Sunteți pe pagina 1din 18

Fișă de evaluare a lecției

Data: 05.10.2020
Clasa: a II-a
Disciplina de studiu: Limba română
Nr. elevi: 20
Învățător: Gurdiș Svetlana
Evaluator: Cenușa Maria, PP41Z
Obiective operaţionale:
O1. Să determine valoare de adevăr a propoziției după text;
O2. Să identifice consoanele și vocalele în cuvinte;
O3. Să înlocuiască o literă cu alta pentru a obține cuvinte noi; ș.a.
Aspect observat Indicatori Analiză
I. Proiectarea 1. Calitatea - documentarea ştiinţifică şi metodică;
lecției proiectului de lecţie -identificarea şi explicarea corectă a obiectivelor
lecţiei;
- corelarea dintre obiective şi celelalte
componente ale lecţiei;
-corectitudinea exprimării;
- aspectul estetic;
- creativitatea în structura lecţiei.
II. Realizarea 2. Pregătirea - asigurarea mijloacelor de învățământ;
lecției condiţiilor necesare - existenţa unor condiţii igienice
desfăşurării lecţiei corespunzătoare;
- organizarea colectivului de elevi.
3. Valenţe - contribuţia lecţiei la dezvoltarea gândirii;
educative, - contribuţia lecţiei la dezvoltarea limbajului;
formative - contribuţia lecţiei la dezvoltarea altor procese
de cunoaştere;
- contribuţia lecţiei la dezvoltarea autonomiei
elevilor.
4. Conţinut - rigurozitatea conceptelor şi noţiunilor ştiinţifice
ştiinţific care fundamentează conţinutul lecţiei;
- corectitudinea informaţiilor prezentate în lecţie;

- dozarea optimă a informaţiilor şi valorilor


transmise.
5. Corelaţii intra şi - stabilirea corectă a locului lecţiei în sistem;
Interdisciplinare - valorificarea cunoştinţelor, priceperilor şi
deprinderilor prealabile implicate în învăţarea
noului conţinut;
- sublinierea şi întărirea elementelor esenţiale şi
de perspectivă, ce vor interveni în lecţiile
următoare;
6. Caracter practic- - aplicarea în lecţie a cunoştinţelor dobândite;
aplicativ - posibilitatea aplicării în alte lecţii, la aceeaşi
disciplină sau la alte discipline de învățământ
a cunoştinţelor şi priceperilor asimilate;
- posibilitatea aplicării în activităţi în afară de
clasă şi şcoală a noului conţinut.
7. Alegerea şi - utilizarea unor metode active, centrate pe elev;
folosirea metodelor - măsura în care metoda didactică folosită este
de predare-învăţare corelată cu particularităţile elevilor şi
colectivului;
- preocuparea pentru formarea deprinderilor de
activitate independentă;
8. Îmbinarea - existenţa în lecţie a unor forme variate de
diferitelor forme de activitate: frontală, individuală;
activitate - gradul de implicare directă în lecţie a fiecărui
elev;
- conturarea unui spirit cooperant, dialogul elev-
elev.
9. Integrarea - utilizarean mijloacelor de învățământ aflate în
mijloacelor de dotarea şcolii;
Învățământ - confecţionarea unor materiale didactice
necesare în lecţie, pentru activitatea
demonstrativă sau individuală;
- estetica şi funcţionalitatea materialului didactic
utilizat în lecţie;
- integrarea în lecţie, la momentul potrivit a
mijloacelor de învățământ;
- valorificarea completă a intuirii materialului
didactic.
10. Crearea - modul de realizare a captării atenţiei elevilor în
motivaţiei. introducerea noului conţinut;
Activizarea elevilor - prezentarea, pe înţelesul elevilor, a obiectivelor
urmărite în lecţie;
- gradul de antrenare a elevilor în lecţie;
- repartizarea echilibrată a sarcinilor pentru
fiecare elev.
11. Densitatea - dozarea corespunzătoare a timpului alocat
lecţiei. Dozarea fiecărei etape a lecţiei, în funcţie de obiectivele
judicioasă a propuse;
timpului - încadrarea în timp a lecţiei.
12. Evaluarea - evaluarea obiectivelor operaţionale ale lecţiei;
formativă - realizarea pentru elevi a întăririlor imediate.
