Sunteți pe pagina 1din 17

PROIECTAREA UNITĂŢII TEMATICE: „LUMEA MAGICĂ A BASMELOR”

Nr. de săptămâni: XVIII- XX


Perioada: 3 februarie -21 martie
ZIUA/DATA DISCIPLINA DETALIERI DE ACTIVITĂŢI INTEGRATE/PE DISCIPLINE RESURSE EVALUARE
CONŢINUT
SĂPTĂMÂNA 3-7 FEBRUARIE
LUNI CLR -1.2; 1.3; Dragonii din  Întâlnirea de dimineaţă: prezenţa, noutăţi, impresii, meteo, Resurse materiale: Aprecieri
3 2.1; 2.2; 3.1; Ţinutul Albastru mesajul zilei – Calendarul „Întâlnirea de globale şi
februarie 4.1;  Text suport: „Dragonii din Ţinutul Albastru”de R.S. dimineaţă” individuale
AVAP – 2.3 Gannet – pagina 40-41, din caiet,
MM – 1.4  Cine, ce, unde, cum? – formulare de întrebări/răspunsuri despre CD,planşă cu literele p/ P, Observarea
animale dispărute CD,ilustraţii cu dragoni, coli, comportamen
 Povestirea după imagini creioane colorate, laptop, tului
 Expunerea rolului fiecărui membru din familie dragonilor videoproiector participativ
 Despărţirea cuvintelor în silabe/ specificarea numărului de Resurse procedurale:
silabe conversaţia, explicaţia,
 Identificarea literei P, mare, de tipar, într-un şir de litere demonstraţia, exerciţiul,
 Stabilirea locului sunetului p în cuvinte jocul didactic, învăţarea prin
 Trasarea conturului literelor folosind resurse variate, descoperire, observarea
decorarea literei P directă
 Stabilirea corespondenţei imagine-cuvânt Forme de organizare:
MM: Audierea cântecului „Dragonul” frontal, individual, în grup
AVAP: Realizează un desen care ilustrează o scenă din poveste
MEM - 1.1.; 1.2; Adunarea cu 2 CLR: Discuţii despre consecinţele unor acţiuni asupra propriului Resurse materiale: Aprecierea
1.4; 1.6; 3.1; 3.2 corp – pagina 44, din caiet,CD corectitudinii
 Compuneri şi descompuneri de mulţimi de obiecte având drept planşă cu adunarea cu 2, rezolvării
AVAP - 2.2. cardinal un număr de elemente mai mic de 10 numărătoare, coli, creioane sarcinii de
CLR – 2.2  Rezolvarea de exerciţii de adunare cu 2 unităţi în concentrul 0- colorate, laptop, videoproiec- lucru
10 şi verificarea operaţiilor efectuate prin numărare de tor
obiecte/desene Resurse procedurale:
 Identificarea rezultatului corect, cu suport intuitiv conversaţia, explicaţia,
 Numărări pe axa numerelor demonstraţia, exerciţiul,
 Completarea unor şiruri de adunare jocul didactic, învăţarea prin
 Realizarea corespondenţei între operaţie şi rezultatul descoperire, observarea
corespunzător directă
 Adăugarea a 2 elemente la o mulţime de obiecte, fiecare Forme de organizare:
operaţie fiind însoţită de numărarea obiectelor frontal, individual, în grup
 Exerciţii de identificare a unor obiecte necesare pentru
producerea sunetelor (identificarea relaţiei vibraţie – sunet)
 Exerciţii de colorare a corpurilor care pot produce sunete şi
vibraţii
AVAP: ilustrarea, prin desen, a unor operaţii de adunare cu 2
unităţi
DP - 2.1; 2.2 Comportare  Întâlnirea de dimineaţă (prezenta, ziua, data, meteo, agenda Resurse materiale: Observarea
CLR – 1.3 civilizată zilei) – Calendarul „Întâlnirea de sistematică
AVAP – 2.4 CLR: Exerciţii de participare la conversaţii scurte, în grup, pe dimineaţă”
MEM– 1.1 teme sugerate de imagini – pagina 22-23, din auxiliar,
 Joc: „Roata emoţiilor” CD,„Roata emoţiilor”, coli,
 Exerciţii de identificare a regulilor de comportare civilizată, în creioane colorate, laptop,
imagini videoproiector
 Jocuri de rol ilustrând modalităţi pozitive/negative de Resurse procedurale:
interacţiune verbală sau fizică: se ajută unii cu ceilalţi, se conversaţia, explicaţia,
exprimă politicos (te rog, mulţumesc), se întrerup, se lovesc, se demonstraţia, exerciţiul,
împing etc. jocul didactic, învăţarea prin
 Organizarea unor evenimente:„Expoziţie de lucrări plastice descoperire, observarea
dedicate prietenilor” directă
 Exprimarea prin desen a regulilor de comunicare la şcoală şi Forme de organizare:
afişarea acestora pentru a fi vizualizate de elevi (exemplu: frontal, individual, în grup
„vorbim pe rând”, „ascultăm activ”, „respectăm programul
şcolar”, „ajutăm colegii când ne solicită sprijinul”, „adresăm
întrebări” etc.)
AVAP: Colorarea după codul de culori
 MEM : unirea punctetelor în ordinea crescătoare a numerelor
pentru a obţine desene
MM - 1.4; 2.1; Cântarea vocală în  Audierea cântecului „Muzicanţii” de Gr. Teodosiu - cu Resurse materiale: Observarea
3.1, grup şi individual ajutorul mijloacelor tehnice –laptop, videoproiector sistematică a
MEM – 2.2 MEM – „Ce s-ar întâmpla dacă...?” Resurse procedurale: capacităţii de
 Jocuri de ascultare şi comparare intuitivă a unor sunete emise conversaţia, explicaţia, a cânta în
de obiecte cunoscute, cu sonorităţi distincte (instrumente demonstraţia, exerciţiul, colectiv prin
muzicale) jocul didactic, învăţarea prin scara de
 Jocuri de audiere alternativă şi comparată a sunetelor vorbite şi descoperire, observarea clasificare
cântate directă
 Exerciţii de mânuire liberă a jucăriilor muzicale, respectiv Forme de organizare:
executarea percuţiei corporale, detaşat de cântec, în colectiv şi frontal, individual, în grup
individual
 Cântarea în colectiv, asociind mişcarea sugerată de text
 Exersarea asimilării integrale a cântecului
 Reproducerea în colectiv a cântecelor însuşite intuitiv,
pronunţând corect cuvintele
 Acompanierea cântecelor cu jucării muzicale
MARŢI CLR – 1.3; Dragonii din  Text suport: „Dragonii din Ţinutul Albastru”de R.S. Resurse materiale: Aprecieri
4 3.1; 4.1 Ţinutul Albastru Gannet – pagina 40-41, din auxiliar, globale şi
februarie AVAP – 2.2  Punerea în corespondenţă a unor cuvinte care încep cu sunetul CD,planşă cu literele p, P, individuale
p cu imaginile potrivite ilustraţii cu dragoni, coli,
 Formulare de propoziţii, indicarea numărului de cuvinte/ creioane colorate, laptop, Observarea
silabe, percepute prin bătăi din palme/bătăi videoproiector comportamen
 Indicarea locului sunetului p în cuvinte de 2-3 silabe Resurse procedurale: tului
 Colorarea bulinei corespunzătoare conversaţia, explicaţia, participativ
 Scrierea literei p/P cu ajutorul beţişoarelor demonstraţia, exerciţiul,
 AVAP : modelarea plastilinei pentru obţinerea literei p/P de jocul didactic, învăţarea prin
tipar descoperire, observarea
 Recunoaşterea literei p în cuvinte date directă
 Trasarea conturului literelor folosind resurse variate, Forme de organizare:
decorarea literei P frontal, individual, în grup

