Sunteți pe pagina 1din 4

Dezinfectarea chimica a depozitelor

Igienizarea spaţiilor de depozitare, a utilajelor aferente şi a anexelor


Trebuie să existe un program de igienizare a tuturor spaţiilor de depozitare, a utilajelor şi a
instalaţiilor aferente, a spaţiilor destinate angajaţilor, precum şi a zonelor de descărcare şi
încărcare şi peste tot unde există pericolul contaminării încrucişate. În zonele de încărcare-
descărcare se va acorda o atenţie deosebită contaminării cu dăunători (insecte, mucegaiuri,
acarieni), a produselor cu grade şi calităţi diferite, a produselor obişnuite cu cele de tip OMG,
sau a produselor biologice cu cele de tip obişnuit sau OMG.

Subprodusele nevaloroase, materialele, deşeurile, gunoaiele etc. vor fi adunate şi depozitate un


spaţii special amenajate, în funcţie de destinaţia lor. Containerele pentru deşeuri trebuie curăţate
şi dezinfectate în mod regulat. Fiecare unitate de depozitare trebuie să aibă un program de
curăţenie pentru spaţiile de depozitare, care include curăţenia interioară şi exterioară a acestora,
prin respectarea procedurilor de curăţire. După evaluarea produselor şi golirea spaţiilor de
depozitare, se vor asigura curăţenia, igienizarea şi dezinsecţia acestora şi a echipamentelor din
dotare.

Curăţarea celulelor de siloz se va realiza cu personal specializat din cadrul unităţii de depozitare
sau pe bază de contract cu unităţi specializate. Curăţarea celulelor se va realiza cu respectarea
normelor de tehnica securităţii muncii; cel puţin o dată pe an se vor executa văruirea şi
dezinsecţia magaziilor. Programul de igienizare trebuie să includă următoarele: lista persoanelor
responsabile pentru sarcinile legate de igienizare; descrierea modului şi a momentului când se
curăţă şi se dezinfectează diferitele zone ale unităţii; descrierea practicilor de lucru
corespunzătoare, importante pentru prevenirea şi reducerea contaminării; lista practicilor
importante de igienă personală, care trebuie respectate de întregul personal; explicarea modului
în care vor fi monitorizate şi verificarea eficienţei programelor de sanitaţie, ca şi a păstrării
documentelor legate de acestea; acţiunile corective specifice, care trebuie întreprinse atunci când
se constată deficienţe de sanitaţie.

Managementul substanţelor de igienizare


Materialele folosite pentru igienizare şi dezinfecţie vor fi depozitate, în spaţii separate, uscate şi
bine aerisite, astfel încât să se prevină contaminarea produselor depozitate şi a eventualelor
materiale de ambalare. Vasele şi ustensilele folosite pentru curăţenie se prezintă în bune condiţii,
sunt curate şi dezinfectate regulat. Toate substanţele şi materialele folosite la curăţenie şi
dezinfecţie sunt: adecvate scopului lor; aprobate pentru utilizarea în industria alimentară;
etichetate şi păstrate corespunzător.

Combaterea dăunătorilor cu ajutorul substanţelor toxice


Dăunătorii de origine animală (rozătoare, păsări, insecte şi acarieni) sunt o mare problemă a
tuturor unităţilor de depozitare. Trebuie să existe un program eficient pentru combaterea
dăunătorilor cu ajutorul substanţelor toxice, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, în
incinte şi utilaje, care să includă: numele persoanei din cadrul unităţii de depozitare responsabile
cu combaterea dăunătorilor, care analizează eficacitatea programului şi asigură luarea măsurilor
corective adecvate; numele societăţii comerciale specializate (în situaţia în care acest serviciu
este externalizat pe bază de contract) sau numele responsabilului de această activitate (persoana
specializată din cadrul unităţii de depozitare); lista produselor şi metodelor folosite pentru
combaterea dăunătorilor, conform legislaţiei în vigoare; pentru combaterea rozătoarelor trebuie
să existe un program specific, care să cuprindă: harta punctelor unde s-au pus momeli/capcane;
numărul momelilor/capcanelor, conform hărţii; periodicitatea verificării momelilor şi
reîmprospătarea acestora; procese-verbale complete şi detailate de supraveghere şi control al
rozătoarelor. Măsurile de dezinsecţie şi deratizare se aplică la: magazii, depozite, silozuri, coşare,
pătule şi alte spaţii de depozitare; ambalaje, utilaje de manipulare şi condiţionare, mijloace de
transport, aparatură şi instrumente de analiză: produse în depozitare.

