Sunteți pe pagina 1din 14

+

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”ION LUCA CARAGIALE”


Municipiul Tulcea, str. I.L. Caragiale, nr. 20
Cod poștal 820098, jud. Tulcea MINISTERUL EDUCAȚIEI
Tel. 0240 532785, fax. 0240 531927
E-mail: scoala.caragiale@yahoo.com
Site: https://scoala-caragiale.ro

Unitatea de învăţământ: Școala Gimnazială „Ion Luca Caragiale” Tulcea Avizat,


Numele şi prenumele cadrului didactic: Pîrlog Daniela Director adjunct, Spunoae Anca
Aria curriculară: Limbă și comunicare – limbi moderne
Disciplina de învățământ: Limba modernă 1. Engleză Clasa: a VIII-a
Manualul utilizat: Limba modernă 1. Engleză – clasa a VIII-a A
autori: Herbert Puchta, Jeff Stranks, Peter Lewis-Jones, Irina Spătaru, Editura Art Klett, București, 2020
Număr de ore pe săptămână: 2 ore
An şcolar 2022-2023
Planificare realizată conform OMEN 3393/28.02.2017

PLANIFICARE ANUALĂ PENTRU DISCIPLINA LIMBA ENGLEZĂ


CLASA A VIII-A, L1

Nr. UNITATEA COMPETENŢE VIZATE CONŢINUTURI NR. SĂPTĂMÂNA OBSER-


crt DE DE VAŢII
. ÎNVĂŢARE ORE

MODULUL 1

REVISION 2 S1
EVALUARE 2 S2
INIŢIALĂ -

1
ORAL
1. Unit 1 - 1.1. Selectarea principalelor idei din FUNCTIONS & SPEAKING 4 S3
Complaining S4 26
programe TV/ înregistrări audio-video pe
Life plans teme familiare, dacă se vorbește relativ rar
Complaining to a family member
Talking about the future
Septembri
și cu claritate Expressing possibility, advice /
e Ziua
recommendation European
1.2. Identificarea semnificaţiei dintr-o GRAMMAR ăa
conversaţie obișnuită de zi cu zi atunci când Review: Limbilor
Present Tenses
interlocutorii reformulează sau repetă la Future Tenses
cerere anumite cuvinte/ expresii
should / shouldn’t, may (not), might (not)
1.3. Manifestarea interesului pentru (review)
cunoașterea unor personalităţi și Vocabulary – Making changes
WordWise: Phrases with up
evenimente culturale PRONUNCIATION
Linking words with up
2.1. Relatarea unei întâmplări / a unor LET’S THINK
experienţe personale Train to Think: Reading between the lines
Self-esteem: Life changes
2.2. Participarea la scurte conversaţii în SKILLS
Reading Article: I miss my bad habits;
contexte obișnuite, asupra unor subiecte
Article: For a better life …; Photostory:
generale
What’s up with Mia?
Writing An email about resolutions
Listening A conversation about famous
3.1. Deducerea din context a people who started their careers late
EXTRAS: Get it right!, Grammar reference,
semnificaţiei cuvintelor necunoscute
Project time 1: Are you in control of your
3.3. Identificarea sensului global al unor life? (A poster)
articole sau interviuri

3.4. Manifestarea interesului pentru


înţelegerea diferitelor tipuri de texte

4.1. Redactarea unei scrisori / unui mesaj


digital folosind expresii de adresare, de

2
cerere, de invitare și de mulţumire

4.2. Redactarea de texte simple și coerente


pe teme de interes

4.3. Manifestarea interesului pentru


calitatea redactării

2. Unit 2 1.1. Selectarea principalelor idei din


programe TV/ înregistrări audio-video pe
FUNCTIONS AND SPEAKING
Talking about the past
4 S5
S6
5 oct Ziua
Educației