MEM - 1.1.; 1.2; Adunarea cu 2 CLR: Discuţii despre consecinţele unor acţiuni asupra propriului Resurse materiale: Aprecierea
1.4; 1.6; 3.1; 3.2 corp – pagina 44, din caiet,CD corectitudinii
 Compuneri şi descompuneri de mulţimi de obiecte având drept planşă cu adunarea cu 2, rezolvării
AVAP - 2.2. cardinal un număr de elemente mai mic de 10 numărătoare, coli, creioane sarcinii de
CLR – 2.2  Rezolvarea de exerciţii de adunare cu 2 unităţi în concentrul 0- colorate, laptop, videoproiec- lucru
10 şi verificarea operaţiilor efectuate prin numărare de tor
obiecte/desene Resurse procedurale:
 Identificarea rezultatului corect, cu suport intuitiv conversaţia, explicaţia,
 Numărări pe axa numerelor demonstraţia, exerciţiul,
 Completarea unor şiruri de adunare jocul didactic, învăţarea prin
 Realizarea corespondenţei între operaţie şi rezultatul descoperire, observarea
corespunzător directă
 Adăugarea a 2 elemente la o mulţime de obiecte, fiecare Forme de organizare:
operaţie fiind însoţită de numărarea obiectelor frontal, individual, în grup
 Exerciţii de identificare a unor obiecte necesare pentru
producerea sunetelor (identificarea relaţiei vibraţie – sunet)
 Exerciţii de colorare a corpurilor care pot produce sunete şi
vibraţii
AVAP: ilustrarea, prin desen, a unor operaţii de adunare cu 2
unităţi
AVAP – 2.1; 2.2; Desen  Realizarea unei compoziţii:Autoportret- Micul pictor” Resurse materiale: Observare
2.3 Elemente de limbaj  Realizarea unor compoziţii, individual folosind culori la – pagina 38, din caiet,CD, Expunerea
MM – 2.2 plastic linia, alegere şi tehnici improvizate acuarele, tempera, burete, lucrărilor
punctul, forma  Folosirea liniei cu scop de contur şi cu scop decorativ în planşă “Steaua
compoziţie culorilor”laptop,
 Exerciţii de utilizare a aparaturii electronice pentru realizarea videoproiector
unor fotografii/ Resurse procedurale:
 Aşternerea petelor de culoare conversaţia, explicaţia,
 Obţinerea autoportetului demonstraţia, exerciţiul,
 MM: Ninge iar jocul didactic, învăţarea prin
descoperire, observarea
directă
Forme de organizare:
frontal, individual, în grup

MIERCURI
5 DP - 2.1; 2.2 Comportare CLR: Exerciţii de participare la conversaţii scurte, în grup, pe Resurse materiale: Observarea
februarie CLR – 1.3 civilizată teme sugerate de imagini – pagina 22-23, din auxiliar, sistematică
AVAP – 2.4  Exerciţii de identificare a regulilor de comportare civilizată, în CD„Roata emoţiilor”, coli,
MEM– 1.1 imagini creioane colorate, laptop,
 Jocuri de rol ilustrând modalităţi pozitive/negative de videoproiector
interacţiune verbală sau fizică: se ajută unii cu ceilalţi, se Resurse procedurale:
exprimă politicos (te rog, mulţumesc), se întrerup, se lovesc, se conversaţia, explicaţia,
împing etc. demonstraţia, exerciţiul,
 Organizarea unor evenimente:„Expoziţie de lucrări plastice jocul didactic, învăţarea prin
dedicate prietenilor” descoperire, observarea
 Exprimarea prin desen a regulilor de comunicare la şcoală şi directă
afişarea acestora pentru a fi vizualizate de elevi (exemplu: Forme de organizare:
„vorbim pe rând”, „ascultăm activ”, „respectăm programul frontal, individual, în grup
şcolar”, „ajutăm colegii când ne solicită sprijinul”, „adresăm
întrebări” etc.)
AVAP: Colorarea după codul de culori
 MEM : unirea punctetelor în ordinea crescătoare a numerelor
pentru a obţine desene
MEM - 1.1.; 1.2; Scăderea cu 2  CLR: întrebări şi răspunsuri pe baza ilustraţiei Resurse materiale: Aprecierea
1.4; 1.6; 3.1; 3.2  Compuneri şi descompuneri de mulţimi de obiecte având drept – pagina 44, din auxiliar, CD, corectitudinii
cardinal un număr de elemente mai mic de 10 planşă cu scăderea cu 2, rezolvării
MM - 1.4  Rezolvarea de exerciţii de scădere cu 2 unităţi în concentrul numărătoare, coli, creioane sarcinii de
 0-10 şi verificarea operaţiilor efectuate prin numărare de colorate, laptop, videoproiec- lucru
obiecte/desene tor
 Identificarea rezultatului corect, cu suport intuitiv Resurse procedurale:
 Realizarea corespondenţei între operaţie şi rezultatul conversaţia, explicaţia,
corespunzător demonstraţia, exerciţiul,
 Extragerea a 2 elemente dintr-o mulţime de obiecte, fiecare jocul didactic, învăţarea prin
operaţie fiind însoţită de numărarea obiectelor descoperire, observarea
 AVAP: ilustrarea, prin desen, a unor operaţii de scădere cu 2 directă
unităţi Forme de organizare:
 Joc: Pătratul magic frontal, individual, în grup
MM – 2.1 Cântarea în  Vizionare PPT : Iarna Resurse materiale: Aprecieri
CLR – 1.1 colectiv.  Audierea cântecului „ Iarna a sosit în zori”cu ajutorul –coli, creioane globale si
AVAP – 2.2 Cântarea mijloacelor tehnice colorate, laptop, individuale
instrumentală  Acompanierea cu ajutorul instrumentelor improvizate (tobe, videoproiector
lemne, creioane) Resurse procedurale:
 Reproducerea în colectiv a cântecelor însuşite intuitiv, conversaţia, explicaţia,
pronunţând corect cuvintele demonstraţia, exerciţiul,
 Exersarea asimilării integrale a melodiei jocul didactic, învăţarea prin
 AVAP: La săniuş - colorare descoperire, observarea
directă
Forme de organizare:
frontal, individual, în grup
JOI CLR – 1.3; 2.2; Sunetul p  Întâlnirea de dimineaţă: prezenţa, noutăţi, impresii, meteo, Resurse materiale: Aprecieri
6 3.1; 4.1 Literele p/P, de mesajul zilei – Calendarul „Întâlnirea de globale şi
februarie AVAP - 2.2 tipar  Text suport: „Dragonii din Ţinutul Albastru”de R.S. dimineaţă” individuale
2H Gannet – pagina 40-41, din auxiliar,
 Recunoaşterea literei p/P în cuvinte date planşă cu literele p, P, Observarea
 Selectarea de litere dintr-un şir aleatoriu de litere, pentru a alfabetar, tablă magnetică, sistematică
identifica un cuvânt potrivit pentru o imagine careuri, etichete cu cuvinte
 Punerea în corespondenţă a unor cuvinte cu literele care îl coli, creioane colorate, laptop,
alcătuiesc videoproiector
 Recunoaşterea unor cuvinte uzuale, din universul Resurse procedurale:
apropiat/observarea etichetelor cu cuvinte/ citirea globală a conversaţia, explicaţia,
cuvintelor scrise cu litere de tipar demonstraţia, exerciţiul,
 Asocierea a două silabe pentru formarea cuvintelor jocul didactic, învăţarea prin
 Punerea în corespondenţă a unor cuvinte formate din 1-2 silabe descoperire, observarea
cu imagini potrivite, reprezentând obiecte din universul apropiat directă
 Descoperirea unor cuvinte în careuri Forme de organizare:
 AVAP : Colorare după cod dat frontal, individual, în grup
MEM - 1.1.; 1.2; Adunarea şi  CLR: observarea şi analiza ilustraţiei Resurse materiale: Aprecierea
1.4; 1.6; 3.1; 3.2; scăderea cu 1 şi 2  Rezolvarea de exerciţii de adunare şi scădere cu 1 şi 2 unităţi în – pagina 45, din auxiliar, corectitudinii
concentrul 0-10 şi verificarea operaţiilor efectuate prin numărare numărătoare, coli, creioane rezolvării
CLR – 2.2 de obiecte/desene colorate, laptop, sarcinii de
AVAP – 2.2  Identificarea rezultatului corect, cu suport intuitiv videoproiector lucru
 Realizarea corespondenţei între operaţie şi rezultatul Resurse procedurale:
corespunzător conversaţia, explicaţia,
 Adăugarea/extragerea a 2 elemente dintr-o mulţime de obiecte demonstraţia, exerciţiul,
 Compunerea unor probleme pe baza imaginilor date şi jocul didactic, învăţarea prin
rezolvarea acestora în funcţie de cerinţa dată descoperire, observarea
AVAP: Colorează imaginile directă
 MM:Jocuri de mişcare pentru evidenţierea forţelor şi a Forme de organizare:
efectelor acestora: împingere, tragere, frontal, individual, în grup
deformarea/ruperea/spargerea
Organizarea unor jocuri de tipul: „Ce s-ar întâmpla dacă…?”

