Sunteți pe pagina 1din 49

Universitatea “Tomis” Constanţa

Facultatea de Studii Economice şi Administrative


Programul de studii Finanţe Bănci Contabilitate

LUCRARE DE LICENȚĂ

Coordonator științific
Lect. Univ. Dr. Crețu Florența-Simona

Absolvent
Telehoi Oana

Craiova, 2020
Universitatea “Tomis” Constanţa
Facultatea de Studii Economice şi Administrative
Programul de studii Finanţe Bănci Contabilitate

Politici şi opţiuni contabile privind imobilizările corporale la


„Semrom Muntenia” S.A.

Coordonator științific
Lect. Univ. Dr. Crețu Florența-Simona

Absolvent
Telehoi Oana

Craiova, 2020
CUPRINS

INTRODUCERE.....................................................................................................4
CAPITOLUL I.........................................................................................................5
STUDIUL TEORETIC ASUPRA IMOBILIZĂRILOR ŞI A REFLECTĂRII
LOR ÎN EVIDENŢA CONTABILĂ. DEPRECIEREA IMOBILIZĂRILOR
ÎN CONTEXTUL APLICĂRII IFRS....................................................................5
1.1 CONSIDERAŢII TEORETICE PRIVIND IMOBILIZĂRILE................5
1.1.1. Importanța imobilizărilor în activitatea întreprinderii..................................................................................5
1.1.2. Conținutul și structura imobilizărilor............................................................................................................5
1.1.3. Modalități de evaluare și reevaluare a imobilizărilor...................................................................................9

1.2. AMORTIZĂRI ȘI AJUSTĂRI ÎN VIZIUNEA IFRS..............................11


1.2.1. Definirea amortizării potrivit IAS 16 și metode de amortizare a imobilizărilor........................................11
1.2.2. Delimitarea „ajustare – depreciere”. Ajustări privind deprecierea activelor imobilizate în viziunea IAS 36
..............................................................................................................................................................................13

CAPITOLUL II.....................................................................................................14
POLITICI ŞI OPŢIUNI CONTABILE PRIVIND IMOBILIZĂRILE
CORPORALE LA SOCIETATEA „SEMROM MUNTENIA” S.A...............14

...........................................................................................................14
2.1. PREZENTAREA GENERALĂ A SOCIETĂȚII „SEMROM
MUNTENIA” S.A...............................................................................................14
2.2. EVOLUȚII ECONOMICE ȘI FINANCIARE AFERENTE
PERIOADEI 2017-2019.....................................................................................20
2.3. POLITICI CONTABILE AFERENTE IMOBILIZĂRILOR................24
2.4. ORGANIZAREA CONTABILITĂȚII IMOBILIZĂRILOR LA
NIVELUL SOCIETĂȚII „SEMROM MUNTENIA” S.A. ÎN CONTEXTUL
APLICĂRII IFRS...............................................................................................27
2.4.1. Practica contabilității imobilizărilor necorporale și a deprecierii lor.........................................................27
2.4.2. Practica contabilității imobilizărilor corporale și a deprecierii lor.............................................................28

CONCLUZII..........................................................................................................46
BIBLIOGRAFIE...................................................................................................48

3
INTRODUCERE

„Standardele Internaționale de Raportare Financiară”, întâlnite în literatura contabilă sub


prescurtarea de „IFRS” constituie un ansamblu de norme contabile a căror adoptare s-a efectuat
în concordanță cu procedura specificată în cadrul Regulamentului (CE) nr. 1.606/2002 emis de
Parlamentul European și Consiliul European la data de din 19 iulie 2002 cu referire la aplicarea
standardelor internaționale de contabilitate.
Lucrarea de față dezvoltă tematica referitoare la „Contabilitatea imobilizărilor și
deprecierii acestora în contextul aplicării IFRS” realizând un studiu de ordine practică asupra
societății „Semrom Muntenia” S.A., societate cotată la Bursa de Valori din București.
Structurarea lucrării de față s-a realizat pe două capitole din care primul se dorește a fi un
studiul teoretic asupra imobilizărilor, a reflectării lor în evidența contabilă, și a deprecierii lor în
contextul aplicării IFRS, cel de-al doilea realizează o descriere de ansamblu a societății studiate
cu elemente generale, evoluții de ordin economic și financiar și politici contabile aplicabile în
contabilizarea activelor și a deprecierii lor și realizează o evidențiere asupra elementelor privind
practica contabilității imobilizărilor și deprecierii lor în contextul aplicării IFRS la societatea
aleasă, având în vedere aspectul că, în conformitate cu OMFP 881/2012 din data de 25 iunie
2012 cu referire la aplicarea „Standardelor Internaționale de Raportare Financiară” de către
societățile comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață
reglementată, ordin al cărui publicare s-a realizat în Monitorul Oficial nr. 424 din 26 iunie 2012,
și a căruia punere în aplicare s-a efectuat începând cu exercițiul financiar 2012, s-a instituit
obligația societăților comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o
piață reglementată, de aplicare a „Standardelor Internaționale de Raportare Financiară” (IFRS) în
elaborarea situațiilor lor financiare anuale individuale. Studiul de față a fost finalizat cu o
analiză descriptivă asupra indicatorilor privind evoluția și structura activelor.

4
CAPITOLUL I.
STUDIUL TEORETIC ASUPRA IMOBILIZĂRILOR ŞI A REFLECTĂRII LOR ÎN
EVIDENŢA CONTABILĂ. DEPRECIEREA IMOBILIZĂRILOR ÎN CONTEXTUL
APLICĂRII IFRS

1.1 CONSIDERAŢII TEORETICE PRIVIND IMOBILIZĂRILE

1.1.1. Importanța imobilizărilor în activitatea întreprinderii


În existența societăților comerciale, indiferent de domeniul lor de activitate, se identifică,
la un moment dat, o fază de investiții, caracterizată prin procurarea bunurilor cu caracter durabil,
ce se identifică cu activele imobilizate (imobilizările) ce constituie elemente ale patrimoniului,
având drept caracteristică definitorie utilizarea îndelungată și „consumul” treptat, în timp.
Prin perioada îndelungată de utilizare, dar și consumul treptat în activitatea agenților
economici, investiția în capitalul imobilizat aferent bunurilor și valorilor având ca destinație
deservirea activității pe termen ce depășește un an, este o importantă componentă a patrimoniului
societăților comerciale1. Astfel de elemente se regăsesc sub denumirea de „active imobilizate”
sau „imobilizări”, asigurând suportul tehnic, material și financiar fundamental în derularea
activităților de producție și în prestarea activităților de servicii, dar și în susținerea activităților
aferente diferitelor domenii de activitate.
Potrivit reglementărilor contabile în vigoare în cadrul categoriei activelor imobilizate se
vor regăsi bunurile și valorile ce au ca destinație deservirea activității unității patrimoniale pe o
perioadă îndelungată, fără însă a se consuma la prima utilizare.

1.1.2. Conținutul și structura imobilizărilor


În cadrul structurilor de „active imobilizate” sau „active fixe”, regăsite în studiile de
specialitate și sub denumirea de „active pe termen lung”, sunt incluse valorile economice
investiționale a căror perioadă de utilizare și lichiditate depășește un an. Acestea fundamentează
baza materială constituind mijloace prin care întreprinderea acționează.
Incluse în categoria bunurilor economice, elementele aparținând activelor fixe sunt
particularizate prin caracterul lor durabil, și prin repetabilitatea participării lor în cadrul ciclului
economic. Sarcina acestor bunuri este bine stabilită la nivelul activității economice derulată de
întreprindere, însă utilizarea acestora nu se face sub formă de bunuri destinate în manieră directă

1
Munteanu Victor (2013), p. 15.

5
comercializării. Rezultă așadar că ele nu se consuma sau nu se înlocuiesc ulterior primei lor
utilizări.
Potrivit Regulamentului contabil activele imobilizate constituie acele bunuri și valorile cu
funcționare îndelungată în activitatea unității patrimoniale, utilizarea lor negenerând consum al
acestora de la prima utilizare.
Ținându-se cont de conținutul economic al acestora, contabilitatea imobilizărilor va fi
organizată potrivit acestui criteriu delimitându-se sub formă de obiecte de evidență: „imobilizări
necorporale”, „imobilizări corporale”, „imobilizări în curs” și „imobilizări financiare”.
a. Imobilizările necorporale mai poartă și denumirea de „imobilizări nemateriale”
întrucât, ca regulă de ansamblu, nu iau forma unor elemente fizice, corporale, concrete.
Constituie valori nemateriale, la baza deținerii lor stând documente cu caracter juridic sau
comercial, fiind potrivit figurii 1.1., formate din:
*Cheltuieli de care sunt reprezentate de cheltuielile provocate de înfiinţarea,
constituire dezvoltarea sau modificarea activităţii unităţii patrimoniale;

* Cheltuieli de care sunt reprezentate de efectuarea unor lucrări sau obiective de


cercetare, care prezinta garanţia realizării eficienţei scontate de
cercetare pe urma acestora pentru necesităţile proprii ale unităţii
dezvoltare patrimoniale;
care reprezintă dreptul de utilizare a anumitor bunuri aflate în
* Concesiunea posesia statului;
* Brevete, licenţe, dreptul de utilizare a unei invenţii;
mărci de fabrică
* Fondul partea din fondul de comerţ care nu figurează în celelalte
elemente de patrimoniu însă care concură la dezvoltarea
comercial potenţialului de activitate;
*Alte imobilizari neincluse anterior.
necorporale;
Figura 1. 1. Elemente ce intră în componența imobilizărilor necorporale
Asimilate imobilizărilor necorporale sunt și programele informatice, acestea făcând
referire la prestația intelectuală pe care elaborarea lor o necesită.
Valoarea imobilizărilor necorporale poate fi modificată la finele perioadei d gestiune –
reducându-se în situația vânzării activelor necorporale, crescând – în situația efectuării de studii
de cercetare, a înregistrării de noi concesiuni, de mărci, ca urmare a înregistrării de noi licențe,
sau elaborării unor programe informatice.
b. Imobilizări corporale, care mai poartă și denumirea de active fixe, tangibile, sau de
imobilizări materiale constituie bunurile cu caracter material având o perioadă mai îndelungată
de utilizare la nivelul activității întreprinderii.
Sunt evidențiate sub forma terenurilor și mijloacelor fixe ( și includ instalațiile tehnice,
mijloacele de transport, animalele, plantațiile, mobilierul, aparatura birotică, echipamentele de

6
protecție a valorilor umane și a celor material, precum și alte active corporale). În situația
nefinalizării bunurilor material pe care întreprinderea le creează sau achiziționează are loc
includerea acestora la nivelul categoriei imobilizărilor aflate „în curs de execuție” sau în rândul
„investițiilor în curs”.
Exceptând terenurile, activele imobilizate corporale înregistrează, de-a lungul perioadei
lor de utilizare, o pierdere de valoare, determinate de uzura ce are loc pe parcursul utilizării lor,
uzură care poate apărea ca urmare a acțiunii agenților naturali sau a progresului tehnic și
tehnologic. Din punct de vedere contabil această pierdere de valoare pe care activele fixe,
materiale o suportă, cu înglobarea sa la nivelul cheltuielilor exercițiului este cunoscută sub
denumirea de amortizare.
Sub denumirea de „imobilizări în curs” regăsim investițiile care nu sunt încă finalizate, și
care pe parcursul mai multor exerciții financiare se află în lucru, iar ca urmare a finalizării lor se
transformă în imobilizări necorporale sau corporale.
Noțiunea de „mijloc fix” desemnează un obiectul sau un ansamblu de obiecte utilizate
așa cum sunt, și care îndeplinesc în același timp următoarele condițiile sistematizate în figura
1.2.:

Valoare intrare * mai mare de 2.500 lei.


Corectarea valorii se efectuează prin Hotărâri ale Guvernului, în funcție de evoluția
prețurilor în economie. Pentru obiectele care sunt folosite în loturi, seturi sau care formează
un singur corp, la încadrarea lor ca mijloace fixe se are în vedere valoarea întregului corp,
lot sau set.
Durată normală de utilizare * mai mare de un an.
Figura 1. 2. Condiții cumulative de includere în categoria mijloacelor fixe
Pe bază de Hotărâre de Guvern are loc aprobarea duratelor normale de funcționare și a
clasificației mijloacelor fixe cu consultarea prealabilă a reprezentanților asociaților patronale de
la nivel național. În stabilirea acestor durate de funcționare se pornește de la perioadele de timp
Nu sunt mijloace fixe:
tehnice și respectiv economice pe care proiectanții și producătorii le-au stabilit la nivelul
documentației tehnice întocmite pentru respectivele mijloace fixe, dar și de la efectele pe care
uzura morală le poate avea. Revizuirea acestor perioade se realizează ciclic la mai puțin de cinci
ani. Normele legale aflate în vigoare la momentul de față 2 apreciază ca fiind incluse în categoria
mijloacelor fixe și investițiile realizate la mijloacele fixe aflate în închiriere, investițiile realizate
în scop de descopertă, pentru valorificarea substanțelor minerale utile, investițiile realizate la
mijloacele fixe în scopul îmbunătățirii tehnice inițiale, dar și sistemele tehnice puse în funcțiune
doar parțial, cărora încă nu li s-au întocmit documentele legale de înregistrare în categoria

2
https://www.noulcodfiscal.ro/titlu-2/capitol-2/articol-28.html

7
mijloacelor fixe. Tot potrivit normelor legale nu intră în categoria mijloacelor fixe, categoriile de
elemente redate schematic în figura 1.3.:

*motoarele, aparatele și alte *echipamentul de


subramuri ale acestora *construcțiile şi protecție şi de
achiziționate pentru realizarea instalațiile lucru,
de înlocuiri ale componentelor provizorii îmbrăcămintea
uzate ocazionate de executate din specială,
reparațiilor de orice natură sau fondurile de indiferent de
pentru realizarea de * pădurile;
investiții; durata şi valoarea
modernizări de mică amploare lor de utilizare.
în reparații capitale;
*scule, instrumente *animalele care
şi dipozitive speciale nu au îndeplinit
ce se folosesc la condițiile pentru a *prototipurile, atât
fabricarea anumitor fi trecute la timp cât servesc
produse în serie, fie la animale adulte, ca model până la
executarea anumitor animale la executarea
comenzi, indiferent de producției în
valoarea şi durata lor îngrăşat, păsările
de funcționare şi coloniile de serie;
normală; albine;

Figura 1. 3. Elemente excluse din categoria mijloacelor fixe


c. Imobilizări financiare sunt constituite din titluri posedate pe o perioadă mai lungă de
timp și a căror deținere asigură investitorului capacitatea de a exercita un control în ceea ce
privește firma care le-a emis și de a obține venituri financiare de pe urma deținerii acestora.
Potrivit Legii Contabilității 82/1991 categoria include elementele redate schematic în figura 1.4.:
drepturile sub formă de acţiuni sau alte titluri de valoare în
*Titluri de capitalul altor firme, pentru a fi considerate participaţii, titlurile
participare trebuie să fie deţinute pe o perioadă mai mare de un an şi să
reprezinte o cotă din capitalul social al emitentului.

*Titluri dobândite de unitatea patrimonială în vederea realizării unor


venituri financiare, fără posibilitatea de intervenţie în gestiunea
imobilizate firmei emiţătoare).

sunt reprezentate de acele investiţii financiare pe termen mediu


*Creanţe şi lung ca: imprumuturi acordate firmelor la care deţin titluri de
participare, împrumuturi acordate altor firme, garanţii depuse la
imobilizate terţi pentru garantarea bunei execuţii a unei obligaţii, dobânzile
pentu creanţele imobilizate.
Figura 1. 4. Elemente ce intră în componența imobilizărilor financiare
Înregistrarea imobilizărilor financiare la nivelul situațiilor financiare anuale se efectuează
potrivit valorii nete contabile, acestea neamortizându-se, însă putându-li-se atribui ajustări pentru
depreciere. Valoarea imobilizărilor financiare se poate modifica ascendent sau descendent, după
caz: modificare ascendentă poate apărea ca urmare a dobândirii de noi titluri imobilizate, a
activării creanțelor imobilizate, a majorării valorii altor active imobilizate ori a realizării de noi
investiții financiare în titluri de participare, iar modificarea descendentă poate fi datorată

8
lichidării creanțelor imobilizate, încasării împrumuturilor acordate ori vânzării titlurilor de
participare și a titlurilor imobilizate.