XIII. Comportamentu 13. Organizarea, - crearea unei situaţii de învăţare adecvată;
l propunătorului îndrumarea, - propunătorul reuşeşte să urmărească activitatea
conducerea şi întregii clase;
controlarea - formularea clară a sarcinilor de lucru şi
activităţii de consecvenţă în urmărirea acestora;
învăţare - crearea unei atmosfere de lucru favorizantă
pentru activitatea fiecărui elev;
- adaptarea comportamentului la reacţiile clasei;
- realizarea dialogului învăţător-elev, elev-
învăţător, elev-elev.
14. Conduita în - manifestarea comportamentului relaţional,
relaţiile cu elevii. nonregresiv;
Limbajul. Ținuta - adaptarea conduitei, limbajului (verbal,
nonverbal) şi ţinutei la nivelul clasei;
- perseverenţa în realizarea obiectivelor;
- capacitatea stăpânirii de sine;
- elemente de tact şi măiestrie pedagogică.
XV. Autoevaluarea 15. Receptivitatea, - sesizarea în autoanaliza lecţiei a gradului de
autoanaliza şi urmărire a performanţelor vizate;
spiritul critic - determinarea aspectelor mai puţin realizate în
lecţie, a cauzelor acestora, precum şi conturarea
unor alternative didactice care să elimine
nerealizările;
- autoevaluarea corectă a nivelului de realizare a
lecţiei.
Fișă de evaluare a lecției
Data: 05.10.2020
Clasa: a II-a
Disciplina de studiu: Matematica
Nr. elevi: 20
Învățător: Gurdiș Svetlana
Evaluator: Cenușa Maria, PP41Z
Obiective operaţionale:
O1. Să efectueze operații de adunare și scădere în concentrul 0-100;
O2. Să folosească termenologia corespunzătoare fiecărei operații de adunare sau scădere;
O3. Să afle numerele necunoscute în concentrul 0-100.
Aspect observat Indicatori Analiză
I. Proiectarea 1. Calitatea - documentarea ştiinţifică şi metodică;
lecției proiectului de lecţie -identificarea şi explicarea corectă a obiectivelor
lecţiei;
- corelarea dintre obiective şi celelalte
componente ale lecţiei;
-corectitudinea exprimării;
- aspectul estetic;
- creativitatea în structura lecţiei.
II. Realizarea 2. Pregătirea - asigurarea mijloacelor de învățământ;
lecției condiţiilor necesare - existenţa unor condiţii igienice
desfăşurării lecţiei corespunzătoare;
- organizarea colectivului de elevi.
3. Valenţe - contribuţia lecţiei la dezvoltarea gândirii;
educative, - contribuţia lecţiei la dezvoltarea limbajului;
formative - contribuţia lecţiei la dezvoltarea altor procese
de cunoaştere;
- contribuţia lecţiei la dezvoltarea autonomiei
elevilor.
4. Conţinut - rigurozitatea conceptelor şi noţiunilor ştiinţifice
ştiinţific care fundamentează conţinutul lecţiei;
- corectitudinea informaţiilor prezentate în lecţie;

- dozarea optimă a informaţiilor şi valorilor


transmise.
5. Corelaţii intra şi - stabilirea corectă a locului lecţiei în sistem;
Interdisciplinare - valorificarea cunoştinţelor, priceperilor şi
deprinderilor prealabile implicate în învăţarea
noului conţinut;
- sublinierea şi întărirea elementelor esenţiale şi
de perspectivă, ce vor interveni în lecţiile
următoare;
6. Caracter practic- - aplicarea în lecţie a cunoştinţelor dobândite;
aplicativ - posibilitatea aplicării în alte lecţii, la aceeaşi
disciplină sau la alte discipline de învățământ
a cunoştinţelor şi priceperilor asimilate;
- posibilitatea aplicării în activităţi în afară de
clasă şi şcoală a noului conţinut.
