Sunteți pe pagina 1din 2

Tehnologie și dezvoltarea abilităților matematice la preșcolari

Prof. Înv. Preşc. Diaconescu Andreea Cristina


Grădiniţa cu P.P. „Elena Farago”

Învăţământul preşcolar este cea mai importantă verigă în sistemul de învăţământ


românesc. Scopul acestuia este bine definit si urmăreşte formarea copiilor sub aspect
pshihointelectual şi socio-afectiv, pentru o cât mai uşoară adaptare la activitatea de tip şcolar.
În procesul instructiv-educativ activităţile matematice ocupă un loc important avându-se
în vedere atât sarcinile pe care le urmăreşte grădiniţa în pregătirea copilului pentru şcoală cât şi
influenţa pe care o exercită această formă de activitate asupra dezvoltării generale a copilului.
Activităţile matematice lărgesc orizontul copiilor cu cunoştinţe despre însuşirile
cantitative ale obiectelor lumii reale. Aceste cunoştinţe îl ajută să se orienteze mai uşor în
rezolvarea propriilor trebuinţe, să răspundă cerinţelor zilnice.
Odată cu formarea reprezentărilor şi însuşirea cunoştinţelor matematice se îmbogăţeşte şi
vocabularul copiilor cu cuvinte şi expresii matematice, respectiv cu numere cardinale şi ordinale,
cu unele adverbe de cantitate: mai multe, mai puţine, tot atâtea.
Activităţile matematice dezvoltă la copii gândirea şi operaţiile ei: analiza, sinteza,
comparaţia, generalizarea, abstractizarea. Astfel, ei se desprind sa separe obiectele, să compare
între ele grupurile de obiecte, jucării, constatând egalitatea sau inegalitatea cantităţii lor.
Gândirea copiilor de dezvoltă mai ales în cadrul rezolvării problemelor, deoarece întregul
proces de rezolvare a acestora este analiticosintetic.
Activităţile matematice stimulează imaginaţia şi memoria copilului. Astfel, în rezolvarea
unei probleme orale, copiii trebuie să-şi reprezinte situaţiile relatate, precum şi relaţiile cuprinse
în enunţul problemei. De asemenea trebuie să reţină, să păstreze şi să reproducă în mod conştient
unele cunostinte dobândite în legătură cu numeraţia şi operaţiile matematice, ceea ce
favorizează dezvoltarea memoriei voluntare. Înţelegerea cunoştinţelor noi şi asimilarea
conştientă a acestora depinde de gradul de concentrare a atenţiei, de efortul voluntar depus de
copii pentru a urmări firul explicaţiilor, succesiunea operaţiilor.
Integrarea noilor tehnologii în procesul învățării contribuie la construcţia colaborativă a
cunoaşterii ştiinţifice, colaborarea fiind un proces prin care preşcolarii împărtăşesc cunoștințe în
scopul rezolvării unei sarcini de învăţare.
În planul dezvoltării personalităţii copiilor, influenţa calculatorului este benefică
deoarece, are efecte pozitive în planul stimulării intelectuale şi psiho-motorii prin varietatea şi
multitudinea cerinţelor pe care copilul le poate rezolva în timp limitat.
Preşcolarii sunt preocupaţi şi atraşi mai ales de facilităţile grafice şi sonore ale
calculatorului, dar treptat, ei conştientizează faptul că îl pot utiliza ca instrument de învăţare şi
sunt dornici să facă acest lucru în oricare moment al zilei. În cadrul activităţilor matematice,
folosind aplicaţiile Paint, ClipArt, GoogleDocs, educatoarea poate utiliza calculatorul în
rezolvarea de exerciţii, compuneri şi rezolvări de probleme simple de adunare şi scădere cu 1-2
unităţi în limitele 1-10. Lucrul cu ferestrele, selectarea de imagini, inserarea lor în documentele
deschise, cer din partea copiilor deprinderi şi abilităţi de utilizare rapidă a calculatorului, un
minim de cunoştinţe de limba engleză, dar cu toate acestea majoritatea copiilor se descurcă cu
uşurinţă.
Copiii îşi pot consolida cunoştinţele legate de mărimea obiectelor şi gruparea după acest
criteriu – programul joc, îi cere copilului să analizeze imaginea de pe ecran (imagini cu animale),
să compare mărimea animalelor prin alăturare vizuală şi apoi să claseze pe rând fiecare animal în
grupa corespunzătoare mărimii. Jocul se desfăşoară interactiv, calculatorul sfătuieşte pe cel ce se
joacă să se gândească bine şi îl încurajează să încerce din nou dacă a greşit. Corectitudinea
răspunsului este răsplătită cu strigăte de bucurie, aplauze şi onomatopeele animalului „mulţumit”
că a fost clasificat corect în grupa cerută.
Matematica este una dintre cele mai „bătrâne” științe, are o istorie milenară din care
putem oferi inspirat informații care să-i conducă într-un mod incitant pe elevi spre izvoarele
însușirii experienței generațiilor anterioare, informații pe care, este adevărat, le putem găsi la un
click distanță. Însă comunicarea orală are o mare flexibilitate putând să ofere discursului
profesorului, în funcție și de calitățile oratorice ale acestuia, spontaneitate și putere de adaptare la
specificul temei. Atunci când comunicarea se face la distanță sau prin intermediul unui ecran
acest lucru este imposibil. Prezența tehnologiilor informaţiei şi comunicării in cadrul lecției este
de neconceput astăzi, dat în predarea matematicii, nu putem să renunțăm total la metodele
clasice, ele dovedindu-și eficiența de-a lungul timpului.

S-ar putea să vă placă și