici; Familia Miau laptop, videoproiector
2.3.; 2.5. - observarea unor pisici ilustrate (manual pag. 22); (desen) b.conversaţia euristică,
- citirea paşilor care trebuie făcuţi pentru a desena o observarea dirijată,
CLR pisică; explicaţia, exerciţiul Apreciere
3.1. - numirea materialelor şi etapele de lucru; c. activitate frontală, individuală
- desenarea unei pisici; individuală
MM - audierea / vizionarea cântecului ,,Un motan cât un
1.4. pisoi” https://www.youtube.com/watch?
v=7E3uUxoyk0c
Joi - exerciţii de împărţire reprezentând cazuri speciale; Cazuri speciale de împărţire
- citirea rubricii ,,Am aflat”
- scrierea rezultatelor obţinute prin comparare, Despre igiena îmbrăcămintei a. manual, fişe de lucru
MEM
utilizând semnele <, >,=; b.conversaţia euristică,
1.5.; 1.6.;
- jocuri de extragere repetată a unui anumit număr explicaţia, exerciţiul, Evaluare după
3.1.; 4.2.
de elemente dintr-o mulţime dată; problematizarea, rezolvarea
- rezolvarea unor situaţii practice de aflare a unei învăţarea prin sarcinilor de
CLR
sume / diferenţe de termeni egali; descoperire lucru
2.3.; 3.1.
- citirea rubricii ,,Ne informăm”; c activitate frontală,
- discuţii pe baza textului citit, individuală
- stabilirea efectelor lipsei de igienă asupra propriei
persoane şi a celor din jur;
- recitirea textului; a. manual, fişe de lucru,
CLR - formularea unor enunţuri, după diverse cerinţe; Textul narativ auxiliar
1.1.; 1.2.; - despărţiri în silabe a cuvintelor, insistând pe b. conversaţia euristică,
2.3.; 3.1.; despărţirea corectă la capăt de rând; Acordul în gen şi număr explicaţia, exerciţiul,
3.2.; 4.1. - scrierea unor cuvinte cu înţeles asemănător / opus; harta povestirii, jocul,
- alcătuiri de enunţuri cu cuvinte care au aceeaşi Text suport: cadranele, RAI
formă dar înţeles diferit; c. activitate frontală, Autoreflecţia
DP - ordonare de silabe / cuvinte pentru a forma Vrăjitorul din Oz , de Lyman individuală, pe grupe
2.3. cuvinte / propoziţii; Frank Baum
- transformări de enunţuri după model dat;
- realizarea unui dialog între copii şi Vrăjitorul din
Oz;
Jocul posibilităţilor
CLR - citirea şi observarea enunţurilor rostite de Scrierea corectă a cuvintelor a. manual, fişe de lucru Observare
1.1.; 1.2.; personaje; ,,dintr-o” / ,,dintr-un” b. conversaţia euristică, sistematică
2.3.; 3.1.; - transcrierea enunţurilor rostite de Toto şi Sperie observarea dirijată,
3.2.; 4.1. Ciori; Text suport: explicaţia, exerciţiul,
- formulare de enunţuri proprii care să conţină copacul ideilor
cuvintele ,,dintr-o” / ,,dintr-un”; Vrăjitorul din Oz , de Lyman c. activitate frontală,
AVAP - completarea unor enunţuri lacunare cu Frank Baum individuală, pe grupe
2.6. cuvintele ,,dintr-o” / ,,dintr-un”;
- identificarea variantelor corecte a cuvintelor
marcate din enunţuri date;