VINERI CLR – 1.3; 2.2; Degeţica  Întâlnirea de dimineaţă: prezenţa, noutăţi, impresii, Resurse materiale: Aprecieri globale şi
7 3.1; 4.1 meteo, mesajul zilei – Calendarul „Întâlnirea de individuale
februarie MEM – 3.1  Text suport: „Degeţica”, de H. C. Andersen dimineaţă”
DP - 2.2  Cine, ce, unde, cum? – formulare de – pagina 42-43, din auxiliar, Observarea sistematică
AVAP – 2.1 întrebări/răspunsuri despre personajul principal CDplanşă cu literele d/D,
 Povestirea după imagini coli, creioane colorate,
 Despărţirea cuvintelor în silabe/ specificarea laptop, videoproiector
numărului de silabe Resurse procedurale:
 Identificarea literei D, mare, de tipar, într-un şir de conversaţia, explicaţia,
litere demonstraţia, exerciţiul,
 Stabilirea locului sunetului d în cuvinte jocul didactic, învăţarea
 Trasarea conturului literelor folosind resurse prin descoperire, observarea
variate, decorarea literei D directă
 Stabilirea corespondenţei imagine-cuvânt Forme de organizare:
AVAP: Realizează un desen care ilustrează o scenă frontal, individual, în grup
din poveste
MEM: scrierea numărului corespunzător tuturor
vieţuitoarelor întâlnite în conţinutul poveştii
 Identificarea sensului unor cuvinte prin schimbarea
unei litere
 DP: selectarea din mai multe imagini a celor care
ilustrează activităţile zilnice personale

AV/AP –1.3; 2.3; Tehnici simple de  Utilizarea unor tehnici simple de modelaj – Resurse materiale: Aprecieri individuale
2.4 modelaj Amprente în aluat –300g. de făină, 100ml. de
 Realizarea unor amprente şi explicarea alegerilor apă călduţă, coli, creioane Analiza produselor
făcute colorate, laptop, activităţii
MM – 2.1  Exersarea modului de îngrijire/păstrare a videoproiector
instrumentelor şi materialelor Resurse procedurale:
CLR – 1.3  Exerciţii de utilizare a unor tehnici simple de conversaţia, explicaţia,
amestecare, aplatizare a aluatului demonstraţia, exerciţiul,
 Lipirea diverselor materiale pe suporturi diferite jocul didactic, învăţarea
CLR: Conversaţii despre posibile utilizări ale prin descoperire, observarea
produselor realizate directă
 Formularea de întrebări simple şi răspunsuri despre Forme de organizare:
amprentele obţinute prin modelaj frontal, individual, în grup
 Joc: Mie îmi place să modelez pentru că……
 MM : Audiţie „Eu sunt doar un copilaş”
RELIGIE
EDUCATIE FIZICA