7. Alegerea şi - utilizarea unor metode active, centrate pe elev;
folosirea metodelor - măsura în care metoda didactică folosită este
de predare-învăţare corelată cu particularităţile elevilor şi
colectivului;
- preocuparea pentru formarea deprinderilor de
activitate independentă;
8. Îmbinarea - existenţa în lecţie a unor forme variate de
diferitelor forme de activitate: frontală, individuală;
activitate - gradul de implicare directă în lecţie a fiecărui
elev;
- conturarea unui spirit cooperant, dialogul elev-
elev.
9. Integrarea - utilizarean mijloacelor de învățământ aflate în
mijloacelor de dotarea şcolii;
Învățământ - confecţionarea unor materiale didactice
necesare în lecţie, pentru activitatea
demonstrativă sau individuală;
- estetica şi funcţionalitatea materialului didactic
utilizat în lecţie;
- integrarea în lecţie, la momentul potrivit a
mijloacelor de învățământ;
- valorificarea completă a intuirii materialului
didactic.
10. Crearea - modul de realizare a captării atenţiei elevilor în
motivaţiei. introducerea noului conţinut;
Activizarea elevilor - prezentarea, pe înţelesul elevilor, a obiectivelor
urmărite în lecţie;
- gradul de antrenare a elevilor în lecţie;
- repartizarea echilibrată a sarcinilor pentru
fiecare elev.
11. Densitatea - dozarea corespunzătoare a timpului alocat
lecţiei. Dozarea fiecărei etape a lecţiei, în funcţie de obiectivele
judicioasă a propuse;
timpului - încadrarea în timp a lecţiei.
12. Evaluarea - evaluarea obiectivelor operaţionale ale lecţiei;
formativă - realizarea pentru elevi a întăririlor imediate.
XIII. Comportamen 13. Organizarea, - crearea unei situaţii de învăţare adecvată;
tul îndrumarea, - propunătorul reuşeşte să urmărească activitatea
conducerea şi întregii clase;
propunătorulu
controlarea - formularea clară a sarcinilor de lucru şi
i activităţii de consecvenţă în urmărirea acestora;
învăţare - crearea unei atmosfere de lucru favorizantă
pentru activitatea fiecărui elev;
- adaptarea comportamentului la reacţiile clasei;
- realizarea dialogului învăţător-elev, elev-
învăţător, elev-elev.
14. Conduita în - manifestarea comportamentului relaţional,
relaţiile cu elevii. nonregresiv;
Limbajul. Ținuta - adaptarea conduitei, limbajului (verbal,
nonverbal) şi ţinutei la nivelul clasei;
- perseverenţa în realizarea obiectivelor;
- capacitatea stăpânirii de sine;
- elemente de tact şi măiestrie pedagogică.
XV. Autoevaluarea 15. Receptivitatea, - sesizarea în autoanaliza lecţiei a gradului de
autoanaliza şi urmărire a performanţelor vizate;
spiritul critic - determinarea aspectelor mai puţin realizate în
lecţie, a cauzelor acestora, precum şi conturarea
unor alternative didactice care să elimine
nerealizările;
- autoevaluarea corectă a nivelului de realizare a
lecţiei.
Fișă de evaluare a lecției
Data: 09.10.2020
Clasa: a II-a
Disciplina de studiu: Științe
Nr. elevi: 20
Învățător: Gurdiș Svetlana
Evaluator: Cenușa Maria, PP41Z
Obiective operaţionale:
O1. Să recunoască animalele de lac;
O2. Să compare peștele și broasca, găsind asemănări și deosebiri;
O3. Să distingă părțile componente ale unui animal (pește, broasca).
Aspect observat Indicatori Analiză
I. Proiectarea 1. Calitatea - documentarea ştiinţifică şi metodică;
lecției proiectului de lecţie -identificarea şi explicarea corectă a obiectivelor
lecţiei;
- corelarea dintre obiective şi celelalte
componente ale lecţiei;
-corectitudinea exprimării;
- aspectul estetic;
- creativitatea în structura lecţiei.
II. Realizarea 2. Pregătirea - asigurarea mijloacelor de învățământ;
lecției condiţiilor necesare - existenţa unor condiţii igienice
desfăşurării lecţiei corespunzătoare;
- organizarea colectivului de elevi.
3. Valenţe - contribuţia lecţiei la dezvoltarea gândirii;
educative, - contribuţia lecţiei la dezvoltarea limbajului;
formative - contribuţia lecţiei la dezvoltarea altor procese
de cunoaştere;
- contribuţia lecţiei la dezvoltarea autonomiei
elevilor.