8
- desenarea Vrăjitorului din Oz, aşa cum şi-l
imaginează
- selectarea unor cântece, după criterii date; Recapitulare a. manual, fişe de lucru
MM
- completarea unor propoziţii lacunare; b.conversaţia euristică,
1.4.; 2.1.
- identificarea regulilor pentru a cânta frumos şi explicaţia, exerciţiul,
Probă scrisă şi
corect; munca independentă
CLR orală
- transcrierea versurilor din ,,Cântecul gamei”şi c. activitate frontală,
3.1.
marcarea locurilor care necesită respiraţie; individuală
- interpretarea individuală a unor cântece cunoscute;
Vineri - citirea poeziei; identificarea titlului, autorului, *Lectură
numărului de strofe şi de versuri;
- formularea unor răspunsuri la întrebări despre Pantalonii lui Haplea, de Nicolae a. fişe de lectură
CLR conţinutul poeziei; Batzaria b. conversaţia euristică,
1.1.; 1.2.; - explicarea cuvintelor noi, introducerea acestora în explozia stelară,
2.3.; 3.1.; enunţuri; explicaţia, exerciţiul Evaluarea
3.2.; 4.1. - aprecierea ca adevărate sau false a unor enunţuri cadranele, cvintetul, după
scurte care testează înţelegerea poeziei; scheletul de recenzie, rezolvarea
- formularea unei opinii referitoare la personajele metoda pălăriilor sarcinilor de
AVAP textului; gânditoare lucru
2.6. - identificarea însuşirilor personajelor; c. activitate frontală,
- identificarea personajelor illustrate şi colorarea individuală, pe grupe
acestora (Haplea şi Frosinica);
- scurtarea unor pantaloni cu linii punctate şi
colorarea părţii rămase nemodificată
- exerciţii de împărţire reprezentând cazuri speciale; Cazuri speciale de împărţire
- citirea rubricii ,,Am aflat”
- scrierea rezultatelor obţinute prin comparare, Despre igiena îmbrăcămintei a. manual, fişe de lucru
MEM
utilizând semnele <, >,=; b.conversaţia euristică,
1.5.; 1.6.;
- jocuri de extragere repetată a unui anumit număr explicaţia, exerciţiul, Evaluare după
3.1.; 4.2.
de elemente dintr-o mulţime dată; problematizarea, rezolvarea
- rezolvarea unor situaţii practice de aflare a unei învăţarea prin sarcinilor de
CLR
sume / diferenţe de termeni egali; descoperire lucru
2.3.; 3.1.
- citirea rubricii ,,Ne informăm”; c activitate frontală,
- discuţii pe baza textului citit, individuală
- stabilirea efectelor lipsei de igienă asupra propriei
persoane şi a celor din jur;
AVAP - discuţii despre obiectele decorative din camera Animale a. manual, tub de hârtie Observare
1.3.; 2.2.; lor; igienică, hârtie sistematică
2.3.; 2.5. - observarea tehnicilor de lucru pentru realizarea Familia Miau creponată, carton
unei ,,pisici decorative” (manual pag. 23); (obiect decorativ) colorat, carton ondulat,
CLR - numirea materialelor, instrumentelor necesare şi foarfecă, lipici, ochi
3.1. etapele de lucru; mobili, cariocă neagră
- realizarea unui obiect de decor în formă de pisică b.conversaţia euristică,
observarea dirijată,

9
explicaţia, exerciţiul
c. frontală, individuală
Întâlnirea de dimineaţă - salutul, prezenta, ziua, a. manual, fișe de lucru,
DP data,meteo, agenda zilei, impresii; Aspecte specifice ale organizării creioane colorate
1.2.; 3.1.; - discuţii despre importanţa respectării unui învăţării şi pregătirii pentru b. conversatia euristică,
3.2. program de activitate şi odihnă; viaţă la şcolarul mic explicaţia, exerciţiul,
Evaluare după
- citirea unor mesaje pentru şcolari; cadranele, jocul
rezolvarea
CLR - citirea poeziilor ,,Odihna în aer liber” şi ,,Somnul” Timpul meu pentru activitate şi didactic, jurnalul cu
dublă intrare sarcinilor de
3.1. (manual pag. 21); odihnă
- identificarea mesajelor importante transmise de c. activitate frontală lucru
AVAP cele două poezii, după idei date; Reguli de igienă privind individuală, în perechi
2.6. - exerciţiu-joc ,,Ce face u la ora …?”; programul zilnic de activitate
- formulare de răspunsuri la întrebări date

