Sunteți pe pagina 1din 48

Data: 17.12.

2013
Grupa: Mijlocie ,,B”
Educatoare:
Tema anuală de studiu: ,,Iarna –anotimpul bucuriei”
Subtema: ,,Moş Crăciun la grădiniţă’’
Domeniul : Estetic şi creativ
Denumirea activităţii: ,,Bradul împodobit”
Categoria de activitate: Educaţie artistico-plasticǎ (DEC)
Forma de realizare: picturǎ
de priceperi şi deprinderi
Scopul activitatii: Consolidarea deprinderii tehnice de a realiza o lucrare prin tehnica
picturii cu o temă dată, cu diferite materiale de lucru-acuarele.

Obiective operationale:
- sǎ denumeascǎ materialele şi instrumentele de lucru puse la dispoziţie (coli de hârtie,
acuarele, şervetele, pensule, pahare cu apǎ);
- să spună ce culori trebuie folosite pentru realizarea lucrării;
- sǎ realizeze lucrarea utilizând corect tehnica picturii cu acuarele, respectând cerinţele;
- sǎ aplice corect culoarea cu pensula, pe suprafaţa datǎ, respectând indicaţiile primite;
- sǎ-şi exprime opinia faţǎ de lucrarea proprie şi a colegilor, motivându-şi pǎrerea.

Strategii didactice:
a)Metode si procedee:
M1 –conversaţia
M2- observaţia
M2 – explicaţia
M3 – demonstraţia
M4 – exerciţiul
M5 – munca independentǎ
M6 – turul galeriei
C1- surpriza
C2-aplauze
C3-jocul
b)Materiale si mijloace auxiliare:
m 1:- modelul educatoarei, fişă cu ghicitori;
m 2:- material de lucru pentru copii: coală albă, pe a cǎrei suprafaţǎ este imprimat un
brad, acuarele, pahare cu apǎ, şerveţele;
m 3:- Brad-jucărie,calculator , casetă cu colinde.

c)Forma de organizare: frontal, individual


Resurse umane, temporale si bibliografice:
o Umane:practicanta şi copiii din grupă.
o Temporale: 20 -25 minute
o Bibliografice:
• Botez S., Sǎlǎvǎstru D., „Atlas cu elemente de limbaj plastic:
îndrumǎtor pentru educatoare”, Ed. Aramis Print, Bucureşti, 2007
• „Programa acivitǎţilor instructiv- educative în grǎdinţa de
copii”,(2005), Ed. V&I Integral, Bucuresti

Desfǎşurarea activitǎţii

Nr. SECVENŢELE CONŢINUTUL ŞTIINTIFIC STRATEGII EVALUARE


crt. ACTIVITĂŢII DIDACTICE ( instrumente
şi indicatori)
1. Moment Voi asigura condiţiile optime
organizatoric pentru buna desfǎşurare a
activitǎţii: Observarea
- aerisirea sǎlii de grupǎ; comporta-
- aranjarea mobilierului şi mentului
distribuirea materialului copiilor
didactic;
- intrarea ordonatǎ a copiilor
în sala de grupa.
2. Captarea Se va purta o scurtǎ discuţie
atenţiei despre împodobirea brăduţului. M1 Evaluare
Le voi spune câteva ghicitori M2 oralǎ
despre brad. (ANEXA 1)
Prin procedeul surpriză, un copil Observarea
va scoate din cutia fermecată un comporta-
brad jucărie. Îl voi prezenta apoi mentului
copiilor şi vom discuta despre copiilor
cum este şi pe unde creşte.

3. Enuntarea ,,Brăduţul este necăjit că nu are Observarea


temei si a globuri şi ghirlande şi aşa nu va comporta-
obiectivelor ajunge niciodată să decoreze o M2 mentului
casă, de Crăciun. copiilor
Doriţi să-i facem noi o surpriză,
până când se înveseleşte el, că e
tare supărat. Haideţi , atunci să
pictăm ramurile, ca să vadă cum
sunt ele şi să-l decorăm cu multe
ghirlande şi globuleţe. Uite-aşa!!!
Voi arăta modul de realizare.
-Deci, azi la activitate noi vom
picta cu acuarele şi cu ajutorul
pensulelor, cetina bradului şi
podoabele sale.” (ANEXA 2)
Voi repeta tema activitǎţii cu
2-3 copii pentru fixarea ei.

Voi realiza cu copiii câteva Stimulare


5. Executarea exerciţii de încǎlzire a M4 verbala
temei de cǎtre muşchilor mici ai mâinilor:
copii „închidem şi deschidem pumnii”,
„ învârtim morişca”, „batem
palmele sus”, ”cântăm la pian”,
etc.
Urez copiilor „Spor la lucru!” Analiza
dupǎ care se va trece la realizarea acţiunilor
temei de cǎtre copii.(pe fond
muzical)
Voi supraveghea îndeaproape
activitatea copiilor, voi trece pe
rând, pe la fiecare copil şi voi da
explicaţii suplimentare şi ajutorul
necesar, acolo unde este nevoie.
Voi da preavizul de terminare a
lucrărilor, apoi de terminare a
acestora.
6. Evaluarea Împreună cu brăduţul se va Evaluare
performanţei trece pe la expoziţia cu lucrările M1 prin
copiilor. Acesta se va mira de M6 expoziţie
felul cum arată ornamentele şi-şi
va exprima dorinţa de a ajunge Aprecieri
împodobit, să poată decora o casă verbale
de Crăciun.
O voi face prin aprecieri verbale
privind modul de realizare al
temei, cu ajutorul bradului.
Vor fi antrenaţi şi copiii în
analiza lucrǎrilor proprii şi ale
colegilor. M6 Auto
evaluare
Cei care au lucrat corect,
frumos şi ordonat vor fi aplaudaţi
şi vor primi o surpriză adusă de
brăduţ.
7. Încheierea Voi face aprecieri asupra
activitatii comportamentului copiilor pe M1 Aprecieri
parcursul activitǎţii. verbale
Copiii vor cânta un cântecel M3
despre brăduţ.
ANEXA 1
GHICI, GHICITOAREA MEA

,,Iarna-n frig, vara la soare,


Neschimbat e la culoare!”

,,Sus pe coama munţilor,


Munţilor, cărunţilor,
Stă voinicul cel ţepos
Veşnic verde şi frumos.”

,,E copac frumos, iubit,


De Moş Crăciun împodobit.”
NUME:……………………….. DATA:

ANEXA 2

DEC: “BRADUL ÎMPODOBIT”


(pictură)
PROIECT DE ACTIVITATE DIDACTICĂ

Data:
Unitatea de învătămȃnt:
Grupa: Mică
Domeniu experiențial: Științe
Tema anuală: Cum a fost, este și va fi aici pe pămȃnt?”
Proiect tematic : “Vine, vine Moș Crăciun ! ‘
Subtema: “Obiceiuri de iarnă”
Categoria de activitate: Activitate matematică
Varianta de realizare: exercițiu cu material individual - “Unde sunt mai multe, unde
sunt mai puține (podoabe)?”
Durata: 15 minute

Obiectivele operationale:
O1: Să formeze corect grupe de obiecte după un criteriu dat;
O2: Să formeze corect perechi între obiectele grupelor constituite;
O3: Să verbalizeze corect exprimȃnd diferite relații cantitative dintre grupele comparate
(“mai multe”, “mai puține”, “tot atȃtea”);
O4: Să rezolve sarcina fişei date în limita timpului afectat;

Strategii didactice:
1. Metode si procedee: explicația, demonstrația, instructajul verbal, exercițiul.
2. Mijloace de învătămant: podoabe pentru pomul de Crăciun( îngerași, clopoței), o
păpușă îmbrăcată în culorile iernii, material individual pentru copii: jetoane cu
îngerași și clopoței în coșulețe, fișa individuală de lucru,creioane negre și
colorate.
3. Forme de organizare: frontală, individuală.

Metode evaluare: orală, scrisă.