LUNI CLR -1.2; 1.3; Degeţica  Întâlnirea de dimineaţă: prezenţa, noutăţi, Resurse materiale: Aprecieri globale şi
18 2.1; 2.2; 3.1; impresii, meteo, mesajul zilei – Calendarul „Întâlnirea de individuale
februarie 4.1;  Text suport: „Degeţica”, de H. C. Andersen dimineaţă”
AVAP – 2.3 D.P: Identificarea regulilor de comunicare în – pagina 42-43, din auxiliar, Observarea
DP – 2.2 comportamentul cu persoane diferite de noi planşă cu literele d/D, coli, comportamentului
MM – 2.2.  Joc: De-a fluturaşii creioane colorate, laptop, participativ
 Indicarea locului sunetului d în cuvinte de 2-3 videoproiector
silabe Resurse procedurale:
 Identificarea literei D, mare, de tipar, într-un şir de conversaţia, explicaţia,
cuvinte demonstraţia, exerciţiul,
 Reprezentarea grafică a cuvintelor, stabilirea jocul didactic, învăţarea prin
locului literelor noi descoperire, observarea
 Trasarea conturului literelor folosind resurse directă
variate, decorarea literei D Forme de organizare:
 Stabilirea corespondenţei imagine-cuvânt frontal, individual, în grup
AVAP: Colorează imaginea preferată
MM: Degeţica
MEM - 1.1.; 1.2; Adunarea şi  Joc: -Câţi copii? ( numărarea elevilor din clasă Resurse materiale: Aprecierea corectitudinii
1.4; 1.6; 3.1; 3.2; scăderea cu 3 după diferite criterii: băieţi; fetiţe cu părul blond, – pagina 46, din auxiliar, CD, rezolvării sarcinii de lucru
fetiţe care au fraţi, băieţi care s-au născut numărătoare, coli, creioane
CLR – 2.2 primăvara) colorate, laptop,
AVAP – 2.2  Compuneri şi descompuneri de mulţimi de obiecte videoproiector
având drept cardinal un număr de elemente mai Resurse procedurale:
mic de 10 conversaţia, explicaţia,
 Rezolvarea de exerciţii de adunare şi scădere cu 3 demonstraţia, exerciţiul,
unităţi în concentrul 0-10 şi verificarea operaţiilor jocul didactic, învăţarea prin
efectuate prin numărare de obiecte/desene descoperire, observarea
 Identificarea rezultatului corect, cu suport intuitiv directă
 Numărări pe axa numerelor Forme de organizare:
 Completarea unor şiruri de adunare frontal, individual, în grup
 Adăugarea/extragerea a 3 elemente dintr-o
mulţime de obiecte, fiecare operaţie fiind însoţită
de numărarea obiectelor
 AVAP: ilustrarea, prin desen, a unor operaţii de
adunare /scădere cu 3 unităţi
DP - 1.1; 2.1 Comunicăm în clasă  Joc : „Recunoaşte personajul” Resurse materiale: Observarea sistematică
AVAP – 2.4  Exerciţii de identificare în imagini a unor situaţii – paginile 25-26, din auxiliar,
MM – 2.2 care prezintă modalităţi pozitive/negative de CD,ilustraţii cu diverse
interacţiune verbală sau fizică activităţi desfăşurate la
 Jocuri de cunoaştere/intercunoaştere de tipul „Pot şcoală, coli, creioane
să te prezint eu?” în care fiecare copil îşi prezintă colorate, laptop,
colegul/colega videoproiector
preferată, activităţile preferate Resurse procedurale:
 Discuţii de explorare a intereselor şi a conversaţia, explicaţia,
experienţelor anterioare ale copiilor demonstraţia, exerciţiul,
 Joc : Termometrul emoţiilor - Recunoaşterea jocul didactic, învăţarea prin
emoţiei exprimate de chipul persoanelor descoperire, observarea
 AVAP: ilustrarea propriilor emoţii în diferite directă
situaţii Forme de organizare:
 MM : Audiţie : „Dacă vesel se trăieşte” frontal, individual, în grup
MM – 1.1.; 1.2.; Interpretarea  Jocuri de ascultare şi comparare intuitivă a unor Resurse materiale: Aprecieri individuale
1.4.; Nuanţe –tare, încet, sunete emise de obiecte cunoscute, cu sonorităţi –planşă cu diferite
mediu distincte instrumente muzicale, coli,
 Jocuri de ascultare a unor sunete lungi sau scurte, creioane colorate, laptop,
emise tare sau încet de obiecte cunoscute videoproiector
 Exerciţii alternative în colectiv Resurse procedurale:
 Acompanierea cântecelor cu percuţie corporală conversaţia, explicaţia,
(bătăi din palme, bătăi cu degetul/creionul în bancă exerciţiul, jocul didactic,
etc.) învăţarea prin descoperire,
 Jocuri de recunoaştere auditivă a unor sonorităţi observarea directă
din mediul înconjurător şi imitarea lor folosind Forme de organizare:
onomatopee frontal, individual, în grup

MARŢI CLR -1.2; 1.3; Sunetul d  Text suport: „Degeţica”, de H. C. Andersen Resurse materiale: Aprecieri globale şi
19 2.1; 2.2; 3.1; Literele d/D, de  Recunoaşterea unor cuvinte uzuale, din universul – pagina 42-43, din auxiliar, individuale
februarie 4.1; tipar apropiat/observarea etichetelor cu cuvinte/ citirea planşă cu literele d/D,
AVAP – 2.2 globală a cuvintelor scrise cu litere de tipar alfabetar, Copacul cu litere, Observarea
MEM – 1.1  Asocierea silabelor pentru formarea cuvintelor plastilină, coli, creioane comportamentului
 Joc: Copacul cu litere – identificarea literelor care colorate, laptop, participativ
compun cuvinte date, prin colorarea lor videoproiector
 MEM : scrierea numărului corespunzătoare Resurse procedurale:
tuturor literelor d, folosite în cuvinte date conversaţia, explicaţia,
 AVAP : obţinerea literei D, mare, de tipar din demonstraţia, exerciţiul,
plastilină învăţarea prin descoperire
Forme de organizare:
frontal, individual, în grup
MEM - 1.1; Adunarea şi CLR: întrebări şi răspunsuri pe baza ilustraţiei Resurse materiale: Aprecierea corectitudinii
1.2.; 1.3.; 1.4. scăderea cu 4  Precizarea utilităţii unor aparate electrocasnice – pagina 48, din auxiliar, CD rezolvării sarcinii de lucru
AVAP – 2.2 ilustrate planşă cu diferite instrumente
CLR – 2.2  Compuneri şi descompuneri de mulţimi de obiecte muzicale, coli, creioane
având drept cardinal un număr de elemente mai colorate, laptop,
mic de 10 videoproiector
 Rezolvarea de exerciţii de adunare şi scădere cu 4 Resurse procedurale:
unităţi în concentrul 0-10 şi verificarea operaţiilor conversaţia, explicaţia,
efectuate prin numărare de obiecte/desene exerciţiul, jocul didactic,
 Identificarea rezultatului corect, cu suport intuitiv învăţarea prin descoperire,
 Realizarea corespondenţei între operaţie şi observarea directă
rezultatul corespunzător Forme de organizare:
 Adăugarea/extragerea a 4 elemente dintr-o frontal, individual, în grup
mulţime de obiecte, fiecare operaţie fiind însoţită
de numărarea obiectelor
AVAB:Colorează broasca din Degeţica
 MM: Trenul

AVAP – 1.3; 2.3; Tehnici de lucru:  Invitaţia - „La spectacol”-Scufiţa roşie Resurse materiale: Aprecieri individuale
2.4.; decupare, lipire,  Joc : „Tu ce personaj vrei să fii ? – pagina 5, din auxiliar,
MM – 2.1 decorare  Utilizarea unor tehnici simple de lucru CD,foarfece, creioane
 Formularea de întrebări simple şi răspunsuri colorate, laptop, videoproiec-
despre utilizarea şi transmiterea invitaţiei tor
 MM : jocuri pe cântec cu executarea unor mişcări Resurse procedurale:
potrivite conţinutului de idei al textului „La conversaţia, explicaţia,
spectacol” exerciţiul, jocul didactic,
învăţarea prin descoperire,
observarea directă
Forme de organizare:
frontal, individual, în grup

