Sunteți pe pagina 1din 10

PROIECTUL UNITATII

DE INVATARE CLASA a-
XII-a
Legi de compoziţie/ 4ore
Saptamâna S2- S3
CONTINUTURI COMPETENTE ACTIVITATI DE RESURSE EVALUARE Obs.
SPECIFICE INVATARE
Lege de compoziţie 1.Recunoaşterea structurilor -introducerea noţiunii de -culegere -observarea
internă, tabla operaţiei lege de compoziţie bacalaureat sistematică a
Proprietatile legilor de algebrice, a mulţimilor de
-proprietăţile legii de -fişe de lucru cu elevilor
compozitie numere şi de matrice; exerciţii în care -analiza
compoziţie:asociativitate
.Evaluare. a,comutativitatea,element intervin noţiuni modului de
2.1.Identificarea unei structuri
ul neutru teoretice lucru aprecierea
algebrice, prin verificarea -exerciţii în care se învăţate în orele răspunsurilor
folosesc noţiunile anterioare -verificarea
proprietăţilor acesteia;
teoretice învăţate în ora tema pentru temei pentru
2.2.Determinarea şi verificarea anterioară acasă acasă
- - manual -rezolvarea de
proprietăţilor unei structurI
Metode: probleme la
-evaluarea sumativă. descoperirea, tablă
activităţi -discuţii pe baza
frontale şi rezultatelor
individuale. tema pentru
explicaţia acasă
desoperirea, -verificarea
prin studiu de frontală
caz, activiăţi -aprecierea
frontale, scrisă/orală a
individuale elevilor
-test
PROIECTUL UNITATII DE INVATARE CLASA a-XII-a
GRUPURI/8ORE Saptamâna S4- S7
CONTINUTURI COMPETENTE ACTIVITATI DE RESURSE EVALUARE Obs.
SPECIFICE INVATARE
1.Recunoaşterea structurilor -introducerea noţiunii de -culegere -observarea
2.Grup, definiţie, exemple, lege de compoziţie bacalaureat sistematică a
algebrice, a mulţimilor de
-proprietăţile legii de -fişe de lucru cu elevilor
Aplicaţii
numere şi de matrice; compoziţie:asociativitate exerciţii în care -analiza
3.Grupuri de matrice a,comutativitatea,element intervin noţiuni modului de
2.1.Identificarea unei structuri
ul neutru teoretice lucru aprecierea
4.Grupuri de permutări.
algebrice, prin verificarea -exerciţii în care se învăţate în orele răspunsurilor
Grupul Zn. folosesc noţiunile anterioare -verificarea
proprietăţilor acesteia;
teoretice învăţate în ora tema pentru temei pentru
5.Morfisme si izomorfisme
2.2.Determinarea şi verificarea anterioară acasă acasă
de grupuri - introducerea noţiunii de - manual -rezolvarea de
proprietăţilor unei structuri ;
monoizi: proprietăţi Metode: probleme la
6. Evaluare.
3.1.Verificarea faptului că o -definiţii exemple descoperirea, tablă
- introducerea noţiunii de activităţi -discuţii pe baza
funcţie dată este morfism sau
grup: proprietăţi frontale şi rezultatelor
izomorfism. -definiţii exemple individuale. tema pentru
-introducerea noţiunilor explicaţia acasă
de morfism, respectiv desoperirea, -verificarea
izomorfism,proprietăţi prin studiu de frontală
-rezolvarea exerciţiilor în caz, activiăţi -aprecierea
care se folosesc noţiunile frontale, scrisă/orală a
introduse individuale elevilor
-test
-evaluarea sumativă.
INELE SI CORPURI/ 12 ORE
Saptămâna S 8-S14
PROIECTUL UNITATII
DE INVATARE CLASA a-
XII-a
CONTINUTURI COMPETENTE ACTIVITATI DE RESURSE EVALUARE Obs.
SPECIFICE INVATARE
1.Inel,exemple:inele 1. Recunoaşterea structurilor -introducerea -tabla de perete -observarea
noţiunilor de inel, sistematică a
numerice.Inele de matrice algebrice, a mulţimilor de
respectiv corp -fişe de lucru elevilor
,inele de funcţii reale numere şi de matrice ; -exemplificarea -analiza modului
2. Corp ,definiţie exemple problemelor la tablă -culegere de lucru
2.1.Identificarea unei
-introducerea bacalaureat aprecierea
3. Corpuri numerice structuri algebrice, prin noţiunilor de răspunsurilor
4. Corpul Zp,p prim morfism, respectiv Metode: -discuţii pe baza
verificarea proprietăţilor
izomorfism descoperirea, rezultatelor
5.Aplicaţii acesteia; -introducerea activităţi frontale tema pentru acasă
conceptului teoretic şi individuale. -verificarea temei
2.2.Determinarea şi
- exemplificarea explicaţia pentru acasă
verificarea proprietăţilor unei problemelor la tablă desoperirea, prin -verificarea
-rezolvarea frontală
structuri; studiu de caz,
exerciţiilor în care se -aprecierea
5.1.Utilizarea structurilor folosesc noţiunile activiăţi frontale, scrisă/orală a
introduse elevilor
algebrice în rezolvarea de individuale
-test
probleme practice. -evaluarea sumativă.