Tipul lecției: formare de deprinderi intelectuale

DEMERSUL DIDACTIC
Nr. Momentele Ob Continutul Strategii didactice Metode
Crt activității . esentializat de
. Op al activității Metode si Mijloace Forme de evaluar
. procedee de organizar e
invătămȃnt e
1. Momentul - Aerisirea - - - -
organizatoric sălii de
clasă.
Aranjarea
mobilierului
în careu
deschis.
Pregătirea şi
aranjarea
materialului
necesar
pentru
activitate.
Intrarea
ordonată a
copiilor în
sala de
grupă.
2. Captarea - Captez - Frontală Orală
atentiei atenția Conversatia
copiilor cu
ajutorul unei
ghicitoare :
« Cine-i oare
moșul
bun/Ce dă
daruri de
Crăciun ? »
3. Reactualizar Voi adresa
ea întrebări
cunostintelor copiilor: Conversatia Frontală
- Pe cine - Individual Orală
așteptați voi ă
de Crăciun?
O3 - Cum arată
acesta?
- Unde lasă
Moș Crăciun
darurile?
Cu ce
podoabe
împodobim
bradul?
4. Anuntarea “Astăzi,
temei si a copii, ne
obiectivelor vom juca cu
podoabe de
- pom, vom - O papuşă Frontală -
forma grupe reprezentȃn
de obiecte d Zȃna
(îngerași și Iarna
clopoței) din
coşul Zȃnei
Iarna, vom
forma
perechi între
ele şi vom
spune unde
avem „mai
multe, mai
puţine” sau
“tot atȃtea
(podoabe)”.
5. Dirijarea
învătării Voi numi 2 –
3 copii să
vină la masa
O1 mea să
identifice şi
să grupeze Conversația Frontala
câteva
podoabe, Podobe
(îngerași și pentru Orală
clopoței) Pomul de
după un Crăciun: Individual
criteriu dat Explicatia îngeraşi, ă
(formă), Demonstraț clopoței
apoi să le
ia
denumească:
o grupă de
îngerași, o
grupă de
clopoței.
Apoi cu
ajutorul
copiilor voi
stabili
global
diferenţele
cantitative
dintre
grupele
formate de
ei.
Voi aşeza pe
tabla
magnetică,
de jos în sus
grupa de
îngerași, la
mâna stângă,
iar la mâna
dreaptă – în
pereche cu
îngerașii voi
aşeza o
grupă de
clopoței. Voi
face
coresponden
ţa de unu la
unu între
obiectele
celor două
grupe pentru
a stabili
„unde sunt
mai puţine”
şi „unde sunt
mai multe”.

6. Obtinerea Voi cere


performantei copiilor să
intuiască
materialele Jetoane cu Frontala Orală
O2 primite în îngeraşi,
coşuleţe şi clopoței individual
să lucreze cu ă
ele după
indicaţiile Exercitiul
mele.
O3 Voi insista
ca fiecare
copil să
folosească
ambele
mâini
deodată
pentru
formarea
perechilor,
pentru a
percepe ,
sesiza şi
motiva cu
uşurinţă
diferenţele
dintre cele
două grupe
comparate.
Voi explica
copiilor că
sunt „ mai
multe
elemente în
grupa de…”
deoarece un
element a
rămas fără
pereche.

7. Asigurarea Voi adresa


feed-back- întrebari
ului suplimentare Conversația - Individual Orală
despre ă
podoabele
pentru brad :
Ce formă au
podoabele ?
Ce culoare ?
8. Evaluare Voi cere
copiilor să
O4 întoarcă
fişele de
lucru. Fise
Se intuieşte Exercitiul individuale Individual Scrisă
fişa, se de lucru ă
analizează ,
apoi se dau
sarcinile de
lucru – pe
rând.
În timpul
lucrului, voi
ajuta copiii
care
întâmpină
greutăţi în
rezolvare.
Se fac
aprecieri
colective și
individuale.
9. Retentia si O3 - Ce am
transferul învățat Frontală Orală
astăzi? Conversatia - Individual
- Cu ce ă
podoabe
împodobim
bradul de
Crăciun?
Copiii vor fi
recompensaț
i.

PROIECT DIDACTIC

INSTITUŢIA: Grădiniţa nr.2 – Rodna


DATA: 12 decembrie 2007-12-09
GRUPA: mijlocie
EDUCATOARE: Măricuţ Mărioara
DENUMIREA ACTIVITĂŢII: joc didactic interdisciplinar
ACTIVITATEA: Educarea limbajului, activitate matematică, educaţie artistico-plastică,
educaţie muzicală
TIPUL ACTIVITĂŢII: consolidare-verificare
TEMA: „Împodobim bradul”
DURATA ACTIVITĂŢII: 20-25 min.
SCOPUL ACTIVITĂŢII:
 Dezvoltarea capacităţii de a clasifica materialul după culoare, formă şi
dimensiune;
 Îmbogăţirea reprezentărilor copiilor despre frumuseţea anotimpului iarna şi
despre evenimente importante legate de sărbătorile de iarnă;
 Dezvoltarea deprinderii de a reproduce voluntar şi logic o poezie;
 Consolidarea deprinderii de a colora frumos, respectând conturul şi medelul
educatoarei;
 Consolidarea deprinderii de a intona corect şi omogen cântecul, respectând tonul,
semnalul de început, dicţia şi respiraţia în emiterea sunetelor;
 Cultivarea gustului estetic şi a dragostei faţă de tradiţiile şi obiceiurile legate de
sărbătoarea Crăciunului.
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
O1- să sorteze materialul după criteriile: culoare, formă şi dimensiune;
O2- să împodobească bradul cu podoabele primite, respectând cerinţele
educatoarei;
O3- să recite corect şi cât mai expresiv poezia „Bradul de Crăciun”, respectând
intonaţia, ritmul şi pauzele necesare;
O4- să coloreze corect şi frumos, respectând conturul şi modelul educatoarei;
O5- să reproducă corect linia melodică şi textul cântecului „Brăduleţ, brăduţ”;
O6- să-şi exprime emoţiile, sentimentele şi trăirile legate de împodobirea bradului
şi de sărbătoarea Crăciunului;
O7- să păstreze tradiţiile şi obiceiurile legate de sărbătorile de iarnă.

SARCINA DIDACTICĂ:
 clasificarea obiectelor după diferite criterii: culoare, formă şi dimensiune;
 recitarea unei poezii;
 colorarea unei felicitări;
 intonarea unui cântec.

REGULI DE JOC:
 alegerea copilului care va răspunde se va face prin rostogolirea unui glob;
 după rezolvarea corectă a fiecărei sarcini, copii primesc un globuleţ din hârtie
colorată

ELEMENTE DE JOC: surpriza, aplauze, rostogolirea globului, recompense.

MATERIAL DIDACTIC: un brad, globuri ( mici, mijlocii, mari; de diferite culori),


ghirlande lungi şi scurte, felicitări.

MATERIAL BIBLIOGRAFIC:
 Ştefania Antonovici, Gabriela Nicu – Jocuri interdisciplinare, Material auxiliar
pentru educatoare, Editura Aramis Print, Bucureşti, 2004;
 Silvia Dima, Daniela Pâclea, Aurica Candrea – Veniţi să ne jucăm, copii!,
Antologie de jocuri didactice, antologie editată de Revista Învăţământului
Preşcolar, Bucureşti, 1995;
 Ştefania Antonovici, Florica Mitu –Metodica activităţilor de educare a limbajului
în învăţământul preşcolar, Ediţia a II-a revizuită, Editura Humanitas Educaţional,
Bucureşti, 2005.
Ob. DESCRIERE STRATEGI
A SITUAŢIILOR I
EVENI DE DIDACTIC
MENTE ÎNVĂŢARE E EVA
DIDACTIC LUA
E RE
1.Organizarea Asigurarea condiţiilor
activităţii optime pentru
desfăşurarea
activităţii: aranjarea
scăunelelor în formă
de semicerc, pregătirea
materialului didactic
necesar
2.Captarea Educatoarea le spune
atenţiei copiilor că dimineaţă, Conversaţia
când a venit la
grădiniţă s-a întâlnit cu
poştaşul, care i-a dat o Explicaţia
scrisoare şi un pachet
şi i-a spus că sunt
pentru grupa mijlocie.
Educatoarea le spune
copiilor că nu este
scris de la cine este
scrisoarea, ci doar o Verificare
ghicitoare şi le orală
sugerează copiilor să
găsească răspunsul la Expunerea
ghicitoare:
„Sunt un moş cu
barbă albă
Şi vin iarna, prin
zăpadă,
Aduc saci cu
jucării
La cei mai
cuminţi copii.”
( Moş Crăciun)
După găsirea
răspunsului la
ghicitoare, se deschide
plicul şi educatoarea
citeşte scrisoarea:
„Dragi copii din
grupa mijlocie, am
aflat că sunteţi cuminţi
şi că mă aşteptaţi cu
nerăbdare. Mai este
puţin şi o să ajung la
voi cu multe cadouri.
Până atunci
împodobiţi brăduţul pe
care vi l-am trimis, fiţi
cuminţi şi ascultaţi de
doamna educatoare şi
de părinţi; semnează
Moş Crăciun.
Educatoarea desface
pachetul, iar copiii
descoperă braduleţul şi
podoabele trimise de
Moş Crăciun.
3.Anunţarea Astăzi ne vom juca
temei şi a jocul „Împodobim Conversaţia
obiect. bradul”, pentru a-i
arăta lui Moş Crăciun
că ştim multe lucruri şi
că suntem cuminţi.

