Sunteți pe pagina 1din 8

Scoala:Liceul Teoretic Alexandru Rosetti,Vidra-Ilfov Aprobat

Profesor: Streche Sergiu Nicolae


Anul şcolar 2017- 2018
Disciplina: Limba franceză (L2) ,Director.
Clasa: a X-a B, filieră teoretică, profil ştiinţe sociale
Nr. ore/săptămână: 2 ore
Total: 35 săptămâni
Manual utilizat: LIMBA FRANCEZĂ. Manual pentru clasa a X-a
Editura: Humanitas Educaţional, 2006 Avizat,

Resp. catedră,

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
Semestrul I (18 săptămâni= 36 ore)
- Semestrul al II-lea (17 săptămâni= 34 ore, inclusiv săptămâna dedicată Programului Național „Școala altfel”)
Total: 35 săptămâni

Nr.
Unités Contenus thématiques Nr. de Se Évalua- Observa-
Crt Compétences spécifiques
didactiques cls maine tion tions
.
LE PREMIER SEMESTRE
1 Révision TEME 2h Observation
Domeniu personal: Viaţa 1.2 Desprinderea sensului global / a ideilor S1 systématique La
personală /Activităţi de timp esenţiale dintr-un text, pe baza unor 11-17 conversation
liber întrebări de sprijin IX Écrite La lecture
2.2 Elaborarea – oral sau în scris – unei
Lexic - Câmpul lexical L’explication
descrieri simple a unui eveniment sau a
corespunzător domeniului unor experienţe personale, pe bază de
L’exercice
abordat suport vizual sau pornind de la un plan de Évaluation
- Relaţii semantice: sinonime, idei initiale
antonime 3.2 Comunicarea în vederea realizării unei
FUNCŢII COMUNICATIVE sarcini care necesită un schimb de
ALE LIMBII:
A descrie persoane, experienţe
personale / a relata
evenimente/ a solicita, aoferei
informaţii
ELEMENTE DE
CONSTRUCŢIE A
informaţii simplu şi direct
COMUNICĂRII:
Substantivul
Adjectivul calificativ
Adverbul
Pronumele
-pronumele relativ
Verbul-formarea timpurilor
învăţate
2 Thème: les vacances; les loisirs 1.2 Desprinderea sensului global / a ideilor 8h S2 Écrite
Unité 1 – Top et les hobbies; la rentrée esenţiale dintr-un text, pe baza unor 18- L’explication
rentrée Vocabulaire: le vocabulaire întrebări de sprijin 24IX La lecture
de loisirs 1.3 Deducerea înţelesului unor elemente S3 L’exemple
lexicale necunoscute cu ajutorul
Objectifs de 25IX- Le dialogue
contextului
communication: exprimer 2.2 Elaborarea – oral sau în scris – unei 1X L’exercice
ses préférences; la lettre descrieri simple a unui eveniment sau a La
personnelle (I) unor experienţe personale S4 conversation
Objectifs linguistiques: le 3.1 Exprimarea poziţiei (acord / dezacord) 2X-9X
genre; le nombre: (cas faţă de opiniile exprimate în cadrul unei S5
particuliers.) discuţii 9X-15X
Objectifs interculturels : la 3.2 Comunicarea în vederea realizării unei
France touristique sarcini care necesită un schimb de
informaţii simplu şi direct
1.1 Identificarea unor informaţii specifice S6
dintr-un text citit / ascultat pe subiecte 16-22X
familiare, articulat clar şi cu viteză normală
1.2 Desprinderea sensului global / a ideilor
esenţiale dintr-un text, pe baza unor
Thème: la famille; les relations întrebări de sprijin
1.3 Deducerea înţelesului unor elemente S7
interpersonnelles
lexicale necunoscute cu ajutorul 23-29X
Vocabulaire: le vocabulaire
de la famille contextului L’explication
2.2 Elaborarea – oral sau în scris – unei
Objectifs de Observa- La lecture
descrieri simple a unui eveniment sau a
communication: unor experienţe personal tion L’exemple
Unité 2 –
décrire une personne; forum 3.1 Exprimarea poziţiei (acord / dezacord) systématique Le dialogue
3 Vivre en 8h
des jeunes faţă de opiniile exprimate în cadrul unei Projet L’exercice
famille S8
Objectifs linguistiques: les discuţii La
temps de l’indicatif; les 3.2 Comunicarea în vederea realizării unei Orale conversation
3-X-
pronoms indéfinis sarcini care necesită un schimb de frontale
5XI
Objectifs interculturels : les informaţii simplu şi direct
manières de table

