Sunteți pe pagina 1din 11

PROIECT DIDACTIC

Propunător: Zlate Bianca Elena


Clasa: a III – a
Aria curriculară: Om şi societate
Disciplinele de învâțământ: 1.Educaţie civică
2.Arte vizuale și abilități practice

Unitatea de învăţare: Raporturile noastre cu ceilalți oameni


Subiectul lecţiei : Familia
Tipul lecţiei : mixtă (combinată )
Scopul: Înțelegerea și utilizarea noțiunilor legate de grupurile din care facem parte , aspectele legate de grupul familial.

Competențe generale:

1. Aplicarea unor norme de conduită în viața cotidiană

2. Manifestarea unor deprinderi de comportament social-civic în contexte de viață din mediul cunoscut

3. Cooperarea cu ceilalți pentru rezolvarea unor sarcini simple de lucru, manifestând disponibilitate
Competențe specifice:

1.1. Explorarea calității de persoană pe care o are orice om

2.3. Explorarea unor relații existente între oameni în cadrul grupului

Obiective operaţionale:

1. Educație civică:
O1: să realizeze un ciorchine care va cuprinde: membrii familiei, sentimente, relații, locuința si activitățile familiei;
O2: să descrie pe baza ciorchinelui, porpria familie având în vedere :membrii acesteia, sentimentele și relațiile dintre aceștia;

unde locuiește, activități pe care le desfășoară împreună, precum și importanța familiei în viața lui;

O3: să prezinte propriul arbore genealogic realizat;

2. Arte vizuale și abilități practice:


O4: să realizeze desenul unui arbore genealogic.
Strategia didactică:

METODE ŞI PROCEDEE: explicaţia , conversaţia ,discuția exerciţiul , observarea , ciorchinele ,


MIJLOACE ŞI MATERIALE DIDACTICE : Fișă cu tabloul literelor , planșă cu ciorchinele, fişe de evaluare, coală albă de
hârtie cretă, tablă, instrumente pentru scris/ colorat, caietele elevilor, model cu copacul genealogic.
FORMA DE ORGANIZARE : frontal , individual .

Bibliografia :

1. Dumitra Radu, Gherghina Andrei, Educatie civică - Manual clasa a III-a, Aramis, 2005
2. www.didactic.ro
3. Programa şcolară pentru Educaţie Civică, clasa a III-a, aprobată prin OM nr. 5003/02.12.2014
Etapele lecţiei Ob Conţinutul ştiinţific Strategia didactictică Metode de
op. evaluare
Mijloace de Metode și Forme de
învățământ procedee organizare
1. Moment -Se asigură condiții optime pentru începerea orei;
organizatoric -Pregătirea materialului necesar desfășurării orei de educație civică.

2.Reactualiza Se verifică tema pentru acasă și se corectează eventualele greșeli. Conversația Frontal Evaluare
rea Sunt reamintite noțiuni despre familie precum: Explicația orală
cunoștințelor Ce reprezintă familia?
anterioare Care sunt membrii unei familii?
Ce tipuri de relații pot exista între membrii unei familii?

Se realizează prin „Tabloul literelor – O familie mare”. Fiecare elev


primește această fișă în care trebuie să găsească în tabloul literelor Planșă cu Conversația Frontal Evaluare
următoarele cuvinte și să le colorize pe fiecare cu altă culoare: mama, tata, tabloul Explicația orală
3.Captarea frate, soră, bunică, buniuc, unchi, mătușă. literelor Exercițiul
atenției Instrumente
(Anexa 1) de
scris/colorat

Se anunță tema și obiectivele, apoi se scrie data și titlul lecției pe tablă, iar Tabla Conversația Frontal
4.Anunţarea elevii pe caiete: „Familia” Caietele Explicația
temei și a elevilor
obiectivelor
O1 Se scrie în mijlocul tablei cuvantul „familia” și se realizează un ciorchine Tabla Conversația Frontal
5.Dirijarea O2 ce va cuprinde: membrii unei familii, sentimente, relații, locuința si Coală de Explicația Individual
învăţării activitățile familiei. Pentru fiecare secțiune se oferă câte un exemplu. Elevii hârtie albă Observația
au de realizat pe o coală de hârtie albă, acest ciorchine. Instrumente Metoda
(Anexa 2) pentru ciorchinelui
scris/colorat
Se solicită elevilor să își prezinte pe scurt familia: Planșă cu
Din ce membrii este formată, precum și sentimentele și relațiile dintre ciorchinele
aceștia.
Unde locuiește.
Activități pe care le desfășoară împreună.
Să precizeze rolul și importanța familiei în viața elevului.

O3 Conversația Individual Evaluarea


6.Obținerea O4 Explicația orală
performanței Elevii au de realizat desenul unui arbore genealogic,completarea lui Exercițiul
corespunzător, care are ca scop ordonarea membrilor familiei în funcție de Instrumente
relațiile existente în cadrul acesteia. Sunt desemnați elevi pentru a-și pentru
prezenta lucrarea. scris/desena
Se prezintă și un model de arbore genealogic. ( Anexa 3) t
7. Realizarea Copiii sunt întrebați ce activități au desfășurat în cadrul orei, precum și ce Conversația Frontal Evaluarea
feedback-ului au înțeles. Explicația orală

8.Evaluarea Elevii vor rezolva fișa de lucru primită. Aceasta presupune completarea Fișa de Conversația Individual Evaluarea
unui rebus cu cuvinte care desemnează relațiile din cadrul familiei, astfel lucru Explicația orală
încât pe orizontala A-B să reiasă cuvântul familia. Instrumente Exercițiul
(Anexa 4) pentru
scris/desena
t
9.Încheierea Se fac aprecieri verbale asupra modului de lucru al elevilor, în cadrul Discuția Frontal
activității acestei lecții.
(Anexa 1)

Tabloul literelor – O familie mare

Găsiți în tabloul literelor de mai jos următoarele cuvinte și colorați-le pe fiecare cu altă culoare:
mama, tata, frate, soră, bunică, buniuc, unchi, mătușă.

MA MAG T A T A A
L N O P S B R I M S
S M F E B U N I C A
O A R C M N O UVE
R B A L D I L NAM
A E T E M C N C T A
T N E N U M A H EM
MA T U S A S I T P
(Anexa 2)

ANEXĂ 2
FAMILIA – ciorchine

bunătate
dragoste armonie

respect unitate
sentimente,
relaţii
cartier
colaborare ajutor sat
mamă

locuinţă oraş
tată FAMILIA
membri

fraţi servirea
mesei stradă
copii
dormi
dormit
t
surori bunici plimbări activităţi
curăţeni
e
excursii
bunică bunic
sărbători
evenimente
(Anexa 3)
(Anexa 4)

Fișă de lucru

1.Încă un băiat în familie este .......... meu.


2.Soţul mamei este........... .
3.Cea care mi-a dat viaţă este ......... .
4.Mama mamei mele este .......... .
5.Tatăl tatălui meu e ............... .
6.Copiii unchiului meu sunt ............... .
7.Încă o fată în familie este ........... mea.

A
1 f r a t e l e
2 t a t a
3 m a m a
4 b u n i c a
5 b u n i c u l
6 v e r i
7 s o r a
B