- Hard teme familiare, dacă se vorbește relativ rar GRAMMAR


Narrative tenses: past simple, past
și cu claritate
times 1.2. Identificarea semnificaţiei dintr-o
continuous, past perfect simple
would and used to
conversaţie obișnuită de zi cu zi atunci când Future in the past
interlocutorii reformulează sau repetă la VOCABULARY
cerere anumite cuvinte/ expresii Descriptive verbs
2.1. Relatarea unei întâmplări / a unor PRONUNCIATION
experienţe personale Initial consonant clusters with /s/
2.2. Participarea la scurte conversaţii în LET’S THINK
Train to Think: Following an idea through a
contexte obișnuite, asupra unor subiecte
paragraph
generale Values: Animal rights
3.1. Deducerea din context a semnificaţiei SKILLS
cuvintelor necunoscute - Completarea de Reading Article: Events that shook the world;
tabele Article: Family life in 17th-century Britain;
3.3. Identificarea sensului global al unor Culture: Where life is really hard
articole sau interviuri Writing A magazine article about a
3.4. Manifestarea interesului pentru historical event
înţelegerea diferitelor tipuri de texte Listening A class presentation about
animals being put on trial
4.1. Redactarea unei scrisori / unui mesaj
EXTRAS: Get it right!, Grammar reference,
digital folosind expresii de adresare, de Project time 2: Historical events that
cerere, de invitare și de mulţumire changed cities forever (A video
4.2. Redactarea de texte simple și coerente
pe teme de interes

3
4.3. Manifestarea interesului pentru
calitatea redactării

3. 2 S7

Review
Units 1 & 2

MODULUL 2

4. 1.1. Selectarea principalelor idei din FUNCTIONS & SPEAKING 4 S8


Unit 3 programe TV/ înregistrări audio-video pe Comparing actions S9
That’s teme familiare, dacă se vorbește relativ rar
Role play: Making invitations Obligation and
necessity
și cu claritate GRAMMAR
entertainm Expressing possibility, obligation, permission
1.2. Identificarea semnificaţiei dintr-o and prohibition Necessity: didn’t need to /
ent conversaţie obișnuită de zi cu zi atunci când needn’t have
Adverbs and comparative adverbs
interlocutorii reformulează sau repetă la VOCABULARY
cerere anumite cuvinte/ expresii Types of films
Types of TV programmes
WordWise: Expressions with get
PRONUNCIATION
1.3. Manifestarea interesului pentru Intonation – inviting, accepting and
cunoașterea unor personalităţi și refusing invitations
evenimente culturale LET’S THINK
Train to Think: Identifying the main topic of
a paragraph
2.2. Participarea la scurte conversaţii în
Self-esteem: The film of my life
contexte obișnuite, asupra unor subiecte SKILLS
generale Reading Article: Big movies on a small
budget; TV listings: different types of
3.1. Deducerea din context a semnificaţiei programmes; Photostory: Extras
Writing A paragraph about your TV habits
cuvintelor necunoscute - Completarea de
Listening A conversation about watching
tabele - Exerciţii de asociere cuvânt – too much TV
explicaţie - Completarea de text lacunar EXTRAS: Get it right!, Grammar reference,
4
3.2. Identificarea aspectelor principale din Project time 3: The history of film (Synopsis
articole scurte pe teme familiare și de of my favourite film
actualitate

