Sunteți pe pagina 1din 29

ACADEMIA TEHNICĂ MILITARĂ

FIABILITATEA ŞI
MENTENABILITATEA
SISTEMELOR
Mr. Jeler Grigore Eduard
FIABILITATEA ŞI MENTENABILITATEA SISTEMELOR

TEMA 1
CONCEPTUL DE
CALITATE
Cuprins
1. CONCEPTUL DE CALITATE
1.1. Definirea conceptului de calitate
1.2. Evoluţia conceptului de calitate
1.3. De ce calitate totală?
1.4. Fiabilitatea şi mentenabilitatea.
Relaţia calitate - fiabilitate –
mentenabilitate
FIABILITATEA ŞI MENTENABILITATEA SISTEMELOR

1.1 DEFINIREA
CONCEPTULUI DE
CALITATE
CONCEPTUL DE CALITATE
CALITATEA – a fost definită prin
standardul internaţional ISO 8402 ca
fiind: ansamblul de proprietăţi şi
caracteristici ale unei entităţi care îi
conferă acesteia aptitudinea de a
satiface nevoile exprimate şi implicite
ale clienţilor.
Prin cerinţe exprimate şi implicite conţinute în
definiţia termenului calitate trebuie să se
înglobeze următoarele aspecte:
 satisfacerea unei necesităţi, utilităţi sau a
unui scop bine definit;
 satisfacerea aşteptărilor clientului;
 conformitatea cu standardele şi cu
specificaţiile aplicabile;
conformitatea cu cerinţele societăţii
(reglementări, legi, reguli, etc.);
disponibilitate la un preţ competitiv;
obţinerea produselor în condiţii de profit.
Cuantificarea calităţii se realizează cu
ajutorul unor caracteristici de calitate. În
funcţie modul de exprimare, caracteristicile de
calitate se împart în:
- caracteristici măsurabile
-caracteristici măsurabile direct (cote
dimensionale, etc.);
-caracteristici măsurabile indirect
(fiabilitatea, etc.).
- caracteristici atributive
FIABILITATEA ŞI MENTENABILITATEA SISTEMELOR

1.2 EVOLUTIA
CONCEPTUL DE
CALITATE
EVOLUTIA CONCEPTULUI DE CALITATE

Evoluţia
conceptului de
calitate
Managementul calităţii totale
• Managementul calităţii Obiectivele urmărite de către
totale – TQM reprezintă organizaţii prin adoptarea TQM
o strategie puternică a ca sistem de conducere sunt:
organizaţiei - pe termen • satisfacerea nevoilor frecvente ale
lung - care determină o clienţilor prin depăşirea
îmbunătăţire continuă a aşteptărilor acestora;
calităţii • atingerea unei poziţii competitive
produselor/serviciilor, în pe piaţă prin creşterea
scopul satisfacerii productivităţii şi îmbunătăţirea
nevoilor clienţilor şi, în continuă a calităţii;
acelaşi timp, să creeze
condiţii de creştere a • constituirea unui sistem total de
productivităţii muncii şi conducere prin implicarea tuturor
implicit a profitului. angajaţilor, şi în primul rând a
managerului.

În centrul preocupărilor este clientul pentru care se


promovează un adevărat cult, prin cercetarea în
permanenţă a nevoilor explicite şi implicite ale acestuia.
Managementul calităţii totale

Principalele funcţii ale TQM sunt:


• Organizarea constă în stabilirea unei structuri
administrative adecvate, integrată în cea existentă care
să permită funcţionarea sistemului calităţii.
• Conducerea mobilizează resursele umane prin motivaţii
pentru calitate, prin adoptarea unui stil care să permită
stimularea iniţiativei personale pentru rezolvarea
problemelor care apar la locurile de muncă.
• Controlul măsoară rezultatele şi le compară cu obiectivele
urmărite pentru a stabili abaterile în plus sau în minus.
• Asigurarea calităţii constă dintr-un ansamblu de măsuri de
constituire a calităţii şi de prevenire a defectelor.
Managementul calităţii totale

Relaţia între calitatea totala şi


managementul calităţii totale
Managementul calităţii totale

TQM are ca obiectiv realizarea calităţii


totale - TQ, iar dintre avantajele
introducerii sale cele mai importante sunt:

• îmbunătăţirea profitului şi a
competitivităţii;

• îmbunătăţirea eficacităţii structurilor


organizatorice;

• îmbunătăţirea satisfacerii nevoii clienţilor.


