Sunteți pe pagina 1din 3

PLAN DE RECAPITULARE

ÎN VEDEREA SUSŢINERII EVALUĂRII INIŢIALE

Clasa a V-a

Nr. Conţinuturi C.S. Activităţi de Timp Forme de Evaluare


crt. învăţare Organizare

1. Noţiuni de fonetică 1.4. A1. Exerciţii de despărţire corectă a 1h Activitate frontală Observarea
Despărţirea cuvintelor în silabe 2.1. cuvintelor în silabe ; Activitate sistematică
Noţiuni de vocabular. 1.3. A2. Exerciţii de identificare a individuală Aprecierea
Cuvântul Cuvintele cu formă diferită şi sens 1.4. cuvintelor cu formă diferită şi sens Activitate răspunsurilor
asemănător. Cuvintele cu sens opus 2.2 asemănător. si a cuvintele cu sens independentă
4.6 opus); Activitate în grup
A3. Exerciţii de înlocuire a unor
expresii şi cuvinte cu echivalentele
cerute de context.
2. Morfologie 3.4. A.1 Exerciţii de identificare şi de 1h Activitate frontală Observarea
1.Verbul 4.3. analiză a părţilor de vorbire studiate; Activitate sistematică
Persoana şi numărul Timpul: prezent, trecut 2.3. A2. Alcătuirea de enunţuri în care să individuală
(toate formele), viitor (forma literară). apară diferite părţi de vorbire. Activitate Aprecierea
Funcţia sintactică: predicat. independentă răspunsurilor
2. Substantivul Activitate in grup
Genul. Numărul. Funcţia sintactică: subiect
atribut, altă parte secundară de propoziţie.
3. Adjectivul 3.4. A.3 Exerciţii de identificare şi de Activitate frontală
Acordul adjectivului în gen şi număr cu 4.3. analiză a părţilor de vorbire studiate; Activitate Observarea
substantivul pe care îl determină. 2.3. A4. Alcătuirea de enunţuri în care să individuală sistematică
Poziţia adjectivului faţă de substantiv în apară diferite părţi de vorbire. Activitate
propoziţie. Ortografia adjectivelor terminate independentă Aprecierea
în "-iu". 3.4. A.1 Exerciţii de identificare şi de Activitate in grup răspunsurilor
4. Pronumele 4.3. analiză a părţilor de vorbire studiate; Activitate frontală
Pronumele personal. Numărul. Persoana. 2.3. A2. Alcătuirea de enunţuri în care să Activitate Observarea
Genul. Pronumele personal de politeţe apară diferite părţi de vorbire. individuală sistematică
Funcţia sintactică: subiect; Activitate Aprecierea
independentă răspunsurilor
3. Sintaxa. Sintaxa propoziţiei. 3.4. A1. Exerciţii de identificare şi de 2h Activitate frontală Observarea
Propoziţia 3.6 analiză gramaticală corectă a părţilor sistematică
-Propoziţia simplă şi propoziţia dezvoltată. 4.3. de propoziţie studiate Activitate
-Părţile de propoziţie A2. Exerciţii de recunoaştere a individuală Aprecierea
1. Predicatul verbal. părţilor principale de propoziţie; răspunsurilor
2. Subiectul. Subiectul simplu şi *subiectul A3. Exerciţii de recunoaştere a Activitate in grup
multiplu. Părţile de vorbire prin care se părţilor secundare de propoziţie
exprimă subiectul (substantiv, pronume studiate; Activitate
personal). Acordul predicatului cu subiectul. A4. Exerciţii de diferenţiere a independentă
3. Altă parte secundară de propoziţie care propoziţiilor simple de cele
determină un substantiv. dezvoltate;
4. Altă parte secundară de propoziţie care A5. Exerciţii de identificare a
determină un verb. acordului dintre subiect şi predicat;
A6. Exerciţii de acord al adjectivului
cu substantivul determinat

4. Lectură.Teorie literară. 1.2. A1. Exerciţii de identificare a 1h Activitate frontală Observarea


-Textul literar 3.2 elementelor specifice textului literar Activitate sistematică
Textul narativ 2.1. A2. Exerciţii de discutare a textelor individuală Aprecierea
Spaţiul şi timpul acţiunii. Personajul literar - 4.3. narative citite Activitate in grup răspunsurilor
trăsături fizice, trăsături morale. A3. Exerciţii de identificare a strofei Activitate
-Strofa. Versul. si versului independentă

5. Comunicare 4.1. A1. Exerciţii de actualizare a părţilor 1h Activitate frontală Observarea


Organizarea textului scris. 4.3. componente ale unei compuneri sistematică
- părţile componente ale unei compuneri, 1.1. A2. Exerciţii de redactare a unor Activitate
aşezarea corectă în pagină, 4.6 compuneri individuală Aprecierea
- semne de punctuaţie şi ortografie A3. Exerciţii de construire a unor răspunsurilor
Utilizarea ortogramelor v-a/va; n-ai/nai; ce- enunţuri cu folosirea adecvată a Activitate
l/cel; nu-l/n-o/nu-i/; n-am/n-are/n-aţi/n-au semnelor de punctuaţie si de independentă
etc. ortografie
Semnele de punctuaţie: punctul, virgula, A4. Exerciţii de formulare si de Activitate in grup
două puncte, ghilimelele, linia de dialog, exprimare a unor opinii şi puncte de
semnul întrebării,semnul exclamării, vedere proprii
cratima
- exprimarea şi motivarea unui punct de
vedere

6. TEST PREDICTIV 1h Activitate Observarea


18/20.09.2019 individuală sistematică

S-ar putea să vă placă și