Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DE ACTIVITATE DIDACTICĂ

INSTITUŢIA: Centrul Şcolar pentru Educaţia Incluzivă „Paul Popescu Neveanu”, Timişoara
LOCUL DE DESFĂŞURARE: sala de clasă virtuală (buget de timp – 45 de minute)
DATA: 24.03.2021
ORA: 11.40-12.25
CLASA: a VII-a B (DMS)
PROPUNĂTOR: profesor-educator Lucan Sorina
ARIA CURRICULARĂ: Terapie educațională complexă și integrată
MODUL: Stimulare cognitivă
TIPUL DE ACTIVITATE: Consolidare
TEMA: Primăvara-de Vasile Alecsandri
COMPETENȚE GENERALE
Dezvoltarea capacitaţilor psiho-individuale in vederea formarii unor comportamente independente.
Dezvoltarea conduitelor independente pentru integrarea in plan social.

COMPETENȚE SPECIFICE
Pronunţarea corectă și inteligibilă a sunetelor pe care le percepe
Înţelegerea corecta a mesajelor verbale primite
Emiterea mesajelor verbale, logice, prin stimularea operaţiunilor fundamentale

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
O1 – Să identifice cel puțin 3 elemente caracteristice ale primăverii, pe baza enunțurilor date
de către profesor
O2 – Să citească, în ritm propriu, textul „Primăvara”-de Vasile Alecsandri
O3 – Să răspundă corect la cel puțin 3 întrebări adresate de către profesor, pe baza textului citit
O4 – Să formuleze corect enunțuri cu minim 3 cuvinte din text date de către profesor
O5 – Să rezolve corect exercițiile propuse de către profesor în materialul ppt și online

METODE ŞI PROCEDEE DIDACTICE: observaţia, explicaţia, exerciţiul, conversaţia, jocul didactic


MIJLOACE DIDACTICE: manual digital, caiete, instrumente de scris, laptop, prezentare ppt
FORME DE ORGANIZARE: frontală și individuală.
BIBLIOGRAFIE:
 Peneș, M., (2006). Limba și literatura română. Manual pentru clasa a II-a. București, Ed.
Art;
Forme de Observaţ
Obiectiv Conţinutul informaţional şi demersul didactic Elemente de strategie didactică
Momentele evaluare ii
Timp opera-
lecţiei Resurse Resurse Forme de
ţional Activitatea profesorului Activitatea elevilor
metodologice materiale organizare
1. Moment Profesorul salută și pregăteşteElevii salută şi se Conversaţia - Frontală -
organiza- 1’ - materialele de lucru necesarepregătesc pentru începerea
toric desfășurării activității. activității.
Profesorul le propune elevilorElevii rezolvă puzzle-ul. Exercițiul PC Frontală Aprecieri
rezolvarea unui puzzle. În urma Conversaţia Individuală verbale
rezolvării puzzle-ului, elevii
2. Captarea
4’ - vor descoperi o imagine de
atenţiei
primăvară.
https://www.jigsawplanet.com/
?rc=play&pid=2b73095d38e1
Profesorul propune elevilorElevii sunt atenţi la Explicația PC Frontală Aprecieri
jocul „Aplaudă doar dacă eexplicațiile profesorului și Joc didactic Individuală verbale
corect!”. aplaudă doar atunci când
Profesorul citește elevilorafirmația este adevărată.
următoarele afirmații.
3.Verifica- 1. Frunzele copacilor cad
rea primăvara.
cunoştinţe- 5’ O1 2. În 1 martie dăruim
lor mărțișoare celor dragi.
anterioare 3. În luna mai ninge.
4. Lunile de primăvară sunt:
martie, aprilie, mai.
5. Primăvara construim oameni
de zăpadă.
6. Un an are 7 anotimpuri.
Profesorul precizează subiectul Elevii sunt atenţi la Conversaţia - Frontală -
4. Anunţarea
şi obiectivele propuse: „Astăziprecizările profesorului.
subiectului
vom realiza câteva exerciții deElevii scriu titlul lecției pe
şi 1’ -
citire, scriere și comunicare pecaiete.
obiectivelor
baza textului ”Primăvara”- de
lecţiei
Vasile Alecsandri.
5. Dirijarea 20’ O2 Profesorul partajează ecranulElevii citesc, în ritm Observaţia -PC Frontală Aprecieri
învăţării computerului propriu, în lanț, textul Explicația -prezentare Individuală verbale
personal(prezentare ppt).propus, apoi rezolvă Conversaţia ppt
Realizează citirea-model. Dupăsarcinile specificate.
citirea-model, elevii citesc
textul, în lanț.
Se adresează elevilor întrebăriElevii răspund oral la
pe baza textului citit (manual, întrebări.
pag 74):
 Ce anotimp a sosit?
 Ce anotimp a trecut? Conversația -manual
 Ce păsări se văd pe digital
O3 rămurele?
 Ce fac fluturii? Dar
albinele?
 Cu ce cuvinte
întâmpină oamenii
primăvara?
 De ce sunt oamenii
bucuroși?

Profesorul cere elevilor săElevii sunt atenți la


O4 alcătuiască enunțuri folosindexplicațiile profesorului. Explicația
următoarele cuvinte:Formulează enunțuri Exercițiul -Caiete Evaluare
rândunică, creangă, fluturi, folosind cuvintele date de -instrumente scrisă
albină, copac, primăvara. către profesor. Transcriu de scris
enunțurile în caiete.

Profesorul explică elevilorElevii rezolvă exercițiile Explicația PC Frontală Aprecieri


sarcinile de lucru(anexa 1-ppt): propuse de către profesor. Conversația Anexa 1 Individuală verbale
 să scrie cuvinte cu sens Exercițiul caiete
opus pentru: leneș, a instrumente Evaluare
venit, voios de scris scrisă
6. Obţinerea O5  să scrie cuvinte cu sens
8’
performanţei asemănător: copac,
voios, frumos
 să scrie pluralul
cuvintelor: rândunică
veselă, fluture colorat,
câmp verde
7.Asigurarea 5’ Profesorul solicită elevilor săElevii sunt atenţi la Explicația PC Frontală Aprecieri
feedback- rezolve câte un joc online,precizări și rezolvă sarcina Exerciţiul Individuală verbale
ului O1 pentru a fixa informațiilepropusă.
transmise din text. Evaluare
https://learningapps.org/display scrisă
?v=pout1ji6521
O5 https://learningapps.org/display
?v=paxywjqs221

Se fac aprecieri asupraElevii trimit poză pe Conversația PC Frontală Aprecieri Dacă


activităţii elevilor la oră.platformă cu ceea ce au verbale timpul
Profesorul corectează caietelelucrat. permite,
8. Încheierea copiilor. elevii vor
1’
activităţii colora o
fișă
online.
Anexa 1

Primăvara
de Vasile Alecsandri

1. Cuvinte certate
Scrie cuvinte cu sens opus pentru:
 leneș
 voios
 a sosit

2. Eu spun una, tu spui multe:


 o rândunică veselămai multe……
 un fluture colorat mai mulți…..
 un câmp verdemai multe..........

3. Desparte în silabe:
 primăvară:
 iarna
 înflorit