Sunteți pe pagina 1din 8

DATA: 10.10.

22
CLASA: a VIII-a
PROPUNĂTOR:
DISCIPLINA: Arte
UNITATEA de învățare: Valori perene ale muzicii naţionale şi universale
SUBIECTUL: Recapitulare – Ansamblul Academic de Stat de dansuri populare
„Joc”
FORMA DE REALIZARE: activitate integrată
TIPUL LECŢIEI: predare, formare de priceperi și deprinderi
SCOPUL:
 Dezvoltarea deprinderilor muzicale de interpretare a cântecelor în
colectiv, pe grupe sau individual, cu acompaniament de percuţie
corporală şi jucării muzicale.
 Dezvoltarea auzului muzical şi a simţului ritmic al copiilor;
antrenarea memoriei muzicale.

COMPETENŢE SPECIFICE:
Muzică şi mişcare
1.2. Corelarea înălţimilor de sunete și a valorilor de note și pauze cu notația
muzicală;
1.3. Sesizarea în cadrul cântecelor, a unor elemente de formă (repetiție/schimbare,
alternanță strofă/refren);
2.1. Cântarea individuală, în mici grupuri, în colectiv, cu asocierea unor elemente
de mişcare cu diferențieri expresive;
2.2. Utilizarea notaţiei înălţimilor sunetelor și valorilor ritmice ale notelor și
pauzelor pentru însușireabunor cântece;
3.1. Manifestarea unor reacții, emoții, sentimente sugerate de fragmente muzicale
însoțite de dans;
3.2. Diferențierea anumitor caracteristici (muzicale și de mișcare) în exprimarea
prin dans.

Matematică
2.2. Compararea numerelor naturale în concentrul 0 – 10 000, respectiv a fracţiilor
care au acelaşi numărător sau același numitor, mai mic sau egal cu 10 sau numitor
egal cu 100;
2.4. Efectuarea de adunări şi scăderi de numere naturale în concentrul 0 – 1 000
000 sau cu numere fracționare.

Limba și literatura română


1.1. Realizarea de deducții simple pe baza audierii unui text literar sau informativ
accesibil;
1.2. Deducerea sensului unui cuvânt prin raportare la mesajul audiat în contexte de
comunicare previzibile;
1.4. Manifestarea atenției față de diverse tipuri de mesaje în contexte previzibile;
2.3. Prezentarea ordonată logic și cronologic a unui proiect/a unei activități derulate
în școală sau extrașcolar;
2.4. Inițierea și menținerea unei interacțiuni în vederea rezolvării de probleme
individuale sau de grup;
2.5. Manifestarea interesului pentru participarea la interacțiuni orale;
3.3. Extragerea dintr-un text a unor elemente semnificative pentru a susține o opinie
referitoare la mesajul citit.

Geografie
3.1. Identificarea poziției elementelor reprezentate pe hartă;
3.3 Raportarea corectă a poziției unor elemente pe reprezentările cartografice.

Joc și mișcare
1.3. Valorificarea deprinderilor motrice de bază în condițiile unor proiecte cu
character integrat;
2.1. Asumarea responsabilității în îndeplinirea rolurilor individuale repartizate în
cadrul grupului, în activitățile de joc și mișcare;
2.2. Organizarea și adaptarea unor jocuri de mișcare în activitățile ludice școlare și
extrașcolare.

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
O1 - să interpreteze la orga mobilă cântecele indicate;
O2 - să recunoască, în funcție de înălțime, sunetele muzicale și să le stablilească
locul corect pe portativul desenat pe podea;
O3 -să interpreteze cântecul indicat de bilețel la Boomwhackers astfel încât să fie
recunoscut de colegi;
O4 - să găsească soluțiile corecte pentru aritmogriful propus;
O5 - să completeze ciorchinele cu denumirile dansurilor populare învățate;
O6 - să stabilească locul notelor pe portativ, a duratelor respective și a barelor de
măsură;

O7 - să asocieze corect sunetele cu cele de pe xilofon;


O8 – să asocieze corect mișcările dansurilor populare cu melodia respectivă;
O9 – să respecte comenzile date de conducătorul jocului, asociind mișcările cu
strigăturile indicate;
O10 – să completeze cvintetul cu părțile de vorbire indicate.

