Sunteți pe pagina 1din 5

Unitatea școlară:

Profesor:
Disciplina: Chimie
Clasa: a VII-a Nr. Ore/ saptamână: 2 ore
Data:

Proiect de lecție

Unitatea de învățare: Atom.Element chimic. Compuși chimici


Titlul lecției: Atomul.Tabelul Periodic al Elementelor
Tipul lecției: Recapitulare, sistematizare şi sinteză a cunoştinţelor
Durata lectiei: 50 min
Competențe generale:
1.Explorarea unor fenomene si proprietăţi ale substanţelor întalnite în activitatea cotidiană.
2. Interpretarea unor date şi informaţii obţinute în cadrul unui demers investigativ.
3.Rezolvarea de probleme în situaţii concrete, utilizand algoritmi şi instrumente specific chimiei
Competențe specifice:
1.2. Descrierea unor fenomene și proprietăți ale substanțelor întâlnite în contexte cunoscute prin utilizarea terminologiei specifice chimiei
1.3. Utilizarea simbolurilor specifice chimiei pentru reprezentarea unor elemente, substanțe simple sau compuse și transformări ale substanțelor
2.1. Formularea unor ipoteze cu privire la caracteristicile substanțelor și a relațiilor dintre ele
3.1. Identificarea informațiior și datelor necesare rezolvării unei probleme în contexte variate
3.2. Rezolvarea de probleme calitative și cantitative pe baza conceptelor studiate
Obiective operaţionale: La sfârşitul lecţiei elevii trebuie să fie capabili:
O1. să precizeze corect structura atomului;
O2. să identifice particulele fundamentale dintr-un atom ;
O3. să cunoasca relaţiile de determinare a particulelor componente ale atomului
O4. să aplice şi să argumenteze corect regulile de completare a straturilor cu electroni
O5. să stabilească poziţia elementelor în Tabelul Periodic al elementelor în funcţie de configuraţia electronică ;
O6. să utilizeze adecvat limbajul specific chimiei în diverse situaţii de comunicare, în scris şi oral.
Metode didactice: conversaţia euristică, modelarea, algoritmizarea, problematizarea, rezolvarea de exerciţii, descoperirea dirijată,
copacul ideilor.
Materiale didactice: calculator, fise de lucru, aplicatia google classroom- meet, jamboard, manual digital
Desfășurarea lecției
Strategia didactică
Evenimentele
instruirii Obiec Activitatea profesorului Activitatea elevilor Metode de Mijloa Forme de Evaluare
tiv învăță- ce de organi-
mânt Învăță- zare a
mânt activității
Verifică prezența elevilor,crează Aprecierea
Secvența condiţiile optime pentru desfăşurarea Se pregătesc pentru Conversa- Frontală participării
organizatorică activităţii. lecție. ția active la
desfăşurarea
lecţiei.
Anunță tema lecției și competențele Ascultă și devin Observarea
Captarea specifice urmărite. conștienți de sistematica
atenției competențele Conversa- Frontală a
urmărite. ția comportame
ntului
elevilor
Reactualizarea noţiunilor se realizează Enunţă definiţii, Caiete ,
Reactualizarea O1, prin completarea Copacului de idei structura Conversați, Mijloac
cunoștințelor O2 ” Atomul”, se cere elevilor să scrie atomului,caracteristici explicația e Frontală Evaluare
O6 cuvinte care să exprime noţiuni de chimie le particulelor tehnice orală,
învăţate la această unitate de învăţare fundamentale
Asigurarea Confirmă și apreciază răspunsurile Rețin aprecierile și Frontal,
Feed-back-ului corecte ale elevilor. explicațiile Explicația individual Obs.
Face observații și corecții, dacă este suplimentare. curentă
cazul.