3.3. Identificarea sensului global al unor


articole sau interviuri

3.4. Manifestarea interesului pentru


înţelegerea diferitelor tipuri de texte

4.1. Redactarea unei scrisori / unui mesaj


digital folosind expresii de adresare, de
cerere, de invitare și de mulţumire

4.2. Redactarea de texte simple și coerente


pe teme de interes

4.3. Manifestarea interesului pentru


calitatea redactării

5. 1.1. Selectarea principalelor idei din FUNCTIONS AND SPEAKING 6 S10


Talking about past habits
Unit 4 programe TV/ înregistrări audio-video pe
teme familiare, dacă se vorbește relativ rar Talking about imaginary situations Talking
S11
S12
Science și cu claritate about scientific discoveries
GRAMMAR
1.2. Identificarea semnificaţiei dintr-o
counts conversaţie obișnuită de zi cu zi atunci când
Phrasal verbs
Expressions with make; make vs. do
interlocutorii reformulează sau repetă la Second conditional
cerere anumite cuvinte/ expresii I wish 30.11 și
1.3. Manifestarea interesului pentru VOCABULARY 01.12 zile
cunoașterea unor personalităţi și Direction and movement Science libere
evenimente culturale PRONUNCIATION
The /ju:/ sound
2.2. Participarea la scurte conversaţii în
LET’S THINK
contexte obișnuite, asupra unor subiecte
5
generale Train to Think: Thinking about fact and
2.4. Manifestarea interesului pentru fiction
calitatea exprimării/ interacţiunii Values: How science helps people
3.1. Deducerea din context a semnificaţiei Train to Think: Using criteria
SKILLS
cuvintelor necunoscute Reading Blog article: Why aren’t people more
3.3. Identificarea sensului global al unor interested in science?; Web forum: What
articole sau interviuri should science do next?; Culture: Great
3.4. Manifestarea interesului pentru scientists
înţelegerea diferitelor tipuri de texte Writing A blog entry
4.1. Redactarea unei scrisori / unui mesaj Listening The things kids believe!
digital folosind expresii de adresare, de EXTRAS: Get it right!, Grammar reference,
cerere, de invitare și de mulţumire Project time 4: Idea incubation and wise
4.2. Redactarea de texte simple și coerente geeks (An album
pe teme de interes
4.3. Manifestarea interesului pentru
calitatea redactării

7. Unit 5 1.1. Selectarea principalelor idei din


programe TV/ înregistrări audio-video pe
FUNCTIONS & SPEAKING
Talking about your health
3 S13
S14
VAC. IARNA
23.12-8.01
Keep teme familiare, dacă se vorbește relativ rar Issuing and accepting a challenge
GRAMMAR
și cu claritate
healthy 1.2. Identificarea semnificaţiei dintr-o
Past perfect simple vs. past perfect
continuous Past perfect continuous vs. past
conversaţie obișnuită de zi cu zi atunci când continuous
interlocutorii reformulează sau repetă la VOCABULARY
cerere anumite cuvinte/ expresii Time linkers
1.3. Manifestarea interesului pentru Illness: collocations
cunoașterea unor personalităţi și WordWise: expressions with right
evenimente culturale PRONUNCIATION
/tʃ/ and /ʃ/ consonant sounds
2.1. Relatarea unei întâmplări / a unor
LET’S THINK
experienţe personale Train to Think: Thinking about what makes
2.2. Participarea la scurte conversaţii în you happy and healthy
contexte obișnuite, asupra unor subiecte Self-esteem: About health
generale SKILLS
2.4. Manifestarea interesului pentru Reading Article: Article: 8,000 birds to see
calitatea exprimării/ interacţiunii before you die; Article: Miracle operations;
Photostory: The challenge
6
3.1. Deducerea din context a semnificaţiei Listening A presentation on the benefits of
cuvintelor necunoscute exercise
3.2. Identificarea aspectelor principale din EXTRAS: Get it right!, Project time 5: Eat
articole scurte pe teme familiare și de healthily to save the planet! (A leaflet
actualitate
3.3. Identificarea sensului global al unor
articole sau interviuri
3.4. Manifestarea interesului pentru
înţelegerea diferitelor tipuri de texte