4.Dirijarea Explicarea jocului:


jocului prezentarea regulilor şi
a elementelor de joc.
O1 Varianta I
Copiii vor sorta
podoabele primite Exerciţiul Evaluare
după formă. prin probă
O2 Educatoarea va practică
O3 rostogoli un glob;
copilul la picioarele
căruia ajunge globul Problematizarea
va pune pe brad un
globuleţ, respectând
cerinţa educatoarei
( cel mai mic, cel mai Verificare
mare, un glob roşu, orală
albastru etc). Copiii
care vor realiza corect
sarcina vor primi câte
un globuleţ de hârtie
O6 colorată. Copiii vor
împodobi bradul cu
podoabele primite,
respectând cerinţele Exerciţiul
educatoarei.
Varianta II
După ce bradul este
împodobit, copiii vor
recita poezia „Bradul
de Crăciun”, poezie
învăţată în cadrul
activităţii de educare a
limbajului.
„Bradul de
Crăciun” Exerciţiul Verificare
Bradule verde din prin probă
munte scrisă
Încărcat cu globuri
multe
Şi beteală arginte
O4 Ne-aduci numai
bucurie!

Celor mari şi celor


mici,
O5 La părinţi şi la bunici.
Toţi în jurul tău se-
adună, Verificare
E Crăciun, e voie Exerciţiul orală
bună!
Copiii care vor recita
poezia vor primi câte
un glob din hârtie
colorată.
Varianta III
Copiii se vor aşeza la

măsuţe. Aici fiecare va

primi o Felicitare pe care

o va colora. Felicitările

vor fi date părinţilor la

serbare.

Educatoarea le
prezintă copiilor
modelul realizat de ea,
îl pune la vedere, în
faţa copiilor. Aceştia
colorează felicitarea,
folosind culorile
potrivite. După ce au
colorat felicitarea, toţi
copiii vor primi câte
un glob din hârtie
colorată. În timp ce
copiii colorează
felicitările se audiază o
casetă cu colinde.
Varianta IV
Copiii se adună în
jurul bradului pe care
l-au împodobit la
începutul activităţii şi
cântă cântecul
„Brăduleţ, brăduţ”
1.Brăduleţ, brăduţ,
Parcă eşti un soare.
Străluceşti ca în
poveşti,
Plin de globuşoare.
2.Brăduleţ, brăduţ,
Smuls din vârf de
munte,
Ai făclii, jucării
Şi podoabe multe.
Refren: Hai veniţi,
dragi copii
Moş Crăciun,
el are
În desagi,
câte-un dar
Pentru fiecare.
5.Încheierea Se fac scurte
activităţii aprecieri referitoare la Conversaţia
O7 modul în care s-a
desfăşurat activitatea
şi la comportamentul
copiilor. Pentru că au
fost cuminţi,
educatoarea le spune
copiilor că Moş
Crăciun va veni şi la
noi la grădiniţă pentru
a le aduce cadouri.
PROIECT DIDACTIC

FARMECUL
POVEȘTILOR
PROIECT DIDACTIC

Data:
Grădinița cu Program Prelungit nr. 7
STRUCTURĂ Grădinița cu Program Normal ,,POPA LUPU’’
Nivelul / Grupa: I / mijlocie
Educatoare: OROSZ ELENA

Tema de studiu: CU CE ȘI CUM EXPRIMĂM CEEA CE SIMȚIM ?


Tema săptămânii: ,, Ce frumoasă e lumea poveștilor!,
Tema zilei : ,,Farmecul poveștilor!”
Tipul de activitate: predare
Categoria de activitate: activitate integrată
Forma de realizare: frontal, pe grupe, individual.

DURATA:
LOCUL DE DESFĂȘURARE: sala de grupă
ACTIVITĂȚI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ:
Întâlnirea de dimineață: ,,Zâna Poveștilor vă întreabă!’’ – discuții libere
,, Ne pregătim de activitate ’’ – deprinderi de ordine
Tranziții: 1,2,3;... - exerciții fizice / ,,Hai,ho, hai,ho...’’- joc cu cânt
Prezența: ,,Bine ai venit , zână dragă !’’
Calendarul naturii: ,,Cum e vremea azi, voiniceii știu.’’
Împărtășirea cu ceilalți: ,,Ce frumoasă e lumea poveștilor ! ’’
ACTIVITĂȚI LIBER ALESE
ALA I : centre de interes:
BIBLIOTECĂ - ,,Aceasta-i o poveste frumoasă!’’
Mijloc de realizare: citire de imagini
Obiective operaționale:
- să comunice cu ceilalţi parteneri ;
- să identifice elementele ce compun imaginea;
- să enumere principalele momente din povestea cunoscută ;

Strategii didactice:
Metode: explicația ,exercițiul, conversați, exemplul
Materiale didactice: cărți cu povești
Forma de organizare: munca în pereche
ARTĂ - ,,Găseşte drumul...!’’
Mijloc de realizare: desen
Obiective operaționale:
- să identifice corect traseul personajului prezentat pe desen;
- să hașureze în spațiul dat – drumul ce trebuie ca să parcurgă personajul –
iepurașul / piticul;
- să utilizezecorect instrumentele de specifice activității de desen;
- să finalizeze individual tema dată;
Strategii didactice:
Metode: explicația, exercițiul, conversația, observația, problematizarea, munca
individuală
Materiale didactice: desene / fișe , carioca,
Forma de organizare: munca individuală
JOC DE MASĂ - ,,Din jumătăți – întreg!’’
Mijloc de realizare: joc - exercițiu
Obiective operaționale:
- să selecteze jetoanele pentru a realiza imaginea dorită;
- să enumere elementele ce compun imagimea realizată prin adăugare;
- să precizeze din ce poveste este secvența imagini reconstituite;
- să participe cu interes la activitate, cooperând cu colegii la rezolvarea
sarcinilor;
Strategii didactice:
Metode: explicația, exercițiul, conversația, observația, problematizarea, munca în
pereche.
Materiale didactice: jetoane ilustrate , imagini din povețti cunoscute
Forma de organizare: munca în pereche
ALA II: jocuri și activități recreative - ,, În poiană ne distrăm ! ’’
Mijloc de realizare: jocuri cu cânt
Obiective operaționale:
- să se grupeze după cerință pentru a executa jocurile cu cânt și dansul tematic
( în cerc /în pereche);
- să manifeste interes pentru activitatea propusă;
- să se raporteze după un reper dat de educatoare;
- să execute mișcări corecte după: ritm, durată;
Strategii didactice:
Metode: explicația, exercițiul, conversația, munca în pereche
Materiale didactice: jetoane ilustrate
Forma de organizare: în grup / munca în pereche

ACTIVITĂȚI PE DOMENII EXPERIENȚIALE


DOMENIUL LIMBĂ ȘI COMUNICARE: ,,Puf Alb și Puf Gri,, - poveste populară
Mijloc de realizare: povestire

DOMENIUL ESTETIC ŞI CREATIV: ,,Căsuța iepurașilor’’


Mijloc de realizare: pictură

SCOPUL:
Dezvoltarea unei exprimări verbale corecte din punct de vedere fonetic și
lexical.
Educarea deprinderii de a realiza o compoziție plastică după o temă dată
dintr-o povestire.

