Sunteți pe pagina 1din 8

PROIECT DIDACTIC

A. ALGORITM INTRODUCTIV
Unitatea de învăţământ:
Profesor (Student):
Clasa: a VII – a B
Data:
Disciplina: Geografia continentelor extraeuropene
Unitatea de învăţare: America
Lecţia: Hidrografia Americii
Tipul de lecţie: mixtă
Locul de desfăşurare: sala de clasă
Competenţe generale:
1. Utilizarea limbajului specific în prezentarea şi explicarea realităţii geografice;
2. Utilizarea corectă a numelor proprii şi a termenilor în limbi străine;
4. Raportarea realităţii geografice la un raport cartografic şi grafic;
5. Accesarea şi utilizarea conţinuturilor cu caracter geografic prin tehnologia informaţiei şi
comunicării;
7. Dobândirea unor deprinderi şi tehnici de lucru pentru pregătirea permanentă.
Competenţe specifice:
1.3. Utilizarea termenilor geografici simpli în contexte cunoscute sau în contexte noi;
2.1. Recunoaşterea denumirilor şi termenilor din geografia ţărilor extraeuropene în limbi străine;
2.2. Citirea corectă a denumirilor şi termenilor geografici din limbi străine;
4.1. Identificarea principalelor elemente naturale şi socio-economice reprezentate pe hărţi ale
continentelor extraeuropene;
4.2. Citirea hărţii şi utilizarea semnelor convenţionale;
4.3. Poziţionarea corectă a elementelor geografice pe reprezentările cartografice ale continentelor
extraeuropene;
5.1. Utilizarea informaţiilor cu caracter geografic referitoare la continentele extraeuropene, la
regiunile şi la ţările acestora, din baze de date accesibile prin internet;
7.1. Aplicarea cunoştinţelor şi deprinderilor învăţate;
7.6. Explicarea unor elemente, fenomene şi procese observate (direct sau indirect);
7.8. Analizarea unor elemente din realitatea continentelor şi ţărilor extraeuropene observată (direct
sau indirect).
Concepte/Obiective operaţionale:
Cognitive: Co1 – definirea termenilor: canion, bazin hidrografic, potenţial hidroenergetic, debit, sistem
fluvial şi lacustru, deltă, estuar, pororoca;
Co2 – precizarea a două tipuri de lacuri după modul de formare, denumirea celui mai mare
lac natural cu apă dulce;
Co3 – enumerarea a cinci fluvii şi cinci lacuri din America de Nord, respectiv două fluvii şi
două lacuri din America de Sud;
Formative: Co4 – analizarea unor imagini cu specificul hidrografic al Americii;
Co5 – localizarea a cinci fluvii şi cinci lacuri din America de Nord, respectiv două fluvii şi
două lacuri din America de Sud;
Co6 – compararea Americii de Nord cu America de Sud din punct de vedere hidrografic,
identificând două deosebiri şi o asemănare;
Co7 – argumentarea prezenţei unui număr mic de lacuri în nordul Americii de Nord şi a
prezenţei lacurilor glaciare într-o regiune cu altitudini reduse;
Atitudinal: Co8 – formularea unor opinii personale referitoare la specificul hidrografic al Americii.
1
Evaluarea: formativ – ameliorativă.
Obiective ale evaluării:
Cognitive: Oe1 – să definească termenii: permafrost, taiga, laterite;
Oe2 – să precizeze o specie vegetală din tundră, o regiune situată în zona de climă rece;
Oe3 – să enumere: un arbore înalt din clima temperat – oceanică, o specie de brad roşcat din
climatul temperat – oceanic, un animal cu blană scumpă din taiga, un animal din
zonele înalte andine, un animal pe cale de dispariţie din stepă, un animal specific
pădurilor ecuatoriale;
Formative: Oe4 – să localizeze zona de tundră, o regiune situată în zona de climă rece;
Oe5 – să compare America de Nord cu America de Sud, din punct de vedere climatic şi
biopedogeografic, identificând o asemănare şi o deosebire;
Atitudinal: Oe6 – să manifeste interes pentru climatele şi învelişul biopedogeografic al Americii.
Valori şi atitudini vizate:
 Atitudinea pozitivă faţă de educaţie, cunoaştere, societate, cultură, civilizaţie;
 Interes pentru cunoaşterea României, a Europei şi a lumii contemporane;
 Respectul pentru diversitatea naturală şi umană a lumii contemporane;
 Disponibilitatea pentru învăţarea permanentă.
Strategii: dirijată, explicativ – conversativă, deductiv – inductivă.
Metode:
- expozitiv – euristice: M1 – Expunerea;
M2 – Explicaţia;
M3 – Conversaţia examinatoare;
M4 – Conversaţia euristică;
- interactive: M5 – Comparaţia;
M6 – Analiza;
M7 – Problematizarea;
M8 – Lucrul cu manualul;
M9 – Lucrul cu harta;
M10 – Învăţarea prin descoperire.
Instrumente de evaluare: verificare frontală orală, observare sistematică
Forme de oraganizare a activităţii: frontală, individuală
Resurse:
- umane – 31 elevi;
- de timp – 50 minute;
- materiale:
- oficiale – RM1 – Programa şcolară;
- cartografice – RM2 – Harta fizică a lumii;
- vizuale – RM3 – Imaginile (Internet);
- alte resurse – RM4 – Macroproiectarea didactică/Proiectarea pe unităţi de învăţare;
– RM5 – Manualul;
– RM6 – Fişa de lucru;
– RM7 – Planşa - rebus;
– RM8 – Bileţelele;
– RM9 – Bolul;
– RM10 – Tabla;
– RM11 – Planşa cu hidrografia Americii.
Bibliografie selectivă:
 Gâştescu, P. (2008), „Lacurile Terrei”, Editura CD PRESS, Bucureşti