4. Conţinut - rigurozitatea conceptelor şi noţiunilor ştiinţifice
ştiinţific care fundamentează conţinutul lecţiei;
- corectitudinea informaţiilor prezentate în lecţie;

- dozarea optimă a informaţiilor şi valorilor


transmise.
5. Corelaţii intra şi - stabilirea corectă a locului lecţiei în sistem;
Interdisciplinare - valorificarea cunoştinţelor, priceperilor şi
deprinderilor prealabile implicate în învăţarea
noului conţinut;
- sublinierea şi întărirea elementelor esenţiale şi
de perspectivă, ce vor interveni în lecţiile
următoare;
6. Caracter practic- - aplicarea în lecţie a cunoştinţelor dobândite;
aplicativ - posibilitatea aplicării în alte lecţii, la aceeaşi
disciplină sau la alte discipline de învățământ
a cunoştinţelor şi priceperilor asimilate;
- posibilitatea aplicării în activităţi în afară de
clasă şi şcoală a noului conţinut.
7. Alegerea şi - utilizarea unor metode active, centrate pe elev;
folosirea metodelor - măsura în care metoda didactică folosită este
de predare-învăţare corelată cu particularităţile elevilor şi
colectivului;
- preocuparea pentru formarea deprinderilor de
activitate independentă;
8. Îmbinarea - existenţa în lecţie a unor forme variate de
diferitelor forme de activitate: frontală, individuală;
activitate - gradul de implicare directă în lecţie a fiecărui
elev;
- conturarea unui spirit cooperant, dialogul elev-
elev.
9. Integrarea - confecţionarea unor materiale didactice
mijloacelor de necesare în lecţie, pentru activitatea
Învățământ demonstrativă sau individuală;
- estetica şi funcţionalitatea materialului didactic
utilizat în lecţie;
- integrarea în lecţie, la momentul potrivit a
mijloacelor de învățământ;
- valorificarea completă a intuirii materialului
didactic.
10. Crearea - modul de realizare a captării atenţiei elevilor în
motivaţiei. introducerea noului conţinut;
Activizarea elevilor - prezentarea, pe înţelesul elevilor, a obiectivelor
urmărite în lecţie;
- gradul de antrenare a elevilor în lecţie;
- repartizarea echilibrată a sarcinilor pentru
fiecare elev.
11. Densitatea - dozarea corespunzătoare a timpului alocat
lecţiei. Dozarea fiecărei etape a lecţiei, în funcţie de obiectivele
judicioasă a propuse;
timpului - încadrarea în timp a lecţiei.
12. Evaluarea - evaluarea obiectivelor operaţionale ale lecţiei;
formativă - realizarea pentru elevi a întăririlor imediate.
XIII. Comportamentu 13. Organizarea, - crearea unei situaţii de învăţare adecvată;
l propunătorului îndrumarea, - propunătorul reuşeşte să urmărească activitatea
conducerea şi întregii clase;
controlarea - formularea clară a sarcinilor de lucru şi
activităţii de consecvenţă în urmărirea acestora;
învăţare - crearea unei atmosfere de lucru favorizantă
pentru activitatea fiecărui elev;
- adaptarea comportamentului la reacţiile clasei;
- realizarea dialogului învăţător-elev, elev-
învăţător, elev-elev.
14. Conduita în - manifestarea comportamentului relaţional,
relaţiile cu elevii. nonregresiv;
Limbajul. Ținuta - adaptarea conduitei, limbajului (verbal,
nonverbal) şi ţinutei la nivelul clasei;
- perseverenţa în realizarea obiectivelor;
- capacitatea stăpânirii de sine;
- elemente de tact şi măiestrie pedagogică.
XV. Autoevaluarea 15. Receptivitatea, - sesizarea în autoanaliza lecţiei a gradului de
autoanaliza şi urmărire a performanţelor vizate;
spiritul critic - determinarea aspectelor mai puţin realizate în
lecţie, a cauzelor acestora, precum şi conturarea
unor alternative didactice care să elimine
nerealizările;
- autoevaluarea corectă a nivelului de realizare a
lecţiei.