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
DOMENIUL LIMBĂ ȘI COMUNICARE
-să rețină principalele momente ale povestirii ;
-să precizeze personajele din această poveste;
-să recepteze textul care i se povestește;
-să înțeleagă mesajul transmis prin intermediul evenimentelor relatate;
- să expună propriile opinii despre faptele personajelor din povestire;

DOMENIUL ESTETIC ȘI CREATIV:


-să denumescă materialele specifice activității de pictură;
-să picteze căsuța cu culorile specifice unei clădiri / case din realitate;
-să folosească corect materialele de lucru în realizarea temei propuse;
-să compună în mod original și personal spațiul plastic;
-să păstreze acuratețea lucrării;

STRATEGII DIDACTICE:

Metode și procedee:
conversaţia, explicaţia, exerciţiul, problematizarea, povestirea,brainstormingul, turul
galeriei, observația, munca independentă, munca în pereche, munca în grup, aprecierea
verbală, mâna oarbă, elemente de actorie –monologul –conversația cu un personaj, mimica.

Elemente de joc:
surpriza, mânuirea materialului, aplauzele, recompensa

Material didactic:
planşe ilustrate , jetoane, imagini cu principalele momente ale povestirii, un coș cu
fructe proapete, borcane cu dulceață și alte produse preparate, cartoane – șabloane cu
siluata personajelor principale din povestire, medalioane, jucărie –un iepuraș, costume
populare îmbrăcate de preșcolari; foi de desen ,acuarele ,vase pentru apă, pensule ,panou
pentru realizarea galeriei cu lucrările copiilor, farfurioare, lingurițe, dulceață.

Mijloc didactic: calculatorul

DURATA:
LOCUL DE DESFĂȘURARE: sala de grupă

BIBLIOGRAFIE:
„Învăţământul prescolar” nr.3-4/2009
Ghid pentru proiecte tematice. Activităţi integrate pentru preşcolari, Ed. Didactică,
Bucureşti, 2008
Culea, Laurenţia- Activitatea integrată din grădiniţă, Didactica Publishing House,
Bucureşti, 2008
Curriculum pentru învăţământul preşcolar, M.E.C.T., 2009

Întâlnirea de dimineață :
,,Zâna Poveștilor vă întreabă!’’ – discuții libere
Zâna Poveștilor vine în vizită la grupa Voiniceilor.
Bate cineva la ușă. Apare o fetiţă costumată în Zâna Poveștilor. În mână are un coș, o carte și o
scrisoare, pe care o dă doamnei educatoare.
Educatoarea poartă o scurtă conversație cu Zâna și informează grupa de preșcolari cu intenția
acesteia.
Se vor alege doi preșcolari care împreună cu doamna educatoare pregătesc materialele
pentru activități. Preșcolarii sosiți în grupă vor participa la pregătiri. - ,, Ne pregătim de
activitate ’’– deprinderi de ordine.

Salutul și prezența:
Copiii sunt invitați să o salute pe Zâna Poveștilor: ,,Bine ai venit , zână dragă !’’ Voiniceii
vor primi de la Zâna Poveștilor un medalion cu personaje din povești cunoscute. Se
numără ecusoanele rămase, stabilindu-se astfel numărul absenților.

Calendarul naturii :
Se va completa astfel: copiii sunt rugaţi să privească pe fereastră, să spună ce fel de
vreme e afară :,,Cum e vremea azi, voiniceii știu.’’
Un copil aleage jetonul potrivit şi-l aşează la locul care indică starea vremii.

Împărtășirea cu ceilalți:
,,Ce frumoasă e lumea poveștilor ! ’’
Se poartă o discuţie cu copiii referitoare la costumul acesteia şi la conţinutul coşului adus de ea,
anunţân du-se astfel tema activităţii:
„Astăzi îi vom arăta împreună Zânei Poveștilor tot ce am învăţat despre povești, precum vom învăța
cu multă plăcere o nouă poveste din cartea primită .”

Activitatea de grup:
În cadrul acestui moment al zilei se realizează un joc distractiv, în care copiii sunt rugați să spună ce
personaj ar vrea să fie ,care le trece prin minte ( lup, urs,etc.)

Noutatea zilei :
Fetița aleasă din grupă va fi costumată în Zâna Poveștilor . Zâna va fi musafirul care va vedea
cum voiniceii știu ca să prezinte tot ce știu despre
ce este o poveste și cum este în lumea poveștilor . Ea ne-a pregătit multe surprize dacă suntem
asculători, cuminți și răspundem corect la activități.

Mesajul zilei:
Acesta este adus de Zâna Poveștilor, care îi roagă să spună de ce : ,, LE PLACE LUMEA
POVEȘTILOR ?’’

Tranziţia
De la întâlnirea de dimineaţă la activităţile liber alese, se va face cu ajutorul Zânei ,care îi cheamă să
execute împreună exerciții fizice :,,1,2,3... ’’, în cerc .
Pentru a trece la activitățile pregătite se formează două rânduri, în funcție de medalioanele date în
dar, se execută jocul cu cânt ,,Hai, ho, hai ,ho..!’’

STRATEGII DIDACTICE
EVENIMENTE CONŢINUT ŞTIINŢIFIC EVALUARE
DIDACTICE Metode şi Mijloace
procedee didactice