S9
6-12XI

4 Unité 3 – Thème: les styles de vie de 8h S10 Écrite L’explication


Zone ados jeunes; les problèmes des 1.1 Identificarea unor informaţii specifice 13- La lecture
jeunes dintr-un text citit / ascultat pe subiecte 19XI L’exemple
Vocabulaire: le langage des familiare, articulat clar şi cu viteză normală Le dialogue
1.2 Desprinderea sensului global / a ideilor
jeunes L’exercice
esenţiale dintr-un text, pe baza unor
Objectifs de întrebări de sprijin
communication: S11
1.3 Deducerea înţelesului unor elemente 20-
lexicale necunoscute cu ajutorul 26XI
contextului
donner son avis; le sondage 2.2 Elaborarea – oral sau în scris – unei
d’opinion descrieri simple a unui eveniment sau a
S12
Objectifs linguistiques: les unor experienţe personal
éléments de la langue 3.1 Exprimarea poziţiei (acord / dezacord)
faţă de opiniile exprimate în cadrul unei 27XI-
(synonymes, antonymes, etc.);
discuţii 3XII
les types de phrases, les
pronoms compléments 3.2 Comunicarea în vederea realizării
Objectifs interculturels : unei sarcini care necesită un schimb de
jeunesse du monde informaţii simplu şi direct
S13
4-10XII

S14
1.1 Identificarea unor informaţii specifice
Thème: les lieux publics dintr-un text citit / ascultat pe subiecte 11-
familiare, articulat clar şi cu viteză normală 17XII
Vocabulaire: le vocabulaire
1.2 Desprinderea sensului global / a ideilor
du tourisme; des transports S15
esenţiale dintr-un text, pe baza unor
Objectifs de întrebări de sprijin 18-
communication: 1.3 Deducerea înţelesului unor elemente 24XII L’explication
Donner des informations lexicale necunoscute cu ajutorul La lecture
Unité 4 – La
pratiques; les instructions, contextului Orale L’exemple
5 France au 6h
décrire un objet; lecture de 2.2 Elaborarea – oral sau în scris – unei frontale Le dialogue
quotidien descrieri simple a unui eveniment sau a
l’image; dépliants, titres de L’exercice
transport unor experienţe personal S16
Objectifs linguistiques: les 3.1 Exprimarea poziţiei (acord / dezacord) 15-21 I
pronoms possessifs faţă de opiniile exprimate în cadrul unei
discuţii
3.2 Comunicarea în vederea realizării unei
S17
sarcini care necesită un schimb de 22-28 I
informaţii simplu şi direct
- le genre; le nombre: (cas 2.2 Elaborarea – oral sau în scris – unei
particuliers.) descrieri simple a unui eveniment sau a L’explication
- les temps de l’indicatif; les unor experienţe personal S18 Écrite La lecture
Révision/ 3.1 Exprimarea poziţiei (acord / dezacord)
pronoms indéfinis Orale L’exemple
6 Bilan 1 faţă de opiniile exprimate în cadrul unei 2h
- les éléments de la langue discuţii
S18 Observation Le dialogue
(unités 1 à 3)
(synonymes, antonymes, etc.); 29I-3II systématique L’exercice
les types de phrases, les
pronoms compléments
- les pronoms possessifs
LE SECOND SEMESTRE
S1
12-18II
S2
Thème: les médias en France;
19II-
le „boum” de la culture
1.1 Identificarea unor informaţii specifice 25II
Vocabulaire: des mass
médias dintr-un text citit / ascultat pe subiecte
familiare, articulat clar şi cu viteză normală S3 La
Objectifs de
Unité 5 – 1.2 Desprinderea sensului global / a ideilor 26II- conversation
communication: Orale
7 Cultures et esenţiale dintr-un text, pe baza unor 8h 4III L’exercice
inviter/proposer; accepter/ întrebări de sprijin frontale
médias S4 L’exemple
refuser une invitation; la lettre 3.3 Redactarea unor mesaje de răspuns în 5III- L’explication
(II); les programmes culturels care sunt exprimate mulţumiri sau scuze 11III
Objectifs linguistiques: le
participe (présent, passé); S5
l’accord du participe passé 12-
18III