1.1.3. Modalități de evaluare și reevaluare a imobilizărilor

Potrivit regulilor generale de evaluare imobilizările ce se află în gestiunea patrimonială a


unităților economice se evaluează la momentul efectuării operației la una dintre valorile incluse
în figura 1.5.:

*valoare de intrare în *valoare bilanțieră /de


*valoare de ieșire din
patrimoniu; *valoare de inventar; încheiere a
patrimoniu.
exercițiului;
costul de achiziție

Modalități de evaluare
costul de producție a activelor imobilizate

valoarea de utilitate

valoare de utilitate valoare valoarea rămasă încă


valoarea justă sau valoarea actuală recuperabilă neamortizată
Figura 1. 5. Tipuri de valori utilizate în evaluarea activelor imobilizate potrivit momentului
efectuării evaluării
În cele ce urmează vom aprofunda câteva dintre caracteristicile fiecăreia.
a. Valoarea de intrare, denumită și valoare contabilă este stabilită cu ocazia
achiziționării imobilizărilor, la momentul intrării în gestiune din producția proprie sau la
momentul intrării în patrimoniu prin orice alte modalități. Activele imobilizate a căror obținere s-
a realizat „cu titlu oneros”, se vor evalua la „cost de achiziție”, iar bunurile al căror proces de
producție s-a derulat în cadrul unității se vor evalua la „costul lor de producție”.
Determinarea costului de producție se face însumând costul de achiziție aferent
elementelor de materii prime și materiale consumabile, cu celelalte cheltuieli directe legate de
activitatea productivă și cu cota corespunzătoare a cheltuielilor indirecte, rațional repartizate,
incluse doar în contextul în care apar ca urmare a obținerii imobilizărilor în cauză. În același
timp pot fi adăugate, dacă există, dobânzile pentru împrumuturile folosite în finanțarea
investițiilor respective, la nivelul întregului ciclu de fabricație, în ansamblul său.
Imobilizările a căror intrare în patrimoniul entității economice este ocazionată de
asocierea sau fuzionarea cu alte entități sunt evaluate utilizând valoarea lor de utilitate (sau
valoarea de aport), stabilită potrivit acordului dintre părțile implicate: aportantul și persoanele

9
reprezentând societatea comercială la care are loc subscrierea părților sociale sau subscrierea în
natură a acțiunilor potrivit opiniei expertului evaluator, conturată sub forma raportului de
evaluare.
În situația imobilizărilor a căror obținere a fost realizată prin acceptarea unei donații, sau
„cu titlu gratuit”, valoarea de evaluare la intrare în patrimoniul entității va îmbrăca forma „valorii
juste”- reprezentând echivalentul bănesc la care activul corporal ar putea fi înlocuit de comun
acord de părțile antrenate pe baza unui preț obiectiv determinat. Se poate proceda la o
majorare a valorii de intrare a activelor imobilizate (corporale), în contextul efectuării de
modernizări care contribuie la obținerea unor beneficii de ordin economic suplimentare, având
drept consecință recunoașterea lor ca și elemente componente ale activului în activul căruia i-au
fost atașate. În situația investițiilor a căror punere în funcțiune s-a efectuat parțial sau total, fără
însă a le fi întocmite documentele aferente înregistrării lor sub formă de mijloace fixe, este
folosită valoarea identificată potrivit situațiilor de lucrări, la data la care s-a procedat la punerea
lor în funcțiune, raportându-se mai apoi la costul de producție în situația obținerii ca urmare a
producției proprii sau la costul de achiziție, în situația obținerii sale în antrepriză.
În cazul activelor necorporale evaluarea la intrarea în gestiunea patrimonială se
efectuează prin raportarea la costul lor, cu determinare similară cu cea aplicabilă situației
activelor corporale. În situația în care generarea unui activ necorporal se face pe baza unei
decizii administrative de acordare a unor drepturi particulare gratuite întreprinderii, costul
acestui activ este limitat la cotele de cheltuieli pe care entitatea economică le suportă pentru
obținerea drepturilor respective. În contextul în care ulterior contabilizării inițiale sunt angajate
cheltuieli generatoare de majorare a avantajelor economice viitoare, valoarea acestora se adăugă,
în principiu, valorii activului.
b. Valoarea de inventar, cunoscută sub denumirea de valoare actuală, se stabilește în
funcție de utilitatea bunului pentru entitatea economică și de prețul său în piață, iar în situația
imobilizărilor corporale amortizabile la inventarierea lor se vor reține acele valori calculate prin
deducerea amortizării. Rezultă că „valoarea de inventar” se calculează având ca punct de plecare
„valoarea contabilă netă” calculată la rândul său pe baza planului de amortizare (excepție făcând
situația în care „valoarea actuală” este net inferioară față de „valoarea contabilă netă”).
Efectuarea inventarierii are caracter de obligativitate efectuându-se anual, cel puțin înaintea
încheierii exercițiului financiar. La inventar activele imobilizate se evaluează individual, pentru
fiecare element patrimonial aflat în evidența contabilă.
c. Valoarea bilanțieră sau de închidere a exercițiului se determină în scopul înscrierii
imobilizărilor în situațiile financiare anuale. Pentru stabilirea valorii analizate se procedează la
compararea valorii de intrare cu cea de inventar sau de utilitate, operațiune în urma căreia se pot

10
constata două situații, și anume: existența unor plusuri de valoare, atunci când valoarea de
inventar este superioară celei de intrare, plusuri care nu se înregistrează în contabilitate,
imobilizările respective rămânând reflectate în contabilitatea curentă la valoarea de intrare;
existența unor minusuri de valoare în contextul în care valoarea de inventar este inferioară celei
de intrare datorită unor deprecieri care au avut loc. Aceste minusuri se oglindesc în contabilitate
sub forma amortizărilor sau ajustărilor, după cum deprecierea este ireversibilă și respectiv
reversibilă. În contabilitatea curentă se menține valoarea de intrare, însă în bilanțul contabil anual
se înscrie valoarea contabilă netă, în sensul că valoarea de intrare se diminuează cu amortizările
și/sau provizioanele înregistrate în contabilitate, sau altfel spus la valoarea contabilă pusă de
acord cu rezultatul inventarierii.
d. Valoarea imobilizărilor la ieșirea lor din gestiune patrimonială își are utilitatea la
nivelul înregistrări în contabilitate a micșorării masei imobilizărilor ca urmare a derulării unor
operațiuni de vânzare, de scoatere propriu-zisă din funcțiune, ori ca urmare a constatării
distrugerii sau lipsei lor din gestiune. Valoarea poate fi aceea consemnată la intrarea
imobilizărilor în patrimoniu sau cea stabilită cu ocazia reevaluărilor efectuate în baza
reglementărilor legale aplicabile, cunoscută sub denumirea de valoare contabilă, a bunului la
data ieșirii sale din patrimoniul unității. Operațiunea de reevaluare a patrimoniului se efectuează
cu finalitatea reflectării în evidențele financiar-contabile și implicit și în situațiile financiare ale
exercițiului a imobilizărilor corporale la valoarea lor justă. Determinarea valorii juste se practică,
de regulă, în baza evaluărilor pe care profesioniști calificați în evaluare, membri ai unor
organisme profesionale cu specific în acest domeniu de activitate și cu recunoaștere națională și
internațională, le practică.
Evaluările efectuate au ca scop final actualizarea valorilor imobilizărilor la costul curent
sau la valoarea de intrare actualizată, potrivit utilității atribuite și valorii de piață a bunurilor
respective.

1.2. AMORTIZĂRI ȘI AJUSTĂRI ÎN VIZIUNEA IFRS


1.2.1. Definirea amortizării potrivit IAS 16 și metode de amortizare a imobilizărilor
Potrivit IAS 16 ,,Imobilizări corporale”, definirea amortizării se realizează sub formă de
alocarea organizată sistemic a valori ce se amortizează a activului le-a lungul întregii sale durate
de viață utile. Trebuie făcută precizarea că modalitatea de amortizare pentru care se optează
trebuie să constituie o proiecție a ritmului în care are loc întrebuințarea avantajelor economice
generate de utilizarea viitoare a activului. În cadrul normelor IAS 16 și IAS 36 se efectuează
anumite propuneri privind metodele; principalul aspect vizat constă în recomandarea selecției

11
metodei care să se potrivească ritmului real de întrebuințare a avantajelor economice generate de
activele imobilizate în discuție.
Fiecare metodă de amortizare constituie o dezbatere a aceluiași proces, proporțiile fiind
diferite, scopul similar constând în câștigarea fondului de amortizare. Acestei acțiuni îi urmează
influențele și consecințele economice și financiare proprii diferitelor metode.
Amortizarea se definește drept o cuantificare sub formă valorică a devalorizării
ireversibile la nivelul imobilizărilor, ca urmare a utilizării acestora, a influențelor exercitate de
factorilor naturali, așadar a uzurii lor.
Calculul și înregistrarea contabilă a amortizării se efectuează pe baza încorporării ei în
cheltuielile aparținând fiecărui exercițiu, aspect care fundamentează reconstruirea capitalului
investit în elementele de active corporale și necorporale în patrimoniul entităților economice sau
al persoanelor juridice fără scop lucrativ. Analiza amortizării din această perspectivă o relevă ca
sursă de mare importanță în achiziționarea altor imobilizări și în vederea înnoirii bazei materiale
și înlocuirii celor scoase din funcțiune.
Există un număr de două aspecte pe care le implică amortizarea; este vorba de unul
economic, care se realizează prin înglobarea la nivelul cheltuielilor de exploatare a
echivalentului monetar aferent deprecierii constatate la nivelul bunurilor și un aspect de ordin
financiar, prin formarea resurselor indispensabile substituirii imobilizărilor în întregime
depreciat sau finanțării achiziției unora noi.
Cele trei elemente de care se ține seama în valorii amortizării pentru imobilizările
corporale și cele necorporale sunt: valoarea acestora la intrare în gestiune, durata de utilizare
normală a acestor active și metoda sau regimul de amortizare ce se utilizează. Catalogul aprobat
în baza unei hotărâri de Guvern stabilește duratele normale de funcționare pe categorii de
imobilizării.
Un element important care are în vedere determinarea amortizării, îl constituie cele trei
modalitățile sau regimurile de amortizare3: amortizarea „liniară”, amortizarea „degresivă” și
amortizarea „accelerată”.
Amortizarea liniară presupune repartizarea în cote egale a valorii de recuperare, pe
toată durata de viată normală, stabilită potrivit legii. Utilizarea sa este frecventă în activitatea
practică și totodată constituie baza de calcul pentru celelalte două modalități de amortizare. De
altfel este și unicul regim de amortizare ce se poate utiliza pentru mijloace fixe de tipul
construcțiilor.
Amortizarea degresivă și-a făcut apariția ca urmare a necesității de recuperare a valorii
mijloacelor fixe care sunt supuse unui grad mai accentuat de uzură morală și la nivelul cărora
3
Dumitru Vișan, Corneliu Burada, Claudia Burtescu, Dorina Luță (2012), resursă electronică.

12
necesitatea modernizării este mult mai accentuată. Aplicarea acestui regim de amortizare se
fundamentează pe accelerarea procesului de amortizare în primii ani ai funcționării a mijloacelor
fixe, prin multiplicarea cotei de amortizare lineară cu anumiți coeficienți stabiliți potrivit duratei
de utilizare a imobilizărilor corporale.
Amortizarea accelerată constituie o modalitate distinctă de recuperare a deprecierii
mijloacelor fixe, prin intermediul căreia se asigură evitarea uzurii morale. Se bazează pe
includerea în primul an în care mijlocul fix este utilizat la nivelul cheltuielilor de exploatare a
50% din valoarea de intrare, la nivelul exercițiilor următoare aplicându-se regimul de amortizare
linear prin calculul amortizării anuale pe baza raportului dintre mărimea valorii rămase de
amortizat și numărul anilor de utilizare rămași. Acest din urmă regim de amortizare poate fi
aplicat de agentul economic doar cu aprobare expresă din partea organului teritorial al
Ministerului Finanțelor Publice. Pentru obținerea acesteia agenții economici întocmesc o
documentație, structurată potrivit anexelor la Normele Metodologice de aplicare a Legii
nr.15/1994.
1.2.2. Delimitarea „ajustare – depreciere”. Ajustări privind deprecierea activelor
imobilizate în viziunea IAS 36
În Standardele Internaționale de Raportare Financiară deprecierea este definită ca un
proces prin care valoarea contabilă a unui activ cunoaște diminuări sub valoarea sa recuperabilă.
În ansamblu, termenul de depreciere cuprinde atât reducerea valorii activului în timp în urma
utilizării lui, cât și deprecierea de valoare ca urmare a factorilor interni și externi afectând
activitatea entității. Potrivit regulilor de evaluare de bază, prezentarea imobilizărilor corporale în
bilanț are loc la valoarea de intrare cu deducerea ajustărilor însumate de valoare. Aceste ajustări
de valoare conțin, pe de o parte amortizările calculate potrivit duratei de utilizare economice
repartizate activului și pe de alta ajustările4 pentru deprecierea imobilizărilor corporale, obținute
de regulă, prin compararea valorii contabile nete cu valoarea de inventar. Ajustările de valoare
includ toate corecțiile menite să țină seama de diminuările valorilor activelor individuale,
stabilite la data bilanțului, indiferent dacă diminuarea este sau nu definitivă și se împart în:
ajustări provizorii
ce conduc la ajustări pentru
(deprecieri reversibile) depreciere sau pierdere de valoare
ajustări permanente
(deprecieri ireversibile) care conduc la amortizare.

Figura 1. 6. Delimitarea „ajustare – depreciere”.


Standardul IAS 36 tratează deprecierea activelor, excluzând activele care sunt analizate
de alte standarde (tratate în IFRS 4 și IFRS 5). În situația în care la alcătuirea situațiilor

4
Ghimiș Adela (2012), p. 67.

13
financiare se găsesc indicii că un activ a fost depreciat valoarea contabilă a unui activ (ajustată
cu amortizarea cumulată) trebuie adusă la valoarea recuperabilă, în cazul în care valoarea
recuperabilă este inferioară. În situația dată, dacă activul a fost înainte reevaluat, se va consemna
o pierdere de valoare, printr-un cont de cheltuieli sau rezerve din evaluare, alături și o creditate a
contului de activ depreciat5.

CAPITOLUL II.
POLITICI ŞI OPŢIUNI CONTABILE PRIVIND IMOBILIZĂRILE CORPORALE LA
SOCIETATEA „SEMROM MUNTENIA” S.A.