Moment
organizatoric Organizarea spațiului și a
climatului educațional într- Observarea
un mod optim desfășurării comportamentului
activității de învățare: copiilor,
 Aerisirea sălii de grupă; conversația disponibilitatea de a s
 Amenajarea spațiului de problematizarea încadra în cerinţele
desfășurare a observația formulate.
activităților.
 Pregătirea materialului
didactic necesar .
 Momentul de înviorare –
exerciții fizice. explicaţia coșul cu
conversația fructe
În cadrul Întâlnirii de
Captarea atenţiei surpriza scrisoarea
dimineață: se face prezența
Zânei
copiilor; se completează
cartea cu
Calendarul naturii cu
povești Probă orală:
datele calendaristice
explicaţia Să ascultă scrisoarea
cunoscute de copii; se
realizează împărtășirea problematizarea primită de la Zâna
gândurilor între cei prezenți; conversația Poveștilor în proporți
se transmite Mesajul zilei, de 100%.
prin intermediul
Anunţarea ,,musafirului,, venit în sala
temei şi a de grupă - Zâna Poveștilor. explicația
obiectivelor Proba orală:
Educatoarea primește un coș Muncă independentă
cu fructe, în care se află și o Să se enumere
scrisoare pe care Zâna explicatia elementele ce compu
Poveștilor a adus-o. Aceasta observația imaginea prezentată l
îi înmânează doamnei cartea cu de educatoarea cel
educatoare și o carte cu povești puțin 50%
povești. Educatoarea citește Elemente de
voiniceilor scrisoarea, în care actorie:
li se anunță subiectul monologul –
activității pe care o vor conversația cu
desfășura împreună, alături un personaj,
de musafir. mimica. jucărie din
Prezentarea pluș
conţinutului şi Pentru început voiniceii mâna oarbă Iepurașul
dirijarea învăţării sunt rugați să privească cu Puf Alb
prin abordarea atenție coperta cărții primite Probă orală:
integrată a și li se cere să spună cât Muncă independentă
conţinuturilor mai multe idei care le vin Să se grupeze după
în minte despre ceea ce conversația cerința zânei, cel
prezintă imaginea . exemplul puțin 80% dintre
Copiii sunt informați că explicația preșcolari.
din cartea primită li se va
povesti povestea ,,Puf Alb
și PufGri,,. exercițiul
,,Pentru că sunt sigură că Probă orală:
vă plac poveștile am ales Muncă independentă
una foarte frumoasă. Din foi de desen, Să se răspundă la
ceea ce ce vă voi povesti acuarele, vase întrebările
voi trebuie să știți cum se povestirea pentru apă, educatoareai cel puți
numește povestea; care sunt explicația pensule. 80% din cerința dat
personajele din poveste; observația Probă practică:
ce s-a întâmplat în această Muncă independent
povestire și care au fost Elemente de Să picteze casa
faptele lor. actorie: iepurașilor după
Educatoarea precizează monologul cerința dată cel puț
că întâmplarea despre care 70% dintre ei.
se spune în poveste a fost - pe foi albe A4
între doi iepurași-frățiori. Ei - pe schița casei
acum sunt bine.Au auzit de desen decupat
voinicei că sunt buni și - pe pereții unei casei
isteți. De aceea iepurași au confecțio-nate din
cerut Zânei Poveștilor ca să carton alb ;
vă spună despre ei și să
învățați ceea ce este bine. Probă orală:
Să știți că oricând adevărul Muncă independentă
învinge, iar a minți este o calculatorul Să asculte povestea
faptă urâtă. relatată de către
Astăzi a venit doar educatoare .
iepurașul Puf Alb ca să-l
ajutăți să-și vopsească o
căsuță, în care vrea să
trăiască împreună cu fratele
lui -iepurașul Puf Gri. Probă orală:
Zâna Poveștilor solicită Muncă independentă
voiniceilor să-și aleagă un Să răspundă la
medalion ilustrat din coșul întrebările puse de
său. Preșcolarii se vor conversația către educatoare cel
grupa la dorința zânei problematizarea puțin 40% dintre ei .
astfel: exemplul
Voiniceii ce au medalioane
cu pitici se vor depla-sa
împreună cu Zâna
Poveștilor la măsuțe,
interpre-tând jocul cu
când ,,Hai,ho, hai, ho, suntem
pitici..’’. Lor li se alătură
preșcolarii ce au aprecierea
Asigurarea medalioanul cu ursuleți. verbală
conexiunii inverse Se va enumera materialele turul galeriei
primate ,precizându-se conversația
următoarea activitate ce se observația
va desfășura - pictură – Probă practică:
tema acestei. Muncă în grup
Aceștia ,,realizează schița
casei’’; ,,vopsesc pereții Să interpreteze
casei’’;,, decorează jocului cu
ferestrele și ușa casei’’. cânt,,Iepurașul Țup’’
Evaluarea utilizând culorile preferate . aprecierea prin respectarea liniei
performanţei verbală melodice, a ritmului
conversaţia și executarea corectă
recompensa mişcărilor -în proporț
de 90%.
Zâna Poveștilor este
rugată ca să realizeze și ea
tema propusă după ce va
sta cu preșcolarii ce au
primit medalioanele cu
iepurași și arici ce vor as-
culta povestea anunțată .
Încheierea
activităţii Preșcolarii ce au
medalioane cu arici și
iepurași
vor asculta povestirea în Probă orală:
spațiul amenajat – casa din Muncă independentă
pădure a iepuarșilor - acolo Să facă aprecieri la
se vor prezenta imagi-nile solicitarea educatoare
întâmplării dintre cei doi și a ,,zânei’’.
iepurași.
Educatoarea va ultiliza
monologul, ca element de Probă orală:
actorie , în prezentarea siluete – Muncă în pereche
principalelor momente ale iepurași Să enumere faptele
povestirii. iepurașilor,
Concomitent cu relatarea cel puțin 70% din
evenimentelor vor fi totalul fap-telor
prezentate și imaginile acestora.
sugestive de pe calculator,
care vor întări cele spuse.
Cuvinte și expresii noi
ce vor fi explicate preș-
colarilor. Aceștia sunt
întrebați dacă cunosc
semni-ficația lor, solicitându-
l să exemplifice pe baza
cunoștințelor lor.
Bâlci : târg mare ținut în
anumite perioade ale Probă orală:
anului, la sărbători Muncă independentă
importante și însoțite de Să facă aprecieri
spectacole și de petreceri asupra rezul-tatelor
populare obținute, cel puțin
Copaie: vas lunguieț făcut 60% dintre preșcolar
din lemn cioplit
Zăvor: încuietoare la uți,
uneori și la ferestre,
constând dintr-o mica bară dulceață,
mobile care intră într-o farfurioare,
ureche fixate în tocul de la lingurițe
ușă/fereastră. Aprecieri verbale
Copiii vor fi solicitați să globale asupra
interpreteze împreună cu activităţii desfăşurate
educatoarea și Puf Alb
jocul ,, Iepurașul Țup’’.
Acest moment va stârni
interesul pentru a cunoaște
faptele săvârșite de fratele
iepurașului – Puf Gri și
finalul povestirii, precum
ca să se realizeze o pre-
zență activă la învățarea
povestirii.
Relatarea povestirii se va
încheia cu un îndemn dat
de către educatoare și
întărit de aprecierea Zânei
Poveștilor: ,,Nu mai fi trist
iepurașule, pentru că
adevărul învinge totul. Nu-i
așa zână dragă? DA,da,
mincinosul nu ajunge
departe .’’

Se realizează sintetizarea
celor relatate prin inter-
mediul unei conversații, prin
care preșcolarii :
- vor preciza titlul
povestirii,
care sunt
personajele din povestire,
principalele
momente ale acțiunii .
Zâna va fi solicitată să-și
exprime părerea despre
comportamentul
preșcolarilor, iar aceștia
despre comportamentul
personajelor din povestire.
Doi copii vor fi solicitați
ca să aleagă aleatoriu unul
din siluetele pregătite ce
reprezintă cei doi iepurași.
După acest moment ceilalți
colegi vor enumera faptele
fiecărului iepuraș, precum
vor preciza care sunt fapte
bune și care sunt fapte rele.

Fiecare preșcolar care a


pictat casa iepurașilor se
va deplasa pentru a depune
lucrarea realizată la locul
cunoscut pentru a fi
expusă.
Aceștia vor putea veni ca
să vadă la calculator ima-
ginile din povestire, apoi pot
ca să schimbe locurile cu
ei care au medalioanele cu
arici / iepurași.
Lucrările adunate expuse
vor fi apreciate de către
cei care au medalioanele
cu arici / iepurași.
Preșcolarii din grupul
iepurașilor și aricilor vor
picta și ei , iar lucrările
realizate vor fi apreciate de
către cei care au
medalioanele cu pitici
/ursuleți.
Lucrările cele mai reușite
vor fi selectate de către
Zâna Poveștilor și iepurașul
Puf Alb pe care doam-na
educatoare îl are în brațe
pe timpul deplasării spre
locul unde se află lucrările
expuse.
Așezați în cerc copiii se
vor face aprecieri verbale
asupra modului în care s-a
desfășurat activitatea, după
care vor fi invitați ca să
servească din dul-ceața
preferată de către cei doi
iepurași. - la ,,Casa
Iepurașilor’’. Zâna Poveștilor
este și ea servită cu
dulceață .
Se ascultă muzică -
discuții libere între copii.
Se va trece la organizarea
programului propus la
activitatea recreativă.
PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ

Gradinita nr.2 Ruseni


Educatoare :Petruta Cozma

Tema de studiu: ”Cu ce şi cum exprimăm ceea ce simţim?”


Tema zilei: ”În aşteptarea lui Moş Nicolae .”
Forma de realizare: Activitate integrată: Domeniul om si societate (convorbire-Cine este Mos
Nicolae?)
(activitate pracica- elemente de decor pentru sarbatoarea de Sfantul Nicolae)
Forme de organizare: frontal, pe grupe, individual.
Locul de desfăşurare: sala de grupa
Strategii didactice:
a) Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, jocul, surpriza, harta conceptuală,
turul galeriei,
b) Materiale didactice: fişe de lucru, foarfeci, lipici, creioane, carioca, hârtie colorată,
etichete, plicuri, recompense, carton alb , imagini cu Moş Nicolae,modele, CD,
SCOPUL ACTIVITĂŢII:
-Cunoaşterea obiceiurilor şi tradiţiilor specifice poporului român legate de venirea lui Moş
Nicolae;
-Formarea virtuţilor creştine şi cultivarea unui comportament bazat pe generozitate şi dragoste
faţă de semeni;
-stimularea creativităţii, a inteligenţelor multiple, a lucrului în echipă, a cooperării şi toleranţei;
dezvoltarea capacităţii de observare, descoperire, analiză şi sinteză..
Obiective operaţionale:
a) cognitiv-informaţionale:
-să explice semnificaţia creştină a sărbătorilor religioase;
-să prezinte aspecte din viaţa lui Moş Nicolae;
-să enumere câteva comportamente pozitive;
-sa verbalizeze acţiunile, exprimându-se în termeni specifici fiecărui domeniu de cunoaştere.
-sa denumeasca cel putin cateva din materialele puse la dispozitie pentru confectionarea
ghetutei ,dupa analizarea acestora
-sa lipeasca materialele primite pe un spatiu dat,exersand diferite abilitati manuale;
-sa-si exprime impresiile estetice,apreciind lucrarile proprii si ale celorlalti.
- să utilizeze corect tehnicile de lipire si materialele puse la dispozitie;
- să respecte cerintele estetice si de igiena;
b) psiho-motorii
-să utilizeze corect instrumentele de lucru;
-să execute mişcări sugerate de textul jocurilor;
-să se deplaseze într-o direcţie indicată;
c) afectiv-atitudinale
-să participe la rezolvarea sarcinilor prin colaborare cu colegii din echipă;
-să participe cu interes la activitatea desfăşurată;
-să formuleze aprecieri critice faţă de propia lucrare şi fată de lucrările celorlalţi;

