Sunteți pe pagina 1din 58

DIMENSIUNEA

RELIGIOASĂ A
EXISTENȚEI
HEROAICA ANDREI
ILINA CRINA
IONIȚĂ ALEXANDRA
ISPĂȘOIU SIMON
PIETRARU ANA
“A tăia latura religioasă din istoria
literaturii românești înseamna a renunța
la cunoașterea trăsăturii celei mai
caracteristice din cultura noastră veche și
una din fețele ei de glorie.”
—NICOLAE CORTOJAN LI TERAT
URII
I A
ISTOR ÂNE VECHI
ROM
NE ADUCEM
AMINTE!
Primii creștini au pătruns în Dacia
odată cu armatele și coloniștii lui
Traian.

Răspândirea creștinismului și
menținerea lui de-a lungul vremii
s-a făcut în strânsă conexiune cu
Imperiul Bizantin.
UNDE? CÂND? CINE?

IMPERIUL
BIZANTIN

ANUL 313
d.Hr
ÎMPĂRATUL
CONSTANTIN
CONTEXT
Apariţia factorului slav în secolul VI a avut în glotogeneza română o
mare importanţă asupra acesteia.

O mare parte din cuvintele din lexicul românesc din domeniul bisericesc
sunt de origine slavă(slavă, schit, mucenic, etc.)
Începând cu secolul al XVII-lea, limba slavonă, limba oficierii serviciului
divin în biserică, începe să fie înlocuită treptat cu limba romană.. În
această perioadă s-au tradus şi tipărit cărţi religioase de care aveau
nevoie toţi credincioşii.

Prin tipografiile înfiinţate cu sprijinul lui Petru Movilă, fiu de voievod


moldovean ajuns mitropolit al Kievului, cărţile religioase se răspândesc şi
contribuie la unificarea limbii romane literare.
INTRODUCE
RE
Religia este o componentă
importantă a culturii unui popor.

Credința se oglindește mai ales în


modul de a gândi a oamenilor, în
comportament, în modul de a se
exprima, în obiceiurile, în
comportament, în modul de a se
exprima, în ceea ce creează: în
arhitectura, în arte plastice,în muzică.
● Născut în 1590

● Fiu de răzeși din Balotești-


Vrancea,
cu numele Vasile Moțoc

● Stareț la Mănăstirea Secu


între anii 1608-1613,unde a
învățat greacă și slavonă

● Traducător și scriitor religios

● Mitropolit al Moldovei între anii


1632-1653

● Decedat în 1657

Mitropolitul Varlaam
● În 1639,Varlaam este desemnat , datorită reputației sale în lumea ortodoxă,
drept unul dintre cei candidați la scaunul de patriarh al
Constantinopolului.Tipărește în 1643 “Cazania” sau “Cartea românească de
învățătură”, scrisă încă din 1637 ,cea mai importantă scriere a sa , lucrare
religioasă și moralizator-didactică,având caracter omiletic,liturgic și hagiografic.

● Cu prilejul Sinodului de la Iaşi, din anul 1642, a reuşit să tempereze tensiunile


care existau în vremea sa între teologii greci şi cei ruteni.

● Mediază la Târgoviște ,în 1644 și 1645 , ca sol de pace în conflictul dintre Vasile
Lupu și Matei Basarab.

● Cunoaște, în timpul șederii în Țara Românească , datorită lui Udriște Năsturel, un


catehism calvinesc tipărit în 1642 in limba română , pentru combaterea căruia
scrie lucrarea polemică ,,Răspuns împotriva Catihismului calvinesc”,tipărită in
1645 .
Lucrarea ,,Răs
puns împotriva
Catihismului calvinesc “
Cazania lui Varlaam

Cazania lui Varlaam sau „Carte


românească de învăţătură la dumenecele
preste an și la praznicele împărătești și la
svănți mari“, tipărită la Iaşi, în tipografia de
la Mănăstirea Trei Ierarhi, în anul 1643 este
cea mai însemnată lucrare a mitropolitului
Varlaam al Moldovei, unul dintre marii
cărturari ai românilor şi un ctitor al limbii
literare.
Considerată de Nicolae Iorga, drept
„opera cea mai populară a epocii noastre
vechi“, cartea este tipărită în limba română cu
alfabet chirilic, conținând 506 file, ilustrate
cu multe gravuri de factură religioasă
ortodoxă precum și frontispicii bogat
decorate,inițiale ornamentale, podoabe de
final etc.
Această carte cuprinde în prima parte 54
de cazanii duminicale, iar în a doua alte 21,
rostite la sărbătorile sfinților. Varlaam avea
conștiința unității etnice a românilor.