- manual
PROIECTUL UNITATII DE INVATARE CLASA a-XII-a
INELE DE POLINOAME CU COEFICIENTI INTR-UN CORP COMUTATIV/ 11ORE
Saptămâna S15(I) -S3(II)

CONTINUTURI COMPETENTE ACTIVITATI DE RESURSE EVALUARE Obs.


SPECIFICE INVATARE
1. Forma algebrica a unui 1.Recunoaşterea -introducerea noţiunilor de
polinom,operaţii cu polinoame; mulţimilor de polinoame polinom:forma algebrică manual , -observarea
2.Teorema împărţirii cu rest, ; -exemplificarea culegeri de sistematică a
împărţirea polinoamelor; 3.2.Aplicarea unor -introducerea operaţiilor: probleme , elevilor
3. Împărţirea cu x-a, Schema lui algoritmi în calculul adunarea, înmulţirea şi fisa de
Horner, polinomial; împărţirea polinoamelor probleme -analiza
4.Divizibilitate, teorema lui Bezout; 5.2.Determinarea unor -stabilirea algoritmul de Metode : modului de
5. C.m.m.d.c si c.m.m.m.c polinoame sau ecuaţii împărţirea a 2 polinoame explicatia, lucru
6.Descompunerea unui polinom in algebrice care îndeplinesc -exemplificarea procedeului de conversatia aprecierea
factori ireductibili; condiţii date ; împărţire prin schema lui euristica , răspunsurilor
6.1.Exprimarea unor Horner exercitiul,
probleme practice, - enunţarea teoremei lui descoperirea,
folosind calculul Bezout.exemplificare prin studiu -verificarea
po lin o mi al; -stabilireac.m.m.m.c şi de caz, temei pentru
6.2.Aplicarea, prin c.m.m.d.c. activiăţi acasă
analogie, în calcule cu -exemplificarea descompunerii frontale,
polinoame, a metodelor în factori a polinoamelor individuale,
de lucru din aritmetica pe grupe -verificarea
numerelor. -fişe de lucru frontală
-culegere
bacalaureat -aprecierea
scrisă/orală a
elevilor
PROIECTUL UNITATII DE INVATARE CLASA a-XII-a
RĂDĂCINI ALE POLINOAMELOR CU COEFICIENTI INTR-UN CORP COMUTATIV. ECUAŢII ALGEBRICE/ 9ORE
Saptămâna S3 -S7(II)

CONTINUTURI COMPETENTE ACTIVITATI DE RESURSE EVALUARE Obs.