2
 Gâştescu, P. (2009), „Fluviile Terrei”, Editura CD PRESS, Bucureşti
 Petrea, Rodica (2002), „Didactica geografiei”, Editura Universităţii din Oradea, Oradea
 Posea, G., Armaş Iuliana (1999), „Geografie – Manual pentru clasa a VII - a”, Editura ALL,
Bucureşti
 Programa şcolară – Geografie clasele a V-a – a VIII-a (2009)
 http://www.10amazing.blogspot.com/
 http://www.aliceboboc.wordpress.com/
 http://www.cel-mai.ro/
 http://www.flyhi.ca/
 http://www.psleow.blogspot.com/
 http://www.surfworld.ca/
 http://www.thebesttraveldestinations.com/
 http://www.thejetpacker.com/
 http://www.tripsgeek.com/
 http://www.worldhotelsp.com/

3
B. DEMERSUL DIDACTIC
Concepte Resurse
Secvenţele Conţinuturi operaţionale/
Activitatea profesorului Activitatea elevului Evaluare
didactice vizate Obiective de
procedurale materiale
evaluare
- Absenţe - Răspund cerinţelor
Moment - Pregătirea materialelor didactice - Pregătesc materialele
organizatoric - Organizarea clasei solicitate
- Crearea unui climat cooperant
Oe1 - Prezintă o planşă – rebus pe care - Extrag bileţele
Clima,
Oe2 elevii completează răspunsurile prin - Răspund cerinţelor Frontală
Reactualizarea vegetaţia, RM7
Oe3 extragerea unor bileţele care includ - Completează rebusul orală
cunoştinţelor/ fauna, M3 RM8
Oe4 întrebările Observare
Evaluarea solurile RM9
Oe5 - Coordonează evaluarea sistematică
Americii
Oe6
- În urma rezolvării rebusului pe - Identifică pe rebus titlul
coloana AB rezultă titlul lecţiei noi lecţiei noi
- Precizează şi notează titlul lecţiei - Notează titlul în caiete Frontală
- Prezintă ceea ce vor studia, ce vor şti RM7 orală
Evocarea M4
să facă la sfârşitul lecţiei cu cele RM10 Observare
însuşite, de ce este important să sistematică
cunoască alte continente
- Organizează învăţarea
Dobândirea de Hidrografia - creează situaţii de învăţare
noi cunoştinţe Americii Asigură:
a. Cunoaşterea/receptarea/învăţarea Frontală
Cerinţe: RM5 orală
Co1 - Definirea termenilor: canion, bazin - Definesc termenii solicitaţi M4 RM11 Observare
hidrografic, potenţial hidroenergetic, M1 sistematică
debit, sistem fluvial şi lacustru, deltă,
estuar, pororoca RM5 Frontală
Co3 - Enumerarea a cinci fluvii şi cinci - Enumeră unităţile M4 RM11 orală
lacuri din America de Nord, respectiv hidrografice solicitate Observare
două fluvii şi două lacuri din America sistematică
de Sud M4 RM5
Co2 - Precizarea a două tipuri de lacuri - Precizează tipurile de M1 RM11 Frontală
după modul de formare, denumirea lacuri după modul de orală
celui mai mare lac natural cu apă dulce formare şi numele celui mai Observare
mare lac natural cu apă sistematică
b. Înţelegerea noilor conţinuturi: dulce M7 RM5
Co7 Cerinţe: M10 RM11
4
Concepte Resurse
Secvenţele Conţinuturi operaţionale/ Activitatea profesorului Activitatea elevului Evaluare
didactice vizate Obiective de procedurale materiale
evaluare
- Argumentarea prezenţei unui număr - Emit păreri în legătură cu Observare
mic de lacuri în nordul Americii de întrebările – problemă sistematică
Nord şi a prezenţei lacurilor glaciare prezentate
într-o regiune cu altitudini reduse
RM5
- Localizarea a cinci fluvii şi cinci - Localizează elementele Frontală
RM11
lacuri din America de Nord, respectiv hidrografice solicitate M8 orală
RM12
două fluvii şi două lacuri din America M9 Observare
Co5
de Sud sistematică

