Sunteți pe pagina 1din 5

Proiect didactic la matematică

Data: 04.12.2019

Clasa: a V – a

Numărul lecției în sistemul de lecții: 51

Modulul: Fracții ordinare. Numere zecimale.

Tipul lecției: Lecție de formare a capacităților de dobândire a cunoștințelor

Subiectul: Amplificarea și simplificarea fracțiilor

Unități de competență: 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.9

Obiective:

O1- să recunoască și să aplice terminologia aferentă noțiunii de fracție ordinară;

O2- să identifice și să reprezinte în diverse forme fracțiile ordinare;

O3- să amplifice și să simplifice fracțiile ordinare;

O4- să justifice rezultatele obținute în calcule cu fracții ordinare, recurgând la


argumentare, susținând propriile idei și opinii.

Tehnologii didactice:

a) forme de organizare:
F1- frontal
F2- individual
F3 – pe grupe
b) metode și procedee:
M1- conversația
M2- exercițiul
M3- grupe de experți
c) mijloace de învățământ: fișe de învățare (conținând sarcinile de lucru a
grupelor), fișe cu exerciții pentru jocul didactic.
Matematica clasa a V – a , editura „Prut” 2015, autori I. Achiri ș.a
Culegere de exerciții și probleme pentru clasa a V – a de V. Iavorschi

Evaluare: formativă, observația sistematică, întrebări, exerciții orale și în scris.


Nr. Secvențele Ti Ob Activitatea Activitatea elevilor Evaluarea
lecției m iec profesorului
P tiv
u ele
l
1.Profesorul va asigura climatul Elevii se pregătesc pentru
2 necesar desfășurării lecției. începerea orei de matematică.
Evocarea mi O1 2.Voi verifica tema de acasă. Elevii vor citi tema de acasă
n 3.Repetare. Ex. de pe tablă: și–și vor corecta greșelile,
I Alegeți din mulțimea de cuvinte, dacă au greșit.
cuvintele care se referă la tema Elevii vor gasi cuvintele ce se
„Fracții” referă la „fracții”: cât, Formativă
1)cât 5)diametru numărător, linie de fracție,
2)exponent 6)numitor numitor, subunitare,
3)bază 7)segment echiunitare, sapraunitare,
4)numărător 8)echiunitară echivalente.
9)linie de fracție 11)elevi
10)subunitară 12)supraunitară
13)echivalente 14)manual
15)timp

Ce înțelegeți prin cuvântul Elevii vor răspunde:


„echivalente” Două fracții se numesc verbală
Când două fracții sunt echivalente, dacă reprezintă
echivalente? aceeași parte din întreg.
2 4 𝑎 𝑐
Fracțiile 3 ș𝑖 6 sunt echivalente? Două fracții 𝑏 ș𝑖 𝑑 sunt
O2 echivalente dacă a*b=b*c
De ce da?
4 20 2 4
O4 Dar 5 ș𝑖 15 sunt echivalente = , deoarece 2*6=4*3
3 6
4 20
De ce nu? ≠ 15 , deoarece
5
4*15≠5*20
Noi am văzut cum se verifică Elevii notează subiectul
echivalența fracțiilor. lecției în caiete:
Astăzi vom învăța cum se obțin „Amplificarea și
fracții echivalente, prin ce simplificarea fracțiilor”
II Realizarea metode se capătă ele.
Sensului 18 Voi prezenta succint metoda de
învățare prin cooperare la nivelul
unui grup și predarea achizițiilor
dobândite de către fiecare
membru al grupului, unui alt
grup.
Astăzi vom învăța pe grupe câte Elevii își vor alege un
o parte din lecție, după care îmi conducător al grupei care va
veți dovedi că sânteți experți extrage o fișă fie
fiecare în domeniul său și că „Simplificarea fracțiilor” sau
sânteți în același timp buni „Amplificarea fracțiilor”
profesori de matematică pentru
colegii voștri.
Alegeti-vă un conducător al Elevii citesc, discută, încearcă
grupei. Fiecare conducător va să înțeleagă cât mai bine.
trage câte o fișă. Fiecare grupă
are ca sarcină să învețe tema
extrasă.
O3 Fiecare grupă va primi câte o Elevii se implică activ și
fișă de învățare (de reper). conștient în rezolvarea
Voi urmări activitatea elevilor în sarcinii.Conducătorul grupei
cadrul grupelor și voi da va trece la tablă și vor explica
indicașie acolo unde e nevoie. sarcina.
Voi soluționa eventual situațiile Elevii vor face însemnări în
în care nu toți elevii se vor caiete.
implica în activitatea grupului
sau atunci când un elev
monopolizează toate activitățile.
Profesorul solicită elevilor să își
ia notițele necesare și să explice Vor trece elevii din fiecare Evaluare
O3 la tablă celorlalți colegi sarcina grup la tablă și vor amplifica formativă
pe care a avut-o. și simplifica fracții
Profesorul monitorizează 4)2 5)4 16(2 20
; ; ; 25
predarea pentru ca informațiile 3 5 20
să fie corect transmise.
Conversație.
1.Ce înseamnă a amplifica o Elevii vor răspunde:
fracție dată? 1.A amplifica o fracție cu un
2.Ce se obține prin amplificare? număr natural N*, înseamnă a
3.Orice fracție poate fi înmulți numărătorul și
amplificată? numitorul cu numarul dat.
1 2.Prin amplificare se obține o
4.Atunci amplificați fractia 3 fracție echivalentă cu cea
cu 2. dată.
O4 Evaluare
5.Ce înseamnă a simplifica o 3.Da verbală
fracție? 2)1 2
6.Toate fracțiile se pot 4. 3 =6
simplifica? 5.A simplifica o fracție
Profesorul va da exemple de înseamnă a împărți
fracții care nu se simplifică și va numărătorul și numitorul la
da noțiunea de fracție același număr natural nenul.
ireductibilă și reductibilă. 6. Nu.
Elevii vor nota în caiete
Jocul didactic: „Care echipă mai fracțiile ireductibile și vor da
repede”. Fiecare echipă va primi exemple.
câte o fișă cu exerciții de
III Reflecția 5 O3 Autoevalu
amplificare și simplificare.
Fiecare elev din echipă va area
Joc didactic: „Buchetul cel mai trece la tablă și va rezolva
frumos”. Fiecare elev din fiecare câte un exercițiu.
grup va extrage din bol câte o Pentru fiecare exercițiu
O3 rezolvat corect, grupa
fișă cu exerciții.
8 primește 2p.
Elevii vor trage câte o petală
O4 și vor rezolva exercițiile de pe
ea apoi vor trece la tablă și le
Se va face bilanțul lecției. vor aranja sub formă de
Se vor evidenția elevii mai floare.
activi. Va câștiga grupul care va
IV Extindere 5 Ce va plăcut la lecție? avea un bucget mai frumos și
Și ce nu va plăcut la lecție? mai corect. Evaluare
verbală
Profesorul va explica tema Elevii vor răspunde la
pentru acasă: întrebările profesorului.
De învățat din manual §2
punctul 2 pag 96 Elevii își vor spune opiniile.
Exercițiul 14 și 9 pag 100

Elevii își vor nota tema


pentru acasă.
1. carte
2. numărător
3. adunare
4. numitor
5. egal
6. paranteze
7. subunitară
8. înmulțire
9. echiunitară
10. multiplu
11. divizibilitate
12. supraunitară
13. natural
14. echivalente
15. mulțime