EF
MIERCUR DP - 1.1; 2.1 Regulile noastre  Întâlnirea de dimineaţă (prezenta, ziua, data, Resurse materiale: Observarea sistematică
I AVAP – 2.4 meteo, agenda zilei) – Calendarul „Întâlnirea de
20 CLR – 1.3  Reguli de comunicare în activitatea şcolară dimineaţă”
februarie  Exerciţii de identificare a unor formule folosite în – pagina 24, din auxiliar, CD,
situaţii diferite sugerate de imagini ilustraţii cu diferite
CLR: Exerciţii de participare la conversaţii scurte, comportamente în timpul
în grup, pe teme sugerate de imagini cursurilor, creioane colorate,
 Exerciţii de comparare a comportamentului în laptop, videoproiector
diferite situaţii Resurse procedurale:
 Jocuri „Aşa da/aşa nu”: identificarea în imagini a conversaţia, explicaţia,
unor situaţii care prezintă modalităţi pozitive/ demonstraţia, exerciţiul,
negative de interacţiune verbală sau fizică observarea directă
AVAP : Emoţiile au culori! –colorarea feţelor Forme de organizare:
potrivite emoţiilor frontal, individual, în grup

MEM – 1.1.; 1.2; Forţe  Joc: „Ghiceşte cine câştigă?” Resurse materiale: Aprecierea corectitudinii
 Jocuri de mişcare pentru evidenţierea forţelor şi a – pagina 49, din auxiliar,CD, rezolvării sarcinii de lucru
CLR – 1.3; 2.2. efectelor acestora: împingere, tragere, coli, creioane colorate,
AVAP – 2.1 deformarea/ruperea/spargerea laptop, videoproiector
 Clasificarera unor jucării în funcţie de modul de Resurse procedurale:
acţionare: tragere/împingere conversaţia, explicaţia,
 Identificarea unor corpuri care îşi modifică forma: exerciţiul, jocul didactic,
balonul, buretele, plastilina etc. învăţarea prin descoperire,
 Ruperea hârtiei, a frunzelor, a cartonului pentru a observarea directă
modifica forma Forme de organizare:
 Exemplificarea corpurilor care se sparg frontal, individual, în grup
 Identificarea modului de mişcare/deplasare a
diferitelor obiecte/vieţuitoare
 Exerciţii de intuire a unor imagini şi de observare
a schimbării formei unor obiecte atunci când
asupra lor se exercită o forţă
AVAP : colorarea unui desen pe baza unor coduri
date

MM – 1.1.; 1.2.; Interpretarea  Jocuri de ascultare şi comparare intuitivă a unor Resurse materiale: Aprecieri individuale
1.4.; Nuanţe –tare, încet, sunete emise de obiecte cunoscute, cu sonorităţi –planşă cu diferite
mediu distincte instrumente muzicale, coli,
 Jocuri de ascultare a unor sunete lungi sau scurte, creioane colorate, laptop,
emise tare sau încet de obiecte cunoscute videoproiector
 Exerciţii alternative în colectiv Resurse procedurale:
 Acompanierea cântecelor cu percuţie corporală conversaţia, explicaţia,
(bătăi din palme, bătăi cu degetul în bancă etc.) exerciţiul, jocul didactic,
 Jocuri de recunoaştere auditivă a unor sonorităţi Forme de organizare:
din mediul înconjurător şi imitarea lor folosind frontal, individual, în grup
onomatopee
JOI CLR - 1.1; 1.3; Habarnam visează  Întâlnirea de dimineaţă: prezenţa, noutăţi, Resurse materiale: Aprecieri globale şi
21 3.1, .; 4.1.; impresii, meteo, mesajul zilei – Calendarul „Întâlnirea de individuale
februarie AVAP – 1.2  Text suport: „Habarnam visează”după Nikolai dimineaţă”
MM – 2.1 Nosov – pagina 44-45, din auxiliar, Observarea
 Cine, ce, unde, cum? – formulare de CD,alfabetar, tablă comportamentului
întrebări/răspunsuri despre prichindei magnetică, planşă cu literele participativ
 Povestirea după imagini î, Î
 Despărţirea cuvintelor în silabe/ specificarea puzzle, plastilină, markere,
numărului de silabe laptop, videoproiector
 Identificarea literei Î, mare, de tipar, într-un şir de Resurse procedurale:
litere conversaţia, explicaţia,
 Stabilirea locului sunetului î, în cuvinte demonstraţia, exerciţiul,
 Trasarea conturului literelor folosind resurse învăţarea prin descoperire,
variate, decorarea literei Î observarea directă
 Stabilirea corespondenţei imagine-cuvânt Forme de organizare:
MM: Audierea cântecului „Prichindel” frontal, individual, în grup
AVAP: Realizează un desen care ilustrează o scenă
din poveste
CLR – 1.3.; 3.1.; Sunetul d  Întâlnirea de dimineaţă: prezenţa, noutăţi, Resurse materiale: Aprecieri globale şi
4.1.; Literele d/D, de impresii, meteo, mesajul zilei – Calendarul „Întâlnirea de individuale
tipar  Text suport: „Degeţica”, de H. C. Andersen dimineaţă”
AVAP – 2.2  Recunoaşterea literei d/D, în cuvinte date – pagina 42-43, din auxiliar, Observarea
MM – 2.2  Reprezentarea grafică a cuvintelor, stabilirea alfabetar, tablă magnetică, comportamentului
locului literelor noi puzzle, plastilină, coli, participativ
 Trasarea conturului literelor folosind resurse creioane colorate, laptop,
variate, decorarea literei d videoproiector
 Joc - puzzle - asocierea silabelor (prin colorare) Resurse procedurale:
pentru formarea cuvintelor conversaţia, explicaţia,
AVAP: decorarea rochiţei Degeţicăi, folosind demonstraţia, exerciţiul,
literele P, p, d, D, folosind diverse instrumente de jocul didactic, învăţarea prin
scris descoperire, observarea
MM: Vine, vine, primăvara directă
Forme de organizare:
frontal, individual, în grup
MEM - 1.1; 1.2.; Adunarea şi  Joc: -Câţi copii? ( numărarea elevilor din clasă Resurse materiale: Aprecierea corectitudinii
1.3.; 1.4. scăderea cu 5 după diferite criterii: băieţi; fetiţe cu părul blond, -,pagina 50, din auxiliar, CD, rezolvării sarcinii de lucru
AVAP – 2.2 fetiţe care au fraţi, băieţi care s-au născut coli, creioane colorate,
primăvara) laptop, videoproiector
 Compuneri şi descompuneri de mulţimi de obiecte Resurse procedurale:
având drept cardinal un număr de elemente mai conversaţia, explicaţia,
mic de 10 exerciţiul, jocul didactic,
 Rezolvarea de exerciţii de adunare şi scădere cu 3 învăţarea prin descoperire,
unităţi în concentrul 0-10 şi verificarea operaţiilor observarea directă
efectuate prin numărare de obiecte/desene Forme de organizare:
 Identificarea rezultatului corect, cu suport intuitiv frontal, individual, în grup
 Numărări pe axa numerelor
 Completarea unor şiruri de adunare
 Adăugarea/extragerea a 5 elemente dintr-o
mulţime de obiecte, fiecare operaţie fiind însoţită
de numărarea obiectelor
 AVAP: ilustrarea, prin desen, a unor operaţii de
adunare /scădere cu 5 unităţi