Fișă de evaluare a lecției
Data: 05.10.2020
Clasa: a II-a
Disciplina de studiu: Educația moral-spirituală
Nr. elevi: 20
Învățător: Gurdiș Svetlana
Evaluator: Cenușa Maria, PP41Z
Obiective operaţionale:
O1. Să recunoască valorile moral-spirituale în contexte școlare;
O2. Să aprecieze comportamentele elevilor în contexte școlare;
O3. Să stabilească regulile clasei, după model.
Aspect observat Indicatori Analiză
I. Proiectarea 1. Calitatea - documentarea ştiinţifică şi metodică;
lecției proiectului de lecţie -identificarea şi explicarea corectă a obiectivelor
lecţiei;
- corelarea dintre obiective şi celelalte
componente ale lecţiei;
-corectitudinea exprimării;
- aspectul estetic;
- creativitatea în structura lecţiei.
II. Realizarea 2. Pregătirea - asigurarea mijloacelor de învățământ;
lecției condiţiilor necesare - existenţa unor condiţii igienice
desfăşurării lecţiei corespunzătoare;
- organizarea colectivului de elevi.
3. Valenţe - contribuţia lecţiei la dezvoltarea gândirii;
educative, - contribuţia lecţiei la dezvoltarea limbajului;
formative - contribuţia lecţiei la dezvoltarea altor procese
de cunoaştere;
- contribuţia lecţiei la dezvoltarea autonomiei
elevilor.
4. Conţinut - rigurozitatea conceptelor şi noţiunilor ştiinţifice
ştiinţific care fundamentează conţinutul lecţiei;
- corectitudinea informaţiilor prezentate în lecţie;

- dozarea optimă a informaţiilor şi valorilor


transmise.
5. Corelaţii intra şi - stabilirea corectă a locului lecţiei în sistem;
Interdisciplinare - valorificarea cunoştinţelor, priceperilor şi
deprinderilor prealabile implicate în învăţarea
noului conţinut;
- sublinierea şi întărirea elementelor esenţiale şi
de perspectivă, ce vor interveni în lecţiile
următoare;
6. Caracter practic- - aplicarea în lecţie a cunoştinţelor dobândite;
aplicativ - posibilitatea aplicării în alte lecţii, la aceeaşi
disciplină sau la alte discipline de învățământ
a cunoştinţelor şi priceperilor asimilate;
- posibilitatea aplicării în activităţi în afară de
clasă şi şcoală a noului conţinut.
7. Alegerea şi - utilizarea unor metode active, centrate pe elev;
folosirea metodelor - măsura în care metoda didactică folosită este
de predare-învăţare corelată cu particularităţile elevilor şi
colectivului;
- preocuparea pentru formarea deprinderilor de
activitate independentă;
8. Îmbinarea - existenţa în lecţie a unor forme variate de
diferitelor forme de activitate: frontală, individuală;
activitate - gradul de implicare directă în lecţie a fiecărui
elev;
- conturarea unui spirit cooperant, dialogul elev-
elev.
9. Integrarea - utilizarean mijloacelor de învățământ aflate în
mijloacelor de dotarea şcolii;
Învățământ - confecţionarea unor materiale didactice
necesare în lecţie, pentru activitatea
demonstrativă sau individuală;
- estetica şi funcţionalitatea materialului didactic
utilizat în lecţie;
- integrarea în lecţie, la momentul potrivit a
mijloacelor de învățământ;
- valorificarea completă a intuirii materialului
didactic.
10. Crearea - modul de realizare a captării atenţiei elevilor în
motivaţiei. introducerea noului conţinut;
Activizarea elevilor - prezentarea, pe înţelesul elevilor, a obiectivelor
urmărite în lecţie;
- gradul de antrenare a elevilor în lecţie;
- repartizarea echilibrată a sarcinilor pentru
fiecare elev.
11. Densitatea - dozarea corespunzătoare a timpului alocat
lecţiei. Dozarea fiecărei etape a lecţiei, în funcţie de obiectivele
judicioasă a propuse;
timpului - încadrarea în timp a lecţiei.
12. Evaluarea - evaluarea obiectivelor operaţionale ale lecţiei;
formativă - realizarea pentru elevi a întăririlor imediate.