2.1. PREZENTAREA GENERALĂ A SOCIETĂȚII „SEMROM MUNTENIA” S.A.

Societatea asupra căreia ne-am propus derularea prezentului studiu poartă denumirea de
„Semrom Muntenia” S.A., este înregistrată în Registrul Comerțului cu numărul J40/895/1991,
fiindu-i atribuit codul unic de înregistrare RO 351290 și are sediul social în strada Aristide
Pascal, numerele 28-30, sectorul 3, București.
Am ales această societate în primul rând ca urmare a existenței unui punct de lucru în
Constanța, în strada Interioară numărul 3, la datele căruia am avut acces, și în al doilea rând
deoarece acțiunile societății sunt listate la Bursa de Valori de la București, pe sistemul alternativ
de tranzacționare, la categoria AERO, aspect care, potrivit legislației în vigoare impune ținerea
contabilității și întocmirea situațiilor financiare anuale potrivit Standardelor Internaționale de
Raportare Financiară, cu obligativitate instituită începând cu exercițiul financiar aferent anului
2012.
Societatea „Semrom Muntenia” S.A. a luat ființă ca urmare a divizării în anul 1997 a
societății „Semrom” în cinci societăți comerciale corespunzătoare a cinci zone geografice. Din
punct de vedere al obiectului său de activitate societatea „Semrom Muntenia” S.A. face parte
dintre societățile cu profil agricol, ocupându-se cu activități specifice codului CAEN Rev 2, 4621
și constând în „comerțul cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat”.
Activitatea fundamentală a entității economice constă în producție de semințe cerealiere și de
semințe ale plantelor tehnice și furajere, pe bază de contracte „de multiplicare”, în comerțul cu
îngrășăminte, semințe și produse necesare protecției plantelor în agricultură, completată cu

5
Mitea Neluța (2016), p. 56.

14
prestări de servicii privind depozitarea, ambalarea, tratarea și condiționarea semințelor.
Activitatea societății se derula într-un număr de:
*nouă sucursale la finele anului 2017, devenite zece în aprilie 2018, cunoscute sub
denumirea generică de „Complexe Agrosem”, situate, potrivit imaginii din figura 2.1. în zece
județe din țară, respectiv în localitățile: Constanța, Tulcea, Brăila, Galați, Călărași, Slobozia,
Buzău, Giurgiu, Dâmbovița și Urziceni:
3. COMPLEX 4. COMPLEX 5. COMPLEX
1. COMPLEX 2. COMPLEX
AGROSEM AGROSEM AGROSEM
AGROSEM BRĂILA AGROSEM BUZĂU
CĂLĂRAȘI CONSTANȚA DÂMBOVIȚA
Șoseaua Baldovinești Str. Aurel Vlaicu nr. 6,
Str. Gării nr. 6, Str. Interioară nr. 3, Str. Libertății nr. 15,
nr. 22, Brăila Buzău
Călărași Constanța Găești

6. COMPLEX 7. COMPLEX 10. COMPLEX


8. COMPLEX 9. COMPLEX
AGROSEM AGROSEM AGROSEM
AGROSEM TECUCI AGROSEM TULCEA
GIURGIU SLOBOZIA URZICENI
Str. Vasile Conta nr. 28, Loc. Cataloi, com.
Comuna Băneasa, Jud. Șos. Amara nr. 2, Str. Gării nr. 2,
Tecuci Frecăței, jud. Tulcea
Giurgiu Slobozia Urziceni

Figura 2. 1. Rețeaua de sucursale a societății „Semrom Muntenia” S.A.


Sursa: http://www.semrommuntenia.ro/index.php?module=cms&pagina=despre
* și patru puncte de lucru (la finele anului 2017), devenite șase în 2018 situate în
localitățile Medgidia, Ograda, Fetești, Vădeni, Cilibia și Ciulnița6.
Referitor la Complexul Agrosem Constanța, trebuie să precizăm că activitatea sa se
derulează în cele două stații moderne și retehnologizate din localitățile Constanța și Medgidia
(aceasta din urmă deține Stație de Calibrare Porumb-Sămânță, Stație de Condiționare și Stație de
Uscare), unde au loc activități de prelucrare a semințelor. Modernizarea și retehnologizarea celor
două stații s-a produs treptat, acestea fiind dotate cu utilaje moderne folosite în selecția
semințelor, cu calibroare, gravitatoare, trioare. Mai mult, stația din Medgidia este dotată,
începând cu anul 2006 cu un uscător de porumb cu gaze naturale. Ca urmare a bazei tehnice și
materiale ce stă la dispoziția sa, „Complexul Agrosem” Constanța are posibilitatea procesării și
comercializării unor cantități importante de semințe de porumb, rapiță, muștar, soia, floarea
soarelui, păioase, mazăre ș.a., putând face față tuturor cererilor, provenind de pe piața locală și
nu numai, în domeniul prestărilor de servicii, la toate aceste specii de semințe.
Revenind la datele generale privind societatea „Semrom Muntenia” S.A., din studiul
datelor referitoare la capitalul social subscris și vărsat constatăm că potrivit situației la data de 31
decembrie 2017 valoarea sa era de 33.772.730 lei, sumă corespunzând unui volum de 13.509.092
de acțiuni la o valoare nominală de 2,5 lei. Din punct de vedere structural capitalul social al
acesteia este împărțit între proporția covârșitoare deținută de S.I.F. Muntenia S.A. de 90,68% și
alți acționari persoane fizice și juridice, cea dintâi categorie deținând un procent de 7,7582% la
finele anului 2017, în ușoară scădere față de 2018, când constituia 7,9192%. La cea de-a doua
categorie (alte persoane juridice), procentul aferent capitalului social deținut a variat în creștere

6
http://www.semrommuntenia.ro/index.php?module=cms&pagina=pctdelucru

15
între 1,3993% în anul 2018 și 1,5603% în 2017, potrivit tabelului 2.1. și graficului din figura
2.2.
Tabelul 2. 1. Structura și evoluția acționariatului în perioada 2020 -2019
Acționar Sold la 31 decembrie 2018 Sold la 31 decembrie 2019
S.I.F. Muntenia S.A. 32.625.615 32.625.615
Alți acționari persoane fizice 2.674.535 2.620.157
Alți acționari persoane juridice 472.580 526.958
Total (lei) 34.772.730 34.772.730
Sursa: http://www.semrommuntenia.ro, Raport anual auditat al C.A. pentru exercițiul financiar 2020 și 2019
Se constată că valoarea totală a capitalului social a rămas constantă la 33.772.730 lei în
perioada 2020 – 2019, ceea ce s-a modificat fiind doar structura.

7.76% 1.56%
7.92% 1.40%
S.I.F. Muntenia S.A.
Alți acționari persoane fizice
Alți acționari persoane juridice

90.68%
2018 90.68% 2019

Figura 2. 2. Evoluția structurală a acționariatului în perioada 2020 -2019


*Management și administrare
Societatea „Semrom Muntenia” S.A. este unitar administrată prin Consiliul de
Administrație care are în componența sa un număr de trei membri aleși de „Adunarea Generală
Ordinară a Acționarilor” săi și investiți în această funcție pentru o perioadă de patru ani de la
data numirii, având de altfel și posibilitatea de a fi realeși. Astfel responsabilul pentru exercitarea
activităților de management ale societății este Consiliul de Administrație, în sarcina sa căzând și
protejarea intereselor generale ale acționarilor prin garantarea dezvoltării durabile a societății,
dar și adoptarea deciziilor aferentă tuturor actelor folositoare sau indispensabile realizării
obiectului de activitate al societății, respectiv îndeplinirii strategiei sale în afaceri și punerii în
aplicare a politicilor societății.
*Aspecte principale referitoare la personalul și managementul societății
La finele anului 2019, în urma tendinței de eficientizare a activităților pe centre de profit
și centre de cost, prin implementarea unui proces amplu de restructurare a posturilor, început
încă din anul 2010 la nivelul societății, se constată o diminuare semnificativă a numărului total
de angajați, potrivit tendințelor indicate la nivelul datelor incluse în tabelul 2.2.:
Tabelul 2. 2. Structura și evoluția personalului în perioada 2017 -2017
Tip de personal 2019 2020 2019
Personal conducere 23 23 19
Personal administrativ 32 25 30
Personal producție 226 183 124

16
Total 281 231 173
Sursa: http://www.semrommuntenia.ro, Raport anual auditat al C.A. pentru exercițiul financiar
2020 și 2019
Tendința de ansamblu este de diminuare a numărului total al personalului cu 17,79% în
anul 2020, pe fondul creșterii numărului de personal administrativ cu 21,88% și în contextul
diminuării cu 19,03% a personalului de producție, și cu 25,11% în anul 2019, ca urmare a
diminuării numărului angajaților de conducere cu 17,39%, a numărului angajaților productivi cu
20% și respectiv a numărului angajaților din structurile de producție cu 32,24%.
Începând cu anul 2019 s-a procedat la implementarea planului de restructurare a echipei
„Semrom Muntenia” S.A. prin redimensionarea sa potrivit planurilor de dezvoltare. S-a creat
astfel „Departamentul comercial”, cu rol vital în stabilirea politicii comerciale a societății
(propusă și înaintată către aprobare Consiliului de Administrație), căruia îi sunt subordonați
directorii zonali de vânzări, alături de „Departamentul aferent execuției contractelor”. Cel din
urmă are rolul de a se ocupa de tot ceea ce ține de activitatea comercială a societății: relațiile cu
furnizorii, credit-controlul clienților, vânzările și logistica mărfurilor. Sub coordonarea
directorilor Complexelor Semrom acționează echipele locale, cu rol critic în cadrul activității de
producție și condiționare a semințelor. Directorul tehnic al societății este cel care coordonează la
nivel central toate aceste echipe.
* Direcții și obiective strategice
Începând cu anul 2019 societatea „Semrom Muntenia” S.A. studiază toate ocaziile de
colectare a unor venituri suplimentare și de realizare unei activități prolifice de coordonare la
nivelul sucursalelor sale și a ofertei existente de servicii. Principalele sale obiective de creștere
sunt evidențiate potrivit figurii 2.3.:

*Creșterea portofoliului *Reorientarea sucursalelor în care nu se mai


*Sistarea activității de
de clienți alături de prestează servicii către alte surse de venit și,
procesare și condiționare
întărirea relațiilor cu sau după caz, propunerea aferentă vânzării
semințe în stațiile lipsite activelor în situația în care nu s-au găsit alte
clienții cheie ai „Semrom de eficiență.
Muntenia” S.A. surse profitabile de venit.

* Întocmirea unui plan de


investiții fluent având la *Implementarea unei politici de resurse
*Redefinirea programului de
bază analiza de umane care să asigure continuitatea
multiplicare și producere a
profitabilitate și de know-howului în domeniul producerii
sămânței de porumb și grâu.
sustenabilitate prin cash și condiționării semințelor.
flow.
Figura 2. 3. Principalele obiective de creștere ale societății „Semrom Muntenia” S.A. începând
cu anul 2019
Sursa: http://www.semrommuntenia.ro, Raport anual auditat al C.A. pentru exercițiul financiar 2019
*Piață și concurență

17
Piața pe care societatea acționează este una vastă, caracterizată printr-o concurență
deosebit de acerbă. În perioada ultimilor cinci ani noi jucători au intrat pe piață, aspect care a
condus la o diminuare succesivă a cotei de piață ce-i revine.
0.70%

0.60%

0.50%
Cotă de piață

0.40%

0.30%

0.20%

0.10%

0.00%
2012 2013 2014 2015 2016

Figura 2. 4. Evoluția cotei de piață la nivel național și în municipiul București


În perioada 2014 -2020 se observă o diminuare a cotei de piață la nivel național de la
0,23% în anul 2014, la 0,21% în 2015, la 0,20% în 2016, scăderea continuând până la 0,16% în
2019, și ajungând la 0,10% în 2020. Concomitent la nivelul municipiului București cota de piață
s-a diminuat progresiv de la 0,60% în 2014 până la 0,23% în 2020 (trecând succesiv prin 0,47%
în 2015, 0,46% în 2016 și 0,37% în 2019).
Defalcând informațiile pe principalii concurenți cu care societatea „Semrom Muntenia”
S.A. împarte piața la nivel de municipiu București și la nivel național putem centraliza datele
colectate potrivit tabelelor 2.3. și 2.4.
Tabelul 2. 3. Evoluția cotei de piață și a concurenței pe piața de profil la nivelul municipiului
București, în perioada 2014-2020
Nume 2014 2015 2016 2019 2020 Lo
c
Adm Romania Trading S.R.L. 30,03 31,09 24,42 24,97 30,09 1
% % % % %
Cargill Agricultura S.R.L. 32,67 26,43 24,63 21,9% 18,71 2
% % % %
Glencore Agriculture România S.R.L. 2,84% 10,37 12,74 13,16 16,31 3
% % % %
Cofco Internațional România S.R.L. 4,6% 7,53% 12,59 16,37 11,52 4
% % %
Chs Agritrade România S.R.L. 5,47% 10,1% 10,98 9,4% 8,24% 5
%
Noack România S.R.L. 0,51% 0,38% 0,3% 0,28% 0,23% 14
Ragt Semințe S.R.L. 0,37% 0,32% 0,29% 0,27% 0,23% 15
Lavora Agro S.R.L. 0,26% 0,22% 0,2% 0,28% 0,32% 16
Semrom Muntenia S.A. 0,6% 0,48% 0,46% 0,37% 0,23% 17

18
Eurofuture S.R.L. 0,39% 0,23% 0,36% 0,27% 0,22% 18
Herba Ricemills Rom S.R.L. 0,22% 0,18% 0,2% 0,25% 0,21% 19
Agrounion S.R.L. 0% 0% 0,14% 0,16% 0,17% 20
Sursa: https://termene.ro/firma/351290-SEMROM-MUNTENIA-SA
Potrivit datelor înscrise în tabelul 2.3. facem constatarea că societatea Semrom
Muntenia” S.A. ocupa la nivelul anului 2020 un loc 17 în ceea ce privește mărimea cotei de piață
deținută la nivelul municipiului București, depășită fiind pe primele cinci locuri de firmele Adm
Romania Trading S.R.L., Cargill Agricultura S.R.L., Glencore Agriculture România S.R.L.,
Cofco International Romania S.R.L. și Chs Agritrade Romania S.R.L. care dețineau cote de piață
cuprinse între 30% și 8% și urmată de firme ca Eurofuture S.R.L., Herba Ricemills Rom S.R.L.,
Agrounion S.R.L.cu cote de piață cuprinse între 3,39 și 0,14%, pe locurile 18-20.
Tabelul 2. 4. Evoluția cotei de piață și a concurenței pe piața de profil la nivel național, în
perioada 2014-2020
Nume 2014 2015 2016 2019 2020 Loc
Adm Romania Trading S.R.L. 11,81% 13,82 10,48% 11,14 13,71% 1
% %
Ameropa Grains S.R.L. 5,52% 8,67% 10,02% 11,1% 10,8% 2
Cargill Agricultura S.R.L. 12,85% 11,75 10,57% 9,77% 8,52% 3
%
Glencore Agriculture România S.R.L. 1,12% 4,61% 5,47% 5,88% 7,43% 4
Cofco Internațional România S.R.L. 1,81% 3,34% 5,4% 7,3% 5,25% 5
Noack România S.R.L. 0,2% 0,17% 0,13% 0,13% 0,1% 87
Comcereal Sibiu S.R.L. 0,12% 0,22% 0,07% 0,08% 0,11% 88
Ragt Semințe S.R.L. 0,15% 0,14% 0,13% 0,12% 0,11% 89
Semrom Muntenia S.A. 0,23% 0,21% 0,2% 0,16% 0,1% 90
Radimar Agrotrading S.R.L. - 0,01% 0,05% 0,05% 0,1% 91
Nutrivet Serv S.R.L. 0,01% 0,01% 0,02% 0,04% 0,1% 92
Dita S.R.L. 0,15% 0,13% 0,08% 0,08% 0,1% 93
Sursa: https://termene.ro/firma/351290-SEMROM-MUNTENIA-SA
Din punct de vedere al cotei de piață la nivel național în anul 2020 societatea „Semrom
Muntenia” S.A. se situa pe locul 90 după liderii de piață Adm Romania Trading S.R.L.,
Ameropa Grains S.R.L., Cargill Agricultura S.R.L., Glencore Agriculture România S.R.L. și
Cofco Internațional România S.R.L., care ocupau primele cinci locuri ale clasamentului național,
precedată de firmele Noack România S.R.L., Comcereal Sibiu S.R.L. și Ragt Semințe S.R.L.pe
locurile 87-89, și urmată de Radimar Agrotrading S.R.L., Nutrivet Serv S.R.L., Dita S.R.L. cu o
cotă de piață de 0,1%.
*Evenimente cu impact semnificativ în activitatea desfășurată în anul 2019
Pe parcursul anului 2019 s-a urmărit creșterea eficienței în cadrul activității de prestări
servicii și majorarea volumului produselor vândute, cu creșterea implicită a gradului de
profitabilitate aferent activităților de comerț bazate pe vânzarea semințelor, a îngrășămintelor și
produse destinate protecției plantelor. Mai mult, la nivelul unei părți a sucursalelor, cum a fost
19
cazul celor din Constanța, Dâmbovița și Buzău obiectivul societății a fost acela de majorare a
aferente închirierii spațiilor deținute aici. Măsurile de această natură s-au implementat în același
timp cu procesul amplu de restructurare la nivel de companie, proces ce a vizat creșterea
eficienței la nivelul centrelor de profit și diminuarea costurilor.
Anul 2019 a constituit anul implementării unei politici judicioase referitoare la credit și
control al acestuia, obiectivul urmărit fiind restricționarea accesului clienților îndoielnici la
politicile de creditare. Pe direcție comercială, adoptarea noii politici s-a tradus într-o mai bună
poziționare la nivelul pieței de profil prin creșterea accesului la segmentul de clientelă constituit
din fermierii mici și medii.
Tot în anul 2019, pentru a veni în întâmpinarea solicitărilor actuale al pieței s-a procedat
la diversificarea gamei de semințe aferente propriei producții în urma parteneriatului dezvoltat cu
„DuPont Pioneer” societatea „Semrom Muntenia” S.A. devenind direct distribuitor al produselor
ei, ceea ce a condus la extinderea gamei de produse prin acapararea cererii de piață a produsele
„DuPont Pioneer”.
La finele anului 2019 s-a procedat la evaluarea investițiilor imobiliare deținute, efectuată
în scopul ajustării valorilor nete contabile a elementelor incluse în această categorie potrivit
valorii lor juste, în funcție de starea fizică a acestora și de valoarea lor de piață. S-au constat
diminuării de ansamblu ale valorii contabile nete a acestor elemente ca urmare a diminuării nete
la nivelul rezervelor din reevaluare, înregistrarea de cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor
corporale, care însă au acoperit cu mult veniturile aferente aceleiași activități.
Din punct de vedere al perspectivelor evolutive este pusă în discuție atât posibilitatea de
extindere a activității societății în exteriorul zonei sale geografice istorice, cât și potențialul de
cumpărare a unor firme de profil din zonele deja acoperite, aspect care ar asigura o acțiune
simultană activităților deja derulate la nivelul societății și intrarea pe segmente noi de piață.