ELEMENTE COMPONENTE ALE ACTIVITĂTII INTEGRATE


ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE
DOS: Om si societate – Convorbire : In asteptarea lui Mos Nicolae
Obiective operationale:
- Sa utilizeze calitatile expresive ale limbajului oral in transmiterea unor idei si sentimente
utilizand si vorbirea dialogata in povestire–
-Să aprecieze în situaţii concrete unele comportamente şi atitudini în raport cu norme prestabilite
şi cunoscute;
-să trăiască în relaţiile cu cei din jur stări afective, pozitive,
-să manifeste prietenie, toleranţă, armonie.
DOS- Activitate practica si elemente de activitate casnica-sa denumeasca cel putin cateva din
materialele puse la dispozitie pentru confectionarea ghetutei ,dupa analizarea acestora
-sa lipeasca materialele primite pe un spatiu dat,exersand diferite abilitati manuale;
-sa-si exprime impresiile estetice,apreciind lucrarile proprii si ale celorlalti.
- să utilizeze corect tehnicile de lipire si materialele puse la dispozitie;
- să respecte cerintele estetice si de igiena;
Resurse materiale : calculator,cutia surprizelor,imagini cu aspect din legend referitoare la Mos
Nicolae, siluete pentru jocul de masa,siluete de ghetute,etc….
BIBLIOGRAFIE:
Activitatea integrată în grădiniţă, Ghid pentru cadrele didactice din învăţământul
preuniversitar, editura DPH
Ministerul Educaţiei Cercetării şi Tineretului – Curriculum pentru învăţământul
preşcolar 3-6/7ani, Bucureşti 2009
Magdalena Dumitrana (2002), Activităţile matematice în grădiniţă, Editura Compania,
Bucureşti
Munteanu C., Munteanu E. (2009) – Ghid pentru învațămantul preşcolar Editura
Polirom
Annabella Cant, 2010 Risoprint, Cluj Napoca – Educaţia preşcolară privită cu alţi ochi
Virginia Waters, Editura RTS , Cluj Napoca – Poveşti raţionale pentru copii
Resurse internet – Didactic.ro

SCENARIUL ACTIVITĂŢII
Copii vor intra in sala de grupa pe ritmul melodiei ,,Mos Nicolae” de Tatiana Donciu.
In continuare copii se vor aseza lejer pe covor .Se va anunta tema zilei pornind de la
versurile cantecului. Prezint copiilor cosuletul cu surprize si precizez faptul ca trebuie sa
desfacem rand pe rand ravasele (6 la numar) si sa raspunda corect si coerent cerintelor.
- Plicul 1/
Plan de intrebari:
- Cine este personajul din imagine?
- Descrie imbracamintea lui Mos Nicolae.
- In ce perioada a anului il asteptam pe Mos Nicolae?
- De ce vine Mos Nicolae la copii?
- Mos Nicolae
Bunul, Mosul Nicolae
Lin soseste in odae.
Si-n ghetutele curate
Incep iute sa se arate:
Biscuiti, bomboane ,bani,
Ciocolata , gologani.
Dar mosneagul nu mai stie:
Sunt reali sau jucarie?
Printre ghete asezati
Rad papucii mici, ciudati.
Ii explica papusica:
Sunt papucii lui pisica!
Plicul 2/
Plan de intrebari:
- Cine a fost Santul Nicolae, inainte de a fi sfant?
- Cine il insoteste pe mos in calatoriile sale?
- Enumerati cateva fapte bune ale mosului.
(focus pe legende despre faptele bune fata de copii)
Nicolae chiar acus,
Va sosi pe magarus,
Incarcat cu jucarii
Pentru-o droaie de copii.
La copiii cei cuminti,
Ce asculta de parinti
In ghetute le va pune
Jucarii,dulciuri,alune.

Plicul 3 /
Plan de intrebari:
- De cine este inconjurat Mos Nicolae?
- De ce il iubesc atat de mult copiii pe mos?
- Incearca sa fii Mos Nicolae- spune ce simti?
Ai fost cuminte?
Vine Mosul ma grabesc
Incaltari sa pregatesc
Pentru ca, precum se stie
Il astept cu bucurie.
Am pus cizme si paslari
Si papuci din cei mai mari
Am gatit si doi galosi
Si pantofi cat mai luciosi.
Plicul 4
Plan de intrebari:
-Cum se pregatesc copiii sa-l astepte pe Mos Nicolae?
-Ce au mai pregatit copiii din imagine?
-E suficient sa ne lustruim ghetutele?
1.Ca in fiecare an
mi-am pus ghetele la geam.
Si de n-ajung ghetele
mi-am pus si sosetele….

Dar o vorba imi sopteste:


-Hai acum trezeste-te
Si adu-ti aminte .
Mai intai gandeste-te
Dac-ai fost cuminte.
2. Mosule am fost cuminti
De parinti am ascultat
Putin de am mai gresit
Nu uita,esti asteptat!
Ghete, cizme am pregatit,
Ziua-ntreaga am lustruit
Si-asteptam cand ne trezim,
Sa primim ce ne dorim.
Plicul 5
Plan de intrebari:
- Ce primesc de la Mos , copiii neascultatori?
- Ce doriti sa primiti in dar de la Mos?
- Pe cine ajuta mosul in vremuri indepartate?
- Stiti o legenda in care cineva sa primeasca o nuelusa?
La noi vine negresit.
Incaltari am pregatit.
l-asteptam ca pe-o minune…
in ghetute ce va pune?
Pentru cei mai multi copii
Pune dulciuri ,jucarii,
Pentru altii mai asa…
O jordita va lasa!

PLICUL 6
Plan de intrebari:
- Precizati fapte bune facute de voi, pentru cei aflati in nevoie
- In ce mod cosiderati ca mai pot fi ajutati cei tristi si neajutorati?
- Ce putem invata din faptele Mosului Nicolae?

Nicolae Mosul bun ,


Astazi a pornit la drum.
A plecat cu sacu-n spate,
La noi vine cad e noapte.
Ghetele sunt pregatite,
Bine, bine, lustruite,
ASezate pe covor,
Langa usa chiar pe hol.
Dac-am facut fapte bune ,
Mosul in ghete va pune
Jucarii di ciocolate,
Carti cu basme minunate.
Apoi pleaca iar la drum
Sa-l anunte pe craciun
Ca cel min dar sic el mare
L-asteapta cu nerabdare.
SINTEZA va fi realizata de de educatoare-insistand asupra unor comportamente şi atitudini în
raport cu norme prestabilite şi cunoscute;
Tranzitie:
DOS- Activitate practica si elemente de activitate casnica

Copiii se vor deplasa la locurile lor preferate impartiti in trei grupe pe nivele de varsta.
Pe fiecare grup de mese se afla o CUTIE A CREATIEI care ascunde materialele de lucru si
modelele educatoarei.
1.Ghetute decupate din hartie colorata care trebuie decorate cat cat mai frumos pentru a fi
asezate la geamul clasei.
2.Elemente decupate pentru a asambla un Mos Nicolae 3D;
3.Nuelute, hartie creponata si fundite pentru a le decora.
Se intuieste materialul,se analizeaza modelele si se demonstreaza modul de lucru.Se
precizeaza copiilor ca pot lucre unul sau mai multe elemente de décor.Copiii vor lucre sub
atenta indrumare a educatoarei.

