Sunteți pe pagina 1din 3

Studii de caz rezolvate – clasa 5

Contabilitatea investiţiilor financiare pe termen scurt


1.1. O entitate juridică înregistrează achiziţionarea cu scopul de a obţine un câştig imediat un pachet de 5.000 de
acţiuni care sunt emise de o filială a sa la costul de achiziţie de 5 lei/acţiune, pe care ulterior le achită prin bancă.
După o perioadă scurtă de timp acţiunile sunt vândute după cum urmează: 3.000 de acţiuni la preţul de 6
lei/acţiune şi 2.000 de acţiuni la preţul de 4 lei/acţiune, încasarea efectuându-se prin bancă. Să se efectueze
înregistrările contabile corespunzătoare.
Rezolvare
Nr. Explicaţie Cont Cont Sume
crt. debitor creditor
1. Achiziţie acţiuni la societăţi 501 = 5091 25.000
afiliate (Ordin de cumpărare)
2. Achitare contravaloare acţiuni 5091 = 5121 25.000
(Ordin de plată, Extras de cont
bancar în lei)
3. Vânzare acţiuni deţinute la 5121 = % 18.000
societăţi afiliate (Ordin de 501 15.000
vânzare) 7642 3.000
4. Vânzare acţiuni deţinute la % = 501 10.000
societăţi afiliate (Ordin de 5121 8.000
vânzare) 6642 2.000
1.2. O entitate juridică înregistrează răscumpărarea a 500 de obligaţiuni, a 7 lei/buc, pe care apoi le anulează. Să
se efectueze înregistrările contabile corespunzătoare.
Rezolvare
Nr. Explicaţie Cont Cont Sume
crt. debitor creditor
1. Răscumpărare obligaţiuni 505 = 5311 3.500
(Chitanţă, Registrul de casă)
2. Anulare obligaţiuni răscum- 161 = 505 3.500
părate (Fişe ct.161, 505)
1.3. O entitate juridică înregistrează achiziţionarea a 300 de obligaţiuni cu preţul de 10 lei/bucată. Din cele 300 de
obligaţiuni 100 de obligaţiuni se achită cash, iar restul se achită ulterior prin bancă. Pentru obligaţiunile pe care le
deţine, societatea pri-meşte o dobândă de 50 lei, care se încasează prin bancă. Ulterior societatea vinde cu
numerar 150 de obligaţiuni cu preţul de 12 lei/bucată şi 150 de obligaţiuni cu preţul de 9 lei/bucată. Să se
efectueze înregistrările contabile corespunzătoare.

Rezolvare
Nr. Explicaţie Cont Cont Sume
crt. debitor creditor
1 2 3 4 5 6
1. Achiziţie obligaţiuni (Ofertă 506 = % 3.000
publică de vânzare, Prospect 5311 1.000
de emisiune) 5092 2.000
2. Achitare 200 obligaţiuni (OP , 5092 = 5121 2.000
Extras cont bancar în lei)
3. Înregistrare dobândă cuveni- 5088 = 766 50
tă (Fişă cont 506)
4. Încasare dobândă (Extras de 5121 = 5088 50
cont bancar în lei)

1
1 2 3 4 5 6
5. Vânzare obligaţiuni (Factu- 5311 = % 1.800
ră, Chitanţă, Registrul de ca- 506 1.500
să în lei) 7642 300
6. Vânzare obligaţiuni (Factu- % = 506 1.500
ră, Chitanţă, Registrul de ca- 5311 1.350
să în lei) 6642 150

