Sunteți pe pagina 1din 5

GRADINITA CU P.P.

“VOINICEII”

PROIECT DE ACTIVITATE

DATA: 10.12.2021
UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Gradiniţa cu P.P. ,,Elena Farago”, Craiova
NIVELUL: I
GRUPA: Mică B „Puișorii Moțați”
EDUCATOARE: Neagu Ana Maria
TEMA: „Cum este, a fost și va fi aici pe Pământ?”
TEMA PROIECTULUI: „Pe cărările iernii”
SUBTEMA: „Tradiții și obiceiuri de Crăciun”
DOMENIUL EXPERIENŢIAL: Domeniul Om și societate - Activitate practică
TEMA ACTIVITĂȚII: „Împodobește brăduțul”
TIPUL DE ACTIVITATE: consolidare de priceperi si deprinderi
MIJLOC DE REALIZARE: lipire
SCOPUL ACTIVITĂŢII:
Informativ:
- formarea cunoştinţelor şi reprezentărilor despre tradițiile și obiceiurile de Crăciun;
Formativ:
- consolidarea abilitatilor practice specifice nivelului de dezvoltare motrică;
- educarea perseverenţei şi a capacităţii de a duce la bun sfârşit lucrul început;
Educativ:
- educarea şi dezvoltarea simţului practic şi a unor emoţii estetice prin realizarea lucrărilor.

A . DEZVOLTAREA FIZICĂ, A SĂNĂTĂȚII ŞI IGIENEI PERSONALE


Dimensiuni ale dezvoltării: Motricitate grosieră și motricitate fină în contexte de viaţă
familiare;
Comportamente: 1.1. Își coordonează mușchii în desfășurarea unor activități diversificate,
specifice vârstei
1.3. Utilizează mâinile și degetele pentru realizarea de activităţi variate.
C. CAPACITĂȚI ȘI ATITUDINI ÎN ÎNVĂȚARE
Dimensiuni ale dezvoltării: Finalizarea sarcinilor și a acțiunilor (persistență în activități);
Comportamente: 2.1. Realizează sarcinile de lucru cu consecvență;
2.2. Integrează ajutorul primit, pentru realizarea sarcinilor de lucru la care
întâmplină dificultăți.

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
 Cognitive:
O1: să denumească materialele de lucru puse la dispoziţie;
O2: să utilizeze corect şi adecvat instrumentele de lucru pentru realizarea temei;
O3: să observe cu atenţie modelul prezentat de educatoare;
O4: să asculte cu atenţie explicaţiile educatoarei privind modul de realizare a temei propuse;
O5: să lipească corect materialele primite ȋn vederea realizării sarcinii primite;
O6: să respecte etapele de lucru pentru realizarea cu succes a temei;
O7: să aplice corect materialele primite, pe suprafața plană, într-un spațiu dat;
O8: să verbalizeze acţiunile întreprinse folosind un limbaj adecvat.
 Psiho-motorii:
O1: să adopte o poziție corectă a corpului faţă de masă pe tot parcursul activității în vederea
unei mai bune coordonări oculo-motorii;
O2: să mânuiască materialul didactic pus la dispoziție;
 Afectiv-atitudinale:
O1: să participe conștient și activ la activitate;
O2: să manifeste stabilitate, interes şi perseverenţă în activităţi întreprinse;
O3: să-şi exprime opinia faţă de lucrarea proprie şi faţă de lucrarea celorlalţi, motivându-şi
părerile.