2.2. EVOLUȚII ECONOMICE ȘI FINANCIARE AFERENTE PERIOADEI 2017-2019


Pentru analiza asupra evoluției economice și financiare mi-am propus să mă opresc
asupra principalilor indicatori din bilanțul și din contul de rezultate al societății și să studiez
tendințele manifestate și principali factori de influență cu corelațiile stabilite între aceștia.
În primă fază am efectuat o analiză succintă asupra evoluției indicatorilor principali din
bilanț, datele colectate fiind incuse în tabelul 2.5.
Tabelul 2. 5. Evoluția principalilor indicatori din Bilanț în perioada 2017-2019
Indicatori - lei 2017 2018 2019
Active imobilizate 63.107.9 56.174.5 50.485.0
56 28 64
Active circulante 36.332.7 16.146.3 19.600.9

20
80 60 12
Datorii pe termen scurt 8.309.82 5.530.12 6.186.01
5 8 9
Datorii pe termen lung 198.850 89.209 502.237
Venituri în avans 386.002 9.621 36.162
Capital subscris vărsat 33.772.7 33.772.7 33.772.7
30 28 28
Total capitaluri proprii 89.825.7 64.634.6 61.218.1
77 08 92
Sursa: http://www.bvb.ro/FinancialInstruments/Details/FinancialInstrumentsDetails.aspx?s=SEOM,
www.mfinante.ro și www.listafirme.ro

Analiza în dinamică a elementelor de active imobilizat și circulante, datorii pe termen


scurt și lung, venituri în avans și capitaluri proprii, relevă evoluții după cum urmează:
*Valoarea activelor imobilizate a cunoscut diminuări succesive, cu 10,99% în anul 2018
față de valoarea din 2017 și cu 10,13% în anul 2019 față de cea din 2018, produse ca urmare a
înregistrării unor deprecieri, dar și a reevaluării activelor imobilizate la finele exercițiului
financiar 2019.
*Valoarea activelor circulante s-a situat pe un trend descendent în anul 2018, înregistrând
o diminuare cu 55,56%, ca urmare a diminuării valorii stocurilor, creanțelor și disponibilităților
bănești, tendința manifestată la nivelul exercițiului financiar 2019 fiind una de creștere a valorii
indicatorului cu 21,40%, pe fondul majorării valorii stocurilor cu 8%, cu 24% a creanțelor cu
314% a numerarului și echivalentelor sale.
*La nivelul datoriilor ce nu depășesc termenul de un an situația indică un trend în scădere
a valorii cu 33,45% în anul 2018, căruia îi urmează o tendință crescătoare în 2019, înregistrându-
se un coeficient de creștere de 11,86%. Tendință similară regăsim și la nivelul valorii datoriilor
ce depășesc ca exigibilitate un an (pe termen lung) care însă cunosc o diminuare cu 55,14% în
anul 2018, urmată de o creștere cu 462,99% în anul 2019, pe fondul intensei activități
investiționale realizate. Și veniturile în avans prezintă o tendință de diminuare a valorii lor în
anul 2018, cu 07,51%, căreia îi urmează tendința de majorare cu 275,87% în anul 2019.
În contextul menținerii constante a valorii capitalului social la 33.772.728 de lei pe
întreaga perioadă a analizei, totalul capitalurilor a cunoscut evoluții descendente cu 28,4% în
anul 2018 și cu respectiv 5,29% în 2019, pe fondul diminuării cu 47% a rezervelor și în contextul
obținerii unor rezultate sub formă de pierdere netă pe întreaga perioadă de analiză.
Pentru evidențierea situației care a condus la derularea unei activități generatoare de
pierderi se impune efectuarea unei analize asupra evoluției principalelor elemente ale contului de
rezultate, de la nivelul căruia informațiile colectate au fost centralizate potrivit tabelului 2.6.
Tabelul 2. 6. Evoluția principalilor indicatori prezentați în cadrul Contului de rezultate în
perioada 2017-2019

21
Indicatori - lei 2017 2018 2019
Cifră de afaceri netă 35.125.015 25.216.375 37.555.839
Venituri operaționale 35.428.719 26.688.209 42.259.707
Cheltuieli operaționale 41.706.355 52.434.701 42.259.707
Pierderea operaționala (6.277.636) (25.746.492) (2.592.703)
Venituri financiare 153.199 11.145 41.039
Cheltuieli financiare 131.052 158.445 204.181
Rezultat financiar 22.147 (147.300) (163.142)
Rezultat înainte de impozitare (6.255.494) (25.893.797) (2.755.845)
Rezultat net (6.255.494) (25.893.797) (2.755.845)
Sursa: http://www.bvb.ro/FinancialInstruments/Details/FinancialInstrumentsDetails.aspx?s=SEOM,
www.mfinante.ro și www.listafirme.ro

Studiul asupra tendinței de evoluție înregistrată de indicatorii incluși în tabelul 2.5. relevă
o tendință de scădere a valorii atinse de cifra de afaceri netă în anul 2018, căreia îi urmează o
tendință de majorare cu 32,86% a indicatorului aferent perioadei 2019. Astfel valoarea cifrei de
afaceri nete înregistrate în exercițiul financiar 2019 a fost de 37.555.838 lei, cu 12.339.465 lei în
creștere, evoluție datorată cu precădere majorării semnificative a vânzărilor de mărfuri generate
de repoziționarea pe piață a societății. Structura și distribuția cifrei de afaceri pe tipuri de
activități generatoare de venituri va fi adusă în discuție ulterior finalizării analizei evoluției
indicatorilor din contul de rezultate. Similar cifrei de afaceri nete, veniturile operaționale s-au
situat pe un trend valoric descendent în anul 2018, înregistrând o diminuare cu 24,67%,
înregistrând o tendință de creștere la nivelul exercițiului financiar 2019 cu 36,85%. În contextul
unei majorări cu 25,72% a cheltuielilor operaționale înregistrate la nivelul exercițiului financiar
2018 urmată de o tendință de diminuare a indicatorului cu 24,08% rezultatul obținut este
exprimat sub formă de pierdere operațională, valoarea sa negativă fiind în creștere de 3,1 ori în
anul 2018 și în scădere pentru anul 2019 de 8,93 ori. În contextul în care veniturile aferente
activităților financiare sunt în scădere cu 92,73% în anul 2018 față de 2017, dar în creștere cu
72,84% în anul 2019 față de 2018, iar cheltuielile corespondente se situează pe întreaga perioadă
pe un trend ascendent – fiind în creștere cu 20,90% în anul 2018 față de 2017 și cu 22,40%în
anul 2019 față de 2018, rezultatul operațional obținut în perioada 2018 -2019 este unul sub formă
de pierdere, situată însă pe un trend ascendent, lucru cu influență nefavorabilă la nivelul situației
de ansamblu privind rezultatele societății.
Atât rezultatul înainte de impozitare, cât și rezultatul net au cunoscut valori negative în
creștere pentru anul 2018 și în scădere sub nivelul celor din anul 2017 în anul 2019.
Revenind la analiza defalcată a indicatorului cifră de afaceri pe cele patru linii de afaceri
dezvoltate la nivelul societății în perioada 2017 - 2019 se constată preponderența veniturilor
aferente vânzărilor de mărfuri. O creștere notabilă se înregistrează însă în valoarea veniturilor

22
din chirii, care crește succesiv de la 1.101.474 lei în anul 2017, la 1.499.753 lei în anul 2018,
ajungând la valoarea de 1.736.220 lei în anul 2019.
Situația se prezintă potrivit datelor incluse în tabelul 2.7.
Tabelul 2. 7. Analiza defalcată a indicatorului cifră de afaceri
Indicatori - lei 2017 2018 2019
Total cifra de afaceri, netă 35.125.014 25.216.373 37.555.838
Vânzări de mărfuri 20.299.808 13.976.185 26.980.591
Vânzări de ambalaje 154.534 89.640 84.144
Servicii de procesare, de tratare, de ambalare și 13.569.198 9.650.795 8.754.883
depozitare
Venituri din chirii 1.101.474 1.499.753 1.736.220
Sursa: http://www.semrommuntenia.ro, Raport anual auditat al C.A. pentru exercițiul financiar 2019
Astfel corelarea evoluțiilor cifrice cu datele de structură arată că:
* diminuarea cu 28,21% a valorii cifrei de afaceri nete în anul 2018 se explică în urma
scăderii valorii veniturilor din vânzări de mărfuri cu 31,15%, a diminuării cu 41,99% a valorii
vânzărilor de ambalaje și cu 28,88% a valorii serviciilor de procesare, de tratare, de ambalare și
depozitare, cu toate că la nivelul veniturilor din chirii evoluția a fost una pozitivă și crescătoare,
cu 36,16%.
* majorarea cu 32,86% a valorii cifrei de afaceri în exercițiul financiar 2019 s-a realizat
ca urmare a creșterii veniturilor din vânzări de mărfuri cu 48,20% și a creșterii veniturilor din
chirii cu 13,62%, cu toate că veniturile din vânzări de ambalaje s-au redus cu 6,53%, iar cele
aferente serviciilor de procesare, de tratare, de ambalare și depozitare s-au diminuat și ele cu
10,23%.
Din punct de vedere al ponderii deținute de fiecare dintre elemente în cifra de afaceri,
figura 2.5. este sugestivă.
40,000,000
35,000,000
30,000,000
25,000,000
20,000,000
15,000,000
10,000,000
5,000,000
0
2015 2016 2017

Venituri din chirii Servicii de procesare, de tratare, de ambalare și depozitare Vânzări de ambalaje Vânzări de mărfuri

Figura 2. 5. Distribuția cifrei de afaceri aferente perioadei 2017 -2019


Cu referire la activitatea preponderentă, cea de vânzări de mărfuri – respectiv
comercializare a semințelor și a altor inputuri pentru agricultură, la nivelul tabelului 2.8. am

23
redat în mod detaliat evoluția structurii veniturilor brute rezultate în urma comercializării
mărfurilor și a produselor finite pe categorii de produse, cantitativ și valoric.
Tabelul 2. 8. Evoluția structurii veniturilor brute rezultate în urma comercializării mărfurilor și
a produselor finite pe categorii de produse
2017 2018 2019
Cantitat Valoare Cantitat Valoare Cantitat Valoare
Produs UM
e (lei) e (lei) e (RON)
6.864.71 4.502.77
Grâu/Triticale Tone 5.295 3.914 3.726 5.804.182
2 9
Orz/orzoaica Tone 641 903.614 618 592.403 660 1.195.639
2.976.46 3.580.11
Tone 391 636 673 4.947.112
Porumb 5 6
Doze 1.529 607.776 1.494 468.245 2.568 1.188.991
Tone 2 48.423
Floarea soarelui 109 716.939 1.743 1.357.194
Doze 458 256.717
Mazăre Tone 227 371.793 9 24.248 620 1.717.827
Ovăz Tone 0 0 43 23.722 43 60.250
Lucerna Tone 17 383.281 15 376.870 26 572.560
Rapiță Doze 638 202.065 1.422 918.145 3.283 2.767.000
Soia Tone 0 0 0 0 190 887.707
Îngrășăminte 5.401.32 2.311.67
0 1.920 3.814 4.802.317
Chimice 9 5
Produse de
1.744.14
protecția 0 0 722.843 0 2.904.532
9
plantelor
Trading cereale 0 0 0 0 0 1.508.424
Alte semințe 0 127.685 0 171.365 0 104.710
TOTAL 20.299.808 13.997.551 29.818.445
Sursa: http://www.semrommuntenia.ro, Raport anual auditat al C.A. pentru exercițiul financiar 2019
Notabila majorarea a valorii veniturilor aferente valorificării produselor finite și a
mărfurilor față de valoare înregistrată în anul 2018 s-a produs ca urmare a creșterii cantităților și
implicit a valorilor înregistrate de vânzările de rapiță, de mazăre, de floarea soarelui, de porumb
și de îngrășăminte chimice.
Studiul indicatorilor din tabelul 2.8. relevă aspectul că la nivelul veniturilor aferente
vânzărilor de mazăre s-a înregistrat o creștere a valorii în anul 2019 față de 2018 cu 1.693.579
lei, ca urmare a direcționării producției către cerințele APIA, și orientării societății către
producția de mazăre, aspect care a orientat societatea către diversificarea propriului portofoliu de
produse. Și veniturile aferente vânzărilor de rapiță au cunoscut o evoluție favorabilă, valoarea lor
majorându-se de 2,01 ori față de cea din 2018, pe fondul creșterii cantităților vândute cu 131% și
în contextul unei majorări a prețului mediu de vânzare cu un procent de 31%.
Și veniturile din vânzarea de porumb au cunoscut o tendință crescătoare în anul 2019
majorându-se cu 2.087.742 lei, ca urmare a evoluției crescătoare de la nivelul valorii prețului
mediu de vânzare. Și trendul valoric al vânzărilor de floarea soarelui a fost de asemenea unul

24
ascendent, creșterea veniturilor generate fiind de 3,45 ori, și datorându-se în principiu majorării
de 2,8 ori a cantității vândute, corelată cu evoluția pozitivă, favorabilă a prețului mediu de
vânzare.
La nivelul valorii produselor destinate protecției plantelor și al îngrășămintelor chimice s-
a înregistrat de altfel o evoluție crescătoare, pozitivă și favorabilă cuantificată în majorarea cu
4.672.331 lei a valorii vânzării lor față de cea înregistrată în anul 2018, explicată tot prin
strategia diversificării portofoliului.

2.3. POLITICI CONTABILE AFERENTE IMOBILIZĂRILOR


Adoptarea politicilor contabile aplicabile la nivelul societății „Semrom Muntenia” S.A. se
face pe cele trei linii de acțiune: politici contabile aplicabile imobilizărilor necorporale, politici
contabile aplicabile, imobilizărilor corporale și politici contabile aplicabile imobilizărilor
financiare.
Facem precizarea că la nivelul imobilizărilor necorporale înregistrarea „licențelor”
aferente producerii hibridului de porumb are loc în contul corespunzător de imobilizări prin
raportarea la costul lor de achiziție. Amortizarea acestora are loc prin aplicarea metodei liniare
pe întreaga perioadă pe care se derulează contractul sau potrivit duratei sale de utilizare, stabilită
la cinci ani. Cu referire la programele informatice – constituite din programul de contabilitate,
programul de salarizare și pentru serverul central facem precizarea că și la nivelul costurilor
generate de achiziționarea lor se efectuează capitalizarea și amortizarea utilizându-se metoda
liniară, durata de viață utilă a acestora fiind stabilită la trei ani.
Referitoare la imobilizările corporale înregistrate în evidențele contabile de către
societatea „Semrom Muntenia” S.A. facem precizarea că acestea includ terenuri, construcții și
instalații tehnice, mijloace de transport, mobilier și aparatură birotică, echipamente destinate
protecției valorilor, avansuri acordate pentru imobilizări corporale și imobilizări corporale în
curs de execuție.
Politicile contabile referitoare la imobilizările corporale și la tratamentul lor în
contabilitatea societății se regăsesc potrivit prevederilor legale în „Manualul de politici și practici
contabile” întocmit la nivel de unitate și comunicat tuturor angajaților responsabili de
operațiunile contabile la nivelul punctelor de lucru. În cadrul său se regăsesc informații
referitoare la recunoașterea costului elementelor de natura imobilizărilor corporale, evaluarea lor,
amortizarea și deprecierea și înregistrarea acestora în evidențele contabile, tratamentul contabil
aplicabil leasingului financiar și operațional, tratamentul înstrăinărilor și al casărilor, costurile
îndatorării în procurarea activelor imobilizate corporale, etc.