CLR - 1.1; 1.3; Habarnam visează  Întâlnirea de dimineaţă: prezenţa, noutăţi, Resurse materiale: Aprecieri globale şi
VINERI 3.1, .; 4.1.; impresii, meteo, mesajul zilei – Calendarul „Întâlnirea de individuale
22 AVAP – 2.2 Text suport: „Habarnam visează”după Nikolai dimineaţă”
februarie MM – 2.1 Nosov – pagina 44-45, din auxiliar, Observarea
 Identificarea semnificaţiei unui mesaj scurt pe alfabetar, tablă magnetică, comportamentului
teme familiare/ a unor informaţii dintr-un mesaj planşă cu literele î, Î participativ
scurt puzzle, plastilină, markere,
 Formularea unor răspunsuri la întrebări: „Cine? laptop, videoproiector
Ce? Unde? Când? Cum? De ce?” Resurse procedurale:
 Identificarea semnificaţiei unor imagini conversaţia, explicaţia,
 Indicarea locului sunetului î, în cuvinte de 2-3 demonstraţia, exerciţiul,
silabe prin ridicarea unui jeton învăţarea prin descoperire,
 Identificarea literei Î, mare, de tipar într-un şir de observarea directă
cuvinte Forme de organizare:
 Reprezentarea grafică a cuvintelor, stabilirea frontal, individual, în grup
locului literelor noi
 Observarea literelor î, Î, şi analiza acesora
 Trasarea conturului literelor folosind resurse
variate, decorarea literei Î
 Stabilirea corespondenţei imagine-cuvânt
AVAP: Colorează imaginile
AVAP – 1.2.;1.3; Tehnici de lucru:  Jocuri de sortare a obiectelor de acelaşi fel Resurse materiale: Aprecieri individuale
2.3; 2.4.; asamblare, decupare, ilustrate pe piese puzzle din carton –planşă cu diferite
MM – 2.1 lipire,  Puzzle—Viaţa din adâncuri instrumente muzicale, coli,
 Utilizarea unor tehnici simple de decupare, creioane colorate, pag.39-41
asamblare, lipire, coloare din caiet, CD,foarfecă, lipici,
 Formularea de întrebări simple şi răspunsuri laptop, videoproiector
despre figurinele obţinute prin modelaj Resurse procedurale:
 Joc: Mie îmi place să asamblez puzzle pentru conversaţia, explicaţia,
că…… exerciţiul, jocul didactic,
 MM : jocuri pe cântec cu executarea unor mişcări învăţarea prin descoperire,
potrivite conţinutului de idei al textului observarea directă
Forme de organizare:
frontal, individual, în grup