STRATEGIA DIDACTICA:
 Metode şi procedee didactice: observatia, explicaţia, conversația, demonstratia,
exercitiul, turul galeriei.
 Mijloace de învăţământ: planșă modelul, cosulețe pentru material individul,
materiale de lucru pentru copii (brăduți pe coli A4, lipici, globulețe puf-puf, steluțe),
panouri.
 Forma de evaluare: continuă formativă pe parcursul activităţii, observarea
comportamentului copiilor;
 Forma de organizare: frontal, individual.
RESURSE:
 umane – 24 preşcolari
 temporale – 15-20 minute
 spaţiale – sala de grupă
 bibliografice:
1. *** Curriculum pentru educaţie timpurie, M.E.N, 2019
2. *** Suport pentru explicitarea și înțelegerea unor concepte și instrumente cu care
operează curriculumul pentru educație timpurie 2019
3. Chiș, O. (coord.), Chiș, V. (ref. Șt.), Glava, A. (coord.), Tătaru, L. (coord.), (2014),
Piramida conoașterii, Editura Diamant, Pitești.
4. Mătăsaru, Maria; Chiriloaie, Maria; Nedelcu, Carmen; Pricopoaia, Viorica; Mătăsaru,
Lavinia, Proiectarea didactică în învăţământul preşcolar, Editura Casei Corpului
Didactic, Bacău, 2008.
STRATEGII
EVENIMENT DIDACTICE
CONŢINUT ŞTIINȚIFIC ȘI SARCINI DE ÎNVĂȚARE EVALUARE OBSERVAȚII
DIDACTIC Metode si Mijloace
procedee didactice
1.Moment Se asigură condițiile necesare unei bune desfășurări a activității:
organizatoric aerisirea sălii de grupă, amenajarea spaţiului de desfăşurare a
activităţii, pregatirea materialului demonstrativ si distributiv, Observarea
intrarea ordonată a copiilor în sala de grupă. comportamentului
2. Captarea Se realizează cu ajutorul renului Rudolf care le aduce preșcolarilor Conversaţia Coș cu
atenţiei un coș cu materiale și le propune acestora să realize brăduțul Explicaţia materiale
împodobit pentru Moș Crăciun. De asemenea subliniază faptul că didactice
trebuie să lucreze îngrijit la masă, să lipească corect fără să
depășească conturul.
3. Anunţarea Se vor enunța tema și obiectivele activității în termeni accesibili Conversaţia Evaluare orală
temei şi a copiilor, precum și modalitatea de lucru.
obiectivelor Preșcolarii sunt anunțați că la activitatea practică vor realiza câte un
brăduț împodobit. Se va repeta tema activităţii cu 2-3 copii
pentru fixarea ei.

4.Desfăşurarea Pentru a realiza o mască este nevoie de diferite materiale. Expunerea Observarea
activităţii comportamentului
Intuirea Se trece la intuirea, de către copii, a materialelor de lucru de pe Planșă copiilor
materialelor de mese. Se prezintă lucrarea modelul, acestea se pune în fața copiilor. modelul,
lucru, prezentarea Se observa din ce materiale sunt realizate. cosulețe
modelului Se intuiesc uneltele și materialele de lucru folosite, se explicǎ și se pentru
educatoarei demonstreazǎ apoi modul de lucru, insistându-se asupra tehnicilor Conversaţia material
Explicația și de lucru şi ordinea efectuării lor. individul,
demonstrația Li se atrage atenția preșcolarilor să urmarească modelul pentru a materiale
modului de lucru distribui materialul uniform. Se folosește servețelul umed pentru de lucru
lipiciul în exces, ștergerea meselor, a mâinilor. pentru
Înainte de începerea lucrului se vor executa câteva exerciţii de Exercițiul copii Evaluare orală
Exerciții pentru încălzire a muşchilor mici ai mâinilor (Morișca, Batem palmele, (brăduți pe
încălzirea mâinilor Închidem și deschidem pumnii, Ploua, Jocul degetelor) coli A4,
Se trece, apoi, la realizarea temei de către copii. lipici,
Executarea temei Se urează copiilor ,,Spor la lucru!". globulețe
de către copii În timp ce copiii lucrează, voi urmări modul de realizare a temei. puf-puf, Observarea
Coordonez munca lor și intervin cu indicații. Dacă este cazul, Jocul steluțe) modului de lucru
reamintesc modul şi etapele de lucru. Ajut pe cei care întâmpină
greutăţi în realizarea lucrării. Dau indicaţii individuale.
Copiii vor lucra pe fond muzical.
La terminarea lucrării, se cere copiilor să-și facă ordine și curățenie
la locul de lucru.
5. Evaluarea La final, maștiile copiilor vor fi expuse, iar copiii vor fi antrenaţi Conversaţia Brăduți Evaluarea
performanţelor în analiza lucrărilor proprii şi pe cele ale colegilor. Turul împodobiți lucrărilor în
Toți copiii vor fi aplaudaţi, iar cei care au lucrat corect, frumos și galeriei , panou cadrul expoziţiei
ordonat vor fi remarcați.

8. Încheierea Se vor face aprecieri asupra comportamentului copiilor pe


activitatii parcursul activităţii. Explicaţia Apreciere verbală

S-ar putea să vă placă și