SĂPTĂMÂNA 15-19 MARTIE


Luni - vizionarea rezumatului povestirii Vrăjitorul din Scrierea imaginativă pe baza
Oz unei benzi desenate
https://www.youtube.com/watch?v=XJ9b0fr5RZE;
CLR - selectarea unor expresii/enunțuri/secvenţe care a. manual, laptop,
1.1.; 1.2.; sugerează sau produc anumite emoții sau reacții, Text suport: videoproiector
2.3.; 3.1.; asocierea acestora cu o anumită culoare și așezarea b. conversaţia euristică,
3.2.; 4.1. lor în propriul semafor (care va avea 3 culori); Vrăjitorul din Oz , de Lyman explicaţia, exerciţiul,
- observarea imaginilor din manual, identificarea Frank Baum metoda Semaforul, jocul Autoevaluarea
personajelor şi formulări de enunţuri după fiecare observarea dirijată, controlată
AVAP imagine dată; munca independentă
2.6. - scrierea unui scurt text în care povestesc despre c. activitate frontală,
aventurile lui Dorothy şi ale prietenilor săi; individuală, în perechi
- autoevaluare după criterii date;
- scrierea unui scurt text despre o nouă aventură a
lui Habarnam, Lentilă şi Ştietot (imaginaţie proprie)

- verificarea însuşirii scrierii corecte a cuvintelor


,,dintr-o / dintr-un”;
CLR
- formulare de enunţuri proprii care să conţină
1.1.; 1.2.; a. auxiliar, fişe de lucru
cuvintele ,,dintr-o” / ,,dintr-un”;
2.3.; 3.1.; b. conversaţia euristică,
- completarea unor enunţuri lacunare cu
3.2.; 4.1. Scrierea corectă a cuvintelor explicaţia, exerciţiul,
cuvintele ,,dintr-o” / ,,dintr-un”; Evaluare
,,dintr-o” / ,,dintr-un” munca independentă
- alcătuiri de enunţuri cu grupuri de cuvinte (de ex. predictivă
c. activitate frontală,
dintr-o carte, dintr-un sat etc.);
AVAP individuală, în perechi
- selectarea şi încercuirea variantei corecte din
2.6.
enunţuri date;
- corectarea greşelilor de scriere a unui text dat,
transcrierea corectă a acestuia
MEM - exerciţii de observare şi analiză a algoritmului de Aflarea numărului necunoscut a. manual, fişe de lucru, Autoevaluare

10
aflare a numărului necunoscut la înmulţire şi
împărţire ;
1.5.; 1.6.; - exerciţii de aflare a numărului necunoscut pentru laptop, videoproiector
3.1.; 4.2. înmulţire şi împărţire; b.conversaţia euristică,
- exerciţii de efectuare a calculelor cerute de explicaţia, exerciţiul,
CLR expresii matematice; problematizarea,
controlată
2.3. - rezolvare şi compunere de probleme; Despre igienă învăţarea prin
- discuţii despre igiena corporală / danturii / descoperire
MM alimentelor / îmbrăcămintei; c activitate frontală,
1.4. -audierea cântecului ,,Igiena” individuală
https://www.youtube.com/watch?
v=9pmY2vmQT20
- acompanierea unor melodii cunoscute de jucării
MM muzicale sau percuţie corporală; a. manual
1.2.; 2.2.; - interpretarea cântecului ,,Dacă vesel se trăieşte”, b.conversaţia euristică,
2.3.; 3.1. după mişcări sugerate; Cântarea instrumentală explicaţia, exerciţiul, Observare
- vizionarea unui tutorial de percuţie corporală demonstraţia sistematică
CLR diversă https://www.youtube.com/watch? Percuţia corporală diversă c. activitate frontală,
2.3. v=yVITOCTIYxo individuală, în grup
- executarea unor mişcări de percuţie corporală