8. 1.1. Selectarea principalelor idei din programe About a Boy by Nick Hornby 1 S14
TV/ înregistrări audio-video pe teme familiare, Wild Country by Margaret Johnson
Literature dacă se vorbește relativ rar și cu claritate
1.3. Manifestarea interesului pentru cunoașterea
unor personalităţi și evenimente culturale
2.1. Relatarea unei întâmplări / a unor
experienţe personale
2.2. Participarea la scurte conversaţii în contexte
obișnuite, asupra unor subiecte generale
2.3. Exprimarea unei sugestii sau a unei reacţii la
o propunere în cadrul unui dialog informal
2.4. Manifestarea interesului pentru calitatea
exprimării/ interacţiunii
3.1. Deducerea din context a semnificaţiei
cuvintelor necunoscute
3.2. Identificarea aspectelor principale din
articole scurte pe teme familiare și de actualitate
3.3. Identificarea sensului global al unor articole
sau interviuri
3.4. Manifestarea interesului pentru înţelegerea
diferitelor tipuri de texte
4.1. Redactarea unei scrisori / unui mesaj digital
folosind expresii de adresare, de cerere, de
invitare și de mulţumire
4.2. Redactarea de texte simple și coerente pe
teme de interes
9. 2 S15
Final
7
evaluation
Units 1–5

MODULUL 3

10. 1.1. Selectarea principalelor idei din FUNCTIONS AND SPEAKING Talking about 4
programe TV/ înregistrări audio-video pe permission Following and giving simple S16
Unit 6 Rules teme familiare, dacă se vorbește relativ rar instructions
GRAMMAR
S17
și cu claritate
in my 1.2. Identificarea semnificaţiei dintr-o
Present and past passive Third conditional
VOCABULARY
community conversaţie obișnuită de zi cu zi atunci când Discipline
interlocutorii reformulează sau repetă la Talking about consequences and reasons
cerere anumite cuvinte/ expresii PRONUNCIATION
1.3. Manifestarea interesului pentru Silent consonants
cunoașterea unor personalităţi și LET’S THINK
evenimente culturale Train to Think: Thinking about the
importance of rules
2.1. Relatarea unei întâmplări / a unor
Values: Play rock, paper, scissors
experienţe personale SKILLS
2.2. Participarea la scurte conversaţii în Reading Article: Hard times to be a kid;
contexte obișnuite, asupra unor subiecte Website contest: The best 50-word stories;
generale Culture: The great escape
2.3. Exprimarea unei sugestii sau a unei Writing A story about a rescue
reacţii la o propunere în cadrul unui dialog Listening The game rock, paper, scissors
informal EXTRAS: Get it right!, Grammar reference,
2.4. Manifestarea interesului pentru Project time 6: Rules for kids and parents
(A class debate
calitatea exprimării/ interacţiunii
3.1. Deducerea din context a semnificaţiei
cuvintelor necunoscute
3.2. Identificarea aspectelor principale din
articole scurte pe teme familiare și de
actualitate

8
3.3. Identificarea sensului global al unor
articole sau interviuri
3.4. Manifestarea interesului pentru
înţelegerea diferitelor tipuri de texte
4.2. Redactarea de texte simple și coerente
pe teme de interes

11. 2 S18
Review
Units 5 & 6
12. 1.1. Selectarea principalelor idei din FUNCTIONS & SPEAKING Telling a story 6 S19
Expressing frustration
Unit 7 What programe TV/ înregistrări audio-video pe
teme familiare, dacă se vorbește relativ rar GRAMMAR
S20
S21
a story! și cu claritate Relative pronouns
Defining and non-defining relative clauses
1.2. Identificarea semnificaţiei dintr-o
Relative clauses with which
conversaţie obișnuită de zi cu zi atunci când VOCABULARY Types of story
interlocutorii reformulează sau repetă la Elements of a story
cerere anumite cuvinte/ expresii WordWise: Expressions with good
1.3. Manifestarea interesului pentru PRONUNCIATION
cunoașterea unor personalităţi și The schwa /ə/ in word endings
evenimente culturale LET’S THINK
2.2. Participarea la scurte conversaţii în Train to Think: Thinking about different
contexte obișnuite, asupra unor subiecte writing styles
Self-esteem: A better world
generale
SKILLS
2.3. Exprimarea unei sugestii sau a unei
Reading Article: Everybody loves stories –
reacţii la o propunere în cadrul unui dialog but why?; Article: Hollywood fairy tales;
informal Photostory: Writer’s block
2.4. Manifestarea interesului pentru Writing A fairy tale
calitatea exprimării/ interacţiunii Listening A conversation about a short
3.1. Deducerea din context a semnificaţiei story
cuvintelor necunoscute EXTRAS: Get it right!, Grammar reference,
3.2. Identificarea aspectelor principale din Project time 7: A biography of a
articole scurte pe teme familiare și de storyteller (A wiki page
actualitate
3.3. Identificarea sensului global al unor
articole sau interviuri
9
3.4. Manifestarea interesului pentru
înţelegerea diferitelor tipuri de texte
4.2. Redactarea de texte simple și coerente
pe teme de interes
4.3. Manifestarea interesului pentru
calitatea redactării