25
Potrivit acestor politici unitatea va proceda la recunoașterea costului unui element de
imobilizări corporale ca activ doar în situația în care se preconizează că există posibilitatea
obținerii pe urma beneficii economice viitoare și costul și costul său are proprietatea de a putea
fi credibil evaluat. Dacă fragmente distincte ale imobilizării respective și piesele de schimb sunt
utilizabile doar în legătură cu aceasta și sunt utilizabile pentru o perioadă ce depășește un an,
contabilizarea lor se va face în legătură cu imobilizarea respectivă ca modernizare. În
conformitate cu principiul „recunoașterii”, în contabilitatea „Semrom Muntenia” S.A. toate
costurile imobilizărilor corporale se vor evalua la data apariției lor. În cazul activelor fixe ce
cresc gradul de siguranță sau sunt agregate măsurilor de protecție a mediului recunoașterea sub
forma imobilizărilor corporale se va efectua doar în situația majorării beneficiilor economice
viitoare peste beneficiile ce s-ar fi putut obține în cazul neachiziționării lor.
Aceleași politici contabile prevăd aspectul că evaluarea inițială a imobilizărilor corporale
la intrarea în patrimoniu societății comerciale se efectuează la cost de achiziție.
Tratamentul adoptat în legătură cu imobilizările corporale existente în patrimoniu include
evaluarea periodică a imobilizărilor corporale; în funcție de testele anuale de depreciere potrivit
rezultatelor cărora se adoptă decizia de reevaluare pe grupe sau la nivelul întregului patrimoniu. -
Politicile contabile referitoare la imobilizările corporale prevăd că se efectuează
amortizarea tuturor activelor corporale deținute cu excepția terenurilor.
Societatea „Semrom Muntenia” S.A. aplică ca metodă de amortizare metoda liniară –
prin utilizarea căreia rezultă o cheltuială similară în fiecare etapă din durata de viață utilă a
bunului. Calculul amortizării se realizează la valoarea calculată prin reevaluare, utilizându-se așa
cum am precizat metoda liniară aplicată pe parcursul întregii durate estimate utile de viață a
activelor, potrivit figurii 2.6:
Clădiri 3-80 ani
Maşini de producție
2-20 ani
Vehicule de
4-6 ani
transport
Investiții imobiliare -
3-80 ani
clădiri
Figura 2. 6. Stabilirea duratei estimate de viață utile a activelor
Metoda și durata de amortizare se vor revizui periodic, iar în situația în care situația reală
diferă de previziunile inițiale se vor efectua ajustări ale cheltuielile cu amortizarea în cadrul
exercițiului curent, dar și în cele următoare.
În cazul în care pentru anumite active imobilizate corporale se decide aplicarea metodei
accelerate pentru acestea se va conduce o evidență operativă distinctă, care să vină în
întâmpinarea necesităților contabile și fiscale proprii situației create. Se vor determina decalajele

26
temporare între valoarea lor contabilă și cea fiscală a stabilindu-se dacă este potrivită sau nu
crearea de provizioane aferente impozitelor amânate.
Relativ la deprecierea imobilizărilor corporale, politicile contabile aferente prevăd
compararea valorii contabile a imobilizărilor din patrimoniu de fiecare dată când există indicii
privind deprecierea cu valoarea lor recuperabilă. În situația în care cea din urmă are o voalare
inferioară se impune înregistrarea unei deprecieri la activul respectiv, care să reducă valoarea sa
contabilă la cea recuperabilă.
La finele fiecărui exercițiu financiar societatea „Semrom Muntenia” S.A. va stabili
necesitatea reducerii sau anulării deprecierii activelor ce s-au înregistrat în contabilitate în
exercițiile anterioare.
Tratamentul contabil aplicabil la vânzarea/casarea imobilizărilor corporale constă în
eliminarea din bilanț a acestora alături de amortizarea cumulată corespunzătoare,
profitul/pierderea ce rezultă incluzându-se în rezultatul curent.
Capitalizarea activelor deținute în cadrul leasing-urilor financiare are loc la valoarea
actualizată estimată a plăților, iar amortizate se efectuează pe întreaga lor durată de viață utilă.
În cazul leasingului operațional, recunoașterea plăților efectuate la nivelul Contului de
profit și pierdere se efectuează liniar, atât timp cât durează și contractul.
Justificarea revizuirii duratei de amortizare se face pe baza modificării semnificative a
condițiilor utilizării elementului de natura imobilizărilor corporale, dar și cu ocazia execuției
unor investiții sau lucrări de reparații, distincte de cele de întreținere curentă sau de uzura morală
a imobilizării. De altfel această revizuire a duratei de amortizare este justificată și de situația
trecerii în conservare a imobilizărilor corporale, cu întreruperea folosirii lor pe o perioadă mai
lungă.
La nivelul imobilizărilor financiare sunt incluse acțiunile deținute la entități din
cadrul grupului, la entitățile asociate, alături de diverse alte investiții deținute sub formă de
imobilizări și alte împrumuturi.
Înregistrarea imobilizărilor financiare se realizează inițial prin raportarea la costul lor de
achiziție. Ulterior înregistrarea se efectuează la valoarea de intrare din care se scad ajustările
cumulate corespunzând pierderii de valoare. Recunoașterea ajustărilor aferente pierderilor de
valoare are loc pe seama contului de rezultate.

2.4. ORGANIZAREA CONTABILITĂȚII IMOBILIZĂRILOR LA NIVELUL


SOCIETĂȚII „SEMROM MUNTENIA” S.A. ÎN CONTEXTUL APLICĂRII IFRS

2.4.1. Practica contabilității imobilizărilor necorporale și a deprecierii lor

27
Problematica specifică imobilizărilor necorporale este abordată și primește variante de
rezolvări în cadrul I.A.S. 38 (Imobilizări necorporale), care prezintă elementele următoare:
cheltuieli de constituire, cheltuieli de dezvoltare, brevete, licențe, mărci comerciale achiziționate,
alte valori asimilate, inclusiv drepturile de autor și alte drepturi intelectuale, concesiuni primite,
fond comercial etc.
Următoarele două cazuri practice identificate în contabilitatea societății ,,Semrom
Muntenia” S.A. își propun să evidențieze maniera de abordare a imobilizărilor necorporale și a
deprecierii lor la societatea studiată.
Societatea ,, Semrom Muntenia” S.A. achiziționează de la IT REFIX S.R.L. un program
informatic la prețul de 4.000 lei + TVA 19% a cărui achitare are loc în numerar. Se emite factură
nr. 59824/02.01.2018 în valoare totală de 4.760 lei, achitată cu chitanța nr. 245/02.01.2018. Se
stabilește durata normală de utilizare la 4 ani. Calculul amortizării, utilizând metoda de
amortizare liniară se face după cum urmează:

4.000 lei : 4 ani = 1.000 lei 1.000 lei : 12 luni = 83,33 lei 83,33 lei x 11 luni = 916,66 lei

Înregistrările contabile ce se efectuează sunt incluse defalcat, pe tipuri de operațiuni ce se


execută și sunt evidențiate, pe bază de documente justificative, în extrasul următor din Jurnal:

Conturi Sume
Explicații
Debitoare Creditoare lei
*Achiziționarea unui % 404 4760
program informatic 208 ,,Furnizori de imobilizări”
,,Alte imobilizări corporale” 4000
4426
,,TVA deductibilă” 760
*Achitarea facturii 404 5311 4760
,,Furnizori de imobilizări” ,,Casa în lei”
*Amortizarea 6811 2808 1000
program informatic ,,Cheltuieli de exploatare ,, Amortizarea altor
privind amortizarea imobilizări necorporale”
imobilizărilor”
Societatea ,, Semrom Muntenia” S.A. achiziționează la data de 19.02.2018 cu factura nr.
365894/19.02.2018 de la Bervert Studio S.A. un brevet în sumă de 30.000 lei, la care se adaugă
și T.V.A. plătibilă prin contul de disponibil de la bancă, pe bază de OP 154/30.02.2013. Se
stabilește durata normală de utilizare la 3 ani.

Calculul valorii amortizării brevetului în primele 10 luni se efectuează astfel:

30.000 : 3 ani = 10.000 10.000 : 12 luni = 833,3 lei 833,3 lei x 10 luni = 8.333,3 lei

Înregistrările contabile ce se efectuează sunt evidențiate, pe bază de documente


justificative, în următorul extras din Jurnal:

28
Explicații Conturi Sume
Debitoare Creditoare lei
*Recepționarea % 404 35.700
brevetului 205 ,,furnizori de imobilizări” 30.000
,,Concesiuni, brevete și alte
drepturi asimilate”
4426 5.700
,,TVA deductibilă”
*Plata furnizorului de 404 5121 35.700
imobilizări ,,furnizori de imobilizări” ,,Conturi la bănci în lei”
*Amortizarea 6811 2805 833,33
brevetului în 10 luni, lunar ,,Cheltuieli de exploatare ,,Amortizară
înregistrată. privind amortizarea concesiunilor și a
imobilizărilor” brevetelor”
Facem precizarea că operațiunea 3 se repetă pentru suma de 833,33 lei pe durata celor 10
luni.

2.4.2. Practica contabilității imobilizărilor corporale și a deprecierii lor


În evidențierea aspectelor caracteristice contabilității imobilizărilor corporale și a
deprecierii acestora la nivelul societății „Semrom Muntenia” S.A. vom proceda la prezentarea lor
în dinamică, din perspectiva fluxului operațiunilor curente, potrivit momentelor principale, pe
cele cinci tipuri de imobilizări cu care se operează la nivel de unitate, potrivit figurii 2.7.:
(a) INTRARE (b) UTILIZARE (c) IEŞIRE
(recunoaştere) (amortizare) (derecunoaştere)

(3) Alte (4) Avansuri (5) Imobilizări


(2) Instalaţii
(1) Terenuri şi instalaţii, pentru corporale în
tehnice şi
construcţii utilaje şi imobilizări curs de
maşini
mobilier corporale execuţie

Figura 2. 7. Fluxul operațiunilor curente privind imobilizările la nivelul societății „Semrom


Muntenia” S.A.
(a) Demersul nostru practic va debuta cu prezentarea principalelor modalități de intrare a
imobilizărilor corporale în patrimoniul societății „Semrom Muntenia” S.A. Pentru aceasta însă
trebuie să precizăm că la înregistrarea în contabilitate a intrărilor de imobilizări corporale prima
etapă traversată este cea de recunoaștere inițială a acestora și evaluare, derulată potrivit figurii
2.8.

1. achiziţie 2. producţie 3. aport la 4. primite ca 5. constatate


evaluarea se face la evaluarea se face la capital donaţie plus la inventar 6. leasing
cost de achiziţie cost de producţie valoarea de valoarea justă valoarea justă financiar
aport
Figura 2. 8. Modalități de intrare a imobilizărilor corporale și recunoașterea lor inițială
Începând cu subcapitolul de față utilizăm spre exemplificare o serie de operațiuni
reprezentative din contabilitatea societății.

29
Cea dintâi operațiune la care ne-am propus să ne oprim pentru a evidenția elementele de
ansamblu privind contabilizarea imobilizărilor corporale la „Semrom Muntenia” S.A. constă în
achiziționarea (conform facturii nr. 0945829) la data de 11 ianuarie 2018 a unui teren
construibil, cu îndeplinirea următoarelor condiții: valoarea la care are loc achiziția de la
furnizorul „Activis Imobiliare” S.R.L. este de 30.000 lei, TVA 19%. La data de 15 ianuarie 2018
are loc achitarea, prin ordinul de plată a datoriei create față de furnizorul de teren.
Ulterior, societatea „Nemo Construct” efectuează în perioada aprilie-mai 2018, pe
terenul achiziționat lucrări de desecare în valoare de 9.600 lei, TVA 19%, recepția lucrării
realizându-se în ziua facturării (pe 18 mai). Durata de utilizare a amenajării se stabilește la 4 ani,
utilizându-se în amortizare metoda liniară.
Intrările de terenuri și amenajări de terenuri sunt evidențiate în conturile 2111
„Terenuri” și 2112 „Amenajări de terenuri”.
Vom exemplifica care sunt înregistrările efectuate, potrivit prevederilor „Manualului de
politici și practici contabile privind imobilizările”, în situația în care după perioada de patru ani
se efectuează scoaterea din evidență a amenajării. Exemplificarea înregistrărilor se efectuează
potrivit următorului extrasul din Jurnal:
Conturi
Explicația Sume lei
Debitoare Creditoare
*Intrarea terenului prin achiziție % 404 35.700
– fiind construibil i se aplică „Furnizori de imobilizări”
TVA 19%;
2111„Terenuri” 30.000
4426 „TVA deductibilă” 5.700
*Achitarea prin virament 404 „Furnizori de 5121 35.700
bancar a datoriei imobilizări” „Conturi la bănci în lei”
*Înregistrarea amenajării de % 404 17.136
teren pe baza facturii de la „Furnizori de imobilizări”
furnizorul prestator
231 „Imobilizări corporale în 14.400
curs de execuție”
4426 „TVA deductibilă” 2.736
*Recepționarea lucrării de 2112 „Amenajări de 231 „Imobilizări corporale 14.400
amenajare a terenului terenuri” în curs de execuție”
*Înregistrarea amortizării 6811 „Cheltuieli de 2811 „Amortizarea 300 x 48
amenajării de terenuri pentru o exploatare privind amenajărilor de terenuri”
durată de 4 ani (48 luni) amortizarea imobilizărilor”
*Scoaterea din evidență a 2811 „Amortizarea 2112 „Amenajări de 14.400
amenajării de teren amenajărilor de terenuri” terenuri”

În situația în care păstrarea terenului s-ar fi efectuat doar timp de 3 ani și s-ar fi vândut
ulterior la un preț de vânzare de 50.000 lei, TVA 19% „Manualul de politici și practici privind
imobilizările” propune efectuarea următorului tratament contabil:
Conturi
Explicația Sume lei
Debitoare Creditoare
*Înregistrarea amortizării 6811 2811 300 x 36
amenajării de terenuri pe „Cheltuieli de exploatare privind „Amortizarea
parcursul celor trei ani (36 amortizarea imobilizărilor” amenajărilor de terenuri”

30
luni)
*Vânzarea terenului cu 461 % 59.500
amenajarea efectuată „Debitori diverși”
7583 50.000
„Venituri din vânzarea
activelor și alte operații
de capital”
4427 9.500
„TVA colectată”
*Scoatere din evidență a 6583 2111 44.400
terenului „Cheltuieli privind activele „Terenuri”
cedate și alte operații de capital”
*Scoatere din evidență a % 2112 3.600
amenajării „Amenajări de terenuri”
2811 „Amortizarea amenajărilor 2.400
de terenuri”
6583 „Cheltuieli privind activele 1.200
cedate și alte operații de capital”
Trebuie să facem următoarea precizare de ordin fiscal: potrivit prevederilor Codului
Fiscal art. 141 alin. (2) lit. F), scutirea de TVA nu este aplicabilă livrării de terenuri construibile.
În data de 15 ianuarie 2018 unul dintre asociații persoane juridice ai societății subscrie ca
aport în natură la capitalul social un teren pentru care s-a stabilit de către evaluatorul independent
valoarea de 37.000 lei. Înregistrările contabile vor include succesiunea de operațiuni din
următorul extras din Jurnal:
Conturi
Explicația Sume lei
Debitoare Creditoare
*Majorarea capitalului 456 1011 12.000
subscris, în baza actului „Decontări cu acționarii „Capital subscris nevărsat”
adițional la actul constitutiv privind capitalul”
*Transferul titlului de 2111 456 12.000
proprietate al terenului „Terenuri” „Decontări cu acționarii
privind capitalul”
*Transferul capitalului 1011 1012 12.000
subscris nevărsat la capital „Capital subscris „Capital subscris vărsat”
subscris vărsat nevărsat”