Marti MEM - exerciţii de aflare a numărului necunoscut pentru Aflarea numărului necunoscut a. auxiliar, fişe de lucru
1.5.; 1.6.; înmulţire şi împărţire; b.conversaţia euristică,
3.1.; 4.2. - exerciţii de efectuare a calculelor cerute de explicaţia, exerciţiul,
expresii matematice; problematizarea, metoda
CLR - colorarea unor plante sau animale, după criterii Gândiți/ Lucrați în
Interevaluare
2.3. date (de ex. ,,Colorează doar florile cu numere care, perechi/ Comunicați
prin împărţire la alt număr, dau câtul 3”); c activitate frontală,
AVAP - rezolvare şi compunere de probleme; individuală, în perechi
2.2. - discuţii despre importanţa igienei corporale/ a
danturii /a alimentelor /a îmbrăcămintei

EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT

LIMBA FRANCEZĂ

RELIGIE
Miercuri EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT
CLR - citirea fragmentului ,,Alice în Ţara Minunilor”, de Hoinărind prin Ţara Minunilor a. manual, laptop, Autoapreciere
1.1.; 1.2.; Lewis Caroll; videoproiector
2.3.; 3.1.; - formularea unor întrebări al căror răspuns se Recapitulare b. conversaţia euristică,
3.2.; 4.1. găsește în text (Unde? Care? Cine? Cum? De ce? explicaţia, exerciţiul,
Ce? Când? Cu cine?); metoda Semaforul, jocul

11
- completarea unor enunţuri lacunare cu forma
potrivită a cuvintelor din paranteză;
- variante de despărţire a cuvintelor în silabe;
- formulare de enunţuri după criterii date;
- redactarea unor texte (5-7 enunţuri) pe baza unor
benzi desenate;
- citirea fragmentului ,,Dumbrava minunată” de
observarea dirijată,
Mihail Sadoveanu;
DP cadranele, RAI, munca
- identificarea formei corecte a cuvintelor îngroşate
2.3. independentă
din enunţuri date;
c. activitate frontală,
- completarea unor enunţuri cu cuvintele ,,dintr-o /
individuală, pe grupe
dintr-un”
JOC: Cine sunt?
Se scrie pe bileţele nume ale personajelor, apoi se
lipesc copiilor pe spate fără ca aceştia să vadă ce
scrie pe bileţel. Fiecare copil îşi va alege un coleg
pe care să-l întrebe ,,Cine sunt?”, iar acesta va
trebui să mimeze personajul respectiv.

Ordinea efectuării operaţiilor


MEM - identificarea operaţiilor matematice de ordinul I şi a. manual, fişe de lucru,
1.5.; 1.6.; al II-lea; b.conversaţia euristică,
3.1.; 4.2. - rezolvarea de exerciţii cu ordinea efectuării explicaţia, exerciţiul,
operaţiilor; Despre igiena încălţămintei învăţarea prin Observarea
CLR - rezolvarea de probleme în care sunt necesare descoperire, sistematică
2.3.; 3.1. operaţii de acelaşi ordin/ de ordine diferite; problematizarea, munca
- rezolvări de exerciţii după un model dat; independentă
- compararea rezultatelor a două exerciţii; c.activitate frontală,
- citim rubric ,,Ne informăm”; activitate individuală
- discutii despre încălţăminte şi păstrarea igienei
acesteia
- discuţii despre obiecte decorative preferate; Animale
AVAP a. manual, revistă, pahar
- observarea tehnicilor de lucru pentru realizarea
1.3.; 2.2.; de iaurt / sticluţă,
unui ,,fluture decorativ” (manual pag. 24 - 25); Fluturi Apreciere
2.3.; 2.5. farfurie rotundă, pix,
- numirea materialelor, instrumentelor necesare şi (obiect decorativ) globală
sârmă, foarfecă, laptop
etapele de lucru; / individuală
CLR b.conversaţia euristică,
- realizarea unui obiect de decor în formă de fluture,
2.3. observarea dirijată,
respectând etapele de lucru;
MM explicaţia, exerciţiul
- audierea cântecului ,,Fluturaşul meu”
1.4. c. frontală, individuală
https://www.youtube.com/watch?v=ilFqlXEKxoo
Joi MEM - rezolvarea de exerciţii respectând ordinea a. auxiliar, fişe de lucru, Autoevaluare
1.5.; 1.6.; efectuării operaţiilor; Ordinea efectuării operaţiilor carton, hârtie, fire şi controlată
3.1.; 4.2. - rezolvarea de probleme în care sunt necesare materiale textile
operaţii de acelaşi ordin/ de ordine diferite; b.conversaţia euristică,

