Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT DIDACTIC

DATA: 9.03.2018
UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT:
CLASA: a II-a
PROF. ÎNV. PRIMAR:
ARIA CURRICULARĂ: Limbă şi comunicare
DISCIPLINA: Comunicare în limba română
UNITATEA TEMATICĂ: Călătorii în lumi imaginare
SUBIECTUL LECŢIEI: Biletul

FORMA DE REALIZARE: activitate integrată


SCOPUL: însuşirea cunoştinţelor referitoare la textul funcţional - Biletul
TIPUL LECŢIEI: predare - învăţare

DISCIPLINE INTEGRATE: Arte vizuale şi abilităţi practice


Dezvoltare personală
Obiective operaţionale
a) cognitive:
O1 – să identifice elementele specifice unui bilet (dată, formulă de
adresare, conţinut, semnătură);
O2 – să ordoneze logic un bilet, respectând structura acestuia;
O3 – să redacteze fără ajutor un bilet adresat unui coleg;
O4 – să extragă dintr-un text doar informaţiile esenţiale constituirii unui
bilet;

b) psiho-motorii:
O1 – să participe activ la rezolvarea cerinţelor;
O2 – să utilizeze corespunzător instrumentele de lucru;
O3 – să manifeste disponibilitate în gruparea pe sarcini de lucru;

RESURSE:
a) procedurale: conversaţia, explicaţia, observaţia, brainstorming, ciorchinele,
turul galeriei
b) materiale: fişe de lucru, fişe cu bilete, bucăţi de hârtie cu părţi din bilet,
panouri de polistiren;
c) organizatorice: pe grupe, individual, frontal, în pereche;
d) Umane: 22 elevi şi învăţătorul
e)Spaţiale: sala de clasă

1
f)Timp: 45 minute

BIBLIOGRAFIE:

Bratu Gabriela, 2004, „Aplicaţii ale metodelor de gândire critică la


învăţământul primar”, Bucureşti, Ed. Humanitas Educaţional;
Matache, Claudia; Mălureanu, Adriana, 2014, Manual Comunicare în
limba română, clasa a-II-a,București, Editura Didactică şi
Pedagogică;
Oprea Crenguţa Lăcrămioara, 2006,„Strategii didactice interactive”,
Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică;
Pârâială, Viorica; Pârâială, Dumitru, 2003, Activităţi în completarea
programului din ciclul primar, Editura Euristica Iaşi;
Şerdean, Ioan, 1993,Metodica predării limbii române la clasele I-IV,
Iaşi, Editura Didactică şi Pedagogică Bucureşti;
Programa şcolară pentru disciplina COMUNICARE ÎN LIMBA
ROMÂNĂ, Clasa pregătitoare, clasa I şi clasa a II-a aprobată prin
ordin al ministrului Nr.3418/ 19.03.2013;
www.didactic.ro.

2
Secvenţele Conţinutul informaţional al lecţiei Resurse Evaluare
Ob.
instruirii şi Organizato
dozarea
op. Activitatea profesorului şi al elevilor Procedurale Materiale
rice
O2

Asigur climatul adecvat desfăşurării lecţiei şi verific pregătirea


1. Moment materialelor necesare. Conversaţia Caiete, Frontală
organizatoric penare, Observaţia
manualul
2 min
Autocontro
lul

O1 - elevii vor scrie pe o foaie tot ceea ce le trece prin minte legat
de cuvântul „comunicare”;
2. Captarea - după 3 minute toate informaţiile sunt adunate într-un Conversația,
atenţiei ciorchine, la flipchart (anexa 1); Brainstorming Observaţia
- ne oprim asupra cuvântului „bilet”; se anunţă tema şi Biletele Frontală sistematică
3 min obiectivele orei de limba română de astăzi.

3.Anunţarea Se pleacă de la discutarea cuvântului - biletul.


temei şi a Se anunţă subiectul şi obiectivele operaţionale pe înţelesul
obiectivelor elevilor (la sfârşitul orei, elevii vor şti cui se adresează un bilet, Conversaţia Manualul
lecţiei cum se redactează şi cum se trimite). Frontală
(Sarcina 2. Pe parcursul acestei ore va trebui să demonstraţi că Explicaţia Caietul
ştiţi să identificaţi elementele specifice unui bilet,să redactaţi
4 min fără ajutor un bilet adresat unui coleg.
Anunţ titlul lecţiei şi obiectivele.