XIII. Comportamentu 13. Organizarea, - crearea unei situaţii de învăţare adecvată;
l propunătorului îndrumarea, - propunătorul reuşeşte să urmărească activitatea
conducerea şi întregii clase;
controlarea - formularea clară a sarcinilor de lucru şi
activităţii de consecvenţă în urmărirea acestora;
învăţare - crearea unei atmosfere de lucru favorizantă
pentru activitatea fiecărui elev;
- adaptarea comportamentului la reacţiile clasei;
- realizarea dialogului învăţător-elev, elev-
învăţător, elev-elev.
14. Conduita în - manifestarea comportamentului relaţional,
relaţiile cu elevii. nonregresiv;
Limbajul. Ținuta - adaptarea conduitei, limbajului (verbal,
nonverbal) şi ţinutei la nivelul clasei;
- perseverenţa în realizarea obiectivelor;
- capacitatea stăpânirii de sine;
- elemente de tact şi măiestrie pedagogică.
XV. Autoevaluarea 15. Receptivitatea, - sesizarea în autoanaliza lecţiei a gradului de
autoanaliza şi urmărire a performanţelor vizate;
spiritul critic - determinarea aspectelor mai puţin realizate în
lecţie, a cauzelor acestora, precum şi conturarea
unor alternative didactice care să elimine
nerealizările;
- autoevaluarea corectă a nivelului de realizare a
lecţiei.
Fișă de evaluare a lecției
Data: 06.10.2020
Clasa: a II-a
Disciplina de studiu: Educația muzicală
Nr. elevi: 20
Învățător: Gurdiș Svetlana
Evaluator: Cenușa Maria, PP41Z
Obiective operaţionale:
O1. Să recunoască după auz dansurile populare (hora, sârba);
O2. Să distingă trăsăturile specifice caracterului cantabil, dansant al muzicii audiate.
O3. Să interpreteze expresiv hora/sârba în caracter dansant.
Aspect observat Indicatori Analiză
I. Proiectarea 1. Calitatea - documentarea ştiinţifică şi metodică;
lecției proiectului de lecţie -identificarea şi explicarea corectă a obiectivelor
lecţiei;
- corelarea dintre obiective şi celelalte
componente ale lecţiei;
-corectitudinea exprimării;
- aspectul estetic;
- creativitatea în structura lecţiei.
II. Realizarea 2. Pregătirea - asigurarea mijloacelor de învățământ;
lecției condiţiilor necesare - existenţa unor condiţii igienice
desfăşurării lecţiei corespunzătoare;
- organizarea colectivului de elevi.
3. Valenţe - contribuţia lecţiei la dezvoltarea gândirii;
educative, - contribuţia lecţiei la dezvoltarea limbajului;
formative - contribuţia lecţiei la dezvoltarea altor procese
de cunoaştere;
- contribuţia lecţiei la dezvoltarea autonomiei
elevilor.
4. Conţinut - rigurozitatea conceptelor şi noţiunilor ştiinţifice
ştiinţific care fundamentează conţinutul lecţiei;
- corectitudinea informaţiilor prezentate în lecţie;

- dozarea optimă a informaţiilor şi valorilor


transmise.
5. Corelaţii intra şi - stabilirea corectă a locului lecţiei în sistem;
Interdisciplinare - valorificarea cunoştinţelor, priceperilor şi
deprinderilor prealabile implicate în învăţarea
noului conţinut;
- sublinierea şi întărirea elementelor esenţiale şi
de perspectivă, ce vor interveni în lecţiile
următoare;
6. Caracter practic- - aplicarea în lecţie a cunoştinţelor dobândite;
aplicativ - posibilitatea aplicării în alte lecţii, la aceeaşi
disciplină sau la alte discipline de învățământ
a cunoştinţelor şi priceperilor asimilate;
- posibilitatea aplicării în activităţi în afară de
clasă şi şcoală a noului conţinut.
7. Alegerea şi - utilizarea unor metode active, centrate pe elev;
folosirea metodelor - măsura în care metoda didactică folosită este
de predare-învăţare corelată cu particularităţile elevilor şi
colectivului;
- preocuparea pentru formarea deprinderilor de
activitate independentă;
8. Îmbinarea - existenţa în lecţie a unor forme variate de
diferitelor forme de activitate: frontală, individuală;
activitate - gradul de implicare directă în lecţie a fiecărui
elev;
- conturarea unui spirit cooperant, dialogul elev-
elev.