Pentru evidențierea operațiunilor consemnate în contabilitate prezentăm câteva cazuri ce


au avut loc de la începutul anului 2017 în activitatea curentă a societății „Semrom Muntenia”
S.A. referitoare la intrări de construcții.
*Societatea „Semrom Muntenia” S.A. a efectuat în luna februarie 2018, totalitatea
operațiunilor indispensabile achiziției unei clădiri noi, construită de către dezvoltator, având
funcțiunea de depozit de cereale, a cărui valoare totală este de 240.000 lei. La data semnării
antecontractului, pe baza facturii de avans s-a efectuat o plată pentru un avans de 100.000 lei, din
contul deschis la Banca Transilvania. În luna mai 2018 s-a semnat contractul de vânzare-
cumpărare între cele două părți, moment în care a avut loc și transmiterea dreptului de
proprietate și implicit facturarea integrală a clădirii. În contabilitatea societății „Semrom
Muntenia” S.A. s-au efectuat înregistrări contabile potrivit extrasului din jurnal
Conturi Sumă
Explicația
Debitoare Creditoare lei

31
*Se înregistrează avansul, de 232 404 100.000
imobilizări pe care furnizorul l- „Avansuri acordate „Furnizori de imobilizări”
a facturat pentru
imobilizări corporale”
*și concomitent taxarea 4426„Taxa pe valoarea 4427„Taxa pe valoarea 19.000
inversă adăugată deductibilă” adăugată colectată”
*Se efectuează plata 404 „Furnizori de 5121 100.000
avansului către furnizor în imobilizări” „Conturi la bănci în lei”
baza ordinului de plată
*Are loc finalizarea achiziției 212 404 240.000
clădirii pe baza contractului „Construcții” „Furnizori de imobilizări”
de vânzare cumpărare și
emiterea facturii fiscale și
întocmirea procesului verbal
aferent recepției
*și concomitent taxarea 4426„Taxa pe valoarea 4427„Taxa pe valoarea 45.600
inversă pentru TVA potrivită adăugată deductibilă” adăugată colectată”
facturii finale aferente clădirii
*Se înregistrează factura de 404 232 100.000
storno pentru avans „Furnizori de imobilizări” „Avansuri acordate pentru
imobilizări corporale”
și concomitent înregistrarea 4427„Taxa pe valoarea 4426„Taxa pe valoarea 19.000
formulei pentru TVA aferentă adăugată colectată” adăugată deductibilă”
facturii stornate
*Se efectuează plata 404 „Furnizori de 5121 100.000
diferenței până la totalul imobilizări” „Conturi la bănci în lei”
valorii facturate pentru
clădirea achiziționate

Precizăm aspectul că pe factura emisă de firma constructoare (furnizorul clădirii noi),


valoarea TVA nu va fi înscrisă, ci se va regăsi mențiunea referitoare la „taxarea inversă” ceea ce
va conduce la calcularea T.V.A. de către societatea „Semrom Muntenia” S.A. în calitatea sa de
beneficiar. Astfel sumele plătite, vor fi înscrise în jurnalul de achiziții atât ca T.V.A. colectată,
cât și ca T.V.A, deductibilă, cu preluarea lor în Decontul de T.V.A.
*În scopul evidențierii pașilor efectuați pe parcursul înregistrării în contabilitatea
societății „Semrom Muntenia” S.A. a intrării unui autocamion „Man” în patrimoniul unității sub
formă de aport la capitalul social precizăm că la începutul lunii iunie 2018 s-a efectuat majorarea
capitalului social, prin aportul mijlocului fix la capitalul societății, în contextul în care deși
valoarea de aport a fost de 245.960 lei, valoarea sa justă, stabilită de un expert evaluator
independent a fost de 230.000 lei. Precizăm că prima de aport calculată prin diferență între
valoarea de aport și valoarea justă este de 14.960 lei, iar înregistrările contabile înregistrate au
fost:
Conturi
Explicația Sume lei
Debitoare Creditoare
*Majorarea capitalului 456 1011 230.000
subscris, în baza actului „Decontări cu „Capital subscris
adițional la actul constitutiv acționarii privind capitalul” nevărsat”
*Transferul titlului de 2133 456 230.000
proprietate al „Mijloace de transport” „Decontări cu
autocamionului acționarii
privind capitalul”
*Transferul capitalului 1011 1012 230.000

32
subscris nevărsat la capital „Capital subscris „Capital subscris
subscris vărsat nevărsat” vărsat”
*Exemplificarea operațiunilor efectuate cu ocazia intrării de imobilizări corporale prin
producție proprie s-a realizat pe baza următoarei operațiuni: societatea „Semrom Muntenia”
S.A. începe în regie proprie, în luna aprilie 2018, ridicarea unei construcții denumite „Magazie și
spațiu destinat depozitării cerealelor”, care generează cheltuieli după cum urmează: materiale
consumabile destinate construcției în valoare de 27.000 lei, cheltuieli aferente salariilor în
valoare de 16.700 lei, iar din acestea 4.400 lei revin personalului administrativ – manager de
proiect, iar 12.300 lei corespund muncitorilor proprii care se ocupă de construcție, 6.000 lei
cheltuieli aferente amortizării imobilizărilor, din care 2.240 aparținând sectorului administrativ,
iar diferența corespunzând mijloacelor fixe direct productive. Finalizarea lucrării, consemnată în
procesul verbal de recepție finală, și urmată de darea sa în folosință a avut loc la începutul lunii
mai 2018, costul total fiind de 49.700 lei. Înregistrările contabile efectuate și sumele la care s-au
făcut sunt: Operațiunea 6.

Conturi Sume
Explicația
Debitoare Creditoare lei
*Are loc înregistrarea în evidențele 6028 3028 27.00
contabile a operațiilor ce au loc cu „Cheltuieli cu „Materiale consumabile” 0
ocazia obținerii construcției în regie materiale
proprie pe parcursul lunii aprilie 2018 consumabile”
*Se înregistrează consumul de
materiale consumabile
*Se înregistrează salariile 641 421 17.70
„Cheltuieli cu „Personal salarii datorate” 0
salariile
personalului”
* Se înregistrează amortizarea 6811 „Cheltuieli 2814 „Amortizarea altor 6.000
imobilizărilor utilizate în perioadă de exploatare imobilizări corporale”
privind
amortizarea
imobilizărilor”
*Se înregistrează punerea în 231 722 43.06
funcțiune la finele lunii mai 2018 a „Imobilizări „Venituri din producția de 0
construcției la o valoare totală de corporale în curs” imobilizări”
43.060 lei –costul aferent de
producție calculat astfel:
Costul de producție = cheltuieli directe + cheltuieli indirecte repartizate rațional în funcție de
capacitatea normală de producție = 27.000 + 12.300 + 3.760 = 41.060 lei
*Are loc evidențierea în luna mai 212 % 49.70
2018, în baza Bonului de predare și „Construcții” 0
a Procesului verbal de recepție al
mijlocului fix, a costului efectiv al
construcției la valoarea de 49.700 lei
231 41.06
„Imobilizări corporale în 0
curs”
722 6.640
„Venituri din producția de
imobilizări”
Trebuie să precizăm că la nivelul costului de producție al imobilizării corporale obținută
din producție proprie nu se cuprind potrivit normelor aplicabile cheltuielile generale de

33
administrație și cele aferente desfacerii. De asemenea în contextul în care în luna demarării
lucrărilor la obiectivul de investiții se produce și finalizarea și recepția acestuia, nu se vor mai
utiliza în înregistrarea în evidențele contabile conturile de imobilizări corporale în curs
potrivit procesului verbal de recepție finală realizându-se înregistrarea sa direct în conturile de
imobilizări.
*În scopul evidențierii înregistrării intrării de mobilier prin donație în contabilitatea
societății „Semrom Muntenia” S.A. derulată în luna mai 2018 prezentăm următoarea situație:
societatea colaboratoare „Vasaldi S.R.L.” donează societății „Semrom Muntenia” S.A. în urma
reprofilării activității un număr de 10 de rafuri pentru păstrarea sacilor cu îngrășăminte pe paleți.
La data de 3 mai 2018, data încheierii contractului de donație între cele două entități economice,
valoarea justă a pieselor de mobilier industrial stabilită prin expertiza evaluatorului independent
a fost de 12.480 lei. Durata normală de utilizare aleasă este de 6 ani.
Înregistrările contabile efectuate sunt următoarele:
Conturi Sume
Explicația
Debitoare Creditoare lei
*Înregistrarea pieselor de 214 4753 12.480
mobilier industrial „Mobilier, aparatură „Donații pentru
primite cu titlu gratuit birotică, echipamente investiții”
de protecție a umane și materiale și
alte active corporale””
*Se procedează la 6811 2814 173,32
înregistrarea amortizării „Cheltuieli de exploatare privind „Amortizarea altor
lunare a pieselor de amortizarea imobilizărilor” imobilizări
mobilier, în sumă de 173,32 corporale”
lei/lună pentru 72 de luni.
*Transferul sumei de 173,32 4753 7584 173,32
lei lună de lună de la „Donații pentru „Venituri din
venituri în investiții” subvenții pentru
avans la venituri curente investiții”

Din operațiunea anterior prezentată evidențiem aspectul că intrările de imobilizări donații


sunt evidențiate în contabilitate utilizând valoarea justă (actuală). În demersul înregistrării
contravalorii lor sub formă de venituri în recunoașterea lor inițială se va ține cont de faptul că
durata lor de utilizare depășește un an și potrivit acestui aspect se va efectua calculul și
înregistrarea amortizării. Respectând principiul „conectării cheltuielilor la venituri” concomitent
amortizării activului se transfera partea ce revine din valoarea totală a activului la venituri,
rezultând anularea reciprocă a cheltuielii și venitului cu neafectarea rezultatului exercițiului.
*Cu ocazia inventarierii tuturor elementelor de patrimoniu la finele anului 2019 s-a
constat un plus la inventar un analizator portabil cereale care nu se afla evidențiat în
contabilitate, și care ulterior a fost înregistrat ca o intrare de imobilizări corporale. Specialiștii
comisiei tehnice au stabilit valoarea justă a activului la 18.883 lei, iar durata normală de utilizare
este de 8 ani. Înregistrările efectuate în evidențele contabile au fost:

34
Conturi
Explicația Sume lei
Debitoare Creditoare
*Înregistrarea instalației 2131 4754 18.883
constatate plus la inventar „Echipamente tehnologice „Plusuri de inventar
(mașini utilaje și instalații de de natura imobilizărilor”
lucru”
*Se procedează la 6811 2813 196,69
înregistrarea amortizării „Cheltuieli de exploatare „Amortizarea instalațiilor,
lunare a instalației, în sumă privind amortizarea mijloacelor de transport,
de 196,69 lei/lună pentru 96 imobilizărilor” animalelor și plantațiilor”
de luni.
*Transferul sumei de 196,69 4754 7584 196,69
lei lună de lună de la venituri „Plusuri de inventar „Venituri din
în de natura subvenții pentru
avans la venituri curente imobilizărilor” investiții”

Comparând plusul la inventar cu intrarea prin donație a activelor imobilizate pe întreaga


durată normală de utilizare de 8 ani, în contabilitatea „Semrom Muntenia” S.A. se va proceda
lunar la înregistra unei cheltuieli integral deductibile numai în situația în care imobilizarea este
utilizată în scopul derulării normale a activității curente, înregistrându-se în același timp și venit
impozabil în valoare de 196,69 lei.
Societatea „Semrom Muntenia” S.A. a încheiat în data de 15 martie 2018 un contract de
leasing destinat achiziției unei instalații necesare desfășurării activității de sortare a cerealelor, în
valoare de 144.000 lei. Principalele clauze contractuale sunt: se plătesc tranșe egale de 14.800 lei
(ce includ rata principală și dobânda) și la care se aplică TVA 19%, rata dobânzii este de 14% pe
an (dobânda totală aferentă contractului este de 20.160 lei), valoarea reziduală este de 1.482,8 lei
(valoarea activului rămasă după plata tuturor ratelor, respectiv valoarea la care se efectuează
transferul dreptului de proprietate).
La sfârșitul perioadei de leasing, „Semrom Muntenia” S.A. are dreptul de a achiziționa
instalația prin achitarea valorii reziduale de 10.800 lei. Înregistrările contabile efectuate de
„Semrom Muntenia” S.A. pe durata derulării contractului de leasing financiar, conform
scadențarului de plăți, în conformitate cu prevederile Manualului de politici și practici contabile
sunt:
Conturi
Explicația Sume lei
Debitoare Creditoare
*Înregistrarea activului la 2133 167 „Alte împrumuturi și 144.000,00
valoarea capitalului de „Mijloace de transport” datorii asimilate”
rambursat
*Concomitent, evidențierea Debit cont 20.160,00
dobânzii contractului de leasing 8051„Dobânzi de plătit”
în contul extra bilanțier 8051
*Înregistrarea primei facturi % 404 22.943,20
pentru rata scadentă de 14.800 „Furnizori de imobilizări”
lei, cu dobânda aferentă
167 14.800,00
„Alte împrumuturi și
datorii asimilate”
666 „Cheltuieli privind 2.240,00

35
dobânzile” 
4426 5.903,20
„TVA deductibilă”
*Concomitent, extracontabil, se Credit cont 8051 2.240,00
înregistrează diminuarea „Dobânzi de plătit”
dobânzii cu suma de 2.240 lei
*Achitarea facturii de la furnizor 404 5121 22.943,20
pentru prima rată „Furnizori de imobilizări” „Conturi la bănci în lei”
*Înregistrarea celei de-a doua % 404 22.943,20
facturi pentru rata scadentă și a „Furnizori de imobilizări”
dobânzii
167 14.800,00
„Alte împrumuturi și
datorii asimilate”
666 2.240,00
„Cheltuieli privind
dobânzile” 
4426 „TVA deductibilă” 5.903,20
*Concomitent, extracontabil, se Credit cont 8051 2.240,00
înregistrează diminuarea „Dobânzi de plătit”
dobânzii cu suma de 2.240 lei
*Achitarea facturii de la furnizor 404 5121 22.943,20
pentru cea de-a doua rată „Furnizori de imobilizări” „Conturi la bănci în lei”
*Se procedează similar și pentru .............. ............ ...........
restul ratelor rămase până la
cea reziduală
*Se primește factura aferentă % 404 12.052
ratei reziduale în valoare de „Furnizori de imobilizări”
10.800 lei
167 10.600
„Alte împrumuturi și
datorii asimilate”
4426 2.052
„TVA deductibilă”
*Se achită factura aferentă ratei 404 5121 12.124
reziduale „Furnizori de imobilizări” „Conturi la bănci în lei”

*Înregistrarea amortizării lunare 6811 2813 240


„Cheltuieli de „Amortizarea
exploatare privind instalațiilor, mijloacelor
amortizarea de transport, animalelor
imobilizărilor” și plantațiilor”

În contextul în care contractul este unul de leasing financiar societatea „Semrom Muntenia”
S.A. va proceda în paralel la înregistrarea amortizării mijlocului fix pe durata de utilizare
economică stabilită ca fiind de 5 ani. Se amortizează lunar suma de 240 lei (anual 2.880 lei).
Cele două operațiuni care pot conduce la modificarea valorii imobilizărilor corporale
intrate în patrimoniu includ – modernizarea (1) și reevaluarea (2), pe care le vom exemplifica
în cele ce urmează.
Din dorința de a modifica parametrii tehnici ai autoturismului din dotarea Complexului
Agrosem Constanța se realizează o modernizare – în luna mai 2018 societatea „Semrom
Muntenia” S.A. apelează la Vartiautomobile S.R.L. care la data de 2 iunie 2018 facturează
lucrările realizate la valoarea de 8.800 lei, plus TVA 19%, recepția efectuându-se în aceeași zi.
Conturi Sume
Explicația
Debitoare Creditoare lei