3
Se intuieşte biletul prezentat pe planşă şi se discută despre:
4 Dirijarea informaţiile pe care copiii le deţin deja despre bilet; Conversaţia Frontală
învăţării -se analizează un bilet scris pe tablă (anexa 2) Caietul Observarea
O1 - se observă părţile componente ale acestuia precum şi elevului sistematică
a
felul în care sunt aşezate în pagină acestea;
25 min comporta-
- se notează pe caiet câteva noţiuni teoretice despre mentului
bilet (anexa 3); elevilor,
se atrage atenţia asupra faptului că biletul nu se Individual urmărind
adresează oricui, ci doar persoanelor apropiate, şi nu se progresul
personal
trimite prin poştă; Se concluzionează: Explicația
Exerciţiul
Biletul este un mesaj scris. Un bilet poate fi adresat doar
unei persoane apropiate. Biletul nu se trimite prin poştă.

1. – copiii sunt aşezaţi în grupe de câte 4 elevi;


– fiecare copil din grupă primeşte un plic în care sunt nişte
fâşii de hârtie pe care sunt scrise diferite părţi ale unui bilet
(anexa 4);

O2 – elevii ordonează bucăţile, respectând structura unui


bilet, apoi îl transcriu pe o foaie de mărime A6;
– biletele obţinute sunt aşezate pe un panou; Coli de hârtie
-fiecare grupă va realiza până la sfârşitul orei un panou pe colorată Aprecieri
care vor aşeza cât mai frumos toate biletele realizate pe Verbale
parcursul activităţilor.
5.Obţinerea
Performanţei 2. – copiii sunt aşezaţi în grupe de câte 4 elevi; Activitate pe
O1 – fiecare copil din grupă primeşte o fişă pe care este grupe
5 min redactat un bilet lacunar (anexa 5);

4
– elevii completează biletul cu părţile sau informaţiile
care lipsesc, apoi îl transcriu pe o foaie colorată;
– biletele obţinute sunt aşezate pe un panou;
Aprecieri
3. – fiecare elev primeşte o fişă pe care sunt scrise nişte verbale
enunţuri referitoare la bilet (anexa 6);
– elevii completează pe fişă cu A sau F, după cum
enunţurile sunt adevărate sau nu;

4. – se prezintă la tablă un text;


O2 – elevii observă că seamănă cu un bilet dar are mult mai
multe informaţii (anexa 8);
– se citeşte textul şi se discută puţin pe baza conţinutului
său;
– li se cere copiilor să scoată din textul dat informaţiile
care nu sunt necesare, aşa încât să transforme textul dat într- Exerciţiul
un bilet corect conceput;
– fiecare grupă va scrie pe o foaie colorată biletul obţinut, Observaţia
O4 care se va afişa pe panou; Coli de hârtie Frontală
colorată
5. – fiecare elev va redacta un bilet pentru unul dintre
colegii săi de grupă;
– biletul va fi scris pe o foaie albastră, apoi se vor afişa pe
panou;

O3

Fişă

5
6.Activitate – se vor expune panourile realizate de elevi; Panouri, Aprecieri
recreativă Conversația Buline roşii Frontală
– fiecare copil va avea o bulină roşie pe care o va lipi pe verbale
panoul care i-a plăcut cel mai mult; li se atrage atenţie să
urmărească modul în care au fost realizate biletele, scrisul
3 min
corect, frumos, aranjarea armonioasă a biletelor pe panou
– se va observa faptul că biletele scrise pe aceleaşi culori
au un conţinut asemănător, realizându-se astfel o uşoară
clasificare a lor.

7.Concluzii şi *Fac aprecieri verbale asupra participării elevilor la lecţie şi îi aprecierea


aprecieri evidenţiez pe cei care au răspuns corect pe parcursul acesteia. Exerciţiul Frontală verbală

Tema pentru acasă pagina 25 ex. 1. Turul galeriei


3 min Aprecieri generale şi individuale cu privire la modul de autoevalua
participare la lecţie. re

6
7