Întâia prefață, “Cuvânt împreună către


toată seminția românească”, exprimă dorința
autorului de a se folosi în biserică o limbă
unitară,pe înțelesul românilor de pretutindeni.

În acest fel,prin predicile sale,Varlaam


deschide drumul narațiunii artistice.
“Pentr-acea, să socotească cine cum este întru inima sa și cine cu ce
gând ascultă cuvântul lui Dumnezeu, că pentru acea scrie evanghelistul
lui Dumnezeu că, grăind Domnul Hristos aceste cuvinte, strigă: Cine
are urechi de auzit, să audă. Strigă Hristos cu cuvântul, cu lucrul, cu
vieața, cu moartea, ca să ne întoarcem cătr-însul. Strigă celor surzi să
audă, stigă celor ce dorm ca să se trezească, strigă celor leneși ca să se
simtă, strigă celor neînțelegători să înțeleagă, strigă celor rătăciți să se
întoarcă, strigă celor păcătoși să se pocăească. Strigă cu scripturile în
toate zilele, cu slugile sale, cu arhiereii, cu preoții, cu toți învățătorii
bisericei; strigă tuturor de toată vârsta: bătrânilor, tinerilor,
sănătoșilor, bogaților, săracilor; strigă să-și aducă aminte de moarte,
de ziua cea înfricoșată a giudețului și de prăpastia iadului, unde se vor
munci păcătoșii carii nu se pocăesc; strigă să-și aducă aminte dup-
aceea de împărăția ceriului și de plata aceea ce va să o dea Dumnezeu
într-acea zi: bunătatea, frămsețea, dulceața, odihna, veselia întru
împărăția cea de sus a ceriului.”
În 1691 i s-a încredințat conducerea
tipografiei domnești din București, în care a
imprimat 4 cărți.

După 1696 a fost numit egumen la


Mănăstirea Snagov, unde a mutat
tipografia, imprimând 15 cărți.
Între 1701 și 1705 și-a reluat
activitatea la București, unde a tipărit
alte 15 cărți.

Pe data de 16 martie 1705 a fost ales


episcop de Vâlcea,unde la tipografia de
la Mănăstirea Govora, tipărește alte 9
cărți.
Sfantul Ierarh Dosoftei,
Mitropolitul Moldovei
● Nascut: 1624

● Locul nașterii: Suceava


Step 1
● Parinti: Leontie si Misira

Venus has a beautiful ● Decedat: 1693


name
A învățat în Iasi probabil la Colegiul Ca monah la Probota, a
întemeiat în 1640 la tradus, pentru prima oară
Mănăstirea Sfinții Trei Ierarhi din Iași, în românește, Istoriile lui
apoi la Școala Frăției Ortodoxe din Herodot, Cronograful lui
Liov, unde a făcut studii umaniste și Matei Cigalas, un Pateric
de limbi. Cunoștea limba elenă, latina, grecesc, cartea Mântuirea
păcătoșilor a lui Agapie
slavona și polona. Datorită relațiilor Landos și fragmente din
sale cu patriarhul Moscovei și cu Viața și minunile Sf.
Nicolae Milescu, aflat acolo, a adus Vasile cel Nou.
din Rusia un teasc de tipografie cu
litere, cu care a tipărit la
Mitropolia din Iași, în românește,
Casa Dosoftei din
principalele cărți liturgice, unele
Iași
traduse de el însuși. El a fost unul
dintre ierarhii care au promovat
introducerea limbii române în biserică.
După refacerea tipografiei de la Iași, Mitropolitul
Dosoftei a tipărit noi cărți de slujbă și de învățătură
în limba română: Dumnezăiasca Liturghie (1679 și
1683), Psaltirea de-nțăles (1680), cu text paralel în
română și slavonă, Molitvănic de-nțăles (1681).

Între anii 1682-1686 a tradus după izvoare


grecești și slavone și a tipărit în limba română Viața
și petrecerea sfinților, în patru volume. Lucrarea a
rămas neterminată datorită plecării forțate în
Polonia.