„Scara calităţii” reprezintă o ierarhizare
simbolică a nivelurilor de calitate în funcţie de
atitudinea clientului, generată de măsura în care
produsul (sau serviciul) este capabil să-i satisfacă
cerinţele proprii

Scara calităţii
Excelenţa industrială reprezintă capacitatea
unei întreprinderi de a asigura produse cu un nivel
cât mai ridicat de calitate si diversitate, la un preţ
cât mai mic şi într-un timp cât mai scurt.

Planul excelenţei industriale


Îmbunătăţirea calităţii în toate
domeniile presupune:
 activitate continuă a întregii organizaţii şi nu
acţiuni sporadice;
 punerea accentului pe preîntâmpinarea
neconformităţilor şi nu pe remedierea lor;
 abordarea sistematică, realizată conştiincios şi
cu mult profesionalism, după ce mentalităţile
învechite au fost înlăturate şi cultura
organizaţiei a fost remodelată în conformitate
cu obiectivele urmărite.
Calitatea produselor←→ tehnologiile aplicate
Spectru tehnologic al întreprinderilor.
1. 2.
• tehnologiile comune. • tehnologiile emergente,
• tehnologiile de diferenţiere. • tehnologiile evolutive,
• tehnologiile mature,
• tehnologiile în declin
• tehnologiile depăşite.
Pentru a implementa cea mai evoluată
înţelegere a conceptului de calitate,
respectiv calitatea totală, trebuie să
reorganizăm firmele, să abordăm metode
manageriale moderne, să schimbăm cultura
organizaţională (sau într-un sens mai larg
sistemul de valori, care adaugă culturii
organizaţionale şi etica împreună cu
responsabilitatea socială a firmei) şi
să retehnologizăm în mod adecvat firmele.
•De ce calitate
totală?
Funcţionarea întreprinderii
Reacţia clientului în funcţie de
nivelul de calitate
Relaţiile întreprinderii
FIABILITATEA ŞI MENTENABILITATEA SISTEMELOR

•Fiabilitatea şi
mentenabilitatea
• Relaţia calitate - fiabilitate -
mentenabilitate
Caracteristici de calitate,
după natura lor, pot fi:
caracteristici tehnice
caracteristici economice
caracteristici estetice
caracteristici sociale
caracteristici de exploatare (sau
de utilizare)
Produselor (bunurilor) pe care le cumpără clienţii
de la diverşi producători:
produse consumabile
produse de îndelungată folosinţă,
produse nereparabile
produse reparabile.

Clasificarea produselor după modul de utilizare


Fiabilitatea este un concept care se
referă la buna funcţionare a produselor
(de îndelungată folosinţă, reparabile sau
nereparabile), fiind în fapt o caracteristică
de calitate din categoria celor de
exploatare (utilizare).
Fiabilitatea descrie capacitatea
produsului de a se menţine în stare de bună
funcţionare, însă un timp limitat (nu există
vreun produs care să poată funcţiona la
nesfârşit) şi în anumite condiţii de
exploatare (care trebuie respectate la
utilizarea produsului).
Fiabilitatea este o caracteristică
specifică tuturor produselor de folosinţă
îndelungată, atât reparabile cât şi
nereparabile.
În cazul produselor de îndelungată
folosinţădin categoria celor reparabile, a
apariţia stării de defectare, care scoate
produsul din bună funcţionare, orice client
îşi doreşte ca produsul defect să fie repus
în funcţionare (reparat), într-un timp cât
mai scurt şi cu costuri minime.
Capacitatea produselor de a fi
repuse în funcţionare, într-un timp
dat şi în condiţii specificate
descrie mentenabilitatea.
Conceptul de disponibilitate.
Disponibilitate=Fiabilitate+Mentenabilitate.
SFARSIT