LUNI CLR -1.2; 1.3; Sunetul î  Întâlnirea de dimineaţă: prezenţa, noutăţi, Resurse materiale: Observarea sistematică a
25 2.1; 2.2; 3.1; Literele î/Î, de tipar impresii, meteo, mesajul zilei – Calendarul „Întâlnirea de capacităţii de identificare
februarie 4.1;  Text suport: „Habarnam visează”după Nikolai dimineaţă” a sunetului iniţial şi/ sau
AVAP – 2.3 Nosov – pagina 44-45, din auxiliar, final dintr-un cuvânt, a
DP – 2.2  Joc: Copacul cu litere – identificarea literelor care CD,alfabetar, tablă silabelor şi a cuvintelor
compun cuvinte date prin colorarea lor magnetică, din propoziţii rostite clar
 Identificarea imaginilor corespunzătoare planşă cu literele î/ Î şi rar (listă de verificare)
cuvintelor care conţin sunetul la început puzzle, plastilină, markere,
 Crearea unor cuvinte prin completarea literelor laptop, videoproiector
lipsă Resurse procedurale:
 Punerea în corespondenţă a unor cuvinte cu literele conversaţia, explicaţia,
care îl alcătuiesc demonstraţia, exerciţiul,
 Joc: Eu spun una, tu spui multe! - exerciţii de învăţarea prin descoperire,
obţinere a pluralui unui cuvânt după model observarea directă
 Recunoaşterea unor cuvinte uzuale, din universul Forme de organizare:
apropiat/observarea etichetelor cu cuvinte/ citirea frontal, individual, în grup
globală a cuvintelor scrise cu litere de tipar
 Asocierea cuvintelor cu imaginile corespunzătoare
AVAP : alegerea culorilor potrivite pentru a colora
imagini ce respectă indicaţii date
DP: De-a magicianul
MEM – 1.1. 1.2.; Electricitate CLR: Pericolul curentului electric Resurse materiale: Aprecierea corectitudinii
1.3.; 1.4.;  Enumerarea unor aparate electrocasnice, – pagina 51, CD, laptop, rezolvării sarcinii de lucru
electronice care funcţionează cu ajutorul video-proiector
CLR – 1.1. electricităţii Resurse procedurale:
AVAP – 2.2 Joc: „Aşa da – aşa nu!” (discriminarea imaginilor conversaţia, explicaţia,
pozitive de cele negative) demonstraţia, exerciţiul,
 Identificarea activităţilor zilnice în care intervine învăţarea prin descoperire,
electricitatea observarea directă
 Identificarea unor surse de electricitate (baterii, Forme de organizare:
acumulatori) care asigură funcţionarea unor frontal, individual, în grup
obiecte
DP: Identificarea activităţilor zilnice în care intervine
electricitatea
AVAP: Realizarea unui poster de avertizare a
zonei expuse pericolului curentului electric
AVAP –1.1.; 2.1; Tehnici simple de  Rama foto– colaj Resurse materiale: Observare
2.2; 2.3.; 2.4.; prelucrare a hârtiei:  Utilizarea unor tehnici simple de, decupare după – pag.37 din caiet,CD, carton Expunerea lucrărilor
2.6.; rupere, tăiere, contur, lipire, lipire în funcţie de nevoi şi indicaţii colorat, lipici, seminţe de
MM – 2.2 decupare după pentru realizarea ramei dovleac
contur, lipire  Formularea de întrebări simple şi răspunsuri sfoară, perforator, laptop,
despre lucrarea obţinută videoproiector
 Realizarea unor lucrări în care să se asocieze Resurse procedurale:
elemente de exprimare plastică, cu alte forme de conversaţia, explicaţia,
exprimare artistică demonstraţia, exerciţiul,
 Povestirea unui eveniment personal, cu ajutorul învăţarea prin descoperire,
colajului obţinut observarea directă
 MM:”Trenul” Forme de organizare:
frontal, individual, în grup
MM – 1.3.; 2.1.; Interpretarea  Vizionarea unor filme care ilustrează diverse Resurse materiale: Aprecieri individuale
Nuanţe –tare, încet, mişcări de percuţie corporală –ilustraţii despre anotimpul
CLR – 2.2 mediu  Executarea unor mişcări, după model: bătăi din primăvara, laptop, videopro-
palme, cu degetul pe bancă etc. iector
 Jocuri pe cântec cu executarea unor mişcări Resurse procedurale:
potrivite conţinutului de idei al textului „Înfloresc conversaţia, explicaţia,
grădinile” demonstraţia, exerciţiul,
 CLR : Discuţii despre anotimpul primăvara Forme de organizare:
frontal, individual, în grup
RELIGIE 
MARŢI EF 
26 LIMBA
februarie FRANCEZA
CLR – 1.3.; 2.1; Sunetul î  Identificarea literelor î/Î, de tipar, într-un şir de Resurse materiale: Aprecieri globale şi
3.1; 4.1.; Literele î/Î, de tipar litere – Calendarul „Întâlnirea de individuale
DP – 2.2  MEM: scrierea numărului corespunzătoare tuturor dimineaţă”
MEM – 1.1 literelor găsite – pagina 44-45, din auxiliar, Observarea
AVAP – 2.1  Întrebări şi răspunsuri, pe baza ilustraţiei alfabetar, tablă magnetică, comportamentului
 D.P: Identificarea regulilor de comunicare în planşă cu literele î, Î, participativ
comportamentul la şcoală plastilină, markere, laptop,
 Formulare de propoziţii, indicarea numărului de videoproiector
cuvinte/ silabe, percepute prin bătăi din palme Resurse procedurale:
 Identificarea cuvintelor care aparţin imaginii prin conversaţia, explicaţia,
marcarea lor cu x demonstraţia, exerciţiul,
 AVAP: modelarea plastilinei pentru obţinerea învăţarea prin descoperire,
literelor î, Î, de tipar observarea directă
MIERCUR EF 
I CLR - 1.3; 3.1; Recapitulare  Exersarea comunicării orale pornind de la Resurse materiale: Observarea sistematică a
27 3.2.; observarea ilustraţiilor – Calendarul „Întâlnirea de capacităţii de identificare
februarie DP – 2.2  Formulare de întrebări şi răspunsuri despre dimineaţă” a sunetului iniţial şi/ sau
MEM -1.1 anotimp, personaje, loc – Cd,fişe de lucru, alfabetar, final dintr-un cuvânt, a
AVAP – 2.2  Recunoaşterea literelor p, P, d, D, î, Î, în cuvinte tablă magnetică, silabelor şi a cuvintelor
scrise şi ilustrat plastilină, markere, fire de din propoziţii rostite clar
 Identificarea perechilor de litere (mici si mari de lînă, laptop, videoproiector şi rar (listă de verificare)
tipar) Resurse procedurale:
 Ordonarea silabelor pentru a obţine cuvinte conversaţia, explicaţia,
 Ordonarea cuvintelor pentru a obţine propoziţii demonstraţia, exerciţiul,
 Citirea cuvintelor scrise doar cu literele învăţate învăţarea prin descoperire,
 Citirea unor propoziţii observarea directă
 Ordonarea cuvintelor pentru a forma un enunţ
 Orientarea în spaţiul scrierii
 Construirea literelor p, P, d, D, î, Î din plastilină /
fire de lână
 Colorarea unor imagini, după codul de culori
 Jocuri de numire în lanţ a unor cuvinte care încep
cu o literă dată
 Jocuri de rol
MEM – 1.1. 1.2.; Adunarea şi  Compunerea şi descompunerea unor mulţimi de Resurse materiale: Aprecierea corectitudinii
1.3.; 1.4.; scăderea cu 5 obiecte având drept cardinal un număr de elemente – pagina 50, CD, imagini care rezolvării sarcinii de lucru
mai mic decât 10 avertizează prezenţa
CLR – 1.1.  Adăugarea/extragerea a 5 elemente dintr-o curentului electric,
MM – 2.2 mulţime de obiecte, fiecare operaţie fiind însoţită laptop, videoproiector
AVAP – 2.2 de numărarea obiectelor Resurse procedurale:
 Rezolvarea de exerciţii de adunare/ scădere cu 1-5 conversaţia, explicaţia,
unităţi, în concentrul 0-10 şi verificarea operaţiilor demonstraţia, exerciţiul,
efectuate prin numărare de obiecte/prin desene învăţarea prin descoperire,
 Corespondenţe între operaţiile date şi rezultatul observarea directă
corespunzător Forme de organizare:
 Crearea unor probleme simple după imagini date frontal, individual, în grup
 Rezolvarea unor probleme cu sprijin în imagini
date
 Recunoaşterea de simboluri care arată prezenţa
curentului electric
AVAP:Ciupercuţe adunate!

MM – 1.4.; 2.1.; Cântarea vocală în  Audierea cântecului „Iarnă, să te duci cu bine Resurse materiale: Aprecieri individuale
3.1.; grup şi individual “demonstrat cu ajutorul mijloacelor tehnice –ilustraţii despre anotimpul
AVAP – 2.2 Mişcări sugerate de  Observarea unor ilustraţii adecvate textului primăvara, laptop, videopro-
textul cântecului cântecului iector
 Exersarea asimilării pe strofe/ integrale a Resurse procedurale:
cântecului conversaţia, explicaţia,
 Exersarea mişcării spontane demonstraţia, exerciţiul,
 AVAP : desenarea unor imagini sugerate de textul Forme de organizare:
cântecului frontal, individual, în grup
JOI CLR - 1.3; 3.1; Recapitulare  Exersarea comunicării orale pornind de la Resurse materiale: Observarea sistematică a
28 3.2.; observarea ilustraţiilor – Calendarul „Întâlnirea de capacităţii de identificare
februarie DP – 2.2  Formulare de întrebări şi răspunsuri despre dimineaţă” a sunetului iniţial şi/ sau
MEM -1.1 anotimp, personaje, loc – fişe de lucru, alfabetar, final dintr-un cuvânt, a
AVAP – 2.2  Recunoaşterea literelor p, P, d, D, î, Î, în cuvinte tablă magnetică, plastilină, silabelor şi a cuvintelor
scrise şi illustrat markere, fire de lână, laptop, din propoziţii rostite clar
 Identificarea perechilor de litere (mici si mari de videoproiector şi rar (listă de verificare)
tipar) Resurse procedurale:
 Ordonarea silabelor pentru a obţine cuvinte conversaţia, explicaţia,
 Ordonarea cuvintelor pentru a obţine propoziţii demonstraţia, exerciţiul,
 Citirea cuvintelor scrise doar cu literele învăţate învăţarea prin descoperire,
 Citirea unor propoziţii observarea directă
 Ordonarea cuvintelor pentru a forma un enunţ
 Orientarea în spaţiul scrierii
 Construirea literelor p, P, d, D, î, Î din plastilină /
fire de lână
 Colorarea unor imagini, după codul de culori
 Jocuri de numire în lanţ a unor cuvinte care încep cu o
literă dată
 Jocuri de rol
MEM –1.1.; Recapitulare  Aflarea sumei/diferenţei a două numere mai mici Resurse materiale: Aprecierea corectitudinii
1.2.; 1.3.; 1.4.; decât 10 – fişe de lucru, imagini care rezolvării sarcinii de lucru
3.1.; 4.2.;  Aflarea unui termen necunoscut, folosind metoda avertizează prezenţa
balanţei curentului electric,
CLR – 1.1  Adăugarea şi extragerea de elemente dintr-o numărătoare
mulţime de obiecte, fiecare operaţie fiind însoţită laptop, videoproiector
DP – 2.2 de numărarea obiectelor Resurse procedurale:
AVAP – 2.2  Adăugarea/extragerea de elemente dintr-o mulţime conversaţia, explicaţia,
dată, pentru a obţine mulţimi „cu tot atâtea demonstraţia, exerciţiul,
elemente” învăţarea prin descoperire,
 Recunoaşterea activităţilor zilnice în care intervine observarea directă
electricitatea Forme de organizare:
AVAP: Realizarea unor afişe de atenţionare pentru frontal, individual, în grup
prevenirea acidentelor ce pot avea pe stradă, din
cauza firelor electrice căzute
MM:Jocuri de mişcare pentru evidenţierea forţelor şi
a efectelor acestora: împingere, tragere,
deformarea/ruperea/spargerea

