Sunteți pe pagina 1din 8

ROMÂNIA

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE

Colegiul Naţional Militar ,,Alexandru Ioan Cuza”

Proiect didactic
Data: 10.12.2020
Clasa: a IX-a E
Unitatea de învățământ: Colegiul Național Militar “Alexandru Ioan Cuza”
Disciplina: Matematică
Profesor: Miron-Balica Andreea
Unitatea de învățare: Vectori în plan
Titlul lectiei: Descompunerea unui vector în reper cartezian
Tipul lecției: Lecție de fixare
Locul desfășurării lecției: platforma Teams
Timp alocat: 35 de minute

COMPETENȚE SPECIFICE VIZATE:


C1. Identificarea în limbaj cotidian sau în probleme de matematică a unor noțiuni specifice logicii matematice și teoriei mulțimilor.
C2. Utilizarea proprietăților operațiilor algebrice ale numerelor, estimărilor și aproximărilor în contexte variate, inclusiv folosind calculatorul.
ROMÂNIA

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE

Colegiul Naţional Militar ,,Alexandru Ioan Cuza”

C3. Alegerea formei de reprezentare a unui număr real și utilizarea unor algoritmi pentru optimizarea calculelor cu numere reale.
C4. Deducerea unor rezultate și verificarea acestora utilizând inducția matematică sau alte raționamente logice.
C5. Redactarea rezolvării unei probleme, corelând limbajul uzual cu cel al logicii matematice și al teoriei mulțimilor.

OBIECTIVE OPERAȚIONALE:
La sfârșitul orei elevii vor fi capabili:
O1 – Să enunțe formulele pentru descompunerea unui vector ;

O2 – Să verifice dacă doi vectori sunt coliniari;

O3 - Să calculeze coordonatele mijlocului unui segment;

O4 – Să calculeze coordonatele centrului de greutate al unui triughi;

STRATEGIA DIDACTICĂ:

 METODE DIDACTICE: ciorchinele, conversația, explicația, exercițiul;


 MIJLOACE DE ÎNVĂȚĂMÂNT: fișe de lucru, anexa1, platforma Teams;
 FORME DE ORGANIZARE: frontală, individulă.
 METODE ȘI INSTRUMENTE DE EVALUARE: observarea sistematică a elevilor, chestionarea orală, notarea, aprecierea verbală.
ROMÂNIA

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE

Colegiul Naţional Militar ,,Alexandru Ioan Cuza”

BIBLIOGRAFIE:

 Programa școlară pentru disciplina Matematică- Anexa nr.2 la O.M. nr. 5099/09.09.2009;
 C. Năstăsescu, C. Niță, I.Chițescu, D.Mihalca Matematică: trunchi comun și curriculum diferențiat: manual pentru clasa a IX-a, București, Editura
Didactică și Pedagogică, 2017;
 M.Ganga, Matematică: trunchi comun și curriculum diferențiat: manual pentru clasa a IX-a, Ploiești, Editura Mathpress, 2008;
 M.Burtea, G. Burtea Matematică: clasa a IX-a: algebra, geometrie, trigonometrie, Pitești, Editura Carminis Educațional;
 G.Constantinescu, C. Zîrnă, G. Abdul- Gelil, D. Andrei, M. Bacula, A. Brînză, N. Cavachi, N. Chichirim,M.Dănilă, M.Enache, L.Faliboga, F.
Gache, M. Ghiță, I.Ionașcu, B. Mihai, B.Meva, I. Negreț, V. Oprea, C. Pătrană, D. Petac, M.Pitu, M.Ungureanu, C. Văcărescu, L. Zârnă , Pas cu pas
prin matematică: clasa a IX-a, Constanța , Editura Crizon, 2019;
Anexe:
Anexa1- Ciorchinele
Fișa de lucru
ROMÂNIA

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE

Colegiul Naţional Militar ,,Alexandru Ioan Cuza”

SCENARIUL DIDACTIC

Timp Ob. Strategia didactică Metode de


Etapele lecției op. Desfășurarea lecției evaluare
Metode Mijloace Forme
didactice de de
învățământ organizare
1. Moment Se asigură un climat propice bunei desfăşurări a lecţiei
organizatoric (se notează absenţele, se pregătesc cele necesare
1 min. lecţiei.). Conversația Frontală
Elevii se pregătesc pentru lecṭie.
2.Recapitulare și Profesorul verifică frontal temele scrise făcând
sistematizare a eventuale observaţii.
cunoștințelor 2 min. Dacă sunt nelămuriri, solicit unui elev care a rezolvat Explicația Frontală Aprecierea
corect să eplice modul de rezolvare a exercițiului. Exercițiul Individuală verbală
Elevii îşi verifică tema şi corectează eventualele greşeli.

Profesorul informeazǎ elevii asupra obiectivelor


principale ale lecṭiei : “În cadrul orei de astăzi vom
1 min.
recapitula cunoştinţele referitoare la descompunerea Conversația Frontală
ROMÂNIA

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE

Colegiul Naţional Militar ,,Alexandru Ioan Cuza”

unui vector într-un sistem cartezian”.

6 min. Vor fi reactualizate cunoṣtinṭele anterioare referitoare la


descompunerea unui vector în reper cartezian; Ciorchinele Anexa 1 Frontală Observarea
Elevii vor deschide anexa 1, ce conține ciorchinele, de Individuală sistematică a
pe Teams, la Class Materials. elevilor
Chestionarea
orală
Aprecierea
verbală

Structura ciorchinelui se regǎseṣte ȋn Anexa 1.

Ciorchinele se va regǎsi pe tablǎ, pregǎtit din timp de Observarea


profesor, și câte un elev va comunica modul în care se sistematică a
22 completează acesta. Conversația Frontal elevilor
min. Explicația Fișa de lucu Individual Aprecierea
ROMÂNIA

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE

Colegiul Naţional Militar ,,Alexandru Ioan Cuza”

Exercițiul verbală
Profesorul comunică elevilor că fișa de lucru se Chestionarea
regăsește pe Teams la fișiere, Class materials. orală
Profesorul solicită câte un elev ce va ajuta la rezolvarea
exercițiilor, profesorul scriind pe tablă.
3. Concluzii și Se fac aprecieri asupra activităţii elevilor, recomandări, Notarea
realizarea 2 min. subliniind aspectele pozitive şi încurajând elevii care şi- Aprecierea
feedback-ului au adus aportul la lecţie. verbală
Vor fi evaluate răspunsurile elevilor, iar elevii care s-au
remarcat vor fi notați în catalogul profesorului.

De asemenea, profesorul va pune întrebari legate de


lecție, dacă elevii o consideră interesantă.
Elevii răspund la întrebări.
4.Tema pentru Profesorul comunică tema pentru acasă dând explicațiile
acasă 1 min. necesare pentru rezolvarea acesteia. Explicația Culegere
ROMÂNIA

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE

Colegiul Naţional Militar ,,Alexandru Ioan Cuza”


ROMÂNIA

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE

Colegiul Naţional Militar ,,Alexandru Ioan Cuza”

S-ar putea să vă placă și