12
CLR - scrierea rezolvării unei probleme printr-un
explicația, exerciţiul,
2.3.; 3.1. exerciţiu; Despre igiena încălţămintei
cadranele, jocul,
- compunere de probleme după exerciţii date;
problematizarea, munca
AVAP - discutii despre importanţa unei încălţăminte
independentă
2.3. adecvate şi păstrarea igienei acesteia;
c. activitate frontală,
- completarea unor enunţuri lacunare;
individuală, în perechi
- realizarea unui papuc fermecat
CLR Itemii probei de evaluare Evaluare sumativă a. fișe de evaluare
1.1.; 1.2.; sumativă
2.3.; 3.1.; b.conversaţia, Probă scrisă
3.2.; 4.1. munca independentă
c. activitate individuală
- audierea textului; Păţania lui Aricel Năzdrăvănel
CLR - formularea unor întrebări al căror răspuns se
a. fise de lectură
1.1.; 1.2.; găsește în text (Unde? Care? Cine? Cum? De ce?
b. conversaţia euristică,
2.3.; 3.1.; Ce? Când? Cu cine?);
explicaţia, exerciţiul,
3.2.; 4.1. - povestirea orală a textului audiat;
explozia stelară, harta
- caracterizarea lui Aricel;
povestirii, cadranele,
AVAP - formulare de enunţuri cu ajutorul cuvintelor Observare
RAI, metoda pălăriilor
2.6. marcate cu majuscule în text; sistematică
gânditoare, jurnalul cu
- transcrierea versurilor de la finalul textului,
dublă intrare
respectând aşezarea în pagina caietului;
c. activitate frontală,
- discuţii despre importanţa ascultării sfaturilor
individuală, pe grupe
părinţilor etc.
- desenarea unei secvenţe din text

MM - vizionarea unui tutorial de percuţie corporală a. laptop, videoproiector


1.2.; 2.2.; https://www.youtube.com/watch?v=a7qrrhKqRxE; b.conversaţia euristică,
Cântarea instrumentală
2.3.; 3.1. - interpretarea unor cântece însotite de percuție explicaţia, exerciţiul,
Observarea
corporală diversă (bătăi din palme, lovit pulpele cu demonstraţia
Percuţia corporală diversă sistematică
CLR palmele, bătaie cu piciorul în podea etc.); c. activitate frontală,
2.3. - vizionarea unor exerciţiu de percuţie corporală individuală, în grup
https://www.youtube.com/watch?v=FmeMffUqJQk
Vineri Oră de ameliorare-dezvoltare: a. fișe de ameliorare / de
– Activităţile de învăţare cu caracter ameliorativ se Ameliorare/ dezvoltare dezvoltare, Evaluarea
CLR
vor stabili în funcţie de problemele (individuale/ale - exerciții de ameliorare – b. conversația, după
1.1.; 1.2.;
majorităţii elevilor) ce vor fi identificate după dezvoltare explicația, exercițiul, rezolvarea
2.3.; 3.1.;
evaluarea sumativă. problematizarea sarcinilor de
3.2.; 4.1.
– Activităţile de dezvoltare vor avea un grad ridicat c. frontală, individuală, ameliorare/
de dificultate şi vor fi stabilite pentru elevii care vor în perechi dezvoltare:
demonstra realizarea tuturor obiectivelor de
evaluare vizate prin proba de evaluare sumativă. Autoreflecţia

MEM - identificarea operatiilor matematice de ordinul I şi Ordinea efectuării operaţiilor a. auxiliar, fişe de lucru, Autoapreciere