DP - 1.1; 2.1 Comunicăm în clasă  Joc : „Recunoaşte personajul” Resurse materiale: Observarea sistematică
AVAP – 2.4  Exerciţii de identificare în imagini a unor situaţii – paginile 25-26, din auxiliar,
MM – 2.2 care prezintă modalităţi pozitive/negative de Cd,ilustraţii cu diverse
interacţiune verbală sau fizică activităţi desfăşurate la
 Jocuri de cunoaştere/intercunoaştere de tipul „Pot şcoală, coli, creioane
să te prezint eu?” în care fiecare copil îşi prezintă colorate, laptop,
colegul/colega videoproiector
preferată, activităţile preferate Resurse procedurale:
 Discuţii de explorare a intereselor şi a conversaţia, explicaţia,
experienţelor anterioare ale copiilor demonstraţia, exerciţiul,
 Joc : Termometrul emoţiilor - Recunoaşterea jocul didactic, învăţarea prin
emoţiei exprimate de chipul persoanelor descoperire, observarea directă
 AVAP: ilustrarea propriilor emoţii în diferite Forme de organizare:
situaţii frontal, individual, în grup
 MM : Audiţie : „Dacă vesel se trăieşte”
AVAP – 1.2; 1.3; Confecţii şi jucării  Numirea materialelor, instrumentelor şi tehnicilor Resurse materiale: Observare
2.1; 2.2 Materiale şi utilizate – pagina43, din caiet, imagini Expunerea lucrărilor
instrumente hârtie,  Joc didactic : Recunoaşte culoarea cercului cu mărţişoare, capace de
DP – 3.2 materiale culorilor: culori calde /culori reci sticle de plastic, şnur de Aprecierea lucrărilor
MM – 3.1 refolosibile  Observarea unor mărţişoare, pe baza imaginilor mărţişor, capsator
CLR 2.2 prezentate laptop, videoproiector
 Formularea de răspunsuri simple la întrebări legate Resurse procedurale:
de viaţa fluturilor conversaţia, explicaţia,
 Recunoaşterea diferitelor tipuri de linii şi puncte demonstraţia, exerciţiul,
întâlnite în imagini cu mărţişoare învăţarea prin descoperire,
 Explicatii privind combinarea culorilor observarea directă
 CLR:Legenda mărţişorului Forme de organizare:
 DP : transformarea spaţiului clasei într-un mediu frontal, individual, în grup
prietenos de învăţare
 Expunerea produselor activităţilor la nivelul
elevilor.
MM : exersarea mişcării spontane pe cântecul
„Înfloresc grădinile”
VINERI CLR– 1.1; 1..1; Ameliorare/  Ameliorare-dezvoltare Resurse materiale: Aprecieri globale şi
1 3.1; 4.1 dezvoltare  Activităţile de învăţare cu caracter ameliorativ se – Calendarul „Întâlnirea de individuale cu privire la
martie vor stabili în funcţie de problemele individuale/ale dimineaţă” rezultatele învăţării
majorităţii elevilor. – fişe de lucru, alfabetar,
Activităţile de dezvoltare vor avea un grad ridicat de tablă magnetică,
dificultate şi vor fi stabilite pentru elevii care vor plastilină, markere, fire de
demonstra realizarea tuturor obiectivelor de evaluare lînă, laptop, videoproiector
vizate. Resurse procedurale:
conversaţia, explicaţia,
demonstraţia, exerciţiul,
învăţarea prin descoperire,
observarea directă

MEM – 1.1; 1.2; Recapitulare  Crearea unor probleme simple după imagini date Resurse materiale: Aprecieri globale şi
1.3; 2.1; 3.2 Adunări şi scăderi  Formularea şi rezolvarea unor probleme Pagina 52, CD,fişe de individuale
AVAP – 2.2 în concentrul 0-10  Rezolvarea de probleme în care numerele sunt date lucru,imagini:
DP – 3.1 cu 1-5 unităţi, prin obiectual sau figurate prin semne simple: puncte, numărătoare,
numărare cerculeţe, linii etc. laptop, videoproiector
 Rezolvarea unor probleme cu sprijin în imagini Resurse procedurale:
date conversaţia, explicaţia,
 Rezolvarea de exerciţii de adunare/ scădere cu 1-5 demonstraţia, exerciţiul,
unităţi, în concentrul 0-10 şi verificarea operaţiilor învăţarea prin descoperire,
efectuate prin numărare de obiecte/prin desene observarea directă
 Completare de tabele cu adunare/scădere Forme de organizare:
AVAP: Colorarea unei planşe după un cod de frontal, individual, în grup
culori dat

DP - 1.1; 2.1 Comunicare şi  Întâlnirea de dimineaţă (prezenta, ziua, data, Resurse materiale: Observarea sistematică
MM – 2.2 cooperare meteo, agenda zilei) –fişe de lucru, jetoane „Aşa
AVAP – 2.2  Jocuri de tipul „Roata emoţiilor”, pentru da!”, „Aşa nu!”, coli,
CLR – 1.3 aprecierea emoţiilor în diferite situaţii creioane colorate, laptop,
 Exerciţii de identificare a regulilor de comunicare videoproiector
în imagini Resurse procedurale:
 Jocuri care prezintă modalităţi de adresare conversaţia, explicaţia,
potrivită în diferite situaţii demonstraţia, exerciţiul,
 Discuţii de explorare a intereselor şi a jocul didactic, învăţarea prin
experienţelor anterioare ale copiilor descoperire, observarea
 Joc: „Cum mă simt eu astăzi” directă
 AVAP : Joc: Când sunt vesel/trist mă simt .…! - Forme de organizare:
colorarea unor desene ce simbolizează fericire, frontal, individual, în grup
tristeţe, folosind culori la alegere
 MM: Audiţie: „Dacă vesel se trăieşte”