Sunteți pe pagina 1din 16

PROIECT DIDACTIC

PROFESOR COORDONATOR:
Prof. grd. I Ion Stănel
STUDENT:
Neculai (Păun) Florentina- Nicoleta
PROIECT DIDACTIC

DATA: 11.03.2021;

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT : Școala cu clasele I-VIII „Nicolae Iorga” Focșani;

CLASA: a IV-a ;

PROFESOR COORDONATOR: Prof. grd. I Ion Stănel;

PROPUNĂTOARE: Neculai (Păun) Florentina Nicoleta;

ARIA CURRICULARĂ: Om și societate;

DISCIPLINA DE ÎNVĂȚĂMÂNT:Educație civică;

UNITATEA TEMATICĂ: Locuri în care mă simt ca acasă;

SUBIECTUL LECȚIEI: „Să vorbim despre țara mea”;

TIPUL LECȚIEI: Comunicare/Însușire de noi cunoștințe;

COMPETENȚE SPECIFICE:
1.1. Recunoașterea locurilor de apartenență (locală, națională, europeană) în care se integrează persoana;

OBIECTIVE OPERAȚIONALE:
Elevii trebuie să fie capabili:

O.1. Să identifice locurile și monumentele prezentate;


O.2.Să precizeze anumite elemente relevante pentru apartenența locală, națională;
O.3. Să-și exprime sentimentele față de țara natală;
O.4. Să prezinte țara natală într-un mod cât mai original.

STRATEGII DIDACTICE:
Metode și procedee: Conversația, Observația, Expunerea, Explicația, Ciorchinele, metoda Diamantului, Exercițiul, Metoda R.A.I. , Joc de
rol.
Mijloace de învățământ: Laptop, Videoproiector, manual digital, platforma educațională Wordwall, prezentare power point, fragment din
„Cântarea României” de Alecu Russo, tablă magnetică, marker, caiete, stilouri, minge.
Forme de organizare: frontal, individual, pe grupe.
Forme de evaluare: Observarea sistematică a elevului, evaluare orală.

RESURSE UMANE: 20 elevi;


RESURSE TEMPORALE: 45 minute.
BIBLIOGRAFIA:
1. Albulescu, I. Albulescu, M. (2004). Didactica Disciplinelor Socio-umane. Cluj-Napoca: Editura Napoca Star.
2. Barbu, D. & Boca, C. & Călineci, M.C. (2016). Educație civică. Manual pentru clasa a IV-a. Semestrul I. București:
Editura CD PRESS.
3. Programa școlară pentru disciplina EDUCAȚIE CIVICĂ CLASELE a III-a – a IV-a. ( marți, 2 martie 2021).
Preluată de pe Centrul Național de politici și evaluare în educație. Unitatea de cercetare în educație :
http://programe.ise.ro/.