Această carte deosebit de necesară pentru misiunea


Bisericii arată darul de mare cărturar al
mitropolitului Dosoftei dar și dragostea sa pentru
sfinți și pentru sfințenie.
Fiind un apărător energic al
drepturilor Bisericii ortodoxe și a
poporului român, dar mai ales din
pricina atitudinii sale fățiș
antiotomane, în toamna anului 1716,
la cererea primului domn fanariot,
Nicolae Mavrocordat, a fost
înlăturat din scaun, închis, caterisit
de patriarhul ecumenic și
condamnat la exil pe viață în
mănăstirea "Sfânta Ecaterina" din
Muntele Sinai. În drum spre locul
Este ctitorul mănăstirii cu hramul exilului, a fost ucis de ostașii turci
"Toți Sfinții" din București
și trupul aruncat undeva în râul
Marița sau în Tungea, dincolo de
Adrianopol.
SFANTUL ● Nascut: 1650 in
Iviria(Georgia)
IERARH ●
ANTIM Decedat: 1716;
la finalul lunii septembrie de
IVIREANUL către ostașii turci

● Luat de tanar în robie de turci


și dus la Constantinopol

● Prin 1689-1690 a fost adus de


Constantin Brancoveanu în
Țara Românească

● Este considerat alături de


-preot -caligraf -scriitor Diaconul Coresi cel mai mare
tipograf din cultura medievala
-literat -filozof -cleric
romaneasca
“Încăș poate să zică fieștecine din voi în
gândul său: dară noi avem nevoi grele
asupra noastră și nu putem să facem aceste
ce zici. Ci eu încă zic că iaste și așa și crez:
numai că la greul acela sunt și eu părtaș și
într-un jug ce trageți voi, trag și eu …”
—La Duminica Vamesului, cuvânt de LI TERAT
URII
I A
ISTOR ÂNE VECHI
invățătură ROM
Influența textelor religioase asupra literaturi
române
Scrisul religios a reprezentat
nu doar o componentă definitorie și
distinctivă a culturii românești
vechi, ci și forma ei cea mai aleasă
de manifestare.
Limba textelor religioase a
fost prima formă elevată a limbii
noastre naționale, cu influențe
majore, incontestabile asupra
întregului scris literar românesc
din perioada veche.
Relatia dintre religie si
arta

În interacțiunea cu arta, religia se


referă la viața spirituală a omului și
interpretează sensul și scopurile
existenței umane în felul său. Arta și
religia reflectă lumea sub forma
imaginilor artistice, înțeleg adevărul
intuitiv, prin iluminare.
CONCLUZIE

n e v o ință
,,Oric
e Principalii contribuitori ce au influenţat în primă

n e o m ul, instanţă literatura română au fost Dosoftei, în


pu Moldova şi Antim Ivireanul, în Muntenia.
or o c u l lu i
s cu m Dimensiunea religioasă a călăuzit nu numai
e z e u ,
Dumn i t , a -l
existența, dar și concepția celor care au scris în
ân d u această perioadă.
este or
n i m e nu
clăt i
poate.”
MULȚUMIM
PENTRU CREDITS:
template w
including i
This prese
as created
ntation
by Slidesg

ATENȚIE!
co o,
infographic ns by Flaticon, and
s & image
s by Freep
ik.

p
Please kee
r
this slide fo
.
attribution
A pic
reinfo ture
rces t
conce he
pt
Features of Mercury
the topic It’s the closest planet to
the Sun

Jupiter
Jupiter is the biggest
Venus is the planet
second plan
et
from the Su
n
Mars
Mars is actually a cold
place
în Muntenia. Aceştia, cu
ajuto-rul tipăriturilor
religioase, au înlocuit limba
slavonă în biserică, având o
Practical uses of partedin influenţă şi cărţile

this subject religioase.

Jupiter
Venus is the
second plan Jupiter is the biggest
et
from the Su
n planet of them all
Did you h,
know this? d
o
i fy t h is grap
To mo it, follow the
n a
click
an g e the dat
h
link, c place this
and re

35% 65%

Mercury is a small Jupiter is a big


Factor 1 Factor 2 Factor 3 planet planet
Data review

Study 1 Study 2 Study 3 Study 1 Study 2 Study 3

0.3 1.2 4.5 2.5 6.9 1.6

1.4 0.6 7.8 3.5 7.7 1.8


This slide is only for Premium users
This slide is only for Premium users
This slide is only for Premium users
This slide is only for Premium users
This slide is only for Premium users
This slide is only for Premium users
Alternative
resources
This slide is only for Premium users
Resources

Did you like the resources on this template?