MODULUL 4

13. Unit 8 It’s a 1.1. Selectarea principalelor idei din FUNCTIONS AND SPEAKING 6 S22
programe TV/ înregistrări audio-video pe Giving and reacting to news S23 27 febr.-3
crime teme familiare, dacă se vorbește relativ rar Reporting what someone said, asked or
requested
S24 martie
și cu claritate S27 Școala
GRAMMAR
1.2. Identificarea semnificaţiei dintr-o Altfel
Reported speech
conversaţie obișnuită de zi cu zi atunci când Reported questions, requests and
interlocutorii reformulează sau repetă la imperatives
cerere anumite cuvinte/ expresii VOCABULARY Crime Reporting verbs
1.3. Manifestarea interesului pentru PRONUNCIATION
cunoașterea unor personalităţi și Intonation – expressing surprise
evenimente culturale LET’S THINK
2.1. Relatarea unei întâmplări / a unor Train to Think: Thinking about empathy
experienţe personale Values: Respecting the law;
Understanding that punishment will
2.2. Participarea la scurte conversaţii în
follow crime
contexte obișnuite, asupra unor subiecte
SKILLS
generale Reading News reports: Thief feels sorry,
2.3. Exprimarea unei sugestii sau a unei Father angry victim of online con; Article:
reacţii la o propunere în cadrul unui dialog Getting creative with crime; Culture:
informal Famous criminals
2.4. Manifestarea interesului pentru Writing A report of a crime
calitatea exprimării/ interacţiunii Listening An interview about restorative
3.1. Deducerea din context a semnificaţiei justice
cuvintelor necunoscute EXTRAS: Get it right!, Grammar reference,
Project time 8: The art detective (A
3.3. Identificarea sensului global al unor
newscast
articole sau interviuri
3.4. Manifestarea interesului pentru
înţelegerea diferitelor tipuri de texte
10
4.2. Redactarea de texte simple și coerente
pe teme de interes
4.3. Manifestarea interesului pentru
calitatea redactării