DEMERSUL DIDACTIC
Scenariul didactic Strategii didactice

Nr. Ob. Etapele lecției Activitatea Activitatea elevilor Metode și Mijloace de Forme Evaluare
Crt Op. propunătoarei procedee învățământ de
. realizare
1. Moment Aerisesc sala de clasă; Elevii așteaptă liniștiți în bănci; Frontal
organizatoric Pregătesc materialele Îmi răspund la salut.
pentru buna desfășurare a
lecției de Educație Civică;
Salut și mă prezint
elevilor.
2. Reactualizarea Întreb elevii ce au avut de Conversația Videoproiector Frontal Observarea
cunoștințelor pregătit pentru astăzi Elevii răspund ce au avut de sistematică a
pentru ora de Educație pregătit pentru astăzi. Platforma elevilor
civică. educațională
Le propun să facem o Elevii ascultă cu atenție ceea ce Wordwall
reactualizare a le propun. https://wordwal
cunoștințelor dobândite l.net/ro/resourc
e/12404202/loc
anterior printr-un exercițiu
uri-%c3%aen-
oral reprezentat într-o care-m%c4%83- Evaluare orală
roată virtuală pe care ei va simt-ca-acas
trebui să o învârtă pentru a %c4%83
răspunde la câte o Elevii ascultă explicațiile mele. Explicația
întrebare. Le explic cum
vor participa la joc. Am
pregătit 15 întrebări
Individual
diferite trecând prin Exercițiul
materia cunoscută de ei.
Invit câte un copil să
învârtă roata și aștept Elevii ies și învârt roata, apoi
răspunsul corect. răspund la întrebarea primită.
(ANEXA I)
3. Captarea Captez atenția elevilor Elevii urmăresc cu atenție Expunerea Laptop. Frontal Observare
atenției filmulețul. Videoproiector sistematică a
printr-un videoclip în care
comportamentului
rulează câteva imagini Elevii își exprimă opiniile elevilor
referitor la filmuleț. https://www.y
reprezentative din țara
outube.com/wa
noastră. Apoi le adresez tch?
v=5zeIGxVnpz
mai multe întrebări:
o
- Ce locuri și monumente Elevii răspund că au identificat Conversația Individual
ați identificat în filmuleț? Castelul Peleș, Castelul Bran,
-Voi ați vizitat aceste Transfăgărășan, Delta Dunării,
locuri? Ce elemente Cascada Bigăr, Sfinxul ,
Evaluare orală
relevante ați identificat? Cazinoul din Constanța,
-Ce obiceiuri, porturi , litoralul Mării Negre, mănăstiri
cântece, dansuri, și alte peisaje frumoase etc.
mâncăruri sunt în zona de
care aparțineți voi sau
membrii familiei sau
persoanele dragi vouă?
-La ce vă gândiți când
Ciorchinele
auziți România?

Pe baza răspunsurilor lor


voi realiza un ciorchine.
ANEXA II
4. Precizarea Le spun copiilor că astăzi Elevii ascultă cu atenție ceea ce Frontal
titlului lecției și propunătoarea le comunică. Observarea
la ora de Educație civică
sistematică a
a obiectivelor
vom trece la o nouă lecție elevului
care se numește „ Să
vorbim despre țara
mea”. De asemenea le
spun că pe parcursul lecției
elevii vor fi capabili să
identifice apartenența
națională în care se
integrează, să-și exprime
sentimentele față de țara
natală, să precizeze
anumite elemente
relevante pentru
apartenența la diferite
comunități.
5. Comunicarea/ Le proiectez un fragment Elevii ascultă cu atenție ce le Expunerea Laptop Frontal Observarea
Însușirea noilor din „Cântarea României comunică propunătoarea. Videoproiector sistematică a
„de Alecu Russo și după elevilor
cunoștințe
ce citim textul le adresez
câteva întrebări. Fragment din
(ANEXA III) Elevii citesc fragmentul și Conversația „Cântarea
-Ce aspecte surprinde răspund la întrebări. României” de
autorul în descrierea țării Alecu Russo.
sale?
-De ce consideră Alecu
Russo că nopțile încântau
auzul?
-La ce se referă autorul
atunci când spune că ziua
farmecă văzduhul?
-Ce sentimente crezi că Elevii își exprimă sentimentele
are Alecu Russo pentru față de țara natală.
țara sa? Dar tu ce
sentimente ai?
Le propun elevilor
folosind metoda Metoda Individual
diamantului să sintetizâm diamantului Caiete
textul citit și să extragem o stilouri
concluzie.
Metoda diamantului se Observarea
bazează pe completarea sistematică a
unei scheme alcătuită din elevului
următoarele secvențe:
Primul rând constă dintr- Elevii sintetizează textul citit.
un singur cuvânt care
denumește subiectul
textului;
Al doilea rând este format
din două cuvinte care
descriu subiectul;
Al treilea rând este format
din trei cuvinte care
denumesc acțiuni ale
subiectului;
Al patrulea rând este
format dintr-o propoziție
care exprimă sentimente
față de subiect;
Al treilea rând este format
trei cuvinte ce reprezintă
formele de relief;
Al doilea este format din
două cuvinte ce reprezintă
bogății;
Ultimul cuvânt reprezintă
aparteneța națională. Laptop
Elevii deschid caietele și Videoproiector
(ANEXA IV) notează data și titlul lecției.
Prezentare
Pentru a transmite noile Power Point Individual
cunoștințe elevilor voi
proiecta cu ajutorul
videoproiectorului o
prezentare power point cu Elevii notează ceea ce le scriu
la tablă.
informații pe care ei
trebuie să le rețină. Evaluare orală
(ANEXA V)

Apoi le solicit elevilor să


deschidă caietele și să
noteze data și titlul lecției Marker, tablă
de astăzi, urmând să scrie magnetică
câteva idei importante caiete, stilouri.
despre lecția de azi.