SPECIFICE INVATARE
1.Recunoaşterea -exemplificarea descompunerii
mulţimilor de polinoame în factori a polinoamelor manual , -observarea
; -stabilirea relaţiilor lui Viete pt culegeri de sistematică a
3.2.Aplicarea unor un polinom de gradul II- IV. probleme , elevilor
algoritmi în calculul - rezolvarea ecuaţiilor binome, fisa de
Rădăcini ale polinoamelor. polinomial; reciproce si bipătrate probleme -analiza
Ecuaţii algebrice.Teorema 5.2.Determinarea unor -evaluarea sumativă Metode : modului de
polinoame sau ecuaţii explicatia, lucru
fundamentală a algebrei.
algebrice care îndeplinesc conversatia aprecierea
Relaţiile lui Viete.
condiţii date ; euristica , răspunsurilor
Aplicaţii.
6.1.Exprimarea unor exercitiul,
Ecuaţii algebrice binome şi bipătrate. probleme practice, descoperirea,
Ecuaţii reciproce. folosind calculul prin studiu -verificarea
Aplicaţii. po lin o mi al; de caz, temei pentru
Ecuaţii algebrice cu coeficienţi în Z. 6.2.Aplicarea, prin activiăţi acasă
Ecuaţii algebrice cu coeficienţi în Q, analogie, în calcule cu frontale,
R. polinoame, a metodelor individuale,
Ecuaţii algebrice cu coeficienţi în C. de lucru din aritmetica pe grupe -verificarea
Aplicaţii. numerelor. -fişe de lucru frontală
-culegere
bacalaureat -aprecierea
scrisă/orală a
elevilor
PROIECTUL UNITATII DE INVATARE CLASA a-XII-a
PRIMITIVE / 14ORE
S2-S8
CONTINUTURI COMPETENTE ACTIVITATI DE RESURSE EVALUARE Obs.
SPECIFICE INVATARE
-introducerea noţiunii
1.Identificarea legăturilor de integrală, respectiv -culegere -observarea
primitivă bacalaureat sistematică a
dintre derivata si primitive
-exemplificarea elevilor
Probleme care conduc la unei funcţii continue; problemelor la tablă -fişe de lucru cu
-introducerea noţiunii exerciţii în care
noţiunea de integrală. 2. Utilizarea regulilor de
Recapitulare derivate. calcul cu derivate si de integrală nedefinită intervin noţiuni -analiza modului
transferarea lor la calculul a unei funcţii continue; teoretice învăţate de lucru
Primitivele unei funcţii
primitivelor -stabilirea proprietăţii în orele anterioare aprecierea
Integrala nedefinită a unei
de linearitate tema pentru acasă răspunsurilor
funcţii.
-deducerea primitivelor
Proprietăţi ale integralei uzuale - manual
nedefinite. -introducerea -verificarea
Primitive uzuale. conceptului teoretic temei pentru
Metode:
Primitive deduse din derivarea funcţii primitivabile descoperirea, acasă
functiilor compuse - exemplificarea activităţi frontale
Aplicaţii. problemelor la tablă şi individuale.
Primitive deduse din formula -rezolvarea exerciţiilor explicaţia -verificarea
de deivare a produsului a doua în care se folosesc desoperirea, prin frontală
functii noţiunile introduse studiu de caz,
activiăţi frontale, -aprecierea
-evaluarea sumativă individuale scrisă/orală a
elevilor
PROIECTUL UNITATII DE INVATARE CLASA a-XII -a

INTEGRALA DEFINITA / 10ORE


S9-S14
CONTINUTURI COMPETENTE ACTIVITATI DE RESURSE EVALUARE Obs.
SPECIFICE INVATARE
-introducerea noţiunii
de integrală Riemann -culegere -observarea
-stabilirea formulei lui bacalaureat 2012 sistematică a
3. Utilizarea algoritmilor Leibnitz Newton elevilor
-exemplificarea -fişe de lucru cu
pentru calcularea unor problemelor la tablă exerciţii în care
integrale definite; -stabilirea intervin noţiuni -analiza modului
Definirea integralei Riemann a proprietăţilor: teoretice învăţate de lucru
unei funcţii continue prin liniaritate,monotonie în orele anterioare aprecierea
formula Leibniz – Newton. • ,aditivitate tema pentru acasă răspunsurilor
Proprietăţi ale integralei definite: -deducerea formulei de
liniaritate, monotonie, aditivitate 4. Explicarea opţiunilor de integrare prin părţi - manual
în raport cu intervalul de calcul al integralelor definite -rezolvarea exerciţiilor -verificarea
integrare în care se folosesc Metode: temei pentru
in scopul optimizării noţiunile introduse acasă
descoperirea,
Aplicaţii soluţiilor. activităţi frontale
-exemplificarea şi individuale.
. problemelor la tablă explicaţia -verificarea
Evaluare -deducerea formulei de desoperirea, prin frontală
integrare prin studiu de caz,
schimbarea de activiăţi frontale, -aprecierea
variabilă; individuale scrisă/orală a
-rezolvarea exerciţiilor
în care se folosesc elevilor
noţiunile introduse
PROIECTUL UNITATII DE INVATARE CLASA a-XII -a
METODE DE CALCUL ALE INTEGRALELOR DEFINITE / 12ORE S15-S17
CONTINUTURI COMPETENTE ACTIVITATI DE RESURSE EVALUARE Obs.
SPECIFICE INVATARE
-deducerea formulei de
integrare prin părţi -culegere -observarea
-rezolvarea exerciţiilor bacalaureat sistematică a
3. Utilizarea algoritmilor în care se folosesc elevilor
noţiunile introduse -fişe de lucru cu
pentru calcularea unor
exerciţii în care
integrale definite; -exemplificarea intervin noţiuni -analiza modului
problemelor la tablă teoretice învăţate de lucru
-deducerea formulei de în orele anterioare aprecierea
integrare prin tema pentru acasă răspunsurilor
• Metode de calcul alel schimbarea de
integralelor definite: integrarea 5. Explicarea opţiunilor de
variabilă; - manual
prin părţi, integrarea prin calcul al integralelor definite -rezolvarea exerciţiilor -verificarea
schimbare de variabilă. în care se folosesc Metode: temei pentru
in scopul optimizării acasă
noţiunile introduse descoperirea,
soluţiilor. activităţi frontale
şi individuale.
explicaţia -verificarea
desoperirea, prin frontală
studiu de caz,
activiăţi frontale, -aprecierea
individuale scrisă/orală a
elevilor
PROIECTUL UNITATII DE INVATARE CLASA a-XII -a
INTEGRAREA FUNCŢIILOR RAŢIONALE -8 ore

