Sunteți pe pagina 1din 5

PROPUNĂTOR:

DATA:
UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT:
GRUPA:
EFECTIV:
ARIA CURRICULARĂ: Sport şi sănătate
DOMENII EXPERIENŢIALE : DPM
TEMA: Calităţi motrice de bază (combinate): Viteză-Îndemânare;
SCOP:
Informativ:
 Sistematizarea și consolidarea cunoștințelor copiilor referitoare la deprinderile motrice de
bază
Formativ:
o Formarea şi dezvoltarea deprinderilor motrice de bază şi aplicativ utilitare
o Formarea deprinderii motrice repective, dezvoltarea perseverenţei şi a autocontrolului
o Cunoaşterea deprinderilor igienico-sanitare necesare pentru menţinerea stării de
sănătate a copiilor
o Dezvoltarea spiritului de observaţie, a rapidităţii în gândire;

Educativ:
o Educarea capacităţii de a exprima verbal idei, opinii, sentimente proprii;
o Stimularea calităţii intelectuale, de voinţă şi afective în vederea aplicării
independente a deprinderilor însuşite
o Stimularea interactivităţii şi cooperării.

OBIECTIVE:

 Dezvoltarea \ educarea calităţii motrice viteza în regim de îndemânare \ coordonare;


 Obişnuirea \ acomodarea cu mingea de handbal;
 Integrarea pe parcursul verigilor \ momentelor lecţiei a unor cunoştinte specifice altor
discipline: ed. muzicală, ed. plastică, ed. pentru sănătate, abilităţi practice, cunoaşterea
mediului, limba româna, matematică, în vederea fixării cunoştinţelor;
 Formarea unor trăsături morale şi de caracter: stăpânire de sine, voinţă;
 Dezvoltarea spiritului de echipă şi de competitivitate.

STRATEGII DIDACTICE:
 Metode si procedee:
-explicaţia, exersarea, demonstraţia, conversaţia, jocul;

 Material didactic:
- fluier, mingi, recompense, casetofon, casetă audio,
- jaloane, cercuri, plicuri, cartonaşe colorate,
- imagini cu animale, bandă adezivă, coli flipchart, marker,steguleţe.

 FORMA DE ORGANIZARE: frontală


 LOCUL DE DESFĂŞURARE: sala de grupă
 DURATA: 30 minute
BIBLIOGRAFIE:
 MEC, Programa activităţilor instructive-educative în grădiniţa de copii, Editura Coresi
S.A. Bucureşti, 2005
 Breban, Silvia, Activităţi bazate pe inteligenţe multiple, Editura Reprograph, Craiova
Badiu T , 1999

 E. Garuda - Educaţia fizică a copiilor şi preşcolarilor , Art , Chişinău, 2002;


Veriga\ DETALIERI DE CONŢINUT
Momentul CONŢINUT FORMAŢII INDICAŢII EVALUARE Obs.
şi durata DOZARE
DE LUCRU METODICE
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
 Adunarea ; -spatele drept! -verificare orală
 Salutul ; - braţele pe
 Verificarea ţinutei lângă corp!
vestimentare în linie -capul sus! -aprecieri
( echipamentul ) ; pe un -privirea verbale
 Consemnarea 3 min. rând înainte!
Organizarea absenţelor ;
colectivului  Prezentarea sumară
a obiectivelor
operaţionale
specifice lecţiei. ;
5 min.  Exerciţii de grupări
şi regrupări
- “Bucheţelele “: la un 2 min.
- reguli de aprecieri
semnal sonor elevii se
desfăşurare ; verbale
vor grupa, pe cifra
strigată, la al doilea
semnal revin la locuri.
 întoarceri la stânga, 1 tură în coloană câte Prin săritură!
la dreapta unul Capul sus!
prin săritură ; 2 ture
 mers în voie, cu Spatele drept!
variaţii de ritm; 1 tura
 alergare uşoară cu Braţele bine
variaţii de ritm; întinse!
Pregătirea 2 ture
 mers cu variante:
organismului - fond muzical
- pe vârfuri cu aprecieri
pentru efort ritmat ;
braţele sus ; verbale
- pe călcâie cu 1 tura
5 min.
braţele la spate ;
- mersul piticului
 mers cu educarea
ritmului
respirator;
 mers cu mişcări de
relaxare;
1.1 "Mingea prin tunel"
- colectivul este organizat pe
două şiruri cu interval de 1,5 m -în coloană,
între ele,iar jucătorii la un braţ pe două şiruri - aprecieri
distanţă unul faţă de celălalt, verbale
stând cu picioarele depărtate. La -sublinierea
semnal sonor (fluier), primii permanentă a
jucători din fiecare şir predau respectării
mingea următorilor, prin oferire regulilor de
şi primire printre picioarele 2 ture joc stabilite;
jucatorilor.
Ultimii din şiruri preiau mingea
şi printr-o alergare rapidă trec în - aprecieri
faţa şirului pentru a continua verbale
jocul. Şirul care a executat mai
Abordarea repede cu toţi jucătorii
unităţilor de transmiterea mingii, câstigă.
învăţare 1.2 "Mingea peste cap"
-se execută din aceeaşi formaţie - avertizări\
Minihandbal 2 ture
şi poziţie a jucătorilor. Mingea mustrări în
se transmite pe deasupra cazul
20 min.
capului, prin arcuire şi primire nerespectării - aprecieri
cu ţinerea mingii din apucat. regulilor; verbale
Jocul se desfăşoară după
aceleaşi reguli ca cel precedent.
1.3 "Mingea prin lateral”
-se execută din aceeaşi formaţie
şi poziţie a jucătorilor. Mingea
se transmite pe lângă corp,
prin arcuire şi primire cu ţinerea
- aprecieri
mingii din apucat.. Jucătorii nu 3 ture
verbale
au voie să se întoarcă in timpul
transmiterii mingii. Câştigă
şirul care a executat mai repede
transmiterea mingii , folosind
toţi jucătorii.

2.1.Alergare de viteză -sublinierea - aprecieri


sub formă de ştafetă, permanentă a verbale;
Abordarea folosind steguleţe; respectării
unităţilor de - colectivul este regulilor de joc
învăţare organizat pe două şiruri 2 ture stabilite;
cu interval de 1,5 m între
Calităţi motrice de ele. La semnalul sonor ,
bază combinate primii jucători aleargă în
viteză, sar în interiorul
cerculeţului, ocolesc cele
două jaloane şi trec peste
obstacol, după care vor - avertizări\
alege pliculeţul pe care mustrări în
este scris animalul cazul
domestic \sălbatic, în nerespectării
(viteză\îndem.) funcţie de echipa din care regulilor;
fac parte. La întoarcere
se procedează la
fel.Următorul jucător va
pleca în momentul în
care va primi steguleţul.
Câştigă echipa care a
terminat cel mai repede
şi a reuşit să adune corect
animalele indicate.
- mers de voie -în coloană
- exerciţii pentru câte unul
Revenirea 1 tură
educarea actului -fond muzical -indicaţii
organismului după
respirator (accentul pus lent; verbale;
efort
pe expiraţie) pe un fond
5 min. 1 tură
muzical lent
- aprecierea activităţii - în linie pe -acordare de
desfăşurate de un rând calificative
elevi în timpul lecţiei
- recomandări pentru -acordare de
Încheierea lucrul independent recompense
activităţii - evidenţieri, calificative
5 min.