Get them for free at our other websites

PHOTOS: ● Side view woman working on laptop


● Female teenager reading book in cafe ne
● Content youngster enjoying time ar friends
● Teenage student sitting at table with note ● Happy teen girl at lesson
book and writing ● Girl on armchair reading
● Crop student writing in notepad
Resources

VECTORS:

● Wooden background with checklist and


pen ● Schedule with nice notes
● Open notebook with accessories ● ets of paper with sticky tape
● Notebook page vector ● Assortment of arrows highlighter
● Collection of leaves and colored notes ● Pack of small sticky notes in realistic sty
● Tablet background with hand-drawn lear le
ning items
This slide is only for Premium users
This slide is only for Premium users
Instructions for use
In order to use this template, you must credit Slidesgo by keeping the Thanks slide.

You are allowed to:


- Modify this template.
- Use it for both personal and commercial projects.

You are not allowed to:


- Sublicense, sell or rent any of Slidesgo Content (or a modified version of Slidesgo Content).
- Distribute Slidesgo Content unless it has been expressly authorized by Slidesgo.
- Include Slidesgo Content in an online or offline database or file.
- Offer Slidesgo templates (or modified versions of Slidesgo templates) for download.
- Acquire the copyright of Slidesgo Content.

For more information about editing slides, please read our FAQs or visit Slidesgo School:
https://slidesgo.com/faqs and https://slidesgo.com/slidesgo-school
Instructions for use (premium users)
As a Premium user, you can use this template without attributing Slidesgo or keeping the "Thanks" slide.

You are allowed to:


● Modify this template.
● Use it for both personal and commercial purposes.
● Hide or delete the “Thanks” slide and the mention to Slidesgo in the credits.
● Share this template in an editable format with people who are not part of your team.

You are not allowed to:


● Sublicense, sell or rent this Slidesgo Template (or a modified version of this Slidesgo Template).
● Distribute this Slidesgo Template (or a modified version of this Slidesgo Template) or include it in a database or in
any other product or service that offers downloadable images, icons or presentations that may be subject to
distribution or resale.
● Use any of the elements that are part of this Slidesgo Template in an isolated and separated way from this
Template.
● Register any of the elements that are part of this template as a trademark or logo, or register it as a work in an
intellectual property registry or similar.

For more information about editing slides, please read our FAQs or visit Slidesgo School:
https://slidesgo.com/faqs and https://slidesgo.com/slidesgo-school
Fonts & colors used
This presentation has been made using the following fonts:

Concert One
(https://fonts.google.com/specimen/Concert+One)

Roboto Mono
(https://fonts.google.com/specimen/Roboto+Mono)

#a8d68c #f1c232 #b44141 #df7070 #7a9e64 #595959


Storyset
Create your Story with our illustrated concepts. Choose the style you like the most, edit its colors, pick
the background and layers you want to show and bring them to life with the animator panel! It will boost
your presentation. Check out How it works.

Pana Amico Bro Rafiki Cuate


Use our editable graphic resources...
You can easily resize these resources without losing quality. To change the color, just ungroup the resource
and click on the object you want to change. Then, click on the paint bucket and select the color you want.
Group the resource again when you’re done. You can also look for more infographics on Slidesgo.
JANUARY FEBRUARY MARCH APRIL MAY JUNE

PHASE 1

Task 1

Task 2

PHASE 2

Task 1

Task 2

JANUARY FEBRUARY MARCH APRIL

PHASE
1

Task 1

Task 2
...and our sets of editable icons
You can resize these icons without losing quality.
You can change the stroke and fill color; just select the icon and click on the paint bucket/pen.
In Google Slides, you can also use Flaticon’s extension, allowing you to customize and add even more icons.
Educational Icons Medical Icons
Business Icons Teamwork Icons
Help & Support Icons Avatar Icons
Creative Process Icons Performing Arts Icons
Nature Icons
SEO & Marketing Icons

S-ar putea să vă placă și