Scriu și eu la tablă data și


titlul lecției și notez câteva
informații:
 Țara este o
comunitate mare,
la nivel național. Individual
 Țara natală este
țara în care cineva
s-a născut.
 Totalitatea
locuitorilor unei
țări formează
poporul.
 Cetățenii sunt
locuitori ai unei
țări cu drepturi și
îndatoriri.
 Unele persoane au
mai multe cetățenii
sau își pot schimba
cetățenia atunci .
când aleg să
trăiască în altă țară.
 În România alături
de români trăiesc și
cetățeni care
aparțin altor etnii:
maghiari, germani,
sârbi, romi, evrei,
bulgari, ucrainieni,
ruși-lipoveni, turci,
tătari etc.
 Aceștia au drepturi
egale și îndatoriri
ca toți cetățenii
români.
 Românii sunt
oameni inteligenți,
harnici, frumoși,
cinstiți, curajoși,
prietenoși .
6. Fixarea și Pentru fixarea Individual Observarea
sistematizarea conținuturilor voi folosi Elevii aruncă mingea , Metoda sistematică a
metoda R.A.I. Le explic adresează întrebări și răspund R.A.I. elevului.
conținuturilor
etapele pe care doresc să le la întrebările altor elevi.
predate urmeze elevii în acest joc
cu mingea.
Dau start jocului adresând
o întrebare unui elev. Voi
coordona jocul astfel încât
să se fixeze toate noțiunile
achiziționate din această
lecție.
-Ce este țara natală?
-Ce sunt cetățenii?
-Ce este țara?
-Ce este poporul?
Propun apoi un exercițiu în
grupuri a câte doi elevi Pe grupe
prin care îi rog să-și Joc de rol
imagineze că unul dintre ei Elevii realizează un joc de rol
este din altă țară. Astfel prin care își prezintă țara
fiecare dintre ei trebuie să- natală.
și prezinte țara natală într-
un mod cât mai original.

7. Aprecierea Le mulțumesc elevilor Elevii primesc aprecieri Recompense Frontal Aprecieri verbale
activității pentru participare și fac verbale și recompense
aprecieri verbale globale și
elevilor
individuale privind
activitatea la oră.
8. Precizarea și Le transmit și explic Elevii își notează tema pentru Frontal
explicarea elevilor ce temă au pentru acasă.
acasă. Ei trebuie să
temei
realizeze o carte poștală
despre România.

ANEXE
Anexa 1. https://wordwall.net/ro/resource/12404202/locuri-%c3%aen-care-m%c4%83-simt-ca-acas%c4%83
https://www.youtube.com/watch?v=5zeIGxVnpzo

Anexa 2.

Port

Dansuri
Mâncăruri
România

Obiceiuri
Cântece

Anexa 3. Fragment „ Cântarea României „ de Alecu Russo


Care e mai mândră decât tine între toate ţările
semănate de Domnul pe pământ? care alta se
împodobeşte în zilele de vară cu flori mai frumoase,
cu grâne mai bogate?
Verzi sunt dealurile tale, frumoase pădurile şi
dumbrăvile spânzurate de coastele dealurilor, limpede
şi senin cerul tău; munţii se înalţă trufaşi în văzduh; râurile,
ca brâie pestriţe, ocolesc câmpurile; nopţile tale încântă auzul, ziua
farmecă văzutul...
fragment „Cântarea României” de Alecu Russo
ANEXA 4.

METODA DIAMANTULUI

ROMÂNIA

MÂNDRĂ FRUMOASĂ

FARMECĂ
ÎMPODOBEȘTE ÎNCÂNTĂ

IUBESC MULT.
ROMÂNIA TE

MUNȚI DEALURI CÂMPII

GRÂNE FLORI

ȚARĂ
ANEXA 5.