Evaluare
Imaginile din plicurile cu surprize si lucrarile realizate la activitatea practica fi expuse tip
expozitie(turul galeriei),fiecare grup prezentandu-si lucrarile(jurnalul reflexiv).
Se vor face aprecieri generale si individuale referitoare la modul de lucru si in special la
invatamintele desprinse din faptele Mosului Nicolae

Nr Evenimentul Continutul stiintific Strategii Evaluare


.cr didactic didactice
t.
1 Organizarea Voi asigura condiţiile necesare Observarea
activitatii pentru buna desfăşurare a comportamen
activităţii: aerisirea sălii de tului copiilor
grupă, pregătirea materialului
pentru activitate, organizarea
copiilor la intrarea în grupă,
imprimarea unei ţinute corecte.
2 Capterea -Intrarea in sala de grupa pe conversatia Copiii
atentiei ritmurile cantecului,,Mos intuiesc
Nicolae” materialul si
- voi prezenta ,,cosuletul cu sugereaza ce
surprize” ar putea
contine
3 Reactualizarea -voi reaminti copiilor tema conversatia orală
cunostintelor saptamanii, si voi genera o -frontală.
scurta discutie despre
sarbatoarea religioasa ce are
loc pe 6 decembrie in fiecare
an.
4 Anuntarea temei Voi preciza copiilor tema Conversaţia Observarea
si a obiectivelor zilei,,IN ASTEPTAREA LUI Explicaţia comportamen
MOS NICOLAE” tului copiilor
-voi trebuie sa deschideti pe
rand cele 6 ravase trimise de
ingerasi si sa raspundeti corect
intrebarilor.
-in continuare fiecare grup de
copii va lucra decoratiuni
pentru sarbatoarea de Sfantul
Nicolae,va indeplini cerinta in
colaborare cu partenerii de
grup si vor prezenta colegilor
rezultatul muncii.
Prezit copiilo o ghetuta mai
mare pe care o voi aseza afar
ape hol, cu precizarea ca este
posibil ca Mos Nicolae sa vina
si la gradinita ,chiar in timpul
activitatii noastre.
5 Dirijarea Se va prezenta copiilor icoana
invatarii Sfantului Nicolae- vom face
cateva precizari despre Exercitiul
sarbatoarea religioasa.
In continuare prezint Surpriza
copiilor .,,cosuletul cu Converstia Orala
surprize” in care ei vor numara Observarea
6 ravase(scrisori) trimise de ciorchinele Individuala
ingerasi pentru copiii grupei.
-Rand pe rand srisorile in
imagini vor fi deschise si citite
de catre copiii cu ajutorul
intrebarilor adresate de
educatoare.
-Fiecare scrisoare citita va fi
apoi asezata pe un panou, in
jurul imaginii Sfantuli Nicolae,
realizand la final ciorchinele/
cu tema ,,Mosul Nicolae”
Intrebarile aderesate de
educatoare vor fi completate cu
poezii centrate pe tema(copiii
de nivelI si variante ale
legendei lui Mos
Nicolae(copiii de nivelII)
6 Obtinerea Se va continua lucrand pe Lucrul in
performantei grupuri decoratiuni pentru sala echipa
de grupa
- Intuirea materialului exercitiul
- -anuntarea temei Modul in
- Demonstrarea care
modalitatior de lucru utilizeaza
- Supravegherea si instrumentele
indrumarea modului de de lucru
lucru.
- Se va insist ape faptul Acuratetea
ca trebuie sa ne lucrarilor
pregatim cat mai
frumos pentru sosirea
mosului
Copiii vor lucre pe
fondul musical oferit de
cantecul ,,Sfinte
Nicolae”
7 Evaluare Toate materialele realizate pe Turul galeriei
parcursul activitatii vor fi
expuse si analizate critic si
autocritic.
8 Incheierea Apreciez modul in care copiii
activitatii au raspuns la acticitate,le fac
recomandarile necesare.
Cantec ,,Mos Nicolae 2” de
Tatiana Donciu/ ne regrupam la
covoras si vom primi darurile
lasate de mos in ghetuta.
Proiect didactic
Propunatoare: Șuhani Simona
Data: 08.10.2012
Grupa: Mica -Buburuzele
Tema anuala: ,,Cine sunt/suntem?”
Tema proiectului: „Eu si familia mea”
Tema saptamanii: ,,Am nevoie de o familie”
Tema zilei: ,,Familia mea este o comoara”
Forma de realizare: activitate integrata – ALA+ADE+ADP
Domenii experientiale: Limba si Comunicare
Tipul activitatii: asimilare de cunostinte
Forma de organizare: frontal, pe grupuri mici
Mijloc de realizare: observare cu suport ilustrativ
Durata: o zi
Scopul activitatii: Dezvoltarea capacitatii de cunoastere si intelegere a provenientei familiale,
precum si stimularea curiozitatii pentru
investigarea acestuia.
Educarea unei atitudini pozitive fata de familie, cultivarea sentimentelor de
dragoste, atasament si generozitate pentru
membri familiei.
Obiective operationale:
ALA:
 Sa recunoasca corect membrii familiei din fotografiile si imaginile prezentate.
 Sa alcatuiasca o familie din cel putin 3 membrii cu ajutorul imaginilor prezentate.
 Sa initieze un dialog fictiv in familie timp de 2 minute.
 Sa formuleze corect cel putin o formula de politete si salut.
ADE:
1.Cognitive:
Limba si comunicare:
O: Sa identifice corect cel putin trei membrii dintr-o familie cu ajutorul imaginilor prezentate.
O: Sa descrie corect cel putin o activitate din familie cu propriile cuvinte.
O: Sa poarte discutii libere pe baza imaginilor prezentate.
2.Afectiv-volitive:
O: Sa manifeste interes si curiozitate fata de activitatea propusa.
O: Sa interactioneze in mod pozitiv si constructiv cu colegii de grupa.
3.Psihomotorii:
O: Sa manipuleze materialele prezentate in mod organizat.
O: Sa acompanieze ritmic linia melodica propusa cu miscari corporale sugestive.
Strategii didactice:
Metode si procedee: explicatia, brainstorming, observare, munca in echipa, Stop, jocul
Mijloace didactice:
ADP: calendarul naturii, jetoane pentru completarea acestuia, catalogul pentru prezenta copiilor,
ghicitori
ALA: imagini si fotografii cu membrii unei familii (tata, mama, fetita, baiat, bunic, bunica),
jucarie aragaz, sortulet, tacam, castron, servetele, fata de masa.
ADE: imagini pe carton mare cu membrii familiei si activitatile acestora, buline colorate, laptop,
fotografii, minge.
Forme de organizare: Frontal, individual si grupuri mici
Timp: 30 min
Bibliografie:
Pletea, M. et all , Aplicatiile noului curriculum pentru invatamantul prescolar, vol III, Bucuresti:
Editura DPH, 2009.
Munteanu, C., Munteanu, E. N., Ghid pentru invatamantul prescolar .O abordare din
perspectiva noului curriculum, Iasi: Editura Polirom, 2009.