9. Integrarea - utilizarean mijloacelor de învățământ aflate în
mijloacelor de dotarea şcolii;
Învățământ - confecţionarea unor materiale didactice
necesare în lecţie, pentru activitatea
demonstrativă sau individuală;
- estetica şi funcţionalitatea materialului didactic
utilizat în lecţie;
- integrarea în lecţie, la momentul potrivit a
mijloacelor de învățământ;
- valorificarea completă a intuirii materialului
didactic.
10. Crearea - modul de realizare a captării atenţiei elevilor în
motivaţiei. introducerea noului conţinut;
Activizarea elevilor - prezentarea, pe înţelesul elevilor, a obiectivelor
urmărite în lecţie;
- gradul de antrenare a elevilor în lecţie;
- repartizarea echilibrată a sarcinilor pentru
fiecare elev.
11. Densitatea - dozarea corespunzătoare a timpului alocat
lecţiei. Dozarea fiecărei etape a lecţiei, în funcţie de obiectivele
judicioasă a propuse;
timpului - încadrarea în timp a lecţiei.
12. Evaluarea - evaluarea obiectivelor operaţionale ale lecţiei;
formativă - realizarea pentru elevi a întăririlor imediate.
XIII. Comportamentu 13. Organizarea, - crearea unei situaţii de învăţare adecvată;
l propunătorului îndrumarea, - propunătorul reuşeşte să urmărească activitatea
conducerea şi întregii clase;
controlarea - formularea clară a sarcinilor de lucru şi
activităţii de consecvenţă în urmărirea acestora;
învăţare - crearea unei atmosfere de lucru favorizantă
pentru activitatea fiecărui elev;
- adaptarea comportamentului la reacţiile clasei;
- realizarea dialogului învăţător-elev, elev-
învăţător, elev-elev.
14. Conduita în - manifestarea comportamentului relaţional,
relaţiile cu elevii. nonregresiv;
Limbajul. Ținuta - adaptarea conduitei, limbajului (verbal,
nonverbal) şi ţinutei la nivelul clasei;
- perseverenţa în realizarea obiectivelor;
- capacitatea stăpânirii de sine;
- elemente de tact şi măiestrie pedagogică.
XV. Autoevaluarea 15. Receptivitatea, - sesizarea în autoanaliza lecţiei a gradului de
autoanaliza şi urmărire a performanţelor vizate;
spiritul critic - determinarea aspectelor mai puţin realizate în
lecţie, a cauzelor acestora, precum şi conturarea
unor alternative didactice care să elimine
nerealizările;
- autoevaluarea corectă a nivelului de realizare a
lecţiei.
Fișă de evaluare a lecției
Data: 07.10.2020
Clasa: a II-a
Disciplina de studiu: Limba română
Nr. elevi: 20
Învățător: Gurdiș Svetlana
Evaluator: Cenușa Maria, PP41Z
Obiective operaţionale:
O1. Să utilizeze tehnici de lectură corectă, conştientă şi fluidă;
O2. Să răspundă la întrebări pe baza textului;
O3. Să distingă informații esențiale din poeziile date.
Aspect observat Indicatori Analiză
I. Proiectarea 1. Calitatea - documentarea ştiinţifică şi metodică;
lecției proiectului de lecţie -identificarea şi explicarea corectă a obiectivelor
lecţiei;
- corelarea dintre obiective şi celelalte
componente ale lecţiei;
-corectitudinea exprimării;
- aspectul estetic;
- creativitatea în structura lecţiei.
II. Realizarea 2. Pregătirea - asigurarea mijloacelor de învățământ;
lecției condiţiilor necesare - existenţa unor condiţii igienice
desfăşurării lecţiei corespunzătoare;
- organizarea colectivului de elevi.
3. Valenţe - contribuţia lecţiei la dezvoltarea gândirii;
educative, - contribuţia lecţiei la dezvoltarea limbajului;
formative - contribuţia lecţiei la dezvoltarea altor procese
de cunoaştere;
- contribuţia lecţiei la dezvoltarea autonomiei
elevilor.