c. Analiza
Cerinţe: Frontală
RM5
- Compararea Americii de Nord cu - Compară cele două M5 orală
RM2
America de Sud din punct de vedere Americi din punct de vedere M8 Observare
Co6 RM11
hidrografic, identificând două deosebiri hidrografic identificând două sistematică
şi o asemănare deosebiri şi o asemănare M6
RM3
- Analizarea unor imagini cu specificul - Analizează imaginile M10 Frontală
Co4
hidrografic al Americii prezentate identificând orală
specificul geografic al Observare
d. Sinteza Americii M4 sistematică
RM5
Cerinţe: M10
Co8 RM12
- Formularea unor opinii personale - Îşi asumă responsabilitatea Frontală
RM11
referitoare la specificul hidrografic al unei opinii orală
RM3
Americii Observare
sistematică
- Adresează următoarele întrebări – - Emit păreri
problemă: Frontală
„De ce Amazonul se situează pe primul - Formulează opinii şi RM5 orală
Stimularea Co8 M7
loc în lume ca lungime şi debit?” exprimă păreri RM2 Observare
performanţei Co8 M7
„De ce râurile care se varsă în Oceanul RM11 sistematică
Pacific au traseu mai scurt decât cele
care se varsă în Oceanul Atlantic?”
- Solicită completarea unor fişe de - Completează fişele de
Asigurarea
lucru cu elementele hidrografice ale lucru pe parcurs şi le Observare
retenţiei şi a M10 RM6
Americii pe parcursul orei şi finalizarea finalizează conform sistematică
transferului
acestora la sfârşitul orei cerinţelor
Aprecierea şi - Apreciază critic, laudă, ierarhizează, - Se raportează la aprecierile
notarea notează formulate

5
Schiţa tablei:
Hidrografia Americii

 America de Nord
A) Fluviile
- Se varsă în Oceanele Arctic (N): Yukon, Mackenzie
Atlantic (E): Sf. Laurenţiu
Pacific (V): Columbia, Colorado (Marele Canion)
Golful Mexic (S): Mississippi cu Missouri
Rio Grande
B) Lacurile
- Tipuri de lacuri, după modul de formare:
a) glaciare: L. Urşilor, Sclavilor, Athabasca
Marile Lacuri: Superior (cel mai extins lac cu apă dulce de pe Terra)
Michigan
Huron
Erie Cascada Niagara
Ontario
b) sărate: Marele Lac Sărat

 America de Sud
A) Fluviile
- Se varsă în Oceanul Atlantic: Amazon (pororoca)
Orinoco (Cascada Angel – 979 m)
Parana
B) Lacurile
- Tipuri de lacuri, după modul de formare:
a) tectonice: L. Titicaca
b) vulcanice: L. Ojos del Salado (lacul situat la cea mai mare
altitudine de pe Terra – 6.390 m)

6
Planşă – rebus

1. Precizaţi o specie vegetală caracteristică tundrei şi localizaţi zona de tundră.


2. Arbore foarte înalt întâlnit în zona de climă temperat – oceanică.
3. Specie de brad roşcat din zona de climă temperat – oceanică rece.
4. Animal cu blană scumpă care trăieşte în taiga.
5. Precizaţi şi localizaţi o regiune situată în zonă de climă rece arctică.
6. Pădurea de conifere poartă denumirea de _______________.
7. Tip de soluri specifice zonei calde.
8. Numele unui animal care trăieşte în zonele înalte ale Munţilor Anzi.
9. Solul permanent îngheţat se numeşte _______________.
10. Animal pe cale de dispariţie răspândit în zona de stepă.
11. Animal specific pădurilor ecuatoriale.
12. Comparaţi America de Nord cu America de Sud din punct de vedere al climei, faunei, vegetaţiei şi
solurilor, identificând o asemănare şi o deosebire. (Întrebare extra-rebus pentru partea de evaluare)

7
Planşă – rebus

A
1. L I C H E N I
2. S E Q U O I A
3. D O U G L A S
4. H E R M E L I N A
5. G R O E N L A N D A
6. T A I G A
7. L A T E R I T E
8. L A M A
9. P E R M A F R O S T
10. B I Z O N
11. M A I M U T A

1. Precizaţi o specie vegetală caracteristică tundrei şi localizaţi zona de tundră.


2. Arbore foarte înalt întâlnit în zona de climă temperat – oceanică.
3. Specie de brad roşcat din zona de climă temperat – oceanică rece.
4. Animal cu blană scumpă care trăieşte în taiga.
5. Precizaţi şi localizaţi o regiune situată în zonă de climă rece arctică.
6. Pădurea de conifere poartă denumirea de _______________.
7. Tip de soluri specifice zonei calde.
8. Numele unui animal care trăieşte în zonele înalte ale Munţilor Anzi.
9. Solul permanent îngheţat se numeşte _______________.
10. Animal pe cale de dispariţie răspândit în zona de stepă.
11. Animal specific pădurilor ecuatoriale.
12. Comparaţi America de Nord cu America de Sud din punct de vedere al climei, faunei, vegetaţiei şi
solurilor, identificând o asemănare şi o deosebire. (Întrebare extra-rebus pentru partea de evaluare)