S1-S4(II)
CONTINUTURI COMPETENTE ACTIVITATI DE RESURSE EVALUARE Obs.
SPECIFICE INVATARE
identificarea şi
descrierea cu ajutorul -culegere -observarea
3. Utilizarea algoritmilor unor modele bacalaureat sistematică a
matematice, a unor elevilor
pentru calcularea unor relaţii sau situaţii -fişe de lucru cu
multiple; exerciţii în care
integrale definite;
imaginarea şi folosirea intervin noţiuni -analiza modului
creativă a unor teoretice învăţate de lucru
reprezentări variate în orele anterioare aprecierea
pentru depăşirea unor tema pentru acasă răspunsurilor
6. Explicarea opţiunilor de dificultăţi;
Integrarea funcţiilor raţionale
exprimarea prin metode
simple calcul al integralelor definite - manual
specifice a unor clase de
Descompunerea funcţiilor -verificarea
in scopul optimizării probleme; formarea
raţionale în funcţii raţionale Metode: temei pentru
obişnuinţei de a căuta
simple soluţiilor. toate soluţiile, de a descoperirea, acasă
Calculul integralelor funcţiilor stabili unicitatea activităţi frontale
raţionale prin metoda soluţiilor sau de a şi individuale.
descompunerii în fracţii simple analiza rezultatele; explicaţia -verificarea
identificarea şi desoperirea, prin frontală
formularea a cât mai studiu de caz,
multor consecinţe activiăţi frontale, -aprecierea
posibile ce decurg dintr- individuale scrisă/orală a
un set de ipoteze;
verificarea validităţii elevilor
unor afirmaţii, pe cazuri
particulare sau prin
construirea unor
exemple
PROIECTUL UNITATII DE INVATARE CLASA a-XII -a
APLICATII ALE INTEGRALEI DEFINITE / ORE
S5- S7
CONTINUTURI COMPETENTE ACTIVITATI DE RESURSE EVALUARE Obs.
SPECIFICE INVATARE
-introducerea modului Resurse materiale : -Observarea
de calcul a ariei unui manual , culegeri modului de
1. Aria unei suprafeţe plane. 5.Determinarea ariei
subgrafic; de probleme , fisa lucru individual
Aplicaţii: probleme cu arii in suprafeţei plane si a - exercitii de calcul a de probleme sau pe grupe ,
ariei regiunii cuprinse -culegere raportare prin
variantele pentru bacalaureat. volumului unui corp,
între graficul unei bacalaureat scriere la tabla,
folosind calculul integral; funcţii, axa Ox şi două analiza
drepte de ecuaţii date; comparativa a
2. Volumul unui corp de rotaţie; 6.Aplicarea calculului -rezolvarea exerciţiilor Metode : raspunsurilor
integral sau diferenţial in în care se folosesc explicatia,conversa primite
noţiunile introduse tia euristica , -Analiza
3Evaluare probleme practice. -stabilirea calculului exercitiul, comparativă a
ariei regiunii cuprinse activitati frontale răspunsurilor
între graficele a două si individuale , primite,aprecier
funcţii. lucru pe grupe , ea răspunsurilor
- stabilirea calculului Evaluare
volumului corpurilor formativă
folosind integrala test Aprecieri
definita verbale,
-rezolvarea exerciţiilor verificarea prin
în care se folosesc sondaj a temei
noţiunile introduse Tema pentru acasa pentru acasă
-test de evaluare Evaluare
sumativă a unităţii de reciprocă
învăţare