STRATEGIA DIDACTICĂ: evaluativ-stimulativă

RESURSE:
Procedurale: conversaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul, jocul didactic.
Materiale: Boomwhackers, xilofoane, planșe, fișe, calculator, magneți, lipici,
rebus, ciorchine, cvintet, caiet de muzică, manual de muzică, harta reguinilor
istorice a României.
Temporale: 45 minute
Spațiale: sala de clasă
Umane: 26 elevi

FORME DE ORGANIZARE: frontal, individual, pe grupe

FORME ȘI TEHNICI DE EVALUARE: observarea sistematică a


comportamentului elevilor, aprecieri verbale.

BIBLIOGRAFIE:
 Florentina Chifu, Petre Ștefănescu, (2016) - manual pentru clasa a-VIII-a,
 Ilea, A., Stoica, M., Petre, B, (1990), Muzică – metodică pentru clsa a XI-a
şcoli normale, EDP, Bucureşti;
 Marian Palade, Dorin Şcheiul, 2006, „Hai la joac-afară!” – culegere de
cântece, jocuri şi numărători muzicale pentru preşcolari şi şcolari mici”,
Editura „George Tofan”, Suceava;
 Motora-Ionescu Ana, (1978), Îndrumător pentru predarea muzicii la clasele
I-IV, E.D.P., București;
 Peneş, M. – coord. (2000), Educaţie muzicală – culegere de cântece clasele
EVENIMENTUL OB CONȚINUTUL ȘTIINȚIFIC STRATEGII DIDACTICE EVALU
DIDACTIC OP ARE
AL LECȚIEI Metode şi Mijloace de Forme de
procedee învăţământ organizare
1. Moment Se asigură condiţiile necesare unei Exercițiu Pe grupe
organizatoric desfăşurări optime a lecţiei: disciplină, organizato-
poziția în banca. ric
Pregătirea materialului didactic.
Se împarte colectivul în 4 grupe.
2. Activități Ţinuta corectă Observa-
introductive de Cer elevilor să adopte o poziţie corectă: rea
pregătire a vocii spatele drept, rezemat de scaun, cu sistemati
mâinile pe genunchi sau pe lângă corp, că
pieptul în față și privirea înainte.

Exerciții de respirație: Exercițiul Calculator


Propun elevilor să-și închipuie că se află Videopro-
într-o poieniță sau grădină cu flori. iector Frontal
Recit versurile:
„Spatele de scaun rezemăm
Pieptul înainte îl îndreptăm
Trandafirul roşu cu drag mirosim,
(inspirație)
Şi rostim:
Ce frumos miroase floarea !”(expirație)
- Suflăm puful păpădiilor: inspirație și
expirație rapidă;
- răcim ceaiul fierbinte: inspirație lungă, Observa-
expirație controlată, suflând cât mai rea
profund; sistemati
- stingem lumânările de pe tort: inspirație că
puternică, expirație forțată, prin scoaterea
aerului din plămâni.

Exerciții de dicție și percuție corporală:


Se execută rar, apoi din ce în ce mai
repede.
”Buș, buș, cărăbuș,
Ieși afară din culcuș!”
”Rici, rici, măi arici,
Scoate țepele de-aici!”
Se execută exercițiul ritmic „Bim, bam, Demonstrația Frontal
biri”, mai întâi melodic și apoi cu percuție Exercițiul Individual
corporală.
Observa-
3. Captarea Exerciții ritmico-melodice: rea
atenției O1 Joc „Orga mobilă” sistemati
Vor ieși în fața clasei 8 elevi, fiecare Demonstrația Boomwhacker că
reprezentând câte o notă muzicală din Exercițiul s
gama Do major. Se va interpreta gama, Xilofoane Aprecieri
astfel: atunci când se apasă pe capul unui verbale
elev înseamnă că s-a apăsat pe clapa cu
acea notă, iar acesta trebuie să se lase
puțin în jos. Se demonstrează mai întâi,
după care se procedează la fel cu copiii.
O2 Joc muzical: „Sar unde îmi este locul!”
Vor ieși în față alți elevi care vor face Demonstrația
diferite salturi pe portativul desenat pe jos Exercițiul Portativ
pentru a marca nota indicate. Se va intona Jocul desenat pe
apoi cântecul „Valorile de note”. didactic podea

