Sunteți pe pagina 1din 3

Studiu de caz: tulburare de stres posttraumatica

Prezentarea cazului
Motivul solicitarii interventiei psihologului
Daniel, in varsta de 43 de ani, a solicitat o inteventie de
u rge n t a p s i h o l o g u l u i institutiei. Acuzele pe care le-a prezentat au
survenit la o perioada de patru luni de la producerea unui accident,
respectiv, zugrav fiind de profesie, in timpul unei lucrari sadezechilibrat si a cazut de la etajul 2. BiografieDaniel este casatorit si are
doi copii. Situatia lui financiara de pana in momentul producerii
accidentului i-a permis un stil de viata independent de sustinerea familiei.E s t e
o b i s n u i t s a mu n c e a s c a f o a r t e m u l t s i s a a i b a u n s t i l d e v i a t a
f o a r t e a c t i v ocupndu-se de majoritatea treburilor grele din propria
gospodarie, protejandu-si sotia.Sechelele accidentului il impiedica sa
aiba in activitate acelasi ritm iar acest lucru este resimtit de client si la
nivelul situatiei financiare.D e a s e me n e a a f o s t o bl i g a t p e n t r u
r e c u p er a r e s a p e t r e a c a f o a r t e mu l t t i mp c u propii copii in absenta
sotiei sau in singuratate ceea ce a condus la anumite tensiuni si
conflicte in familie.Anumite activitati i-au fost interzise de catre medic si
clientul s-a vazut transpus in situatia unei persoane dependente de membrii de
familie.Consecinte ale accidentului: multiple fracturi ale antebratului si
mainii stangi, perforarea unui plaman, manifestarea unor tulburari cardiace
consecutive traumei.SimptomeClientul prezinta intr-un mod precipitat si rapid o
descriere a acuzelor lui: stari deagitatie, anxietate si iritabilitate, capacitate
scazuta de toleranta, atitudine hipercritica,sentimente de incapacitate.
Toa t e a c u z e l e su n t p u se i n r e l a t i e c u s e n t i me n t e l e d e
n e p u t i n t a c r e a t e d e activitatea statica si mai putin subliniata
corelatia acestora cu limitarile de tip fizic alerecuperarii dupa accident.9
Nu este recunoscuta problematica legata de dependenta si manifesta
sentimente devinovatie fata de sotia care a preluat o mare parte a treburilor
casnice.P r e z e n t a f l a s h b a c k - u r i l o r e s t e s l a b c o n t u r a t a s i n u
o c u p a u n l o c c e n t r a l i n simptomatologia clientului.I n mo me n t u l
s o l i c i t a r i i i n t er v e n t i e i c l i e n t u l s e a f l a i n c o n c e d i u m e d i c a l
s i considerat apt limitat din punct de vedere medical.Diagnosticul
operationalCererea implicita a clientului: Prescrieti-mi reluarea activitatii pentru
ca nu suntc a p a b i l ( i mi e s t e r u s i n e ) s a - i s p u n s o t i e i c a s u n t
h a n d i c a p a t f i z i c , n u m a i a m n i c i o speranta ca ma pot recupera si ca am
nevoie de ajutorul ei.Clientul, o data ce este eechilibrat pe parcursul terapiei, are
nevoie sa se confruntecu tensiunile in familie create de schimbarea rolurilor si
responsabilitatilor intre soti si sarezolve propriile convingeri eronate referitoare
la dependenta.Cererea implicita precum si diagnosticul operational, o
data identificate, suntcomunicate clientului in primele sedinte ale
terapiei.Analiza functionala si conceptualizarea cazului conform grilei SECCA,
Cottraux,2004:1.situatie: imposibilitate fizica de a intreprinde anumite

