Sunteți pe pagina 1din 6

Data: 15 februarie 2011

Unitatea şcolară: Şcoala Primară Nr. 2 Polovragi


Învăţător: Păunescu Mioara
Clasa: I şi a IV-a

CLASA I CLASA a IV-a


Aria curriculară: Tehnologii; Aria curriculară: Tehnologii;
Disciplina: Abilităţi practice; Disciplina: Educaţie tehnologică;
Unitatea de învăţare: Activităţi cu Unitatea de învăţare: Activităţi cu
materiale sintetice - Hârtia materiale sintetice - Hârtia;
Subiectul: Să ţesem frumos! ; Subiectul: Să ţesem frumos! ;
Tipul lecţiei: Formare de priceperi şi Tipul lecţiei: Formare de priceperi şi
deprinderi; deprinderi;
Durata desfăşurării: 50 minute Durata desfăşurării: 50 minute
Obiective operaţionale: Obiective operaţionale:
 să observe caracteristici ale unor  să observe caracteristici ale unor
materiale din natură şi ale celor materiale din natură şi ale celor
sintetice; sintetice;
 să descopere etapele realizării  să descopere etapele realizării
unor produse simple; unor produse simple;
 să-şi însuşească tehnica de  să-şi însuşească tehnica de lucru;
lucru;  să identifice modalităţi de
 să identifice modalităţi de folosire a produselor executate.
folosire a produselor executate.

1
Obiective operaţionale: Obiective operaţionale:
a) cognitive: a) cognitive:
 să verbalizeze acţiunile care  să verbalizeze acţiunile care
definesc etapele realizării definesc etapele realizării
produsului dat; produsului dat;
 să aprecieze calitatea produselor  să aprecieze calitatea produselor
finite. finite.
b) psihomotorii: b) psihomotorii:
 să ţese cu benzile de hârtie  să ţese cu benzile de hârtie
lucrările primite; lucrările primite;
 să mânuiască instrumentele de  să mânuiască instrumentele de
lucru; lucru;
 să lucreze corect, îngrijit,  să lucreze corect, îngrijit,
asigurând aspectul estetic al asigurând aspectul estetic al
lucrărilor. lucrărilor.
b) afective: b) afective:
 să manifeste interes în realizarea  să manifeste interes în realizarea
lucrării; lucrării;
 să accepte opiniile colegilor;  să accepte opiniile colegilor;
 să evaluaeze în mod obiectiv  să evaluaeze în mod obiectiv
lucrările finale. lucrările finale.
Strategia didactică: Strategia didactică:
1. Resurse procedurale: 1. Resurse procedurale:
expunerea, conversaţia, expunerea, conversaţia,
explicaţia, demonstraţia, explicaţia, demonstraţia,
exerciţiul, observaţia, turul exerciţiul, observaţia, turul
galeriei; galeriei;
2. Resurse materiale: lucrare 2. Resurse materiale: lucrare
model, lucrări din hârtie model, Hârtie albă cartonată,
1
cartonată albă, hârtie glasată hârtie glasată colorată, foarfece,
colorată, foarfece, CD, CD, calculator;
calculator; 3. Resurse umane: elevii clasei a
3. Resurse umane: elevii clasei I; IV-a;
4. Resurse temporale: 50 minute; 4. Resurse temporale: 50 minute;
5. Forme de organizare: frontală, 5. Forme de organizare: frontală,
individuală. individuală.
Bibliografie: Bibliografie:
1. Violeta Faliboga, „Abilităţi 3. Violeta Faliboga, „Abilităţi
practice – clasele I-IV, Ghid practice – clasele I-IV, Ghid
metodic” , Editura Ana, 2001; metodic” , Editura Ana, 2001;
2. Ion Şerdeanu, Florian Diţuleasa, 4. Ion Şerdeanu, Florian Diţuleasa,
„Metodica predării lucrului „Metodica predării lucrului
manual în clasele I-IV”, Editura manual în clasele I-IV”, Editura
Didactică şi Pedagogică, Didactică şi Pedagogică,
Bucureşti, 1972. Bucureşti, 1972.
Scenariul activității: Scenariul activității:
1. Moment organizatoric 1. Moment organizatoric
Pregătirea materialelor necesare Pregătirea materialelor necesare
lecţiei. lecţiei.
2. Captarea atenţiei 2. Captarea atenţiei
Pe o planşă este prins un ghiocel Pe o planşă este prins un ghiocel
(vestitorul primăverii). Acesta are un (vestitorul primăverii). Acesta are un
buzunar în care se găseşte o scrisoare buzunar în care se găseşte o scrisoare
surpriză. Scrisoarea va fi citită de către surpriză. Scrisoarea va fi citită de către
un elev (Anexa 1). un elev (Anexa 1).
Se vor purta discuţii pe baza Se vor purta discuţii pe baza
conţinutului scrisorii. conţinutului scrisorii.
3. Anunţarea subiectului lecţiei 3. Anunţarea subiectului lecţiei