2. Contabilitatea creditelor bancare pe termen scurt


O entitate juridică înregistrează contractarea unui credit bancar pe 3 luni în valoare de 15.000 lei, rambursabil în
rate lunare egale. Rata dobânzii este de 8% pe an, şi se achită lunar, odată cu rata de credit aferentă lunii
respective. Datorita unor probleme, rata şi dobânda aferente ultimei luni se achită peste 2 luni. Se cere să se
efectueze înregistrările contabile corespunzătoare.
Rezolvare
Nr. Explicaţie Cont Cont Sume
crt. debitor creditor
1. Încasare credit bancar (Contract 5121 = 5191 15.000
credit bancar)
2. Achitare dobândă pt. 1 lună: 666 = 5121 100
(8%15.000)/12 = 100 lei (Grafic
eşalonare credit şi dobândă)
3. Rambursare prima rată (Ordin de 5191 = 5121 5.000
plată, Extras de cont bancar în lei)
4. Achitare dobândă pt. luna 2 (OP, 666 = 5121 66,67
Extras de cont bancar)
(8%10.000)/12= 66,67 lei
5. Rambursare rată II (OP şi Extras de 5191 = 5121 5.000
cont bancar)
6. Înregistrare dobândă pt. luna 3 666 = 5198 33,33
(Grafic eşalonare credit şi dobândă)
(8%5.000)/12= 33,33lei
7. Înregistrare credit restant (Grafic 5191 = 5192 5.000
reeşalonare credit şi dobândă)
8. Achitare dobândă pt.luna 3 (OP şi 5198 = 5121 33,33
Extras de cont bancar în lei)
9. Rambursare rată restantă (Ordin de 5192 = 5121 5.000
plată şi extras de cont bancar în lei)
3. Contabilitatea acreditivelor
O entitate juridică înregistrează deschiderea unui acreditiv în sumă de 15.000 lei, din care se plăteşte un furnizor
în sumă de 12.000 lei. Acreditivul neutilizat se virează în contul de disponibil. Să se efectueze înregistrările
contabile aferente.
Rezolvare
Nr. Explicaţie Cont Cont Sume
crt. debitor creditor
1. Deschidere acreditiv (Documentaţie 581 = 5121 15.000
deschidere acredi-tiv, OP, Extras cont 5411 = 581 15.000
bancar)
2. Achitare furnizor (OP şi Extras de 401 = 5411 12.000
cont bancar)
3. Retragere acreditiv neutilizat (OP, 581 = 5411 3.000

2
Extras de cont bancar în lei) 5121 = 581 3.000
4. Contabilitatea avansurilor de trezorerie
4.1. O entitate juridică înregistrează acordarea unui avans de trezorerie unui salariat în sumă de 1.000 lei, din care
se achită următoarele:
- materiale consumabile în sumă de 150 lei şi 19% TVA;
- cheltuieli cu cazarea: 200 şi 9% TVA;
- bilete CFR: 120 lei (19% TVA inclus).
Diurna acordată salariatului este în sumă de 200 lei. La întoarcerea din delegaţie angajatul justifică cheltuielile
efectuate şi restituie casieriei avansul neutilizat. Să se efectueze înregistrările contabile aferente.
Rezolvare
Nr. Explicaţie Cont Cont Sume
crt. debitor creditor
1. Acordare avans (Dispoziţie de plată 542 = 5311 1.000
prin casierie, Registrul de casă în
lei)
2. Achitare materiale consu-mabile % = 542 178.5
(Factură, Ordin de deplasare) 302 150.0
4426 28.5
3. Achitare cazare (Factură şi Ordin % = 542 218
de deplasare) 625 200
4426 18
4. Achitare bilete transport (Factură şi % = 542 119
Ordin de deplasare) 625 100
4426 19
5. Înregistrare diurnă (Factură şi 625 = 542 200
Ordin de deplasare)
6. Restituire avans neutilizat (Dispoziţie 542 = 5311 284.5
de încasare prin casierie, Registrul de
casă)
1.000-178.5-218-119-200 = 284,50
lei

Problemă recapitulativă pentru clasa 5


O societate comercială înregistrează în contabilitatea proprie următoarele operaţii economice:
1. achiziţionarea a 3.000 de obligaţiuni cu preţul de 30 lei/bucată. Obligaţiunile se achită imediat prin bancă.
Ulterior societatea vinde cu numerar 1.500 de obligaţiuni cu preţul de 20 lei/bucată şi 700 de obligaţiuni cu preţul
de 40 lei/bucată.
2. contractarea unui credit bancar pe 5 luni în valoare de 50.000 lei, rambursabil în rate lunare egale. Rata
dobânzii este de 10% pe an, şi se achită lunar, odată cu rata de credit aferentă lunii respective.
3. deschiderea unui acreditiv în sumă de 67.000 lei. Din acreditivul deschis se plăteşte un furnizor cu suma de
55.000 lei. Acreditivul neutilizat se virează în contul de disponibil.
4. acordarea unui avans de trezorerie unui salariat în sumă de 3.000 lei, din care se achită următoarele: piese de
schimb în sumă de 600 lei şi 19% TVA; cheltuieli cu deplasarea: 400 lei şi 19% TVA; diurnă în sumă de 150 lei.
La întoarcerea din delegaţie angajatul justifică cheltuielile efectuate şi restituie casieriei avansul neutilizat.
Să se efectueze înregistrările contabile corespunzătoare.