36
*Înregistrarea lucrării de % 401 10.472
modernizare „Furnizori”
628 8.800
„Alte cheltuieli cu
serviciile executate de
terți”
4426 1.672
„TVA deductibilă”
*Recepția lucrării de 2133 722 8.800
modernizare a „Mijloace de transport” „Venituri din producția de
imobilizării imobilizări corporale”
Următorul exemplu relevă tratamentul contabil care se aplică reevaluării
imobilizărilor corporale.
Cazul practic prezentat este următorul: la data de 17 octombrie 2014, societatea „Semrom
Muntenia” S.A. a achiziționat un teren construibil la costul de 45.000 lei, plus TVA (în cotă de
24% în acea perioadă!!!)
La data de 31 decembrie 2017, terenul a fost reevaluat și s-a stabilit o valoare justă de
60.000 lei. La data de 10 ianuarie 2018, terenul a fost vândut la prețul de vânzare de 75.000 lei,
TVA 19%. Înregistrările contabile care corespund acestor operațiuni se prezintă potrivit
extrasului din Jurnal:
CONTURI Sume
Explicația Debitoare Creditoare lei
*Intrarea terenului prin achiziție – fiind % 404 55.80
construibil i se aplică TVA – la data „Furnizori de 0
achiziției cota era de 24%. imobilizări”
2111„Terenuri” 45.00
0
4426 „TVA deductibilă” 10.80
0
*Reevaluarea terenului: 2111„Terenuri” 105 15.00
*Valoare justă 75.000 lei „Rezerve din 0
*Valoare contabilă 60.000 lei reevaluare”
*Surplus din reevaluare 15.000 lei
*Diferența pozitivă apărută va fi înregistrată
la rezerve din reevaluare, având în vedere
că este prima reevaluare și nu există
diferențe negative din perioada
precedentă.
*Vânzarea terenului în luna ianuarie 2018 461 „Debitori diverși” % 79.25
când cota de TVA este 19% 0
7583 „Venituri din 75.00
vânzarea activelor și 0
alte operații de capital”
4427 14.25
„TVA colectată” 0
*Scoaterea din gestiune a terenului 6583 „Cheltuieli privind 2111„Terenuri” 60.00
activele cedate și alte 0
operații de capital”
*Transferul rezervei din reevaluare la 105 1065 15.00
rezerve „Rezerve din „Rezerve 0
reevaluare” reprezentând
surplusul realizat
din rezerve
din reevaluare”

37
Din punct de vedere al utilizării activelor imobilizate precizăm că aceasta se înregistrează
contabil prin amortizare. Amortizarea valorii activelor imobilizate cu durate limitate de utilizare
economică reprezintă „alocarea sistematică a valorii amortizabile a unui activ pe întreaga durată
de utilizare economică”7. Calculul amortizării imobilizărilor corporale are loc începând cu luna
următoare punerii lor funcțiune și până la momentul recuperării în totalitate a valorii lor de
intrare. În calculul amortizării imobilizărilor corporale se ține cont de durata de utilizare
economică și de condițiile de utilizare a imobilizărilor respective8.
Metodele de amortizare ce pot fi utilizate de societate includ: amortizarea liniară,
amortizarea degresivă, amortizarea accelerată.
Precizăm încă o dată că societatea „Semrom Muntenia” S.A. înregistrează amortizarea
imobilizărilor sale corporale prin intermediul metodei liniare, iar în calculul său valoarea care se
ia ca punct de plecare o reprezintă valoarea reevaluată. Un lucru este însă cert și anume acela
că la nivelul metodelor de amortizare trebuie efectuată periodic o revizie și potrivit situației reale
este necesară efectuarea de ajustări ale amortizării în exercițiul curent și în cele viitoare.
Pentru a evidenția avantajele și dezavantajele utilizării celor trei metode la nivelul
societății „Semrom Muntenia” S.A. prezentăm abordarea comparativă a amortizării în cele trei
situații – situația actuală cu aplicarea regimului de amortizare liniară și celelalte după situații
posibile, cu influențele pe care le-ar putea exercita acestea, după cum urmează.
La finalul anului 2017 societatea „Semrom Muntenia” S.A. întocmește planul de
amortizare lineară pentru un server achiziționat în data de 28 decembrie 2017, pe baza facturii
231235. Valoarea de intrare a serverului este de 17.250 lei + TVA, iar durata normală de
utilizare este de 5 ani. Vom exemplifica calculele efectuate în întocmirea planul de amortizare
potrivit metodei amortizării liniare.
Tabelul 2. 9. Calculul amortizării în aplicarea metodei de amortizare liniară
Amortizare anuala Amortizare Amortizare
Anul Mod de calcul
lineară cumulată rămasă
2018 100 : 5 = 20% 3.450 3.450 13.800
2019 3.450 6.900 10.350
2020 17.250 : 5 ani = 3.450 lei 3.450 10.350 6.900
2021 3.450 13.800 3.450
2022 3.450 17.250 -
Constatăm că potrivit definiției sale aplicarea regimului de amortizare liniară presupune
împărțirea întregii valori de amortizat în tranșe egale (anuale/lunare).
Lunar se face înregistrarea aferentă amortizării liniare:
Conturi
Explicația Sume lei
Debitoare Creditoare
Înregistrarea amortizării lunare 6811 2813 287,50
7
OMFP 1802/2014 art. 139(2).
8
Ibidem, art. 238 (2).

38
„Cheltuieli de „Amortizarea
 Anual 3.450 lei exploatare privind instalațiilor,
 Lunar = 3.450 :12 = 287,50 lei amortizarea mijloacelor de
imobilizărilor” transport,
animalelor și
plantațiilor”
În cazul aplicării metodei de amortizare accelerată planul de amortizare se prezintă astfel:
Tabelul 2. 10. Calculul amortizării în aplicarea metodei de amortizare accelerată
Amortizare
Amortizare Amortizare
Ani Mod de calcul anuala
cumulata rămasă
accelerata
2018 17.250 x 50% = 8.625 8.625 8.625 8.625
2019 lei 2.156,25 10.781,25 6.469
2020 8.625 lei : 4 ani = 2.156,25 12.937,50 4.313
2021 2.156,25 lei 2.156,25 15.093,75 2.156
2022 2.156,25 17.250,00 0

Înregistrarea aferentă amortizării accelerate este următoarea:


Conturi
Explicația Sume lei
Debitoare Creditoare
Înregistrarea amortizării în primul an are loc 6811 2813 8.625 lei
pentru suma de 8.625 lei „Cheltuieli de „Amortizarea
exploatare privind instalațiilor,
 Anul 2018 – 8.625 lei amortizarea mijloacelor de
imobilizărilor” transport, animalelor
și plantațiilor”
 Anul 2019-2022 amortizarea va fi 6811 2813 2.156,25
în sumă de 2.156,25 lei „Cheltuieli de „Amortizarea
exploatare privind instalațiilor,
amortizarea mijloacelor de
imobilizărilor” transport, animalelor
și plantațiilor”
Concluzionăm așadar că în cazul aplicării metodei de amortizare accelerată are loc o
diminuare a rezultatului contabil și fiscal în anul prim de funcționare, implicit impozitul pe profit
va fi mai mic.
Facem însă recomandarea de neaplicare a metodei de amortizare accelerată, având în
vedere aspectul că trebuie determinată o corelație între amortizarea calculată și modalitatea de
utilizare a imobilizării corporale și nu poate fi stabilită în exemplul practic de față.
Tabelul 2. 11. Calculul amortizării în aplicarea metodei de amortizare degresivă AD1
Modul de calcul Valoarea
Amortizare
Ani amortizare anuala Amortizare anuală rămasă de
cumulată
degresiva AD1 amortizat
2018 17.250 x 30% = 5.175 5.175 5.175 12.075
2019 Calcul cotei de 3.623 8.798 8.453
2020 amortizare degresivă are 2.818 11.615 5.635
2021 loc: 2.818 14.433 2.818
2022 Cd = 100 : 5 ani = 20 x
1,5 = 30% 2.818 17.250 0

Înregistrarea aferentă amortizării degresive AD1 se face astfel:


Explicația Conturi Sume lei

39
Debitoare Creditoare
Înregistrarea amortizării în primul an 6811 2813 5.175
are loc pentru suma de 5.175 lei „Cheltuieli de „Amortizarea
exploatare privind instalațiilor, mijloacelor
Anul 2018 – 5.175 lei amortizarea de transport, animalelor
imobilizărilor” și plantațiilor”
Anul 2019 amortizarea va fi în sumă 6811 2813 3.623
de 1.207,5 lei „Cheltuieli de „Amortizarea
exploatare privind instalațiilor, mijloacelor
amortizarea de transport, animalelor
imobilizărilor” și plantațiilor”
Perioada 2020 – 2022 se aplică 6811 2813 2.818
amortizarea liniară pentru suma de „Cheltuieli de „Amortizarea
2.818 lei/an. exploatare privind instalațiilor, mijloacelor
amortizarea de transport, animalelor
imobilizărilor” și plantațiilor”

Amortizarea degresivă ar putea exercita influențe din perspectivă fiscală la nivelul


societății „Semrom Muntenia” S.A. într-o mai mare măsură la începutul perioadei de
funcționare/utilizare, reducându-se pe parcurs. În baza comparației efectuate constatăm că
oricare ar fi metoda de amortizare utilizată, prin intermediul amortizării societatea are la
dispoziție surse noi de finanțare ce afectează capacitatea globală de finanțare, și prin aplicarea
metodelor de amortizare care generează cheltuieli aferente amortizării mai crescute în anii de
funcționare de început își conturează avantajul economic al posedării de (re)surse interne de
finanțare.
Înregistrarea ieșirii din evidență a imobilizărilor corporale, descărcarea din gestiune
și respectiv derecunoașterea imobilizărilor, pot interveni în situațiile din figura 2.9.

2. Cedare/ 3. Aport la
5. Lipsă la
1. Casare capitalul social al 4. Donație
vânzare inventar
altei societăţi
Figura 2. 9. Modalități de ieșire din evidență a imobilizărilor corporale
În scopul exemplificării înregistrării ieșirii de imobilizări corporale ca urmare a
vânzării/cedării prezentăm următoarea situație: în data de 30 mai 2018 se vinde un automobil
înregistrat la valoarea contabilă de 15.765 lei, amortizat în proporție de 80%, la prețul de 9.450
lei (TVA 19% inclusă).
CONTURI
Explicația Sume lei
Debitoare Creditoare
Vânzarea 461 „Debitori diverși” % 9.450
automobilului
7583 „Venituri din vânzarea 7.941,17
activelor și alte operații de 5
capital”
4427 1.508,82
„TVA colectată”
Scoaterea din % 2133 15.765
gestiune a „Mijloace de transport”
automobilului
2813 12.612
„Amortizarea instalațiilor

40
și mijloacelor de transport”
6583 „Cheltuieli privind activele cedate 3.152
și alte operații de capital”

Pentru exemplificare a înregistrărilor contabile ce se produc în cazul casării prezentăm


următoarea situație din practica entității patrimoniale: ca urmare a inventarierii la 31 decembrie
2017 se constată existența unui server care nu mai funcționează corespunzător. În urma estimării
valorii reparațiilor necesare pentru repunerea sa în funcțiune se constată că s-ar genera costuri
mult prea crescute, astfel încât se ia decizia casării sale. Valoarea contabilă la care unitatea
figurează în gestiune este de 3.700 lei, din care s-au amortizat 2.000 de lei. Ca urmare a
dezmembrării sale s-au obținut piese de schimb în valoare de 1.000 de lei.
Conturi
Explicația Sume lei
Debitoare Creditoare
Obținerea de piese 3024 711 1.000
de schimb ca urmare „Piese de schimb” „Venituri aferente
a operațiunilor de costurilor stocurilor de
dezmembrare produse”
Înregistrarea scoaterii % 2132 3.700
din evidență a „Aparate și instalații de
serverului în urma măsurare, control și
casării pentru server reglare”

2813 2.000
„Amortizarea instalațiilor
și mijloacelor de transport”

6583 1.700
Cheltuieli privind activele cedate și
alte operațiuni de capital

*Pentru exemplificarea operațiunilor ce se efectuează în cazul constatării de imobilizări


lipsă la inventar prezentăm situația următoare: la data de 15 ianuarie 2018, ca urmare a
rezultatelor inventarierii anuale aferente exercițiului 2017 are loc imputarea valorii unei piese de
mobilier industrial către unul dintre angajații societății, ca urmare a distrugerii ei pe fondul
neglijenței sale. Precizăm că valoarea de inventar a imobilizării este de 1.400 de lei, amortizată
1.200 lei, iar prețul de imputare este de 3.000 de lei.
Tabelul 2. 12. Evoluții și structura activelor imobilizate și a celor circulante

Active imobilizate - lei 2017 2018 2019


Imobilizări necorporale 1.130.575 32.256 12.958
Imobilizări corporale 61.977.381 55.928.705 50.319.303
Imobilizări financiare 0 213.569 152.801
Total Active Imobilizate 63.107.956 56.174.530 50.485.062
Total Active 99.487.764 72.381.459 70.125.013
Sursa: http://www.semrommuntenia.ro, Raport anual auditat al C.A. pentru exercițiile financiare 2018 și 2019
Per ansamblu activele imobilizate au înregistrat în totalul activelor societății ponderi
variabile de la 63,43 % în anul 2017, în creștere la 77,61 % în anul 2018 și în scădere la 71,99 %

41
în 2019.
Din perspectiva ponderii pe care o ocupă imobilizările corporale în activele imobilizate
totale trebuie să precizăm aspectul că aceasta a variat de la 98,21% în anul 2017 în creștere la
99,56% în anul 2018, ajungând la 99,67% în 2019. Situația este reprezentată grafic în figura
2.10.

2017 2018 2019

0.38% 0.30%

99.56% 99.67%
98.21%

I. Imobilizări necorporale I. Imobilizări necorporale I. Imobilizări necorporale


II. Imobilizări corporale II. Imobilizări corporale II. Imobilizări corporale
III. Imobilizări financiare III. Imobilizări financiare III. Imobilizări financiare

Figura 2. 10. Evoluția activelor imobilizate totale și modificări de structură din perspectiva
elementelor componente

 Evoluția și structura imobilizărilor necorporale


În cadrul imobilizărilor necorporale, evaluate în structurile bilanțiere la valoarea contabilă
netă de 12.958 lei regăsim licența aferentă producerii unui hibrid de porumb, alături de licența
destinată serverului central, software-ul destinat evidenței salariilor și licența pentru programul
de contabilitate.
Elementele aflate în structura imobilizărilor necorporale alături de creșterile, cedările și
transferurile lor sunt incluse în tabelul 2.12. și 2.13.