Condiţii speciale pentru combaterea dăunătorilor


În situaţia în care combaterea dăunătorilor se realizează cu personal propriu, acesta va fi în
prealabil instruit asupra modului de transport, manipulare, depozitare şi utilizare a substanţelor
toxice, întocmindu-se fişe individuale de instruire. În timpul executării lucrărilor de dezinsecţie,
se va purta obligatoriu echipamentul de protecţie conform normativului în vigoare.

Sunt interzise fumatul, consumul de alimente şi băuturi în timpul lucrului cu substanţe toxice.
După terminarea lucrărilor sau în pauza de masă, lucrătorii se vor spăla pe mâini şi pe faţă cu apă
caldă şi săpun. Echipamentul de protecţie se va spăla şi se va aerisi. Se interzice efectuarea
lucrărilor de gazare cu muncitori bolnavi, obosiţi sau sub efectul băuturilor alcoolice. Este
interzisă gazarea în spaţiile lipite de locuinţe, grajduri sau birouri în care se lucrează. Lucrările
de dezinsecţie se vor executa cu insecticide care se aplică pe cale umedă, cu aerosoli, sau prin
gazare directă. La realizarea dezinsecţiilor se va ţine seama de tehnica de executare a acestora.
La efectuarea deratizării, vor fi anunţate toate unităţile din jurul obiectivului deratizat pentru a
lua măsuri de închidere a animalelor şi păsărilor pe perioada executării acestor lucrări. Spaţiile
supuse gazării vor avea afişate inscripţia „Cap de mort”, pe care se va scrie „Atenţie, gaze
toxice! Pericol de moarte. Intrarea oprită/interzisă”, şi vor fi etanşate prin lipirea fisurilor uşilor
şi a geamurilor cu benzi de hârtie. Inscripţiile vor fi afişate înainte de începerea lucrărilor DDT.

Circulaţia în jurul depozitului supus gazării va fi interzisă până la o distanţă admisă de normele
specifice de protecţia muncii. După terminarea gazării, încăperile şi produsele supuse gazării se
aerisesc, prin deschiderea uşilor şi ferestrelor, operaţie efectuată numai de operatorii de gazare
echipaţi cu material de protecţie (cartuşe filtrante) specific fiecărui gaz în parte. Degazarea se
face până nu se mai detectează prezenţa gazului. Operatorii de gaze toxice vor purta asupra lor,
obligatoriu, truse sanitare şi de detectare a gazelor, precum şi antidoturile prescrise de normativul
în vigoare. Pentru protejarea lucrătorilor care manipulează substanţele toxice şi efectuează
lucrări de dezinsecţie, în prevenirea accidentelor şi a intoxicaţiilor se va respecta cu stricteţe
„Normativul-cadru de acordare şi utilizare a echipamentelor individuale de protecţie”, aprobat
prin Ordinul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale nr. 225/21 iulie 1995.

Controlul substanţelor folosite la combaterea dăunătorilor


Toate produsele utilizate la combaterea dăunătorilor trebuie să fie: aprobate pentru a fi folosite în
industria alimentară şi să fie cuprinse în „codexul produselor de uz fitosanitar omologate în
România” şi în completările la acestea; dispuse şi manipulate de personal autorizat, instruit în
acest sens; aplicate în concordanţă cu directivele în vigoare; ambalajele să fie integre; etichetate
şi păstrate corespunzător, în spaţii special amenajate.