O3 Joc: „Ghicește cântecul!”


Elevii din fiecare grupă vor extrage câte Frontal
un bilețel cu numele unui cântec folosit Jocul Bilețele cu Individual Observar
pentru încălzirea vocii: „Ancuța drăguța”, didactic numele ea
„Suntem La și Fa”, „A plecat la școală Problemati cântecelor sistemati
Nițu”, „Cântă și nu te opri”. Vor cânta zarea că
aceste cântece la Boomwhackers, iar Xilofoane
elevii din celelalte grupe vor ghici numele Aprecieri
cântecului, după care îl vor interpreta cu verbale
toții pe xilofoane.

4. Anunţarea O4 Li se propune elevilor un rebus a carui Conversaţi Tablă Frontal Aprecieri


temei şi a rezolvare reprezinta titlul lectiei: a magnetică Individual verbale
obiectivelor Ansamblul Academic de Stat de dansuri Exercițiul Marker
urmărite populare „Joc” Calculator Observa-
Joc Fișe rea
didactic sistemati

5. Dirijarea Brainstorming „Dansuri populare” Aprecieri
învăţării verbale
O5 Ciorchine „Dansuri populare” cu Învăţarea Ciorchine
localizarea pe harta regiunilor geografice prin Harta Frontal Observa-
a diferitelor dansuri descoperire regiunilor rea
istorice Pe grupe sistemati
O6 Joc: ”Găsește-mi locul!” Caiete că
Fiecare grupă va primi un plic cu diferite Explicația
sarcini de lucru, câte un portativ laminat Portativ
și un marker. În urma acestor sarcini de Joc laminat
lucru, ei vor scrie pe portativ notele în didactic Marker
ordinea indicată, vor pune barele de Xilofoane
măsură potrivit măsurii indicate,
adunând duratele notelor pentru a obține
doi timpi. După ce termină vor încerca să
O7 intoneze pe xilofoane melodia obținută și
vor recunoaște cântecul. După ce se vor
adresa diferite întrebări despre dansul
O8 respectiv, câțiva elevi vor dansa, iar
ceilalți vor cânta.
Joc muzical „Hora cu surprize”
O9 Dansatorii se vor așeza în cerc și vor
Asigurarea începe să danseze pe o melodie populară. Frontal Aprecieri
retenţiei şi a La un moment dat, conducătorul jocului Jocul Manuale verbale
transferului de va adresa dansatorilor diferite comenzi, didactic
cunoştinţe sub formă de strigături. Demonstra Observar
„Frunză verde siminoc, -ția ea
Joacă hora tot pe loc!” Exercițiul sistemati
„Frunză verde de trifoi că
Joacă hora înapoi!”
„Frunză verde bususioc,
Toate fetele-n mijloc!”
„Frunză verde de cicoare,
Chiuiți cu toții tare!”
„Frunză de măr înflorit
Joacă hora ghemuit!”
„Frunză verde de mohor,
Joacă hora-ntr-un picior!”
6. Obţinerea O10 Cvintet „Dansuri populare” Cvintet Pe grupe Observar
performanţei Se va completa un cvintet cu tema Caiete ea
Încheierea „Dansuri populare”. Exerciţiul Calculator În sistemati
activității Se dansează dansul „Ca la Breaza”. perechi că
Se vor face aprecieri finale.
Aprecieri
verbale

S-ar putea să vă placă și