activitati curente sau a raspundeactiv fizic la solicitarile familiei (a


face piata, curatenie, reparatii curente in casa, pierderea unor contracte
importante planificate inaintea producerii accidentului, c o n t r a c t e i n
b a z a c a r or a f a m i l i a i s i c a l c u l a s e u n b u g e t d e c h e l t u i e l i ,
l i mi t a r e a activitatilor si stramtorarea financiara a familiei datorita acestor
planuri intrerupte);2 . e m o t i i : s t a r i d e i r i t a b i l i t a t e , a t i t u d i n i
h i p e r c r i t i c e s i d e i n t o l e r a n t a f a t a d e c o p i i , sentimente de
vinovatie fata de sotie, sentimente de neputinta, stari de agitatie si
dehipervigilenta;3. ganduri automate: imi voi pierde serviciul, nu sunt
bun de nimic, copii mei si sotia nusunt in stare sa ma ajute, nu vom
avea destui bani sa ne descurcam, in familia mea nici un barbat nu s-a lasat
intretinut de nevasta;4.comportament: evitarea discutiilor in familie
referitoare la consecintele accidentului,evitarea efectuarii planurilor de
lunga durata in familie datorita schimbarilor survenite10
si fricii de incertitudini, incercari repetate esuate, in pofida
sfaturilor medicului der e l u a r e a v e c h i l o r a c t i v i t a t i s o l d a t e c u
a g r a v a r i a l e s i m p t o m e l o r s o m a t i c e s i prelungirea perioadei de
recuperare;5.anticipare: perpetuarea starii medicale precare. Elaborarea
planului de tratament:Asa cum a fost prezentat in partea teoretica obiectivele
terapiei sunt urmatoarele:1 . s t a b i l i r e a u n e i a l i a n t e t e r a p e u t i c e c u
p a c i e n t u l i n c a d r u l c a r e i a s e n t i m e n t e l e d e rusine sa poata fi explorate
in siguranta.Sedinta 1-2Aplicarea strategiilor de validare: oferirea
oportunitatilor de exprimare a emotiilor,comunicarea validitatii emotiilor,
reformularea unor afirmatii ale clientului. Formularead i a g n o s t i c u l u i
o p e r a t i o n a l s i a c e r er i i i mp l i c i t e s i c o m u n i c a r e a a c e s t o r a
c l i e n t u l u i . Observarea si validarea reactiilor emotionale, cognitive si
comportamentale ale acestuiala efectuarea comunicarii. Obtinerea
compliantei la terapie a clientului prin efectuareaunor comparatii intre
aspectele
pentru
si
contra
efectuarii
acesteia.
Obtinerea
acorduluiclientului pentru efectuarea, intre sedinte a unor teme pentru
acasa.Sedintele 3-4Sedintele se desfasoara urmarind un program constant:
trecerea in revista a sarcinilor efectuate in timpul saptamanii si a
observatiilor in legatura cu acestea; fixarea agendei i n t a l n i r i i ;
i n f o r m a r e s i j o c u r i d e r ol ; f i x a r e a s a r c i n i l o r p e n t r u s a p t a ma n a
ur ma t o a r e ; feedback.Terapeutul prezinta unele principii ale terapiei
cognitiv-comportamentale. Oferaclientului unele informatii cu privire la
comportamentul vizat in terapie.In ambele sedinte sunt stabilite si
discutate datele reeiesite din tema pentru acasa: c l i e n t u l e s t e
detrminat sa-si puna intrebari in legatura cu teama de
c o n s e c i n t e l e preocuparilor sale din timpul saptamanii.11
Aceasta tema permite identificarea, discutarea si constientizarea
de catre client aautomatismului gandurilor si a strategiilor de evitare cognitiva

in intocmirea planurilor delunga durata; identificarea temelor si


credintelor care vor fi abordate ulterior in terapie; identificarea
elementelor nesigure, intolerabile pentru client.2 . i n c a d r u l t e r a p i e i
clientul invata o tehnica de autocalmare pentru a-si
p u t e a contine excitarea emotionala atunci cand este nevoie intre sedinte.
Sedintele 5-6I n c a d r u l a c e s t o r s e d i n t e c l i e n t u l e s t e i n v a t a t s a
b l o c h e z e t e n d i n t a l a a c t i u n e (problema neconstientizarii limitelor
fizice, suprasolicitarii organismului in perioada der e f a c e r e ) s c u c c e s i v a
u n e i pr o b l e me e mo t i o n a l e c o n c o mi t e n t c u a p l i c a r e a t e h n i c i i
d e r e l a x a r e p r i n c o n c e n t r a r e p e r e s p i r a t i e . S u nt d a t e c a t e me
p e n t r u a c a s a o b s e r v a r e a s i notarea contextelor in care apar starile de
excitare emotionala.3 . t e r a p i a s e a d r e s e a z a s e n t i m e n t e l o r d e r u s i n e
s i a j u t a p a c i e n t u l s a - s i r e c a p e t e sistemul de semnificatii in sensul
recuperarii sentimentului de sine si de a trece dela sentimentul traumatic de
sine (static, blocat in conditia sa de om dependent datorita unui handicap
fizic) la unul narativ (in miscare, dezvoltare, efectuarea de planuri de viitor,
recapatarea increderii in capacitatea de recuperare si de a
sedescurca ).Sedintele 7-8Se defineste comportamentul problema. Se
efectueaza o analiza a lantului actiunilor c a r e c o n d u c l a
c o mp o r t a me n t u l a n a l i z a t s i c o n s e c i n t e l e a c e s t u i a . S u n t
o b s e r v a t e s i d e s c r i s e p a t t er n u r i l e c o mp o r t a m e n t a l e , g a n d u r i l e
a u t o ma t e s i e mo t i i l e d i n s p a t e l e acestora. Se elaboreaza solutii de
rezolvare ale dificultatilor de adaptare ale clientului: d e z v o l t a r e a
asertivitatii, constientizarea limitelor fizice, acceptarea
a j u t o r u l u i , confruntarea cu distresul sotiei4 . s e d i n t e l e s u n t a x a t e
pe explorarea credintelor despre sine si ceilalti si
p e e x p e r i me n t a r e a s e n t i me n t e l o r d ur e r o a s e c u m a r f i r u s i n e a s a u
f u r i a ; t r a i r e a constienta si exprimarea sentimentelor de furie.12
Sedintele 9-10Sunt aplicate in continuare strategiile de validare a
emotiilor clientului suscitate deanalizarea dificultatilor in sedintele
anterioare. Este aplicata strategia dialogului socratic pentru constientizarea
prejudecatilor, gandurilor automate. Tema pusa in discutie este relatia cu
sotia si copii, locul si rolul fiecaruia in familie.5 . s e a c o r d a o ma i mu l t a
i mp o r t a n t a c o n s o l i d a r i i s t r a t e g i i l o r d e c o p i n g e f i c i e n t e
s i inlaturarii rezistentelor.Sedinta 11Constientizarea de catre client a
posibilitatilor alternative de activitate. Suntaplicate strategii de
rezolvarea problemelor si de analizare a solutiilor alternative
laactivitatile desfasurate inainte de producerea accidentului.13

S-ar putea să vă placă și