Sunteți pe pagina 1din 9

Reguli de păstrare și conservarea alimentelor

Proiect de lecție

1.Nume și prenume profesor Vințeler Lucian


2. Liceul tehnoșogic sanitar „Vasile Voiculescu” Oradea
3. Disciplina Educație tehnologică
4. Unitatea de învățare: Tehnologii
5. Prezentarea temei
Hrana este de o importanţă vitală pentru oameni şi de aceea este necesar ca elevii să
cunoască tehnologiile de preparare a acesteia precum și spațiul în care se desfășoară aceste
activități.
O alimentaţie sanatoasă este necesară unei creşteri şi dezvoltări armonioase a
organismului precum şi în menţinerea unei bune stări de sănatate şi creşterea duratei vieţii. Hrana
trebuie să cuprindă diferite tipuiri de alimente de provenienţă variată, din grupe diferite.

6. Dimensiunea inter- și transdisciplinară a temei


Biologie:
-Se va apela la noțiuni legate:
- Conținutul de lipide, glucide, proteine, vitamine, minerale furnizate de alimente
-Rolul energetic al lipidelor și glucidelor, precum și rolul proteinelor în creștere și refacerea
țesuturilor
-Importanța vitaminelor și sărurilor minerale în funcționarea normală a celulelor
- Etapele digestiei alimentelor și igiena alimentației

Fizică:
--Se va apela la noțiuni legate:
-Pasteurizarea și importanța ei în conservarea alimentelor
-Determinare temperatureilor de fierbere pentru diferite alimente
-Procese de dizolvare, diluare, evaporare
-Cântărirea ingredientelor

1
7. Număr de ore 1
8. Competențe specifice vizate

C 1. Identificarea metodelelor de conservare.


C 2. Identificarea ingredientelor necesare realizării unui preparat conservat.
C 3. Identificarea etapelor de realizare a produsului ales.
C 4.Respectarea normelor de igienă pentru conservarea alimentelor.
C 5.Promovarea unui mediu tehnologic favorabil dezvoltării durabile.
C 6. Comunicarea asertivă şi cooperarea cu ceilalţi în rezolvarea unor probleme teoretice şi/sau practice,
în cadrul unor grupuri diferite.
C7. Valorificarea oportunităţilor de învăţare şi aplicarea practică a rezultatelor învăţării.

9. Limbajul specific – Afumare, Sărare, Prăjire, Murare, Congelare, Pasteurizare,


Sterilizare, Conservare

10. Resurse – Strategia didactică:


 Metode și procedee: explicaţia, conversaţia euristică, descrierea, observaţia
dirijată, brainstorming, demonstraţii cu ajutorul imaginilor, completarea fişei de
lucru, exerciţiul
 Mijloace de învățamânt :
-Material didactic tablă, caiete de notițe, fișe de lucru, instrumenete de scris, 4
boluri, 100g lapte praf, 100g castraveți murați, 100g dulceață, 100g cașcaval
afumat
-Manuale
1. Lenuţa Nedelcu Proiectarea activităţii didactice, Educaţie tehnologică, clasele V-VIII
Editura Performantica, Iaşi, 2010
2. Lichiardopol, G., Stoicescu, V., Neacşu, S., Educaţie tehnologică, manual pentru clasa
a V-a, Editura Aramis Print, Bucureşti, 2005
3. Manualul profesorului de educatie tehnologica, Mariana Marinescu, Editura Pro
Universitaria, 2014.
4. M.E.N., Programă şcolară, Educaţie tehnologică, clasele a V-a – a VIII-a, Bucureşti,
2017

2
5. Neamţu, C., Sandu, D., Jugănaru, V., Educaţie tehnologică, manual pentru clasa a V-a,
Editura LVS Crepuscul, Ploieşti, Prahova, 2005
-Mijloace tehnice: videoproiector, calculator
 Forme de organizare a învățării:
-Frontală, individuală, pe grupe.
 Metode de evaluare a performanţelor:
-Evaluare formativă, pe parcursul lecţiei, prin verificare orală şi prin aprecierea
modului de îndeplinire a sarcinilor de lucru practice;
 Resurse umane:
-3elevi cu DMU, 5 elevi cu DMM

11. Context școlar


 Elevii posedă cunoştinţe referitoare la legume, fructe , cereale, carne, lactate, produse
alimentare, bucătărie.
 Elevii cunosc ustensilele, vesela și aparatura folosită în bucătărie.

12. Context extrașcolar – Din experienţa acumulată în afara şcolii (în familie şi individual),
elevii au noţiuni legate alimente, preparare alimente, veselă, aparate electrocasnice etc.

13. Extindere spre viață – După parcurgerea acestei teme, elevii vor avea o uşurinţă mai
mare în a înţelege rolul consumului unor produse alimentare de calitate, importanța conservării
alimentelor.și respectarea normelor de igienă în prepararea hranei.