Folosirea şi manipularea ambalajelor pentru substanţe toxice se va face numai de către operatorii
de gaze, cu respectarea „Normelor specifice de protecţie a muncii pentru recepţionarea,
conservarea, păstrarea şi valorificarea produselor agricole” aprobate prin Ordinul 598/1997 al
Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale. Păstrarea substanţelor toxice se va face numai în
ambalajele originale şi care nu prezintă nici un fel de defecţiune. Se interzice transportul altor
persoane, în afară de operatorii de gaze, cu mijloace auto încărcate cu substanţe toxice. Evidenţa
substanţelor toxice se va ţine pe registre semnate şi parafate. Depozitarea substanţelor toxice se
va face în spaţii securizate, conform legislaţiei în vigoare.

Depozitarea substanţelor toxice folosite în controlul dăunătorilor trebuie să se facă în spaţii


special amenajate, care sunt prevăzute cu uşi care se închid etanş, cu geamuri aşezate la partea
superioară a încăperii, dotate cu gratii, pentru a evita intrarea persoanelor străine. Uşile şi
ferestrele vor fi închise cu lacăte şi gratii. Se poate folosi şi sistemul de închidere electronică. În
acest caz, intrarea în incinta spaţiului de depozitare se va face doar pe bază de cartelă electronică.
Spaţiul de depozitare a substanţelor toxice va fi dotat cu rafturi, pentru aşezarea substanţelor
toxice în funcţie de scopul folosirii şi a gradului de periculozitate. Substanţele toxice se
încadrează în 4 grupe de toxicitate şi, pentru atenţionarea persoanelor care vin în contact cu ele,
fiecărei grupe i se va asocia o culoare: roşu - grupa I, produse extrem de toxice; verde - grupa II,
produse puternic toxice; albastru - grupa III, produse moderat toxice; negru - grupa IV, produse
cu toxicitate redusă. Zona securizată destinată depozitului de substanţe toxice poate fi prevăzută
şi cu o cameră, în care se va păstra un registru, în care se vor consemna şi vor semna toate
persoanele care intră în depozit, precum şi substanţele care intră sau ies din gestiune. Zona
securizată se va identifica prin aplicarea unui indicator pe care scrie „Depozitare substanţe
toxice”.

În cazul pierderilor accidentalede substanţe toxice, trebuie să se facă o curăţire imediată a zonei
respective. Folosirea şi aplicarea substanţelor toxice se va face doar de către personal calificat.
Fiecare recipient care conţine substanţe toxice trebuie să prezinte o etichetă, pe care trebuie să se
regăsească următoarele informaţii: numele mărcii sau al companiei care îl produce; tipul de
prezentare: diferite tipuri de substanţe toxice se prezintă în diferite forme (lichidă, semilichidă şi
pudră), necesitând diferite forme de folosire şi manipulare. Pe etichetă trebuie înscrisă forma sub
care se prezintă substanţa; denumirea comună - substanţele au o denumire ştiinţifică şi una
uzuală; lista substanţelor active şi a ingredientelor; greutatea netă; numele şi adresa firmei
producătoare; cuvinte de prevenire şi simboluri: Periculos, Avertisment, Atenţie, Toxic; acţiunea
asupra omului şi animalelor domestice; acţiunea asupra mediului înconjurător; riscurile fizice şi
chimice; instrucţiuni de folosire; domenii/direcţii de utilizare; restricţii de
utilizare/folosire/direcţii de folosire şi categoria de produse la care se poate folosi; dispoziţii
privind modul de administrare, doze, timp de acţiune şi frecvenţa utilizării; dispoziţii privind
modul de depozitare şi dispoziţii speciale de manipulare.