Activitati de invatare
1.Activitati de dezvoltare personala
Rutine: Primirea copiilor, momentul de igiena personala, calendarul naturii, prezenta,
micul dejun, vizita la toaleta.
Tranzitie: „Mama, tata, la plimbare” „Parintii mei fac curat”
Activitatea incepe cu intalnirea de dimineata.
1. Salutul
2. Prezenta
3. Calendarul naturii
4. Impartasirea cu ceilalti
5. Noutatea zilei
6. Rutine
2.Activitati liber alese:
-ALA 1:
Joc de rol: - „De-a familia”
Biblioteca: -„Membrii familiei”(citire de imagini si fotografii);
-ALA 2-recreativ - joc de atenție „Ghici cine lipsește”
3. Activitati pe domenii experientiale:
-DLC (Educarea limbajului)
Observare cu suport ilustrativ - membrii familiei si activitatile corespunzatoare.
Scenariul zilei
I.ADP
Activitatea incepe cu intalnirea de dimineata.
Salutul: Buna dimineata copiii. V-ati salutat si imbratisat familia inainte de a veni la
gradinita?
Prezenta: „Stim sa ne prezentam”- fiecare copil are mai multe nume. Unul reprezinta
numele de familie, ceea ce inseamna ca toti membrii familiei au acest nume (de exemplu: ....).
De asemenea, noi mai avem un alt nume pentru a ne prezenta pe noi insine (de exemplu: ...).
Vom face prezenta folosind numele de familie si vom spune prezent cu o ridicare a mainii.
Activitate de grup: completam calendarul naturii. Astazi este Luni, prima zi din
saptamana. Este luna octombrie si suntem in anotimpul..
Avem nevoie de 3 cercetasi pentru a se duce la fiecare fereastra din clasa. Cercetasii ne vor spune
cum este vremea afara.
Impartasirea cu ceilalti: Fiecare copil face parte dintr-o familie unica. Familia este
compusa din parintii copilului, mama si tata, poate si fratiori sau surioare, dar sa nu uitam de
bunicii nostri.
Noutatea zilei: Am cateva ghicitori pentru copii isteti ca voi. Sa vedem despre cine este
vorba in aceste ghicitori. (Mama, tata) Anexa 1
II.ALA1.
Incepem activitatea cu tranzitia „Parintii mei fac curat”. Sunt verbalizate actiunile
impreuna cu prescolarii si se acompaniaza cu gesturi sugestive fiecare actiune pe muzica vesela.
(Mama spala rufele, le scutura bine si le aseaza la uscat. Tata da cu matura, tata sterge praful,
zugraveste etc.)
Continuam cu activitatile la centrele de interese.
Joc de rol: - „De-a familia”. Se simuleaza o activitate in familie- in bucatarie toata
familia ajuta la pregatirea mesei.
Biblioteca: -„Membrii familiei”(citire de imagini si fotografii). Copiii primesc imagini si
fotografii cu membrii familiei. Ei au sarcina de a recunoaste fiecare personaj pentru ca in final sa
alcatuiasca o familie.
Tranzitie: „Mama, tata, la plimbare”. Deprinderea de a merge in pereche, succesiv.
III.ADE
-DLC (Educarea limbajului)
„Familia mea”-membrii familiei si activitatile corespunzatoare.
Se prezinta copiilor pe un carton mare colorat membrii familiei succesiv. Pentru fiecare membru
indicam o imagine (utilizata la activitati alese-biblioteca) si cel putin trei fotografii aduse de catre
parinti. Fiecare membru este asociat unei activitati corespunzatoare. Se realizeaza descrierea
membrilor si impartasim unicitatea fiecaruia. Se solicita copiilor sa povesteasca cea mai placuta
activitate realizata in familie. Se accentueaza mesajul ca fiecare familie este unica, speciala si
comoara pe care trebuie sa o pretuim mereu.
Se realizeaza 3 grupe reprezentand membrii familiei (mama, tata si copilul). Pe o masuta sunt
aranjate imagini cu acesti membrii; pe alta masuta se afla obiecte de bucatarie, jucarii diverse
(cuburi, masinute, bebelusi etc). Fiecare grupa la semnal sonor trebuie sa mearga catre prima
masuta sa aleaga imaginea corespunzatoare rolului primit si apoi sa aleaga un obiect pentru a
desfasura o activitate. Se insista pe verbalizarea actiunii. La final se vor realiza familii si se va
simula ritualul de pregatire se asezare a mesei.
IV.ALA2- recreativ- joc de atenție „Ghici cine lipsește”
Pe tabla magnetica se aseaza fotografiile unei familii. Initial se indica fiecare membru din
familie. Copiii inchid ochii si atunci cand ei deschid ochii li se vor spune ca un membru al
familiei lipseste. Copiii trebuie sa identifice corect membrul familiei care lipseste si sa isi
imagineze de ce acesta ar lipsi indicand o activitate pe care membrul al putea sa o desfasoare.
Raspunsurile corecte sunt aplaudate si recompensate prin buline rosii.

Etapele lectiei Strategii


Forme de Metod
Continutul invatarii
organizare proced
1.Moment Aerisirea salii de grupa; aranjarea mobilierului pentru munca pe
organizatoric grupuri. Pregatirea materialului didactic necesar desfasurarii
activitatii. Primirea copiilor in sala.
2. Captarea Intalnirea de dimineata. Prezenta. Calendarul naturii. Impartasirea Frontal Explicatia
atentiei cu ceilalti. Educatoarea anunta cateva ghicitori misterioase. Individual Demonstr
Cuvintele cheie sunt: mama, tata.

3.Anuntarea Aflam misterele ghicitorilor si educatoarea anunta tema zilei: Frontal Explicatia
temei si -Copiii astazi vorbim despre familia din care facem parte, din cine Demonstr
obiectivelor anume este compusa familia, cum ne ajutam noi parintii si cum le
aratam ca tinem la ei si ii iubim.
„Parintii mei fac curat”-tranzitie
Mama spala rufele, le scutura bine si le aseaza la uscat. Mama da cu
matura, tata sterge praful, zugraveste, copilul aseaza servetelele pe
masa, tata pune lingura si furculita. Aratam parintilor ca ii iubim.
4. Dirijarea Copiii se aseaza la masute unde gasesc materialele necesare Grup mic Explicatia
invatarii prin pentru activitatile libere alese.
redarea -Astazi avem doua centre: Demonstr
integrata a Joc de rol: - „De-a familia”. Se simuleaza o activitate in familie- in Munca in
continutului bucatarie toata familia ajuta la pregatirea mesei. Vor fi 3 membri ai echipa
familiei: mama, tata si copilul. Trebuie sa va jucati de-a familia si sa Brainstorm
ne aratati cum puneti masa impreuna si va ajutati unul pe celalalt.
Biblioteca: -„Membrii familiei”(citire de imagini si fotografii).
Copiii primesc imagini si fotografii cu membrii familiei. Ei au
sarcina de a recunoaste fiecare personaj pentru ca in final sa
alcatuiasca o familie.
La ambele centre se face demonstratia de catre cadrul didactic
pentru intelegerea sarcinilor date.
Dupa ce se vor face aprecierile pentru fiecare echipa se va valorifica
ce au ce au invatat frontal prin metoda brainstorming.
Joc de rol: De ce trebuie sa ne ajutam in familie? Ce castigam daca
ne-am ajuta parintii? Ce le demonstram prin comportamentul nostru
celor din jur?
Biblioteca: Toti parintii sunt la fel? (mesaj-unicitatea membrilor
familiei)
5.Fixarea Tranzitie catre DLC: „Mama, tata, la plimbare”. Deprinderea de a Frontal Problema
Continutului merge in pereche, succesiv. Explicatia
DLC Observare
Se prezinta copiilor pe un carton mare colorat membrii familiei
succesiv. Pentru fiecare membru indicam o imagine (utilizata la Individual
activitati alese-biblioteca) si cel putin trei fotografii aduse de catre
parinti. Fiecare membru este asociat unei activitati corespunzatoare.
Se realizeaza descrierea membrilor si impartasim unicitatea
fiecaruia. Se solicita copiilor sa povesteasca cea mai placuta
activitate realizata in familie si o ocazie in care au aratat cat de mult
isi iubesc parintii. Se accentueaza mesajul ca fiecare familie este
unica, speciala si comoara pe care trebuie sa o pretuim mereu.
6. Asigurarea Se realizeaza 3 grupe reprezentand membrii familiei (mama, tata si Frontal Explicatie
retentiei copilul). Pe o masuta sunt aranjate imagini cu acesti membrii; pe Grup Demonstr
si a alta masuta se afla obiecte de bucatarie, jucarii diverse (cuburi, Joc
transferului masinute, bebelusi etc). Fiecare grupa la semnal sonor trebuie sa
mearga catre prima masuta sa aleaga imaginea corespunzatoare
rolului primit si apoi sa aleaga un obiect pentru a desfasura o
activitate. Se insista pe verbalizarea actiunii. La final se vor realiza
familii si se va simula ritualul de pregatire se asezare a mesei.

7.Evaluarea Se realizeaza un cerc impreuna cu toti copiii si se initiaza jocul Individual Minge mi
progresului Stop. Se trimite o minge de la copil la copil pana la semnalul sonor
realizat Stop atunci cand educatoarea lanseaza o intrebare iar copilul la care
s-a oprit mingea raspunde.
-Cum putem sa ne ajutam parintii in casa?
-Cum aratam parintilor dragostea noastra?
-Din cine este formata familia?
-Cum ne salutam familia?

8. Incheierea In incheiere, educatoarea le propune copiilor sa stranga materialele Frontal Exercitiul


activitatii si sa aranjeze scaunele, dezvoltand astfel copiilor deprinderi de
ordine si disciplina.
Anexa - ADP
Ghicitori

E frumoasa, e buna, grijulie mereu El este eroul meu


Ea ma tine de mana si e ingerul meu Sta langa mama mereu
O iubesc tare mult, O ajuta si ne iubeste
Draga imi este si o sarut. Si povesti el imi citeste.
(mama) (Tata)

S-ar putea să vă placă și