3
14. Activități de predare-învățare-evaluare
Metode, procedee
Compe
Secvenţele Activitatea Activitatea şi mijloace
- Evaluare
lecţiei/timp profesorului elevilor Forme de
tențe
activitate
-Se
pregătesc
-verifică prezenţa
pentru lecţie Conversaţia
1.Moment -asigură un climat
(caietele, şi euristică
organizatoric necesar desfăşurării
restul Activ.frontală
2 min. lecţiei prin pregătirea
mijloacelor
materialelor necesare
ce vor fi
folosite) ;
-ghicitori Într -un
pomuşor
Se vede un focuşor

Nas la omul de zăpadă


Iepurele vrea să-l roadă
-Răspund la Conversaţia
2.Captarea
ghicitorile euristică
atenţiei .Avem o copiliţă
adresate de Activ.frontală
3 min. Cu multe rochiţe,
profesor.
Cand o dezbrăcăm
Din ochi lacrimăm

Căţei are, dar nu latră


şi nu-l ţii legat la poartă

3.Reactualizare -antrenează elevii la -Răspund la Conversaţia Evaluare


a unor C7 discuţii, adresând întrebările euristică frontală
cunoştinţe din următoarele întrebări: adresate de Caietele

4
1.Care sunt alimentele
de origine minerală şi
vegetală?
2.Care sunt alimentele
de origine animală?
lecţia 3.Să enumere metodele
profesor. Activ. frontală
anterioară de preparare la rece a
4 min. alimentelor
4.Să enumere metodele
de preparare la cald a
alimentelor
4.Ce informaţii există pe
ambalaje.
Se comunică pe înţelesul
elevilor, obiectivele
operaţionale; -Participă la
- Notează titlul lecţiei discuţii.;
4.Anunţarea Conversaţia
şi enunţă obiectivele -Sunt atenţi
temei şi a euristică
- Dirijeaza o scurtă la
obiectivelor Explicaţia
conversaţie prin care explicaţiile
lecţiei Caietele
propune elevilor să–şi profesorului
5 min. Activ. frontală
însuşească cunoştinţele şi notează în
referitoare la metodele caiete;
de conservare a
alimentelor.

5
-Prezintă şi explică
noile conţinuturi legate
de:
Brainstorming
-conservarea alimentelor
Explicaţia
-uscarea
C1 Descrierea
5.Prezentarea -sterilizare
C2 -Notează în Conversaţia
noilor -pasteurizare Observarea
C3 caiete noile Euristică
conţinuturi -refrigerare sistematică
C4 cunoştinţe Observația dirijată
15 min. -congelare
C5 PPT
- conservarea prin sărare
Videoproiectorul
-conservarea cu ajutorul
Activ.frontală
zahărului
--afumare
-conservarea prin murare
-Identifică
pe grupe de
căte doi Conversaţia
- Solicită elevilor să
produsele Exerciţiul
identifice produsele
alimentare și Activit. practică
6.Fixarea C5 alimentare din boluri să
metodele de Fişa de lucru
cunoştinţelor C6 completeze fişa de lucru Frontală
consevare 4 Boluri cu diferite
10 min. C7 pe care au primit-o.
folosite alimente
Anunţă timpul acordat
conservate
pentru activitate
- Activ. pe grupe
Completează
fişa de lucru
Solicită elevilor să
Conversaţia
evalueze împreună toate -Apreciază Evaluarea
7.Evaluarea şi Exerciţiul
fişele împreună fişei de lucru
autoevaluarea Fişa de lucru
C6 Se apreciază cu note fișele de și activității
5 min. Activ. indiv.,
C7 participarea elevilor la lucru practice
frontală
lecţie

6
Anunţă tema pentru ora Conversaţia
8.Încheierea
următoare: tehnologii -Notează Explicaţia
activităţii
tradiționale de preparare tema Caietele
1 min.
a alimentelor Activ. frontală

Fişă de lucru

1.Identificați și notați pe fișa de lucru produsele alimentare din boluri și metodele de conservare
folosite.

Bolul nr.1 Bolul nr.2

Bolul nr.3 Bolul nr.4

Schița lecției

7
Conservarea alimentelor

uscarea

marinarea steriliza

murarea

Metode de
conservare

afumarea

conservarea
prin adaosul congela
de zahăr
conservarea
prin sărare

Conservarea alimentelor reprezintă modalitatea prin care se intervine asupra alimentelor


pentru a le feri de procesul de alterare, pentru ale păstra proprietățile organoleptice și nutritive
timp cât mai îndelungat.
Din cele mai vechi timpuri oamenii au căutat metode de conservare a produselor
alimentare.
  Metode de conservare
Uscarea- constă în deshidratarea produselor (fructe, legume) prin expunerea la soare și
apoi introducerea în cuptor. Prin uscare produsele își păstrează aroma și gustul.
Sterilizarea- este metoda de conservare prin fierbere la temperaturi de peste 1000C. Sunt
distruse parțial vitaminele.

8
Pasteurizarea- constă în încălzirea alimentelor la temperaturi de până la 100 0C ( lapte,
sucuri de fructe, sucuri de legume). Această metodă permite menținerea proprietăților gustative
și hrănitoare a produsului fără pierderea vitaminelor.
Refrigerarea- păstrarea în frigider la temperaturi cuprinse între -10C si -20C, ( fructe,
legume, produse lactate, mâncarea gătită). Această metode nu afectează structura produselor.
Congelarea- se folosește pentru păstrarea pe o durată mai mare la temperaturi sub 0 0 C a
cărnii, peștelui, legumelor și fructelor, acestea păstrând gustul, aspectul și valoarea nutritivă
apropiate de cele ale produselor în stare naturală.
Conservarea prin sărare- adăugarea unei cantități de sare alimentelor. Aceasta metodă
are ca efect pierderea unor cantitati importante de substanțe.
Conservarea prin adaosul de zahăr se conservă fructele obținând compoturi, gemuri
sau dulcețuri.
Afumarea- pătrunderea lentă a fumului in interiorul produselor. Metoda se aplică la
carne, pește, brânză, prune.
Murarea- metodă de conservare a legumelor. Se  aplică legumelor ca: varză, castraveți,
gogonele, gogoșari, etc.
Marinarea- este metodă de conservare ce are la bază folosirea oțetului, sării și zahărului.