Sunteți pe pagina 1din 8

PROIECT DIDACTIC

Profesor itinerant de sprijin: Dicu Sevastia Lizuca


Unitatea de învăţământ: CȘEI Băbeni/ Școala Gimnazială Nr. 10, Rm Vâlcea
Obiectul: Limba şi literatura română
Clasa:a VI -a
Data: 01.04.2021
Disciplina: Limba şi literatura română
Unitatea: Călător în lume
Subiectul: Fram, ursul polar de Cezar Petrescu (fragment) – IX. În ostrovul pustiu de la capătulpământului
Tipul lecţiei: recapitularea şi sistematizarea cunoştinţelor
Durata: 40 minute

COMPETENŢE GENERALE:
1.1.Participarea la interacţiuni verbale în diverse situaţii de comunicare prin receptarea şi producerea textului
oral
2.1.Receptarea textului scris de diverse tipuri

COMPETENŢE SPECIFICE:
1.1.Rezumarea, pe baza informaţiilor explicite şi implicite, a unor pasaje din diverse tipuri de texte orale
narative, monologate şi dialogate
1.2.Prezentarea unor informaţii, idei, sentimente şi puncte de vedere în texte orale, participând la discuţii pe
diverse teme sau pornind de la textele citite/ascultate
1.3.Corelarea informaţiilor explicite şi implicite din texte literare și nonliterare
1.4.Rezumarea unor texte, cu grade diverse de dificultate

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: La sfârşitul lecţiei eleva va fi capabilă:


Să definească textul narativ;
Să prezinte trăsăturile specifice textului narativ;
Să precizeze spațiul și timpul desfășurării acțiunii în fragmentul din Fram, ursul polar;
Să indice la ce persoană este relatată întâmplarea din fragment;
Să prezinte tema discuției călătorilor de pe punte;
Să prezinte planul simplu de idei al fragmentului.
STRATEGIA DIDACTICĂ:
Metode şi procedee didactice: conversaţia, conversația euristică, explicaţia, problematizarea,audiția muzicală,
diagrama Venn, harta lecturii.
Materiale, mijloace didactice şi bibliografice:
- manualul digital- https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20VI-
a/Limba%20si%20literatura%20romana/EDP2/#p=156 , tabla/chat, fişe de lucru.
- https://www.youtube.com/watch?v=IkxIyna1-kI
- https://www.kidibot.md/fram-ursul-polar-cap-ix-manual-clasa-a-vi-a/
Metodica predării limbii române, C. Parfene, Ed. Polirom, Iaşi, 2008
Gramatica aplicată a limbii române, Ada Iliescu, Ed. D. P., Bucureşti, 2003
Forma de organizare: activitate individuală
Forma de evaluare: orală, continuă
SCENARIUL DIDACTIC:

NR. ETAPELE COMP. STRATEGIA DIDACTICĂ


CRT LECȚIEI TIMP SPEC. ACTIVITATEA PROFESORULUI ACTIVITATEA ELEVILOR METODE MATERIALE EVALUARE
ȘI MIJL.
1. Organizareaclasei 2’ Pregătirea pentru desfăşurarea Se pregătește pentru începerea Conversați Caiete
activităţii: orei de limba şi literatura a Manual digital
- Accesez platforma Classroom, creez română
lecția intitulată ”Recapitulare”și îi trimit - intră pe platforma Classrom și
invitația elevei pentru a participa la se conectează la lecția inițiată
lecție; Atașeaz linkul pentru accesul la de către profesorul itinerant de
lecție și pe grupul de Whatsapp al elevei. sprijin, accesând butonul
- mă asigur că dispozitivele funcționează ”Participă” sau se conectează pe
(camera,sonorul, microfonul, conexiunea contul clasei și accesează linkul
la internet); pentru a se conecta la lecție.
- Salutul; - verifică funcționalitatea
Consemnarea prezenţei; conexiunii video și audio;
Asigurarea unui climat adecvat
desfăşurării lecţiei.

2. Captarea atenţiei 3’ 1.2 Propun elevei să asculte melodia Fram, ursul Eleva ascultă și vizioneazăclipul Audiția laptop. Analiza
şitrezirea polar. Fram, ursul polar. muzicală răspunsurilor
interesului pentru https://www.youtube.com/watch?v=IkxI Eleva răspunde la întrebări. platforma elevei
lecţie 2.1 yna1-kI
Ulterior, lansez o serie de întrebări cu privire Conversația
la urșii polari: Explicația
Unde trăiesc urșii polari?
Știai că există Ziua Internațională aUrsului
Polar? Este un eveniment anual sărbătorit la
fiecare 27 februarie pentru a crește gradul de
conștientizare cu privire la starea de conservare a
ursului polar.