Tabelul 2. 13. Evoluții și structura imobilizărilor necorporale


Valoare brută lei
Imobilizări necorporale Sold la 1 Creșteri Reevaluare Cedări Transfer Sold la 31
ian 2017 dec 2017
Concesiuni, brevete, mărci
comerciale și alte 1.710.215 456 1.710.671
imobilizări necorporale
Total imobilizări 1.710.215 456 0 0 1.710.671
necorporale
Sursa: http://www.semrommuntenia.ro, Raport anual auditat al C.A. pentru exercițiile financiare 2018 și 2019
În urma analizei asupra surselor interne și externe, informațiile colectate au condus la
concluzia existenței indiciilor de depreciere pentru licența la Hibridul de porumb, rezultând
necesitatea creării de ajustări pentru depreciere care să aducă imobilizarea necorporală la
valoarea sa netă. Așa cum reiese și din tabelul 2.13. pe parcursul exercițiului financiar 2019 s-a
procedat la reluarea la venituri a ajustării pentru depreciere în sumă de 307.216 lei pentru

42
menținerea valorii imobilizării la valoarea sa netă de 460.818 lei.
Tabelul 2. 14. Evoluții în structura amortizărilor și ajustărilor aferente deprecierilor
imobilizărilor necorporale
Ajustări de valoare - amortizări /ajustări aferente deprecierilor sau
pierderilor de valoare
Imobilizări necorporale Reduceri
Sold la 1 ian Amortizar Reevaluare Transfer Sold la 31
e sau
2019 dec 2019
reluări
Concesiuni, brevete, mărci
comerciale și alte imobilizări 1.677.959 326.970 307.216 1.697.713
necorporale
Total imobilizări necorporale 1.677.959 326.970 307.216 - - 1.697.713
Sursa: http://www.semrommuntenia.ro, Raport anual auditat al C.A. pentru exercițiile financiare 2018 și 2017
 Evoluția și structura imobilizărilor corporale
În structura elementelor de imobilizări corporale regăsim potrivit tabelului 2.14.:
terenuri, construcții, instalații tehnic și mașini, alte instalații, utilaje și mobilier, dar și avansuri
acordate pentru imobilizări și imobilizări corporale în curs, elemente ce și-au modificat valoarea
și ponderea pe parcursul perioadei de analiză.
Tabelul 2. 15. Modificări în structura imobilizărilor corporale, pe elemente componente
Active imobilizate 2017 2018 2019
Imobilizări corporale 61.977.381 55.928 705 50.319.303
Terenuri si construcții 53.570.863 29.622.235 25.740.626
instalații tehnice si mașini 8.119.521 6.084.382 4.917.894
Alte instalații, utilaje si mobilier 66.218 51.587 29.419
Avansuri pentru imobilizări corporale 220.779 0 0
Investiți imobiliare 0 20.170 501 19.631 364
Total Active Imobilizate 63.107.956 56.174.530 50.485.062
Sursa: http://www.semrommuntenia.ro, Raport anual auditat al C.A. pentru exercițiile financiare 2018 și 2019
O scurtă analiză derulată asupra activelor imobilizate corporale în perioada 2017-2019
relevă că în structură s-au produs mutații astfel:
Ponderea imobilizărilor corporale în totalul activelor imobilizate a variat în sensul
creșterii sale între 98,21% și 99,67% în contextul în care
- ponderea terenurilor și construcțiilor în totalul imobilizărilor corporale s-a diminuat de
la 86,44% în anul 2017, la 52,96% în 2018, ajungând până la 51,15% în 2019,
- ponderea instalațiilor tehnice și a mașinilor în total imobilizări corporale s-a modificat
de la 13,10% în anul 2017 diminuându-se treptat în anul 2018 fiind de 10,88%, iar în 2019 de
9,77%;
- ponderea altor instalații utilaje și mobilier a cunoscut o tendință continuă de diminuare
de la 0,11% în 2017, la 0,09%în 2018, oprindu-se la 0,06% în 2019;
- ponderea avansurilor pentru imobilizări corporale a fost de0,36% în anul 2017, apoi
inexistentă în perioada 2018-2019;
- finalmente ponderea investițiilor imobiliare s-a majorat de la valoarea zero în anul 2017,
la 36,06% în anul 2018, ajungând la 39,01% în anul 2019.
43
Reprezentarea grafică a situației analizate se regăsește în figura 2.11.
70,000,000 70,000,000

60,000,000 60,000,000
50,000,000
50,000,000 40,000,000
30,000,000
40,000,000
20,000,000
30,000,000 10,000,000
0
20,000,000 2015 2016 2017

10,000,000 Imobilizări financiare Imobilizări necorporale


Investiti imobiliare Avansuri pentru imobilizări corporate
0 Alte instaiatii, utilaje si mobilier instalaţii tehnice si maşini
2015 2016 2017 Terenuri si construcţii

Figura 2. 11. Evoluția valorii activelor imobilizate și a structurii lor în perioada 2017 -2019
Pentru evidențiere imobilizărilor corporale la valoarea netă se utilizează „Situația
activelor imobilizate”, parte a situațiilor financiare anuale, care relevă valoarea activelor
imobilizate și a amortizării înregistrate până la finele exercițiului pentru care se întocmește.
Tabelul 2.15. prezintă situația imobilizărilor corporale la valoarea lor brută la finele exercițiului
financiar 2019.
Tabelul 2. 16. Situația imobilizărilor corporale la finele anului 2019
Valoare brută lei
Imobilizări corporale Sold la 1 Sold la 31
Creșteri Reevaluare Cedări Transfer
ian 2019 dec 2019
(2.419.01
Terenuri si amenajări teren 14.759.032 12.340.015
7)
Construcții 14.863.203 99.198 (23.058) 14.939.343
Instalații tehnice si mașini 23.212.622 943.203 918.528 23.237.297
Alte instalații, utilaje si
221.501 3.742 23.232 202.011
mobilier
Investiții imobiliare -
10.671.116 (426.479) 591.778 2.419.017 12.071.876
terenuri
Investiții imobiliare -
9.499.385 (1.403.534) 859.844 323.481 7.559.488
construcții
Imobilizări corporale in curs
- 300.423 (300.423) -
de execuție
Avansuri - - -
Total imobilizări corporale 73.226.859 1346.566 (1.830.013) 2.393.382 - 70.350.030
În exercițiul financiar 2019 la nivelul societății „Semrom Muntenia” S.A. au avut loc
vânzări ale activelor imobiliare de natura terenurilor și construcțiilor în valoare contabilă netă de
1.351.966 lei la prețul de 1.807.700 lei. De asemenea s-au vândut active ce fac parte din
categoria instalațiilor tehnice și a aparatelor de măsură pentru suma de 70.050 lei, deși valoarea
lor contabilă netă era în sumă de 67.750 lei. S-au mai înstrăinat un număr de 6 autoturisme, cu o
valoare contabilă netă de 3.000 lei din vânzarea acestora rezultând suma de 98.526 lei. Pentru
celelalte active vândute, evidențiate contabil la valoarea de 11.144 lei, societatea a înregistrat un
venit total de 11.903 lei. S-au casat active imobilizate în valoare de 434.003 lei, din care
neamortizată 38.749 lei . Investițiile imobiliare sunt constituite din proprietăți pe care societatea

44
le deține în scopul închirierii lor pentru generarea de venituri din chirii sau având ca finalitate
majorarea valorii capitalului, ori pentru ambele, și doar în mică măsură pentru utilizarea potrivit
unor scopuri productive sau administrative sau pentru valorificare în cadrul derulării normale a
activității.
Tabelul 2.16. prezintă ajustările de valoare, amortizările aferente deprecierilor suferite de
imobilizările corporale în perioada aferentă exercițiului financiar 2019.
Tabelul 2. 17. Evoluții în structura amortizărilor și ajustărilor aferente deprecierilor
imobilizărilor corporale
Ajustări de valoare - amortizări /ajustări aferente deprecierilor sau pierderilor
de valoare
Imobilizări corporale Reduceri
Sold la 1 ian Amortizare Reevaluare Transfer Sold la 31 dec
sau
2019 2019
reluări
Terenuri și amenajări - _
terenuri
Construcții . 1.538.732 1.538.732
Instalații tehnice si mașini 17.128.240 2.000.194 809.031 18.319.403
Alte instalații, utilaje si 169.914 14.767 12.089 172.592
mobilier
Investiții imobiliare - - _
terenuri
Investiții imobiliare - - 617.036 99.655 517.381 -
construcții
Imobilizări corporale in - -
curs de execuție
Avansuri - -
Total imobilizări corporale 17.298.154 4.170.729 920.774 517.381 - 20.030.728
Sursa: http://www.semrommuntenia.ro, Raport anual auditat al C.A. pentru exercițiile financiare 2018 și 2019
La finalul exercițiului financiar 2019 s-a procedat la efectuarea reevaluării investițiilor
imobiliare aflate în patrimoniul societății „Semrom Muntenia” S.A. Scopul procedurii a fost
acela de a se realiza la nivelul elementelor incluse în aceste categorii ajustarea valorilor lor nete
contabile până la valoarea justă cu luarea în considerare a stării lor fizice și a valorii de piață.
Potrivit noilor valori, reevaluate, s-a înregistrat o diminuare a valorii contabile nete la nivelul
investițiilor imobiliare cu suma de 1.312.633 lei.
Aceasta scădere înregistrată la nivelul valorii contabile nete a investițiilor imobiliare are
în componența sa pe de o parte rezervele din reevaluare în valoare de 660.571 lei, cheltuielile
generate de reevaluarea activelor imobilizate corporale în valoare de 721.381 lei, cărora li se
adaugă suma de 69.319 lei, corespunzând veniturilor aferente reevaluarea imobilizărilor
corporale. În contextul în care s-a decis trecerea în conservare a unor active care nu mai erau
utilizate sau utilizabile de o perioadă îndelungată, începând cu luna martie a anului 2019 a fost
necesară înregistrarea în evidențele contabile a unei ajustări corespunzătoare deprecierii
constatate.
 Evoluția și structura imobilizărilor financiare
La finele exercițiului financiar 2019 în structura imobilizărilor financiare se regăseau
acțiuni deținute în cadrul entităților afiliate în valoare de 988.244 lei, potrivit tabelului 2.17.

45
Tabelul 2. 18. Evoluții în structura imobilizărilor financiare

Imobilizări financiare Sold la 31 Sold la 31


ianuarie 2019 decembrie 2018
Acțiuni deținute la entități afiliate 988.244 988.244
Numerar la bancă cu utilizare este restricționată 213.569 152.801
Ajustări aferente deprecierii imobilizărilor financiare (988.244) (988.244)
Total imobilizări financiare 213.569 152.801

Societatea „Semrom Muntenia” S.A. deține sub formă de imobilizări financiare 29,97 %
din acțiunile „Semina S.A”, în valoare de 988.244 lei.
Societatea „Semina S.A”, are sediul social în Județul Prahova, la momentul actual
aflându-se în procedură de faliment. În această situație societatea „Semrom Muntenia” S.A. a
adoptat, în exercițiul recent încheiat, la data bilanțului, decizia de a menține ajustarea creată
anterior în scopul acoperirii pierderilor din deprecierea imobilizărilor financiare, pentru suma de
988.244 lei.

CONCLUZII

Pentru desfășurarea în condiții optime a activității, oricărui agent economic este nevoie
înainte de toate, de existența mijloacelor tehnico-materiale necesare, sub formă de terenuri,
construcții, instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații, mobilier, aparatură
birotică și alte active corporale, care constituie adesea partea principală a activului total al unei
întreprinderi.
46
Studiul lucrării de față s-a derulat asupra societății „Semrom Muntenia” S.A., care
constituie o societate comercială pe acțiuni, având capital integral privat, ce își derulează
activitatea de bază în ramura agriculturii și a industriei alimentare. În ansamblu, activitatea
societății „Semrom Muntenia” S.A. privește „condiționarea, depozitarea”, dar și comercializarea
de produse de proveniență agricolă.
Am ales această societate în primul rând ca urmare a existenței unui punct de lucru în
Constanța, în strada Interioară numărul 3, la datele căruia am avut acces, și în al doilea rând
deoarece acțiunile societății sunt listate la Bursa de Valori de la București, pe sistemul alternativ
de tranzacționare, la categoria AERO, aspect care, potrivit legislației în vigoare impune ținerea
contabilității și întocmirea situațiilor financiare anuale potrivit Standardelor Internaționale de
Raportare Financiară, cu obligativitate instituită începând cu exercițiul financiar aferent anului
2012.
În evidențierea aspectelor caracteristice contabilității imobilizărilor corporale la nivelul
societății „Semrom Muntenia” S.A. am procedat la prezentarea acestora în dinamică, din
perspectiva fluxului operațiunilor curente, potrivit momentelor principale, pe cele cinci tipuri de
imobilizări cu care se operează la nivel de unitate.
Studiul evoluției valorii activelor imobilizate totale la nivelul societății „Semrom
Muntenia” S.A. relevă o tendință de diminuare a valorii în anul 2018 (cu 10,99%), continuată și
în anul 2019, când valoarea a scăzut cu 10,13%. Situația a apărut ca urmare a diminuării în
perioada 2018 -2010, a valorii tuturor elementelor de active imobilizate după cum urmează: în
anul 2018 valoarea imobilizărilor necorporale s-a diminuat cu 97,15%, a celor corporale cu
9,76%, cele financiare aflându-se pe un trend crescător, până la valoarea de 213.569 lei; la
nivelul exercițiului financiar 2019 evoluția descendentă a valorii activelor imobilizate totale a
fost susținută de diminuarea valorii imobilizărilor necorporale cu 59,83% a celor corporale cu
10,03% și a celor financiare cu 3,12% față de valorile înregistrate în anul 2018.
Per ansamblu activele imobilizate au înregistrat în totalul activelor societății ponderi
variabile de la 63,43 % în anul 2017, în creștere la 77,61 % în anul 2018 și în scădere la 71,99 %
în 2019. Precizăm că societatea „Semrom Muntenia” S.A. înregistrează în perioada 2017 - 2019
amortizarea imobilizărilor sale corporale prin intermediul metodei liniare, iar în calculul său
valoarea care se ia ca punct de plecare o reprezintă valoarea reevaluată.
Un lucru este însă cert și anume acela că la nivelul metodelor de amortizare trebuie
efectuată periodic o revizie și potrivit situației reale este necesară efectuarea de ajustări ale
amortizării în exercițiul curent și în cele viitoare.
Pentru a evidenția avantajele și dezavantajele utilizării celor trei metode la nivelul
societății „Semrom Muntenia” S.A. studiul a prezentat un tratament comparativ al amortizării în

47
cele trei situații – situația actuală – aplicarea regimului de amortizare liniară și celelalte după
situații posibile, cu influențele pe care le-ar putea exercita acestea.
În baza comparației efectuate constatăm oricare ar fi metoda de amortizare utilizată, prin
intermediul amortizării societatea are la dispoziție surse noi de finanțare ce afectează capacitatea
globală de finanțare, și prin aplicarea metodelor de amortizare care generează cheltuieli aferente
amortizării mai crescute în anii de funcționare de început își conturează avantajul economic al
posedării de (re)surse interne de finanțare.
Din analiza efectuată am ajuns la concluzia că o soluție pentru utilizarea eficientă a
facilităților fiscale ar constitui-o aplicarea metodei de amortizare accelerată, iar reevaluarea
imobilizărilor este o metodă care poate aduce beneficii majore prin reducerea impozitului către
bugetul local.
O propunere de îmbunătățire a situației constatate ar fi aceea privind utilizarea, acolo
unde este posibil a facilităților privind scutirea de impozit a profitului reinvestit.
Este o soluție oportună în contextul în care dacă până la finele anului 2017 scutirea de
impozit a profitului reinvestit se aplica pentru reinvestirea în mașini, utilaje, echipamente
tehnologice, instalații de lucru din subgrupa 2.1 din Catalogul mijloacelor fixe, folosite în scopul
desfășurării activității economice, începând cu anul 2018, se extinde aria de aplicare a facilității
privind scutirea de impozit a profitului investit, la active corporale precum: calculatoare
electronice, echipamente tehnologice, programe informatice, echipamente periferice, produse sau
achiziționate inclusiv în baza contractelor de leasing financiar, care este scutit de impozit dacă
activele corporale sunt folosite în scopul desfășurării activității economice și puse în
funcțiune. 

BIBLIOGRAFIE

1. Dumitru Vișan, Corneliu Burada, Claudia Burtescu, Dorina Luță (2012), Contabilitatea
ajustărilor pentru deprecierea sau pierderea de valoare a activelor, articolul publicat în revista
„Gestiunea si contabilitatea firmei” nr. 4/2012, accesat online martie 2018,
http://tribunaeconomica.ro/blog/?p=555.
2. Ghimiș Adela Mădălina (2012), Amortizarea imobilizărilor corporale, în Revista Tribuna
Economică, nr 31, pp 60-63.

48
3. Man Mariana Dima, Ioan Constantin, Minea Valentina (2013), Politici contabile și fiscale
privind tratamentul deprecierii activelor – național și internațional în Revista Internal Auditing
& Risk, Management în Anul VI, Nr.2(22), Iunie 2011, pp. 15-31.
4. Munteanu Victor (2013), Contabilitate Financiară - Suport de Curs, Învățământ cu Frecvență
Redusă, Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir Facultatea de Finanțe, Bănci și Contabilitate,
An II F.R., Semestrul I București.
5. Ministerul Finanțelor Publice (2014), Ordinul 1802 din 29.12.2014 – P. I pentru aprobarea
Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare
anuale consolidate, publicat în M.O. 963/30.12.2014.
6. Ministerul Finanțelor Publice (2017), Ghid privind aplicarea Reglementărilor Contabile privind
situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin
OMFP 1802/2014, cu modificările și completările ulterioare.
7. Ministerul Finanțelor Publice (2017), Ordinul 2634/2017 din 05.11.2017 privind documentele
financiar-contabile, publicat în M.O.910 din 09.12.2017.
8. https://www.noulcodfiscal.ro/titlu-2/capitol-2/articol-28.html
9. http://www.semrommuntenia.ro/index.php?module=cms&pagina=pctdelucru
10. www.bvb.ro, www.mfinante.ro

49