MODULUL 5

14. Unit 9 What 1.1. Selectarea principalelor idei din FUNCTIONS & SPEAKING 5
programe TV/ înregistrări audio-video pe Making deductions S29 S28-S29
happened? teme familiare, dacă se vorbește relativ rar Apologising and accepting apologies
GRAMMAR
S30 Săptămân
și cu claritate S31 a verde
Modals of deduction (present)
1.2. Identificarea semnificaţiei dintr-o
should(n’t) have
conversaţie obișnuită de zi cu zi atunci când Modals of deduction (past)
interlocutorii reformulează sau repetă la VOCABULARY Mysteries Expressions with
cerere anumite cuvinte/ expresii go WordWise: now
1.3. Manifestarea interesului pentru PRONUNCIATION
cunoașterea unor personalităţi și Moving word stress
evenimente culturale LET’S THINK
2.1. Relatarea unei întâmplări / a unor Train to Think: Scientific truth or legend?
experienţe personale Values: Thinking carefully before you act
SKILLS
2.2. Participarea la scurte conversaţii în
Reading Article: The truth is out there;
contexte obișnuite, asupra unor subiecte
Article: Lost; Photostory: And the hole
generale gets deeper!
2.3. Exprimarea unei sugestii sau a unei Listening A short story
reacţii la o propunere în cadrul unui dialog EXTRAS: Get it right!, Grammar reference,
informal Project time 9: Lost civilisations (A
2.4. Manifestarea interesului pentru podcast
calitatea exprimării/ interacţiunii
3.1. Deducerea din context a semnificaţiei
cuvintelor necunoscute
3.2. Identificarea aspectelor principale din
articole scurte pe teme familiare și de
actualitate
3.3. Identificarea sensului global al unor
articole sau interviuri
3.4. Manifestarea interesului pentru
înţelegerea diferitelor tipuri de texte
11
15. Unit 10 1.1. Selectarea principalelor idei din FUNCTIONS AND SPEAKING Expressing 4 S32
programe TV/ înregistrări audio-video pe surprise Discussing nomadic peoples S33
Going teme familiare, dacă se vorbește relativ rar GRAMMAR
Relative clauses (review)
și cu claritate
places 1.2. Identificarea semnificaţiei dintr-o
which to refer to a whole clause Omitting
relative pronouns Reduced relative
conversaţie obișnuită de zi cu zi atunci când clauses
interlocutorii reformulează sau repetă la VOCABULARY Groups of people Phrasal
cerere anumite cuvinte/ expresii verbs
1.3. Manifestarea interesului pentru PRONUNCIATION
cunoașterea unor personalităţi și Phrasal verb stress
evenimente culturale LET’S THINK
2.1. Relatarea unei întâmplări / a unor Train to Think: Distinguishing fact from
experienţe personale opinion
Values: Learning from other cultures
2.2. Participarea la scurte conversaţii în
SKILLS
contexte obișnuite, asupra unor subiecte
Reading Article: Refugees bring new life to
generale a village; Blog: From London to Lyon;
2.3. Exprimarea unei sugestii sau a unei Culture: Nomadic people
reacţii la o propunere în cadrul unui dialog Writing An informal email
informal Listening Radio interview about migration
2.4. Manifestarea interesului pentru in nature
calitatea exprimării/ interacţiunii EXTRAS: Get it right!, Grammar reference,
3.1. Deducerea din context a semnificaţiei Project time 10: Exquisite destinations of
cuvintelor necunoscute the world (A travel leaflet)
3.2. Identificarea aspectelor principale din
articole scurte pe teme familiare și de
actualitate
3.3. Identificarea sensului global al unor
articole sau interviuri
3.4. Manifestarea interesului pentru
înţelegerea diferitelor tipuri de texte
4.1. Redactarea unei scrisori / unui mesaj
digital folosind expresii de adresare, de
cerere, de invitare și de mulţumire
16. Review 2 S34

Units 9 &
12
10
17. Final 2 S35

evaluation
Units 6–10
18, Literature 1.1. Selectarea principalelor idei din programe Bullring Kid and Country Cowboy by Louise 2 S36 1 iunie –
TV/ înregistrări audio-video pe teme familiare, Clover ziua
dacă se vorbește relativ rar și cu claritate copilului
1.3. Manifestarea interesului pentru The Remains of the Day by Kazuo Ishiguro
cunoașterea unor personalităţi și evenimente
culturale
2.1. Relatarea unei întâmplări / a unor
experienţe personale
2.2. Participarea la scurte conversaţii în contexte
obișnuite, asupra unor subiecte generale
2.3. Exprimarea unei sugestii sau a unei reacţii
la o propunere în cadrul unui dialog informal
2.4. Manifestarea interesului pentru calitatea
exprimării/ interacţiunii
3.1. Deducerea din context a semnificaţiei
cuvintelor necunoscute
3.2. Identificarea aspectelor principale din
articole scurte pe teme familiare și de
actualitate
3.3. Identificarea sensului global al unor articole
sau interviuri
3.4. Manifestarea interesului pentru înţelegerea
diferitelor tipuri de texte
4.1. Redactarea unei scrisori / unui mesaj digital
folosind expresii de adresare, de cerere, de
invitare și de mulţumire
4.2. Redactarea de texte simple și coerente pe
teme de interes
4.3. Manifestarea interesului pentru calitatea
redactării

13
14