13
al II-lea;
1.5.; 1.6.; - rezolvarea de exerciţii cu ordinea efectuării
foaie de desen, creioane
3.1.; 4.2. operaţiilor;
colorate, carioci
- rezolvarea de probleme în care sunt necesare Despre igiena încălţămintei
b.conversaţia euristică,
CLR operaţii de acelaşi ordin/ de ordine diferite;
explicația, cadranele,
2.3. - rezolvări de exerciţii după un model dat;
problematizarea, munca
- scrierea unei probleme printr-un exerciţiu;
independent, exerciţiul
AVAP - compunere de probleme după exerciţii date;
c. activitate frontală,
2.2. - discutii despre importanţa unei încălţăminte
individuală, în perechi
adecvate şi modul prin care o putem păstra curată;
- stabilirea de adevăr pentru enunţuri date;
- realizarea unui desen ,,Încălţămintea preferată”
a. manual, creion,
AVAP - discuţii despre fluturi;
creioane colorate,
1.3.; 2.2.; - citirea paşilor care trebuie urmaţi în realizarea Animale Apreciere
foarfecă, lipici, 2 paie
2.3.; 2.5. unei măşti în formă de future (manual pag. 26); globală /
b.conversaţia euristică,
- numirea materialelor, instrumentelor necesare şi Fluturi individuală
observarea dirijată,
CLR etapele de lucru; (mască)
explicaţia, exerciţiul
2.3.; 3.1. - realizarea unei măşti în formă de fluture, Expoziție
c. frontală, individuală,
respectând etapele de lucru
individuală
Întâlnirea de dimineaţă - salutul, prezenţa, ziua,
data meteo, agenda zilei, impresii
- joc ,,Cuvântul încrucişat”; a. manual, fișe de lucru,
DP - citirea textului ,, Când şi cât învăţ? Cum învăţ?” creioane colorate
2.2.; 3.2. (manual pag. 23); b. conversatia euristică,
- realizarea unui text, prin completarea unor Abilităţi şi atitudini de învăţare explicaţia, exerciţiul, Observare
CLR enunţuri lacunare; cadranele, jocul sistematică
2.1.; 3.1. didactic, RAI
- exerciţiu-joc ,,Observă, analizează, descoperă, Când şi cât învăţ? Cum învăţ?
compară, asociază, argumentează”; c. activitate frontală
AVAP individuală, pe grupe
- exersarea unor dialoguri pe teme date;
2.6.
- studiu de caz: ,,Învăţăm în poziţia corectă” –
,,Povestea lui Studiosul”
- citirea unor sfaturi pentru învăţare

14
POVESTEA MICULUI PRINȚ

de Antoine de Saint-Exupery
(repovestită foarte pe scurt, de Ioan Vlăşin)