4. Conţinut - rigurozitatea conceptelor şi noţiunilor ştiinţifice
ştiinţific care fundamentează conţinutul lecţiei;
- corectitudinea informaţiilor prezentate în lecţie;

- dozarea optimă a informaţiilor şi valorilor


transmise.
5. Corelaţii intra şi - stabilirea corectă a locului lecţiei în sistem;
Interdisciplinare - valorificarea cunoştinţelor, priceperilor şi
deprinderilor prealabile implicate în învăţarea
noului conţinut;
- sublinierea şi întărirea elementelor esenţiale şi
de perspectivă, ce vor interveni în lecţiile
următoare;
6. Caracter practic- - aplicarea în lecţie a cunoştinţelor dobândite;
aplicativ - posibilitatea aplicării în alte lecţii, la aceeaşi
disciplină sau la alte discipline de învățământ
a cunoştinţelor şi priceperilor asimilate;
- posibilitatea aplicării în activităţi în afară de
clasă şi şcoală a noului conţinut.
7. Alegerea şi - utilizarea unor metode active, centrate pe elev;
folosirea metodelor - măsura în care metoda didactică folosită este
de predare-învăţare corelată cu particularităţile elevilor şi
colectivului;
- preocuparea pentru formarea deprinderilor de
activitate independentă;
8. Îmbinarea - existenţa în lecţie a unor forme variate de
diferitelor forme de activitate: frontală, individuală;
activitate - gradul de implicare directă în lecţie a fiecărui
elev;
- conturarea unui spirit cooperant, dialogul elev-
elev.
9. Integrarea - utilizarean mijloacelor de învățământ aflate în
mijloacelor de dotarea şcolii;
Învățământ - confecţionarea unor materiale didactice
necesare în lecţie, pentru activitatea
demonstrativă sau individuală;
- estetica şi funcţionalitatea materialului didactic
utilizat în lecţie;
- integrarea în lecţie, la momentul potrivit a
mijloacelor de învățământ;
- valorificarea completă a intuirii materialului
didactic.
10. Crearea - modul de realizare a captării atenţiei elevilor în
motivaţiei. introducerea noului conţinut;
Activizarea elevilor - prezentarea, pe înţelesul elevilor, a obiectivelor
urmărite în lecţie;
- gradul de antrenare a elevilor în lecţie;
- repartizarea echilibrată a sarcinilor pentru
fiecare elev.
11. Densitatea - dozarea corespunzătoare a timpului alocat
lecţiei. Dozarea fiecărei etape a lecţiei, în funcţie de obiectivele
judicioasă a propuse;
timpului - încadrarea în timp a lecţiei.
12. Evaluarea - evaluarea obiectivelor operaţionale ale lecţiei;
formativă - realizarea pentru elevi a întăririlor imediate.
XIII. Comportamentu 13. Organizarea, - crearea unei situaţii de învăţare adecvată;
l propunătorului îndrumarea, - propunătorul reuşeşte să urmărească activitatea
conducerea şi întregii clase;
controlarea - formularea clară a sarcinilor de lucru şi
activităţii de consecvenţă în urmărirea acestora;
învăţare - crearea unei atmosfere de lucru favorizantă
pentru activitatea fiecărui elev;
- adaptarea comportamentului la reacţiile clasei;
- realizarea dialogului învăţător-elev, elev-
învăţător, elev-elev.
14. Conduita în - manifestarea comportamentului relaţional,
relaţiile cu elevii. nonregresiv;
Limbajul. Ținuta - adaptarea conduitei, limbajului (verbal,
nonverbal) şi ţinutei la nivelul clasei;
- perseverenţa în realizarea obiectivelor;
- capacitatea stăpânirii de sine;
- elemente de tact şi măiestrie pedagogică.
XV. Autoevaluarea 15. Receptivitatea, - sesizarea în autoanaliza lecţiei a gradului de
autoanaliza şi urmărire a performanţelor vizate;
spiritul critic - determinarea aspectelor mai puţin realizate în
lecţie, a cauzelor acestora, precum şi conturarea
unor alternative didactice care să elimine
nerealizările;
- autoevaluarea corectă a nivelului de realizare a
lecţiei.