3
4. Enunţarea 1’ 1.2 Comunic elevei subiectul lecţiei şi Eleva ascultă obiectivele şi îşi Conversați Chat
subiectului obiectivele urmărite. notează titlul lecţiei pe caiete. a Caiete
şi 2.1 Scriu titlul lecţiei pe chat:
obiectivelor Textul narativ - Fram, ursul polar deCezar
lecţiei Petrescu.

5. Reactualizareaunor 4’ 1.2 Reactualizez cunoștințele dobândite anterior cu Eleva răspunde la întrebărileformulate Conversația Chat Aprecieri
cunoştinţe privire la textul narativ șitrăsăturile specifice de către profesor și își ia notițe. euristică /Caiet și
dobândite acestuia. observații
anterior Textul narativ este textul în care sunt relatate Explicația
evenimente, întâmplări.Textul narativ are: Conversația
narator, acțiune, personaje.
Acțiunea este plasată în timp și spațiu.

4
NR. ETAPELE COMP. STRATEGIA DIDACTICĂ
CRT LECȚIEI TIMP SPEC. ACTIVITATEA PROFESORULUI ACTIVITATEA ELEVILOR METODE MATERIALE EVALUARE
ȘI MIJL.
Invit eleva să citească fragmentul din Fram, Eleva citeste fragmentul din Conversația Manual
6. Dirijareaînvăţării 30’ 1.1 ursul polar de Cezar Petrescu. Se va realiza o manual. euristică digital
lectură-înțelegere, explicându- se termenii Eleva notează în caiete Aprecieri
necunoscuți. termenii necunoscuți. şi
Planul simplu de idei fragmetului din Răspunsul elevei: Explicația Caiete observaţii
1.2 Fram, ursul polar "În ostrovul pustiu de 1: Un vapor ancorează verbale,
la capătul pământului" in apropierea unei insule in individuale
zona polului Nord într-o Problemati- Fișe de
dimineață de primăvară zarea lucru
polară. Fișa de lucru
2: Insula era pustie Link Caiete
stancoasa si dominată de o Conversația
atmosferă tristă. Diagrama
3: O doamnă tânără își Analiza
exprimă îngrijorarea pentru Diagrama răspunsurilor
soarta lui Fram. Venn Chat elevei
4: Fram da semne de
nerăbdare. Conversația
5: El coboară din barcă și euristică
după aceea pe sloiurile de
gheață.
-Ursul își ia rămas bun de
la oameni.
6: Fram îi salută ca la circ
apoi dispare după o stâncă

5
2.1 Pentru a conduce eleva către înțelegerea Eleva răspund la întrebări și
textului, postez elevei următoarul link: notează în caiete.
2.2 (https://www.kidibot.md/fram-ursul- Eleva precizează spațiul și
polar-cap-ix-manual-clasa-a-vi-a/ timpul desfășurării acțiunii. Eleva
indică persoana lacare se
Să precizeze spațiul și timpuldesfășurării realizeazărelatarea.
acțiunii în fragmentuldin Fram, ursul polar; Eleva notează asemănările și
Să indice la ce persoană este relatată deosebirile în diagrama Venn.
întâmplarea din fragment; Eleva indică personajele și
Să identifice în text asemănările și deosebirile prezintă tema discuției lor.
între locul de unde auplecat și cel în care au
ajuns călătorii;
Să prezinte personajele și tema discuției
călătorilor de pe punte;

7. Feed-back 7’ 2.1 Invit eleva să completeze o hartă a textului(anexa Eleva rezolvă individualharta Exercițiul Fișe de Analiza
2.2 2), menționând timpul de lucru. textului. Harta lecturii lucru răspunsurilor
. Tablă

8. Aprecieriasupra 2’ Evaluez rezultatele şi sintetizez. Eleva ascultă aprecierile şi Conversația Fisa de Evaluare
obţinerii Notez eleva in fisa de aprecieri. recomandările profesorului. aprecieri
performanţei

6
Scrie pe fiecare steluță câte un cuvânt care să denumească însușiri
potrivite pentru FRAM.

7
8