A fost odată un prinț de mărimea unui băiețel care își ducea viața singur pe o planetă destul de mică, undeva departe de Pământ. Pe planeta sa își îndeplinea cu
răspundere îndatorile sale, fiind un bun gospodar, care avea mare grijă de echilibrul acesteia.
Poate și-ar fi trăit liniștit viața acolo, neștiut de noi pământenii, dacă pe planeta lui nu ar fi răsărit o minunată floare. Ea a trezit în Micul Prinț nu numai
sentimente de încântare, admirație și de bucurie, dar și unele sentimente de confuzie ori chiar de derută totală. Punând preț prea mare pe unele dintre vorbele
florii, neștiind cum să privească dincolo de ele, ajunsese nefericit. Astfel, interacțiunea cu floarea i-a oferit șansa de a se întâlni cu propriile sale limite în ceea ce
privește stabilirea de relații ori cunoașterea ființelor care au voință proprie.
Văzând că propria planetă îi oferă resurse limitate pentru a învăța aceste lucruri, Micul Prinț, ca un adevărat Făt Frumos, părăsește confortul pe care îl avea
acasă și în obișnuințele lui și pleacă în lume ca să învețe.
Pe drumul către Pământ a vizitat diverse planete cu oameni singuri și a fost chiar în pericol de a fi rețiut pe unele dintre ele. Și-a păstrat libertatea în ciuda
faptului că un împărat înțelept dorea să îl facă ministru al justiției cu o primă responsabilitate interesantă, aceea de a se judeca pe sine însuși. Nu voi să rămână
nici pentru funcția de ambasador.
Pe următoarea planetă a părăsit-o pentru a nu intra în jocul încântării de sine pe care i-l propunea vanitosul. Un om care obișnuia să bea prea mult de pe a treia
planetă, care l-a întristat pe Micul Prinț, deoarece l-a văzut prins în capcana autoreproșurilor, a plăcerilor și a bucuriilor mărunte de unul singur.
Pe planeta a patra un om de afaceri se pretindea stăpânul a toate stelele. Lucrurile simple și la îndemână i s-au părut mai interesante și mai importante Micului
Prinț, astfel că plecă și de aici cu concluzia că oamenii mari sunt destul de ciudați.
Pe planeta a cincea întâlni un om care era prins de reguli și angajamente, care aprindea și stingea un felinar în fiecare minut, din cauza rotației tot mai rapide a
planetei mici pe care era. În ciuda faptului că părea cel mai puțin adaptat, micului prinț îi plăcu cel mai mult deoarece dintre toți pe care îi întâlnise era singurul
care se îngrijea de altceva decât de sine însuși.
Pe a șasea planetă trăia un savant care scria multe cărți. Părea să le știe pe toate dar nu știa nici ce era pe planeta sa. El dorea să îl facă exploratorul său,
deoarece părea demn de încredere. Aici prințul a avut primul regret că a părăsit floarea sa când a aflat faptul că lucrurile efemere, precum frumusețea florilor, nu
sunt considerate demne de a fi trecute în cărțile de știință. Dar a primit aici și numele planetei pe care ar putea învăța ceea ce dorea să știe - Pământul.
Pe Pământ profesorul de la care a învățat despre relații și despre legăturile dintre cei care se iubesc a fost o vulpe. Secretul lor nu poate fi dezvăluit în câteva
cuvinte. Trebuie experimentate și abordate cu înțelepciune. De la ea a învățat să privească oamenii cu ochii inimii, adică cu întreaga ființă, să recunoască și să se
bucure de unicitatea florii sale deși sunt mii pe lume asemănătoare cu ea.
N-am fi aflat povestea lui dacă în scurta sa prezență pe Pământ nu ar fi întâlnit un aviator naufragiat în deșert, care nu a uitat ce înseamnă să fii copil și care nu
se simția nici el prea bine între adulții de tipul celor pe care i-a văzut Micul Prinț. Aviatorul a fost și martorul plecării spre casă a micului prinț, care a fost nevoit
să-și lase trupul aici, fiind prea greu pentru a fi transportat așa departe. Cerul a devenit astfel mai frumos pentru aviator deoarece de pe o planetă necunoscută
râsul drăgălaș al Micului Prinț pare să se audă când privește stelele.

15
PANTALONII LUI HAPLEA
de Nicolae Batzaria

-Măi, nevastă, zice Haplea, Croitorul, se-nțelege,


Pantalonii ăștia-i vezi? I-a scurtat, i-a potrivit.
Hai te-apucă și degrabă Hăplișor își zice: ”Tata
Cu o palmă să-i scurtezi. O să fie mulțumit”.

Căci diseară... hei, diseară Așteptând să-i dea răsplată,


Este mare tămbălău, În curier i-a atârnat,
Merg la nunta lui Tănase Când îi vede Haplea-și zice:
Ș-o să fie lată, zău. ”Frosinica i-a uitat”.

Însă-aude și băiatul - Se-apucă să-i facă singur

16
Doar îl știți pe Hăplișor - Ș-auziți-l: ”Să poftească
Pe furiș ia pantalonii, Croitorul cel mai meșter
Merge drept la croitor. Mai frumos să-i potrivească!”

Și-i dădu ca să-i scurteze, Mai târziu nevasta-și zice:


-M-a trimis, îi zice, tata, ”Pantalonii i-am uitat”.
Ca să-i tai un lat de mână Și sculându-se grăbită,
Și-ntr-un ceas să fie gata. Înc-o dată i-a scurtat.

Îmbrăcându-i Haplea vede


De genunchi că i-au trecut:
-Frosinico, strigă dânsul,
Vin să vezi cât am crescut !