8 Unité 6 – La Thème: le milieu naturel 1.1 Identificarea unor informaţii specifice 6h Écrite La lecture
Terre: cadres Vocabulaire: le vocabulaire dintr-un text citit / ascultat pe subiecte Observation L’explication
familiare, articulat clar şi cu viteză normală
S6
19-
25III
1.2 Desprinderea sensului global / a ideilor S7
de l’environment esenţiale dintr-un text, pe baza unor 26 III-1
Objectifs de întrebări de sprijin IV
SAPTAMÂ
communication: 3.1 Exprimarea poziţiei (acord / dezacord) NA
faţă de opiniile exprimate în cadrul unei La
decrire un lieu; les connecteurs ŞCOALA
discuţii ALFEL systématique conversation
de vie logiques S8
3.2 Comunicarea în vederea realizării unei L’exercice
Objectifs linguistiques: le sarcini care necesită un schimb de 10IV-
subjonctif present informaţii simplu şi direct 15IV
4.3 Reformularea, la cererea
interlocutorului, a unei replici în cadrul
unei conversaţii pe teme familiare S9
16-
22IV

9 Unité7 – Les Thème: les fêtes en France 1.1 Identificarea unor informaţii specifice 6h S10 Orale frontale L’explication
joies de la fête Vocabulaire: le vocabulaire dintr-un text citit / ascultat pe subiecte 23-29 Projet La lecture
de la fête familiare, articulat clar şi cu viteză normală IV L’exemple
Objectifs de 1.2 Desprinderea sensului global / a ideilor S11 Le dialogue
esenţiale dintr-un text, pe baza unor
communication: L’exercice
întrebări de sprijin
l’article de dictionnaire 3.1 Exprimarea poziţiei (acord / dezacord) 30IV- La
Objectifs linguistiques: le faţă de opiniile exprimate în cadrul unei 6V conversation
conditionnel; le si conditionnel discuţii
3.2 Comunicarea în vederea realizării S12
unei sarcini care necesită un schimb de 7-13V
informaţii simplu şi direct
1.1 Identificarea unor informaţii specifice S13
dintr-un text citit / ascultat pe subiecte 14-20V
familiare, articulat clar şi cu viteză normală
1.2 Desprinderea sensului global / a ideilor
esenţiale dintr-un text, pe baza unor S14
Thème: la vie professionnelle întrebări de sprijin
Vocabulaire: le vocabulaire 1.3 Deducerea înţelesului unor elemente 21-27V L’explication
du métier lexicale necunoscute cu ajutorul La lecture
contextului
Unité 8 – Objectifs de S15 L’exemple
2.2 Elaborarea – oral sau în scris – unei Écrite
10 Réfléchir à communication: l’entretien descrieri simple a unui eveniment sau a
6h Le dialogue
demain d’embauche unor experienţe personale, pe bază de 28V- L’exercice
Objectifs linguistiques: les suport vizual sau pornind de la un plan de 3VI La
pronoms relatifs idei conversation
3.1 Exprimarea poziţiei (acord / dezacord)
faţă de opiniile exprimate în cadrul unei
discuţii
3.2 Comunicarea în vederea realizării unei
sarcini care necesită un schimb de
informaţii simplu şi direct

1.4 Selectarea unor informaţii relevante din S16


fragmente de texte informative, L’explication
- les pronoms possessifs, 4 VI-10
instrucţiuni, tabele, hărţi, pentru a La lecture
Révision/ relatifs S17 Orale
îndeplini o sarcină de lucru L’exemple
11 Bilan 2 - le conditionnel 3.2 Comunicarea în vederea realizării unei 4h 11- Observation
Le dialogue
(unités 4 à 8) - l’accord du participe passé sarcini care necesită un schimb de 18VI systématique
L’exercice
- le subjonctif informaţii simplu şi direct