1
„Astăzi la ora de abilităţi practice „Astăzi la ora de educaţie
vom realiza lucrări din hârtie prin tehnologică vom realiza un covoraş din
ţeserea cu benzi de hârtie (tablou, flori, hârtie. Acesta îl vom efectua prin
clovn, vapor, ciupercă).” ţeserea benzilor de hârtie glasată
colorată.”
4. Dirijarea învăţării 4. Dirijarea învăţării
Se identifică materialele pe care Se identifică materialele pe care
elevii le au pe bancă: elevii le au pe bancă:
- hârtie glasată – benzi pentru - coală albă (covoraş)
ţesere; - hârtie glasată – benzi pentru
- diferite şabloane din hârtie albă; ţesere;
- lopeţică, - lopeţică,
- foarfece. - foarfece.
Se prezintă o lucrare model. Se prezintă o lucrare model.
Lucrarea a fost realizată prin ţesere şi Lucrarea a fost realizată prin ţesere şi
se explică modul de realizare al se explică modul de realizare al
acesteia. acesteia.
Executarea lucrării de către elevi Executarea lucrării de către elevi se
se va realiza pe fond muzical. va realiza pe fond muzical.
„Trebuie să lucraţi cu atenţie, „Trebuie să lucraţi cu atenţie,
ordonat, să mânuiţi corect foarfecele ordonat, să mânuiţi corect foarfecele
pentru a evita accidentele, să pentru a evita accidentele, să colaboraţi
colaboraţi cu colegul/colega de bancă, cu colegul/colega de bancă, să vă
să vă spuneţi apoi părerea despre spuneţi apoi părerea despre lucrări
lucrări colegilor (autoevaluaţi chiar). colegilor (autoevaluaţi chiar).
Pentru cei mai harnici am pregătit Pentru cei mai harnici am pregătit
şi muncă suplimentară – surpriză”. şi muncă suplimentară – surpriză”.
Supraveghez şi îndrum elevii în Supraveghez şi îndrum elevii în
timp ce lucrează, ajutându-i pe cei care timp ce lucrează, ajutându-i pe cei care

1
întâmpină greutăţi. întâmpină greutăţi.
5. Analiza şi aprecierea 5. Analiza şi aprecierea
Pe măsură ce lucrările vor fi gata, Pe măsură ce lucrările vor fi gata,
acestea se vor aşeza pe un panou în acestea se vor aşeza pe un panou în
faţa clasei, realizând o miniexpoziţie. faţa clasei, realizând o miniexpoziţie.
Elevii care termină mai repede vor Elevii care termină mai repede vor
primi câte un plic surpriză, care primi câte un plic surpriză, care
conţine o mică sarcină de lucru conţine o mică sarcină de lucru
suplimentară. suplimentară.
Folosind metoda „Turul galeriei”, Folosind metoda „Turul galeriei”,
fiecare elev va primi o floricică, pe fiecare elev va primi o floricică, pe
care o va prinde pe lucrarea care-i care o va prinde pe lucrarea care-i
place mai mult. Se vor număra place mai mult. Se vor număra
floricelele obţinute şi se va evidenţia floricelele obţinute şi se va evidenţia
elevul cu cea mai bună lucrare elevul cu cea mai bună lucrare
(aranjarea originală a benzilor, (aranjarea originală a benzilor,
acurateţea execuţiei, estetica). acurateţea execuţiei, estetica).
Se vor aprecia şi nota lucrările Se vor aprecia şi nota lucrările
elevilor. elevilor.
6. Încheierea lecţiei 6. Încheierea lecţiei
Elevii vor urmări la calculator o Elevii vor urmări la calculator o
prezentare PowerPoint – cântecul prezentare PowerPoint – cântecul
„Anotimpurile”. „Anotimpurile”.
Voi face aprecieri generale şi Voi face aprecieri generale şi
individuale asupra modului de individuale asupra modului de
realizare a lucrărilor, participarea realizare a lucrărilor, participarea
elevilor la lecţie. elevilor la lecţie.
Ghiocelul îi răsplăteşte pe toţi Ghiocelul îi răsplăteşte pe toţi
elevii cu baloane colorate. elevii cu baloane colorate.

1
1