PĂȚANIA LUI ARICEL NĂZDRĂVĂNEL

             A  fost odată ca niciodată o familie de arici. Aceasta trăia liniștită în satul aricesc, aflat lângă o poieniță cu flori, în mijlocul unei minunate păduri, în
care domneau liniștea și pacea.
            Fiul cel mic nu era un arici ca toți ceilalți. Deși era foarte isteț și curajos, acesta era mai năzdrăvan din fire, fiind în permanență plin de energie, curios
peste măsură, lădăros  și, de cele mai multe ori, neascultător. De aceea, părinții l-au numit Aricel Năzdrăvănel.
            Lui Aricel îi plăceau mult concursurile sportive și nu rata nicio competiție din pădure. Era atât de rapid încât se întrecea chiar și cu iepurașii.
          În fiecare după-amiază, năzdrăvanul se întâlnea cu prietenii săi în poieniță, povestindu-le tuturor peripețiile și faptele sale curajoase. Degeaba îi spunea
mama sa, Aricina, să aibă grijă prin pădure, că vulpea șireată îl poate oricând păcăli. El nici nu voia să audă, că doar era Aricel cel viteaz și cânta într-una:
Eu de vulpe nu mă sperii,
Ţepii mi i-am ascuțit.
Repede mă dau de-a tumba,
Vulpea iar am păcălit.
               M-ascund iute în urzici,
               Iar cumătra, știu prea bine,
               Mă pândește, că-i șireată,
               Dar așteaptă muuult și biiine!
Ha ha ha, chiar ați ghicit!
Sunt ariciul iscusit,
Meșter mare-n ghemuit.
Vulpea iar am păcălit.
            Într-o zi, când Aricel Năzdrăvănel se îndrepta grăbit către poiana unde îl așteptau prietenii săi, a dat nas în nas chiar cu vulpița cumetrița, care nu se mai
ospătase de câteva zile bune.
Ariciul s-a ghemuit repede, și-a scos țepii și s-a dat de-a dura, strigând:
Când vulpea îmi iese-n cale
Mă fac ghem și plec la vale.
S-a rostogolit ariciul cât s-a rostogolit, până când a ajuns lângă o baltă. Vulpea exact asta și aștepta! Fără să stea prea mult pe gânduri, l-a împins în apă și l-a
apucat de botic, scuturându-l de mama focului.
–          Cred că ăsta mi-e sfârșitul! gândi Aricel.

17
Simțind pentru prima dată o tremurătură puternică  prin tot corpul, năzdrăvanul își dădu seama că îi era FRICĂ.  Era atât de speriat încât a început să țipe cât de
tare putea, însă fără prea mare folos. Nu era nimeni pe-aproape care să-l audă, așa că vulpea se pregătea să-l mănânce. L-ar fi înfulecat  dacă nu s-ar fi întâmplat
să treacă pe acolo Bursucel Morocănel, pe care, vulpea, văzându-l, a fugit ca și arsă, fără să mai privească înapoi.
           Hoață din fire, cumetrița dăduse iama în vizuina bursucului, furându-i mâncarea adunată cu greu. Înfuriat, acesta  îi promisese că atunci când o va întâlni,
o va face să plătească scump pentru îndrăzneala ei.
            Văzându-se eliberat din „ghearele” vulpii, Aricel a rupt-o la fugă, fără să mai strige că este NEÎNFRICAT și VITEAZ.  Micuțul își dădu seama că mama
sa avusese dreptate și că nu este de ajuns să fii curajos, ci trebuie ca în permanență să fii ATENT și PRECAUT.
           De atunci, ariciul nu mai este lăudăros, învățându-i chiar și pe prietenii săi ca întotdeauna să fie cu băgare de seamă la tot ce se întâmplă în jurul lor și,
mai ales, să asculte sfaturile prețioase ale părinților.
Uneori, când își aduce aminte de peripeția cu vulpea, se bucură că a scăpat cu viață și începe să cânte:
Prin pădure când pornesc
De vulpe eu mă feresc.
Șireata m-a păcălit
Şi în apă m-a-mbrâncit,
Dar bursucul m-a salvat
Să nu fiu înfulecat.
Promit că de-azi înainte
Sfatul mamei îl țin minte.

18