Sistematizarea, recapitularea si
consolidarea cunostintelor se va face prin Urmăresc indicaţiile şi
rezolvarea fisei de lucru, care respecta informaţiile referitoare
urmatorul plan: la organizarea lecţiei. Explicația,
Realizarea observația,
sensului 1.Atomul
2. Partile componente ale atomului Frontală, Observarea
3.Simbolul chimic conversa- individual curentă,
4.Repartitia electronilor pe straturile ția, Evaluarea
electronice orală
5.Corelarea structurii învelişului de Caiete
electroni cu poziţia în Tabelul Periodic al Mijloac
Elevii participă activ e Se
elementelor la realizarea tehnice Individual apreciază
O1 Elevilor li se distribuie fisa de sarcinilor:
lucru( se afişează pe monitor), se face o comportame
- răspund la întrebări ntul elevilor
O2 reactualizare a cunostintelor prin discutii - rezolvă aplicaţiile caiete.
orale dupa care se rezolva fisa de lucru propuse pe fişă
O6 punct cu punct stabilindu-se si concluziile Descoperi-
aferente. rea dirijată Evaluare
După rezolvarea itemului 1 şi 2 se v-a Fisă orală,
complete copacul cu idei cu informaţii
noi.
Pentru itemul 3 recomandă elevilor , Problematiz
O3 având la dispoziţie 2 minute să găsească, area
individual, cât mai multe simboluri.Cei Mijloac
O4 care vor găsi cele mai multe primesc “ o Rezolvarea e
Elevii numiţi de exerciţii
steluţă” = 1 punct în plus la notă. accesează tabla, scriu tehnice Evaluare
O5
Itemul 4 se rezolva frontal rezolvarea , ceilalţi orală,
O6 Rezolvarea itemului 5 se realizează prin notează pe caiete
accesarea de către elevi a tablei
jamboard, unde se găseşte tabelul.
Itemii 6,7,şi 8 se rezolvă folosind tabla.

Concluzie:
Electronii se aranjează pe Explicatia
straturile electronice respectând regulile:
-electronii tind să se aranjeze pe straturile Ascultă, formulează
cu nivelul de energie cel mai scăzut; concluzii referitoare
O3 -numarul maxim de electroni de pe un la modul de aranjare a
strat se calculează dupa formula: electronilor pe straturi
O4 Nmax=2*n2 , n= numărul stratului. Conversaţia
Pentru elementele cu Z=19 si Z=20
O5 repartiţia electronilor nu respectă regula
enunţată: se completează al treilea strat
O6 cu structura de octet iar restul electronilor
se repartizează pe al patrulea strat.
Structurile stabile sunt :
-structura de 2 e- numita si dublet pe
stratul K ; Conversatia
-structura de 8 e- numita si octet pe
stratul L, M ;
Electronul prin care doua
elemente consecutive diferă între ele se
numeşte electron distinctiv şi care se află Formulează concluzii
de regulă, pe ultimul strat. legate de regulile de
Numărul perioadei este egal cu numărul stabilire a poziţiei
de straturi ocupate cu electroni. unui element în
Numărul grupei este egal cu numărul Tabelul periodic al
electronilor de pe ultimul strat , pentru elementelor
elementele cu 1 si 2 e- , iar pentru cele
cu mai mult de 3 e- se adună 10 la
numărul de e- , pentru exprimarea cu
cifre arabe.

Solicită elevilor să completeze cu


Reflecţia numărul de electroni configuraţiile Conversa- Frontală Autoevalua-
O4 electronice de la aplicaţia din manualul ția rea
digital Manual
http://manuale.intuitext.ro/manuale- digital
digitale/CHI_CLASAVII/#
O5 Fisa
Si sa răspundă la Ghicitori , apoi folosind
Tabelul periodic interactiv al Elementelor
sa identifice pozitia acestor .

Apreciază activitatea elevilor şi Notează tema.


Evaluarea evaluează modul de realizare a sarcinilor Explicația, Manual Frontală,
de lucru. Conversa- individual
Precizează tema pentru acasă ( exercitiile ția
1,2 3 şi 4 de la pagina 64 , din manual) dă
explicaţiile necesare în realizarea temei.

S-ar putea să vă placă și